Bug 4893: Dutch translation for Spider Solitaire by Wouter De Vlieger
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 09-02-2008
3 * LAST CHANGE: 13-10-2009
4 * THANKS TO : Filip Navara and Kamil Hornicek and all good people ;-)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
11 CAPTION "In\9atalátor systému ReactOS"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 LTEXT "Vitajte v sprievodcovi in\9atalácie systému ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 9, 189, 31
15 LTEXT "Tento sprievodca nain\9ataluje systém ReactOS na Vá\9a poèítaè. Sprievodca "\
16 "potrebuje získa\9d niektoré informácie o Vás a Va\9aom poèítaèi "\
17 "aby mohol systém ReactOS správne nastavi\9d.", IDC_STATIC, 115, 50, 189, 100
18 LTEXT "Kliknutím na Ïalej pokraèujte v in\9atalácii.", IDC_STATIC, 115, 160, 189, 31
19 END
20
21
22 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "In\9atalátor systému ReactOS"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
26 BEGIN
27 LTEXT "Vývojári systému ReactOS by sa chceli poïakova\9d nasledujúcim Open Source projektom, "\
28 "ktoré (alebo èasti ktorých) boli pou\9eité pri vývoji systému ReactOS:",
29 IDC_STATIC,15,7,286,19
30 LISTBOX IDC_PROJECTS,15,30,286,75,LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS |
31 LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
32 LTEXT "Systém ReactOS je vydaný pod licenciou GPL. Pokia¾ chcete systém (alebo jeho èasti) pou\9ei\9d "\
33 "alebo redistribuova\9d, musíte re\9apektova\9d GPL",
34 IDC_STATIC,15,110,228,22
35 PUSHBUTTON "&Zobrazi\9d GPL...",IDC_VIEWGPL,245,110,56,19
36 LTEXT "Kliknutím na Ïalej pokraèujte v in\9atalácii.",IDC_STATIC,15,136,
37 195,17
38 END
39
40
41 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
42 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
43 CAPTION "In\9atalátor systému ReactOS"
44 FONT 8, "MS Shell Dlg"
45 BEGIN
46 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
47 LTEXT "Napí\9ate Va\9ae celé meno a názov Va\9aej firmy alebo organizácie.",
48 IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
49 LTEXT "&Meno:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
50 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
51 LTEXT "&Organizácia:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
52 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
53 END
54
55
56 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "In\9atalátor systému ReactOS"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Napí\9ate názov Vá\9aho poèítaèa v då\9eke 63 znakov alebo menej. "\
63 "Ak je poèítaè pripojený k sieti, musí bý\9d jeho názov unikátny.",
64 IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
65 LTEXT "&Názov poèítaèa:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
66 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
67 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
68 LTEXT "In\9atalátor vytvorí na poèítaèi pou\9eívate¾ský úèet nazvaný Administrator. "\
69 "Tento úèet mô\9eete pou\9ei\9d, keï budete potrebova\9d plný prístup k Vá\9amu poèítaèu.",
70 IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
71 LTEXT "Zadajte heslo úètu Administrator v då\9eke 14 znakov alebo menej.",
72 IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
73 LTEXT "&Heslo:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
74 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
75 LTEXT "&Potvrdi\9d heslo:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
76 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
77 END
78
79
80 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "In\9atalátor systému ReactOS"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
86 LTEXT "Lokalizácia systému by mala súhlasi\9d s jazykom aplikácií, "\
87 "ktoré chcete pou\9eíva\9d. Lokalizácia urèí ako budú zobrazené "\
88 "èísla, meny a údaje kalendára.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
89 LTEXT "<text lokality>", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
90 LTEXT "Pre zmenu lokalizácie systému kliknite na Zmeni\9d.",
91 IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
92 PUSHBUTTON "&Zmeni\9d...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
93 LTEXT "Rozlo\9eenie kláves urèí znaky, ktoré sa zobrazia, keï pí\9aete.",
94 IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
95 LTEXT "<text rozlo\9eenia>", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
96 LTEXT "Pre zmenu rozlo\9eenia kláves, kliknite na Zmeni\9d.",
97 IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
98 PUSHBUTTON "Z&meni\9d...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
99 END
100
101
102 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 CAPTION "In\9atalátor systému ReactOS"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
108 LTEXT "Dátum a èas", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
109 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32",
110 DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
111 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
112 DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
113 LTEXT "Èasové pásmo", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
114 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93,
115 CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
116 AUTOCHECKBOX "Automaticky posunú\9d hodiny pri prechode na &letný èas a spä\9d",
117 IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 220, 10
118 END
119
120
121 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "In\9atalátor systému ReactOS"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
127 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
128 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
129 END
130
131
132 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Dokonèenie in\9atalácie systému ReactOS"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "Dokonèenie sprievodcu in\9ataláciou systému ReactOS",IDC_FINISHTITLE,115,9,195,37
138 LTEXT "Sprievodca in\9ataláciou systému ReactOS bol úspe\9ane dokonèený.\n\n" \
139 "Po kliknutí na Dokonèi\9d sa poèítaè re\9atartuje.", IDC_STATIC, 115, 58, 195, 100
140 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
141 LTEXT "Ak je v mechanike in\9atalaèné médium, vyberte ho. Potom kliknutím na Dokonèi\9d "\
142 "re\9atartujte poèítaè.", IDC_STATIC, 115, 160, 195, 31
143 END
144
145
146 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
147 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
148 CAPTION "GNU General Public License"
149 FONT 8, "MS Shell Dlg"
150 BEGIN
151 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT,7,7,319,190,ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL |
152 ES_READONLY | WS_VSCROLL
153 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,141,209,50,14
154 END
155
156
157 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0,0,274,26
158 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
159 CAPTION "Poèkajte, prosím ..."
160 FONT 8,"MS Shell Dlg 2",400,0,1
161 BEGIN
162 LTEXT "",IDC_STATUSLABEL,7,8,234,12,SS_WORDELLIPSIS
163 END
164
165
166 STRINGTABLE
167 BEGIN
168 IDS_ACKTITLE "Poïakovanie"
169 IDS_ACKSUBTITLE "Èo je systém ReactOS a informácie o licencii"
170 IDS_OWNERTITLE "Prispôsobte si softvér"
171 IDS_OWNERSUBTITLE "In\9atalátor pou\9eije tieto informácie pre prispôsobenie systému ReactOS."
172 IDS_COMPUTERTITLE "Názov poèítaèa a heslo úètu Administrator."
173 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Zadajte meno a heslo pre úèet Administrator."
174 IDS_LOCALETITLE "Regionálne nastavenia"
175 IDS_LOCALESUBTITLE "Systém ReactOS mô\9eete prispôsobi\9d rôznym regiónom a jazykom."
176 IDS_DATETIMETITLE "Dátum a èas"
177 IDS_DATETIMESUBTITLE "Nastavte správny èas pre Vá\9a poèítaè."
178 IDS_PROCESSTITLE "Registrácia súèastí"
179 IDS_PROCESSSUBTITLE "Poèkajte, prosím ..."
180 END
181
182 STRINGTABLE
183 BEGIN
184 IDS_CMT_DOWNLOADER "Stiahnu\9d a nain\9atalova\9d ïal\9aie aplikácie"
185 END
186
187 STRINGTABLE
188 BEGIN
189 IDS_ACCESSORIES "Príslu\9aenstvo"
190 IDS_CMT_CALC "Spusti\9d Kalkulaèku"
191 IDS_CMT_CMD "Otvori\9d Príkazový riadok"
192 IDS_CMT_EXPLORER "Spusti\9d Prieskumníka"
193 IDS_CMT_NOTEPAD "Spusti\9d Textový editor"
194 IDS_CMT_REGEDIT "Spusti\9d Editor registrov"
195 IDS_CMT_WORDPAD "Spusti\9d Editor dokumentov"
196 IDS_CMT_SCREENSHOT "Ulo\9ei\9d obrazovku"
197 IDS_CMT_DEVMGMT "Spusti\9d Správcu zariadení"
198 IDS_CMT_SERVMAN "Spusti\9d Správcu slu\9eieb"
199 IDS_CMT_RDESKTOP "Spusti\9d Vzdialenú pracovnú plochu"
200 IDS_CMT_EVENTVIEW "Spusti\9d Zobrazovaè udalostí"
201 IDS_CMT_MSCONFIG "Spusti\9d Program na konfiguráciu systému"
202 IDS_CMT_PAINT "Spusti\9d Skicár"
203 END
204
205 STRINGTABLE
206 BEGIN
207 IDS_GAMES "Hry"
208 IDS_CMT_SOLITAIRE "Solitér"
209 IDS_CMT_WINEMINE "Míny"
210 IDS_CMT_SPIDER "Pavúèí solitér"
211 END
212
213 STRINGTABLE
214 BEGIN
215 IDS_SYS_TOOLS "Systémové nástroje"
216 IDS_CMT_CHARMAP "Mapa znakov"
217 IDS_CMT_KBSWITCH "Prepínaè rozlo\9eenia klávesnice"
218 IDS_CMT_DXDIAG "Spusti\9d ReactX - diagnostický program"
219 END
220
221
222 STRINGTABLE
223 BEGIN
224 IDS_SYS_ACCESSIBILITY "Zjednodu\9aenie ovládania" //Accessibility
225 IDS_CMT_MAGNIFY "Lupa"
226 END
227
228 STRINGTABLE
229 BEGIN
230 IDS_SYS_ENTERTAINMENT "Zábava" //Entertainment
231 IDS_CMT_MPLAY32 "Spusti\9d Multimediálny prehrávaè"
232 IDS_CMT_SNDVOL32 "Spusti\9d Ovládanie hlasitosti"
233 END
234
235 STRINGTABLE
236 BEGIN
237 IDS_REACTOS_SETUP "In\9atalátor systému ReactOS"
238 IDS_UNKNOWN_ERROR "Neznáma chyba"
239 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Registrujem súèasti..."
240 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary zlyhal: "
241 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr zlyhal: "
242 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer zlyhal: "
243 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall zlyhal: "
244 IDS_TIMEOUT "Vypr\9aal èasový limit registrácie"
245 IDS_REASON_UNKNOWN ""
246 END
247
248 STRINGTABLE
249 BEGIN
250 IDS_SHORT_CMD "Príkazový riadok.lnk"
251 IDS_SHORT_EXPLORER "Prieskumník systému ReactOS.lnk"
252 IDS_SHORT_DOWNLOADER "Mana\9eér aplikácií systému ReactOS.lnk"
253 IDS_SHORT_SERVICE "Správca slu\9eieb.lnk"
254 IDS_SHORT_DEVICE "Správca zariadení.lnk"
255 IDS_SHORT_MPLAY32 "Multimediálny prehrávaè.lnk"
256 IDS_SHORT_CALC "Kalkulaèka.lnk"
257 IDS_SHORT_REGEDIT "Editor registrov.lnk"
258 IDS_SHORT_NOTEPAD "Poznámkový blok.lnk"
259 IDS_SHORT_WORDPAD "WordPad.lnk"
260 IDS_SHORT_SNAP "Momentka.lnk" //SnapShot
261 IDS_SHORT_SOLITAIRE "Solitér.lnk"
262 IDS_SHORT_WINEMINE "Míny.lnk"
263 IDS_SHORT_CHARMAP "Mapa znakov.lnk"
264 IDS_SHORT_MAGNIFY "Lupa.lnk"
265 IDS_SHORT_RDESKTOP "Vzdialená pracovná plocha.lnk"
266 IDS_SHORT_KBSWITCH "Prepínaè rozlo\9eenia klávesnice.lnk"
267 IDS_SHORT_EVENTVIEW "Zobrazovaè udalostí.lnk"
268 IDS_SHORT_MSCONFIG "Program na konfiguráciu systému.lnk"
269 IDS_SHORT_SNDVOL32 "Ovládanie hlasitosti.lnk" //Volume Control
270 IDS_SHORT_DXDIAG "Diagnostika ReactX.lnk"
271 IDS_SHORT_PAINT "Skicár.lnk"
272 IDS_SHORT_SPIDER "Pavúèí solitér.lnk"
273 END
274
275 STRINGTABLE
276 BEGIN
277 IDS_WZD_NAME "In\9atalácia nemô\9ee pokraèova\9d, kým nezadáte svoje meno."
278 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "In\9atalátor nedokázal nastavi\9d názov poèítaèa."
279 IDS_WZD_COMPUTERNAME "In\9atalácia nemô\9ee pokraèova\9d, kým nezadáte názov poèítaèa."
280 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musíte zada\9d heslo!"
281 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Zadané heslá nesúhlasia. Zadajte po\9eadované heslo znovu."
282 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Zadané heslo obsahuje nepovolené znaky. Zadajte upravené heslo."
283 IDS_WZD_LOCALTIME "In\9atalátor nedokázal nastavi\9d èas."
284 END
285
286 STRINGTABLE
287 BEGIN
288 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "In\9atalujem zariadenia..."
289 END
290
291 /* EOF */