ab59f7cac909e621a1287dffeb2ab01c4592b7e2
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / sq-AL.rc
1 /*
2 * Copyright (C) 2004 Filip Navara
3 * Copyright (C) 2004 Eric Kohl
4 *
5 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
7 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8 * (at your option) any later version.
9 *
10 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
11 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13 * GNU General Public License for more details.
14 *
15 * You should have received a copy of the GNU General Public License along
16 * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
17 * 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
18 */
19
20 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
21
22 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Ndërto ReactOS"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 LTEXT "Mirë se vini në Magjistari Ndërtues i ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
28 LTEXT "Ky magjistar instalon ReactOS në kompjuterin tuaj. Magjistari ka nevojë për të mbledhur disa informacione në lidhje me ju dhe kompjuterin tuaj për të ndërtuat ReactOS si duhet.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
29 LTEXT "Klikoni Tjetër për të vazhduar me Ndërtimin.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
30 END
31
32 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
33 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
34 CAPTION "Ndërto ReactOS"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
36 BEGIN
37 LTEXT "Zhvilluesit e ReactOS dëshirojnë të vlerësojë projektet e mëposhtme Burim i Hapur, (pjesëve të) të cilave u përdorën për të krijuar ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
38 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
39 LTEXT "ReactOS publikohet nën lejen GPL, kështu që nëse doni të ripërdorni ose rishpërndani (pjesëve të) atë që ju duhet të respektojnë GPL", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 19
40 PUSHBUTTON "&Vëzhgo GPL...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
41 LTEXT "Klikoni Tjetër për të vazhduar me Ndërtimin.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
42 END
43
44 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
46 CAPTION "Ndërto ReactOS"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
50 LTEXT "Shkruani emrin tuaj të plotë dhe emrin e kompanisë tuaj ose organizatës.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
51 LTEXT "Emri:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
52 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
53 LTEXT "&Organizata:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
54 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
55 END
56
57 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
58 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
59 CAPTION "Ndërto ReactOS"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg"
61 BEGIN
62 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
63 LTEXT "Shkruani një emër për kompjuterin tuaj që është 15 karaktere ose më pak. Nëse ju jeni në një rrjet, emri kompjuterit tuaj duhet të jetë unik.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
64 LTEXT "Emri &Kompjuterit:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
65 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 165, 35, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
66 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
67 LTEXT "Ndërtuesi do të krijojë një llogari përdoruesi në kompjuterin tuaj të quajtur Administrator. Ju mund të përdorni këtë llogari në qoftë se keni nevojë për akses të plotë në kompjuterin tuaj.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
68 LTEXT "Shkruani një fjalëkalim Administratori që është 127 karaktere ose më pak.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
69 LTEXT "Fjalëkalimi &Administratorit:", IDC_STATIC, 54, 104, 105, 8
70 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 165, 101, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
71 LTEXT "K&onfirmo Fjalëkalimin:", IDC_STATIC, 54, 123, 105, 8
72 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 165, 120, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
73 END
74
75 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Ndërto ReactOS"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
81 LTEXT "Sistemi vendorë duhet të përputhet me gjuhën e aplikacioneve që dëshironi të përdorni. Përdoruesi vendorë kontrollon se si duket numrat, monedhat, dhe datat.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
82 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
83 LTEXT "Për të ndryshuar parametrat e sistemit ose përdoruesit vendorë, kliko Ndrysho.", IDC_STATIC, 53, 60, 196, 8
84 PUSHBUTTON "&Ndrysho...", IDC_CUSTOMLOCALE, 250, 57, 50, 14
85 LTEXT "Paraqitja Tastierës kontrollon karakteret që shfaqen kur ju shkruani.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
86 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
87 LTEXT "Për të ndryshuar paraqitje tastieres, kliko Ndrysho.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
88 PUSHBUTTON "Ndrysho...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 250, 122, 50, 14
89 END
90
91 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
92 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
93 CAPTION "Ndërto ReactOS"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
97 LTEXT "Data dhe Ora:", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
98 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
99 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
100 LTEXT "ZonëKohore:", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
101 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
102 AUTOCHECKBOX "Adaptohen automatikisht orën për ditën me diell dhe ruaj ndryshimet", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
103 END
104
105 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "Ndërto ReactOS"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
111 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
112 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
113 END
114
115 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "Kompletimi i Ndërtuesit ReactOS"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 LTEXT "Kompletimi i Magjistarit Ndërtues të ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
121 LTEXT "Ju keni përfunduar me sukses Ndërtuesin e ReactOS.\n\nKur ju klikoni Mbaro, kompjuteri juaj do të rifillojë.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
122 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
123 LTEXT "Nëse ka një CD në drive, hiqni atë. Pastaj, për të rinisur kompjuterin tuaj, klikoni Mbaroj.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
124 END
125
126 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
127 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
128 CAPTION "GNU Licensa e Përgjithshme Publike"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
133 END
134
135 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 26
136 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
137 CAPTION "Ju Lutem prisni..."
138 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
139 BEGIN
140 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
141 END
142
143 STRINGTABLE
144 BEGIN
145 IDS_ACKTITLE "Falenderime"
146 IDS_ACKSUBTITLE "Supet e ReactOS qëndrojnë mbi licencën dhe informacionet"
147 IDS_OWNERTITLE "Personalizoni Softwarin tuaj"
148 IDS_OWNERSUBTITLE "Ndërtuesi përdor këtë informacion në lidhje me veten tuaj për të personalizuar ReactOS."
149 IDS_COMPUTERTITLE "Emri Kompjuterit dhe Fjalëkalimi Administratorit"
150 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Ju duhet të siguroni një emër dhe një Fjalëkalim Administratori për kompjuterin tuaj."
151 IDS_LOCALETITLE "Cilësimet Rajonale"
152 IDS_LOCALESUBTITLE "Ju mund ta rregulloje ReactOS për rajone dhe gjuhë të ndryshme."
153 IDS_DATETIMETITLE "Data dhe Ora"
154 IDS_DATETIMESUBTITLE "Vendos datën e saktë dhe orën për kompjuterin tuaj."
155 IDS_PROCESSTITLE "Regjistrimi Komponenteve"
156 IDS_PROCESSSUBTITLE "Ju Lutem prisni..."
157 END
158
159 STRINGTABLE
160 BEGIN
161 IDS_REACTOS_SETUP "Ndërtuesi ReactOS"
162 IDS_UNKNOWN_ERROR "gabim i panjohur"
163 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Regjistrimi Komponenteve..."
164 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary dështoj: "
165 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr dështoj: "
166 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer dështoj: "
167 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall dështoj: "
168 IDS_TIMEOUT "Timeout gjatë regjistrimit"
169 IDS_REASON_UNKNOWN ""
170 /*
171 * ATTENTION:
172 * If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
173 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
174 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
175 */
176 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administratorër"
177 END
178
179 STRINGTABLE
180 BEGIN
181 IDS_WZD_NAME "Ndërtimi nuk mund të vazhdojë deri sa të shkruani emrin tuaj."
182 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Ndërtuesi dështoj për të vendosur emrin e kompjuterit."
183 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Ndërtuesi nuk mund të vazhdojë deri sa të shkruani emrin e kompjuterit tuaj."
184 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Ju duhet të fusni një fjalëkalim !"
185 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Fjalëkalimet që shkruat nuk përputhet. Ju lutem shkruani fjalëkalimin e dëshiruar përsëri."
186 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Fjalëkalimi që dhatë përmban shenja të pavlefshme. Ju lutemi shkruani një fjalëkalim të qartë."
187 IDS_WZD_LOCALTIME "Ndërtuesi nuk ishte në gjendje për të vendosur kohën lokale."
188 END
189
190 STRINGTABLE
191 BEGIN
192 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Instalimi Pajisjeve..."
193 END