- part 2/2 of bulgarian translation update
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / wldap32 / wldap32_Bg.rc
1 /*
2 * English resources for WLDAP32
3 *
4 * Copyright 2005 Hans Leidekker
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19 */
20
21 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
22
23 STRINGTABLE DISCARDABLE
24 {
25 0 "Óñïåõ"
26 1 "Operations Error"
27 2 "Protocol Error"
28 3 "Time Limit Exceeded"
29 4 "Size Limit Exceeded"
30 5 "Compare False"
31 6 "Compare True"
32 /* 7 "Authentication Method Not Supported"*/
33 7 "Íåïîääúðæàí ïîõâàò íà óïúëíîìîùàâàíå"
34 /* 8 "Strong Authentication Required" */
35 8 "Èçèñêâà ñå ïîäñèëåíî óïúëíîìîùàâàíå"
36 9 "Referral (v2)"
37 10 "Referral"
38 11 "Administration Limit Exceeded"
39 12 "Unavailable Critical Extension"
40 13 "Confidentiality Required"
41 14 ""
42 15 ""
43 16 "Íÿìà òàêúâ ïðèçíàê"
44 17 "Íåóêàçàí âèä"
45 18 "Inappropriate Matching"
46 19 "Constraint Violation"
47 20 "Attribute Or Value Exists"
48 21 "Ãðåøåí ïðàâîïèñ"
49 22 ""
50 23 ""
51 24 ""
52 25 ""
53 26 ""
54 27 ""
55 28 ""
56 29 ""
57 30 ""
58 31 ""
59 32 "Ëèïñâàù ïðåäìåò (îáåêò)"
60 33 "Alias Problem"
61 34 "Invalid DN Syntax"
62 35 "Is Leaf"
63 36 "Alias Dereference Problem"
64 37 ""
65 38 ""
66 39 ""
67 40 ""
68 41 ""
69 42 ""
70 43 ""
71 44 ""
72 45 ""
73 46 ""
74 47 ""
75 48 "Inappropriate Authentication"
76 49 "Invalid Credentials"
77 50 "Insufficient Rights"
78 51 "Çàåò"
79 52 "Íåíàëè÷åí"
80 53 "Unwilling To Perform"
81 54 "Loop Detected"
82 55 ""
83 56 ""
84 57 ""
85 58 ""
86 59 ""
87 60 "Sort Control Missing"
88 61 "Index range error"
89 62 ""
90 63 ""
91 64 "Naming Violation"
92 65 "Object Class Violation"
93 66 "Not allowed on Non-leaf"
94 67 "Not allowed on RDN"
95 68 "Âå÷å ñúùåñòâóâà"
96 69 "No Object Class Mods"
97 70 "Results Too Large"
98 71 "Affects Multiple DSAs"
99 72 ""
100 73 ""
101 74 ""
102 75 ""
103 76 ""
104 77 ""
105 78 ""
106 79 ""
107 80 "Äðóãà"
108 81 "Server Down"
109 82 "Ìåñòíà ãðåøêà"
110 83 "Encoding Error"
111 84 "Decoding Error"
112 85 "Èçòè÷àíå íà âðåìåòî"
113 86 "Auth Unknown"
114 87 "Filter Error"
115 88 "Îòêàç íà ïîòðåáèòåëÿ"
116 89 "Parameter Error"
117 90 "Íÿìà ïàìåò"
118 91 "Can't connect to the LDAP server"
119 92 "Operation not supported by this version of the LDAP protocol"
120 93 "Specified control was not found in message"
121 94 "No result present in message"
122 95 "More results returned"
123 96 "Loop while handling referrals"
124 97 "Referral hop limit exceeded"
125 }