0e90dc051fc240866ff157e5c7a567cf7cd2501e
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System setup
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/syssetup/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for syssetup
6 * TRANSLATORS: Artem Reznikov, Igor Paliychuk
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11
12 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
13 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
14 CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 LTEXT "Ëàñêàâî ïðîñèìî äî ìàéñòðà âñòàíîâëåííÿ ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
18 LTEXT "Öåé ìàéñòåð âñòàíîâëþº ReactOS íà Âàø êîìï'þòåð. Éîìó "\
19 "ïîòð³áíî ç³áðàòè äåÿê³ â³äîìîñò³ ïðî Âàñ ³ Âàø êîìï'þòåð "\
20 "ùîá óñòàíîâèòè ReactOS íàëåæíèì ÷èíîì.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
21 LTEXT "Íàòèñí³òü ""Äàë³"", ùîá ïðîäîâæèòè âñòàíîâëåííÿ.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
22 END
23
24
25 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
29 BEGIN
30 LTEXT "Ðîçðîáíèêè ReactOS õîò³ëè á ïîäÿêóâàòè íàñòóïíèì Open Source ïðîåêòàì, "\
31 "ùî (÷àñòêîâî) âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ïðè ñòâîðåíí³ ReactOS:",
32 IDC_STATIC,15,7,286,19
33 LISTBOX IDC_PROJECTS,15,30,286,75,LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS |
34 LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
35 LTEXT "ReactOS ë³öåíçóºòüñÿ çà GPL, òàê ùî ÿêùî Âè õî÷åòå ïîâòîðíî âèêîðèñòîâóâàòè "\
36 "àáî ïîøèðþâàòè éîãî (÷àñòèíè), Âè ïîâèíí³ ïîâàæàòè GPL",
37 IDC_STATIC,15,110,227,24
38 PUSHBUTTON "&Ïåðåãëÿä GPL...",IDC_VIEWGPL,244,110,58,19
39 LTEXT "Íàòèñí³òü ""Äàë³"", ùîá ïðîäîâæèòè âñòàíîâëåííÿ.",IDC_STATIC,15,136,
40 195,17
41 END
42
43
44 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
46 CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
50 LTEXT "Ââåä³òü ñâîº ïîâíå ³ì'ÿ ³ íàçâó âàøî¿ êîìïàí³¿ àáî îðãàí³çàö³¿.",
51 IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
52 LTEXT "&²ì'ÿ:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
53 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
54 LTEXT "&Îðãàí³çàö³ÿ:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
55 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
56 END
57
58
59 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
60 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
61 CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
65 LTEXT "Ââåä³òü ³ì'ÿ Âàøîãî êîìï'þòåðà äîâæèíîþ äî 63 ñèìâîë³â. "\
66 "ßêùî Âè ïðàöþºòå â ìåðåæ³, ³ì'ÿ Âàøîãî êîìï'þòåðà ìຠáóòè óí³êàëüíèì.",
67 IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
68 LTEXT "&²ì'ÿ êîìï'þòåðà:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
69 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
70 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
71 LTEXT "Ïðîãðàìà âñòàíîâëåííÿ ñòâîðèòü îáë³êîâèé çàïèñ êîðèñòóâà÷à 'Àäì³í³ñòðàòîð', "\
72 "ÿêèé äຠïîâí³ ïðàâà äîñòóïó äî Âàøîãî êîìï'þòåðà.",
73 IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
74 LTEXT "Ââåä³òü ïàðîëü àäì³í³ñòðàòîðà äîâæèíîþ äî 14 ñèìâîë³â.",
75 IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
76 LTEXT "&Ïàðîëü àäì³í³ñòðàòîðà:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
77 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
78 LTEXT "ϳ&äòâåðäæåííÿ:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
79 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
80 END
81
82
83 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
89 LTEXT "Ìîâà ñèñòåìè ìຠâ³äïîâ³äàòè ìîâ³ äîäàòê³â, ÿê³ âè õî÷åòå "\
90 "âèêîðèñòîâóâàòè. Ìîâà êîðèñòóâà÷à çàäຠôîðìàò âèâåäåííÿ "\
91 "÷èñåë, ãðîøîâèõ îäèíèöü ³ äàò.", IDC_STATIC, 53, 5, 253, 27
92 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
93 LTEXT "Äëÿ çì³íè ìîâè ñèñòåìè àáî ìîâè êîðèñòóâà÷à íàòèñí³òü ""Íàëàøòóâàòè"".",
94 IDC_STATIC, 53, 60, 184, 16
95 PUSHBUTTON "Íà&ëàøòóâàòè...", IDC_CUSTOMLOCALE, 240, 57, 57, 14
96 LTEXT "Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè âèçíà÷ຠñèìâîëè, ùî ââîäÿòüñÿ ïðè íàòèñíåíí³ êëàâ³ø.",
97 IDC_STATIC, 53, 84, 253, 18
98 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
99 LTEXT "Äëÿ çì³íè ðîçêëàäêè êëàâ³àòóðè íàòèñí³òü ""Íàëàøòóâàòè"".",
100 IDC_STATIC, 53, 126, 184, 18
101 PUSHBUTTON "Íàë&àøòóâàòè...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 240, 122, 57, 14
102 END
103
104
105 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
111 LTEXT "Äàòà é ÷àñ", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
112 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32",
113 DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
114 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
115 DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
116 LTEXT "×àñîâèé ïîÿñ", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
117 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93,
118 CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
119 AUTOCHECKBOX "Àâòîìàòè&÷íå ïåðåâåäåííÿ ãîäèííèêà íà ë³òíèé/çèìîâèé ÷àñ",
120 IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 219, 10
121 END
122
123
124 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
130 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
131 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
132 PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
133 END
134
135
136 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Çàâåðøåííÿ âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "Çàâåðøåííÿ âñòàíîâëåííÿ ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
142 LTEXT "Âè óñï³øíî çàâåðøèëè âñòàíîâëåííÿ ReactOS.\n\n" \
143 "ϳñëÿ íàòèñíåííÿ êíîïêè ""Çàâåðøèòè"" êîìï'þòåð áóäå ïåðåçàâàíòàæåíèé.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
144 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
145 LTEXT "ßêùî â äèñêîâîä âñòàâëåíèé êîìïàêò-äèñê, âèéì³òü éîãî. Ïîò³ì "\
146 "äëÿ ïåðåçàâàíòàæåííÿ Âàøîãî êîìï'þòåðà íàòèñòí³òü ""Çàâåðøèòè"".", IDC_STATIC, 115, 163, 195, 25
147 END
148
149
150 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
151 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
152 CAPTION "GNU General Public License"
153 FONT 8, "MS Shell Dlg"
154 BEGIN
155 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT,7,7,319,190,ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL |
156 ES_READONLY | WS_VSCROLL
157 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,141,209,50,14
158 END
159
160
161 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0,0,274,26
162 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
163 CAPTION "Çà÷åêàéòå..."
164 FONT 8,"MS Shell Dlg 2",400,0,1
165 BEGIN
166 LTEXT "",IDC_STATUSLABEL,7,8,234,12,SS_WORDELLIPSIS
167 END
168
169
170 STRINGTABLE
171 BEGIN
172 IDS_ACKTITLE "Ïîäÿêè"
173 IDS_ACKSUBTITLE "²íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçðîáíèê³â ReactOS ³ ë³çåíç³éíà óãîäà"
174 IDS_OWNERTITLE "Íàëàøòóâàííÿ âàøèõ ïðîãðàì"
175 IDS_OWNERSUBTITLE "Ö³ îñîáèñò³ â³äîìîñò³ áóäóòü âèêîðèñòàí³ äëÿ íàëàøòóâàííÿ ReactOS."
176 IDS_COMPUTERTITLE "²ì'ÿ êîìï'þòåðà òà ïàðîëü àäì³í³ñòðàòîðà"
177 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Âè ìàºòå âêàçàòè ³ì'ÿ òà ïàðîëü àäì³í³ñòðàòîðà Âàøîãî êîìï'þòåðà."
178 IDS_LOCALETITLE "Ìîâà ³ ñòàíäàðòè"
179 IDS_LOCALESUBTITLE "Âè ìîæåòå íàëàøòóâàòè ReactOS äëÿ ð³çíèõ ðåã³îí³â ³ ìîâ."
180 IDS_DATETIMETITLE "Äàòà òà ÷àñ"
181 IDS_DATETIMESUBTITLE "Âñòàíîâèòè ïðàâèëüí³ äàòó ³ ÷àñ äëÿ Âàøîãî êîìï'þòåðà."
182 IDS_PROCESSTITLE "Ðåºñòðàö³ÿ êîìïîíåíò³â"
183 IDS_PROCESSSUBTITLE "Çà÷åêàéòå, áóäü ëàñêà..."
184 END
185
186 STRINGTABLE
187 BEGIN
188 IDS_CMT_DOWNLOADER "Çàâàíòàæåííÿ ³ âñòàíîâëåííÿ ð³çíèõ äîäàòê³â"
189 END
190
191 STRINGTABLE
192 BEGIN
193 IDS_ACCESSORIES "Äîïîì³æí³ ïðîãðàìè"
194 IDS_CMT_CALC "Çàïóñòèòè Êàëüêóëÿòîð"
195 IDS_CMT_CMD "³äêðèòè êîìàíäíèé ðÿäîê"
196 IDS_CMT_DEVMGMT "Çàïóñòèòè Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â"
197 IDS_CMT_EVENTVIEW "Çàïóñòèòè Ðåäàêòîð ïîä³é"
198 IDS_CMT_EXPLORER "Çàïóñòèòè Ïðîâ³äíèê"
199 IDS_CMT_MSCONFIG "Çàïóñòèòè Ïðîãðàìó êîíô³ãóðàö³¿ ñèñòåìè"
200 IDS_CMT_NOTEPAD "Çàïóñòèòè Òåêñòîâèé ðåäàêòîð"
201 IDS_CMT_RDESKTOP "Çàïóñòèòè ³ääàëåíå êåðóâàííÿ ðîáî÷èì ñòîëîì"
202 IDS_CMT_REGEDIT "Çàïóñòèòè Ðåäàêòîð ðåºñòðó"
203 IDS_CMT_SCREENSHOT "Çðîáèòè çí³ìîê åêðàíà"
204 IDS_CMT_SERVMAN "Çàïóñòèòè Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè"
205 IDS_CMT_WORDPAD "Çàïóñòèòè Ðåäàêòîð äîêóìåíò³â"
206 IDS_CMT_PAINT "Çàïóñòèòè Ãðàô³÷íèé ðåäàêòîð Paint"
207 END
208
209 STRINGTABLE
210 BEGIN
211 IDS_GAMES "²ãðè"
212 IDS_CMT_SOLITAIRE "Êîñèíêà"
213 IDS_CMT_WINEMINE "Ñàïåð"
214 IDS_CMT_SPIDER "Ïàñ'ÿíñ Ïàâóê"
215 END
216
217 STRINGTABLE
218 BEGIN
219 IDS_SYS_TOOLS "Ñëóæáîâ³"
220 IDS_CMT_CHARMAP "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â"
221 IDS_CMT_DXDIAG "Çàïóñê ïðîãðàìè ä³àãíîñòèêè ReactX"
222 IDS_CMT_KBSWITCH "Ïåðåìèêà÷ ðîçêëàäêè êëàâ³àòóðè"
223 END
224
225
226 STRINGTABLE
227 BEGIN
228 IDS_SYS_ACCESSIBILITY "Ñïåö³àëüí³ ìîæëèâîñò³"
229 IDS_CMT_MAGNIFY "Åêðàííà ëóïà"
230 END
231
232 STRINGTABLE
233 BEGIN
234 IDS_SYS_ENTERTAINMENT "Ðîçâàãè"
235 IDS_CMT_MPLAY32 "Çàïóñê ìóëüòèìåä³éíîãî ïëåºðà"
236 IDS_CMT_SNDVOL32 "Çàïóñê ðåãóëÿòîðà ãó÷íîñò³"
237 IDS_CMT_SNDREC32 "Çàïóñê çàïèñóâà÷à çâóêó"
238 END
239
240 STRINGTABLE
241 BEGIN
242 IDS_REACTOS_SETUP "Âñòàíîâëåííÿ ReactOS"
243 IDS_UNKNOWN_ERROR "Íåâ³äîìà ïîìèëêà"
244 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Ðåºñòðàö³ÿ êîìïîíåíò³â..."
245 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Ïîìèëêà LoadLibrary: "
246 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Ïîìèëêà GetProcAddr: "
247 IDS_REGSVR_FAILED "Ïîìèëêà DllRegisterServer: "
248 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Ïîìèëêà DllInstall: "
249 IDS_TIMEOUT "Òàéìàóò ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿"
250 IDS_REASON_UNKNOWN ""
251 END
252
253 STRINGTABLE
254 BEGIN
255 IDS_SHORT_CALC "Êàëüêóëÿòîð.lnk"
256 IDS_SHORT_CHARMAP "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â.lnk"
257 IDS_SHORT_CMD "Êîìàíäíèé ðÿäîê.lnk"
258 IDS_SHORT_DEVICE "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â.lnk"
259 IDS_SHORT_DOWNLOADER "Ìåíåäæåð ïðîãðàì ReactOS.lnk"
260 IDS_SHORT_DXDIAG "ijàãíîñòèêà ReactX.lnk"
261 IDS_SHORT_EVENTVIEW "Ðåäàêòîð ïîä³é.lnk"
262 IDS_SHORT_EXPLORER "Ïðîâ³äíèê ReactOS.lnk"
263 IDS_SHORT_KBSWITCH "Ïåðåìèêà÷ ðîçêëàäêè êëàâ³àòóðè.lnk"
264 IDS_SHORT_MAGNIFY "Åêðàííà ëóïà.lnk"
265 IDS_SHORT_MPLAY32 "Ìóëüòèìåä³éíèé ïëåºð.lnk"
266 IDS_SHORT_MSCONFIG "Êîíô³ãóðàö³ÿ ñèñòåìè.lnk"
267 IDS_SHORT_NOTEPAD "Notepad.lnk"
268 IDS_SHORT_RDESKTOP "³ääàëåíå êåðóâàííÿ ðîáî÷èì ñòîëîì.lnk"
269 IDS_SHORT_REGEDIT "Ðåäàêòîð ðåºñòðó.lnk"
270 IDS_SHORT_SERVICE "Äèñïåò÷åð ñëóæá.lnk"
271 IDS_SHORT_SNAP "Çí³ìîê åêðàíó.lnk"
272 IDS_SHORT_SNDVOL32 "Ðåãóëÿòîð ãó÷íîñò³.lnk"
273 IDS_SHORT_SNDREC32 "Çàïèñóâà÷ çâóêó.lnk"
274 IDS_SHORT_SOLITAIRE "Êîñèíêà.lnk"
275 IDS_SHORT_WINEMINE "WineMine.lnk"
276 IDS_SHORT_WORDPAD "WordPad.lnk"
277 IDS_SHORT_PAINT "Paint.lnk"
278 IDS_SHORT_SPIDER "Ïàñ'ÿíñ Ïàâóê.lnk"
279 END
280
281 STRINGTABLE
282 BEGIN
283 IDS_WZD_NAME "Äëÿ ïðîäîâæåííÿ âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî ââåñòè âàøå ³ì'ÿ."
284 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Ïðîãðàì³ ³íñòàëÿö³¿ íå âäàëîñÿ âñòàíîâèòè ³ì'ÿ êîìï'þòåðà."
285 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Äëÿ ïðîäîâæåííÿ âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî ââåñòè ³ì'ÿ êîìï'þòåðà."
286 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Âè ìàºòå ââåñòè ïàðîëü !"
287 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Ïàðîë³, ÿê³ âè ââåëè, íå ñï³âïàäàþòü. Áóäü ëàñêà ââåä³òü ïîòð³áíèé ïàðîëü çíîâó."
288 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Ïàðîëü, ÿêèé âè ââåëè, ì³ñòèòü çàáîðîíåí³ ñèìâîëè. Áóäü ëàñêà ââåä³òü ³íøèé ïàðîëü."
289 IDS_WZD_LOCALTIME "Ïðîãðàì³ ³íñòàëÿö³¿ íå âäàëîñÿ âñòàíîâèòè ì³ñöåâèé ÷àñ."
290 END
291
292 STRINGTABLE
293 BEGIN
294 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Âñòàíîâëåííÿ ïðèñòðî¿â..."
295 END
296
297 /* EOF */