Potapnik <jirka@studioprojekt.cz>
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / ncpa / cz.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGENETWORK DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 246, 228
4 STYLE DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Sí\9d"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Sí\9dové adaptéry",-1,9,9,217,8
9 LISTBOX IDC_NETCARDLIST,9,21,229,73,LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
10 PUSHBUTTON "&Pøidat",IDC_ADD,9,100,60,14
11 PUSHBUTTON "&Odebrat",IDC_REMOVE,72,100,60,14
12 PUSHBUTTON "&Vlastnosti",IDC_PROPERTIES,179,100,60,14
13 END
14
15 IDD_NETPROPERTIES DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 246, 228
16 STYLE DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
17 CAPTION "Obecné nastavení"
18 FONT 8, "MS Shell Dlg"
19 BEGIN
20 LTEXT "Pøipojit prostøednictvím:", -1, 9,9,217,8
21 EDITTEXT IDC_NETCARDNAME, 9, 21, 230, 12, WS_DISABLED | WS_BORDER | WS_TABSTOP
22 PUSHBUTTON "&Nastavit", IDC_CONFIGURE, 189, 38, 50, 14
23 LTEXT "Vybrané komponenty jsou pou\9eívány tímto pøipojením:", -1, 9, 59, 217, 8
24 LISTBOX IDC_COMPONENTSLIST, 9, 71, 230, 67, LBS_STANDARD
25 PUSHBUTTON "&Instalovat", IDC_INSTALL, 9, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
26 PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_UNINSTALL, 90, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
27 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_PROPERTIES, 174, 130, 65, 14
28 GROUPBOX "Popis", -1, 9, 153, 230, 46, BS_GROUPBOX
29 LTEXT "Tak tady bude popis komponenty...", IDC_DESCRIPTION, 15, 165, 217, 28, WS_GROUP
30 CHECKBOX "Po pøipojení zobrazit ikonu na hlavním panelu", IDC_SHOWTASKBAR, 9, 206, 230, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
31 END
32
33
34 IDD_CARDPROPERTIES DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 200,180
35 STYLE DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Obecné nastavení"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Spojení", -1, 9, 8, 182, 58, BS_GROUPBOX
40 LTEXT "Status:", -1, 19, 20, 60, 8
41 LTEXT "Doba pøipojení:", -1, 19, 34, 60, 8
42 LTEXT "Rychlost:", -1, 19, 48, 60, 8
43 GROUPBOX "Aktivita", -1, 9, 74, 182, 70, BS_GROUPBOX
44 RTEXT "Odesláno", -1, 26, 90, 60, 8
45 ICON IDI_HORIZONTAL, -1, 90, 85, 18, 20
46 ICON IDI_NETSTAT, -1, 110, 85, 18, 20
47 ICON IDI_HORIZONTAL, -1, 130, 85, 18, 20
48 LTEXT "Pøijato", -1, 149, 90, 37, 8
49 LTEXT "Paketù:", -1, 17, 115, 32, 8
50 RTEXT "000.000.000", IDC_SEND, 63, 115, 44, 8
51 ICON IDI_VERTICAL, -1, 110, 108, 18, 20
52 RTEXT "000.000.000", IDC_RECEIVED, 139, 115, 44, 8
53 PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_PROPERTIES, 10, 150, 50, 14
54 PUSHBUTTON "&Zakázat", IDC_ENDISABLE, 66, 150, 50, 14
55 END
56
57 IDD_TCPIPPROPERTIES DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 246, 228
58 STYLE DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
59 CAPTION "Obecné nastavení"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg"
61 BEGIN
62 LTEXT "Konfigurace IP adres mù\9ee probìhnout automaticky, pokud to Va\9ae sí\9d dovoluje. V opaèném pøípadì kontaktujte správce sítì pro správné nastavení.", -1, 9, 9, 228, 27
63 CONTROL "Získat IP adresu automaticky", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 43, 210, 12
64 GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
65 CONTROL "&Pou\9eít následující IP adresu:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 105, 12
66 LTEXT "IP adresa:", -1, 14, 75, 135, 8
67 CONTROL "",IDC_IPADDR,"SysIPAddress32",0,150,75-2,80,12
68 LTEXT "Maska podsítì:", -1, 14, 90, 135, 8
69 CONTROL "",IDC_SUBNETMASK,"SysIPAddress32",0,150,90-2,80,12
70 LTEXT "Výchozí brána:", -1, 14, 105, 135, 8
71 CONTROL "",IDC_DEFGATEWAY,"SysIPAddress32",0,150,105-2,80,12
72 CONTROL "Získat adresy DNS serverù automaticky", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP, 14, 139, 210, 12
73 GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
74 CONTROL "&Pou\9eít následující adresy DNS serverù", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 142, 12
75 LTEXT "Upøednostòovaný DNS server:", -1, 14, 171, 135, 8
76 CONTROL "",IDC_DNS1,"SysIPAddress32",0,150,171-2,80,12
77 LTEXT "Zálo\9ení DNS server:", -1, 14, 186, 135, 8
78 CONTROL "",IDC_DNS2,"SysIPAddress32",0,150,186-2,80,12
79 PUSHBUTTON "&Roz\9aíøené", IDC_ADVANCED, 186, 209, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
80 }
81
82
83 STRINGTABLE
84 BEGIN
85 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sí\9dová nastavení"
86 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Konigurace sí\9dových adaptérù a pøipojení"
87 END