Potapnik <jirka@studioprojekt.cz>
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / sysdm / cz.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 RC_LICENSE RTDATA "resources/gpl.txt"
4
5 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
6 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Obecné informace"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 LTEXT "Operaèní systém",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
11 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(3),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
12 LTEXT "Verze " REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(4),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
13
14 LTEXT "Poèítaè",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
15 LTEXT "",IDC_PROCESSORMANUFACTURER,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(7),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
16 LTEXT "",IDC_PROCESSOR,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
17 LTEXT "",IDC_PROCESSORSPEED,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
18 LTEXT "",IDC_SYSTEMMEMORY,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(10),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
19
20 EDITTEXT IDC_LICENSEMEMO,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(13),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),PROPSHEETHEIGHT-LABELLINE(13)-PROPSHEETPADDING,ES_LEFT|WS_TABSTOP|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_GROUP|ES_MULTILINE|ES_READONLY
21 END
22
23 IDD_PROPPAGECOMPUTER DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
24 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "Sí\9dová identifikace"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
27 BEGIN
28 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
29 LTEXT "ReactOS pou\9eívá následující informace k identifikaci Va\9aeho poèítaèe v síti.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(1)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
30 LTEXT "Název poèítaèe:",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(4)-4,17*PROPSHEETPADDING,LABELLINE(4)-4
31 LTEXT "(Výchozí)",IDC_COMPUTERNAME,17*PROPSHEETPADDING,LABELLINE(4)-5,60,LABELLINE(4)-5
32 LTEXT "Skupina:",IDC_WORKGROUPDOMAIN,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(6)-6,17*PROPSHEETPADDING,LABELLINE(6)-6
33 LTEXT "(Prázdné)",IDC_WORKGROUPDOMAIN_NAME,17*PROPSHEETPADDING,LABELLINE(6)-6,60,LABELLINE(6)-6
34 LTEXT "Pro spu\9atìní Prùvodce identifikací v síti, klepnìte na Sí\9dová ID.",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(7)+5,PROPSHEETWIDTH-(12*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(8)+5
35 PUSHBUTTON "&Sí\9dová ID...",IDC_NETWORK_ID,175,LABELLINE(7)+5,70,LABELLINE(1)+4
36 LTEXT "Pro pøejmenování poèítaèe nebo nastavení domény, klepnìte na Vlastnosti.",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(11)+2,PROPSHEETWIDTH-(12*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(12)+2
37 PUSHBUTTON "&Vlastnosti",IDC_NETWORK_PROPERTY,175,LABELLINE(11)+2,70,LABELLINE(1)+4
38 END
39
40 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
41 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
42 CAPTION "Hardware"
43 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
44 BEGIN
45 GROUPBOX "Prùvodce hardwarem",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
46 LTEXT "Prùvodce hardwarem pomáhá pøi instalaci, odstranìní, opravì, odpojení, vysunutí a konfiguraci hardwaru.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
47 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
48 PUSHBUTTON "&Prùvodce hardwarem...",IDC_HARDWARE_WIZARD,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14
49
50 GROUPBOX "Správce zaøízení",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(7)+2
51 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(10)-3,ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
52 LTEXT "Správce zaøízení zobrazuje ve\9akerý hardware nainstalovaný ve Va\9aem poèítaèi. Spávce zaøízení pou\9eijte v pøípadì, \9ee chcete zmìnit vlastnosti hardware.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
53
54 PUSHBUTTON "&Správce zaøízení...",IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(13)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14
55
56 GROUPBOX "Hardwarové profily",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
57 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(18)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
58 LTEXT "Hardwarové profily dovolují ukládat rùzná nastavení hardware Va\9aeho poèítaèe.",0,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
59 PUSHBUTTON "Hard&warové profily...",IDC_HARDWARE_PROFILE,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(20)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14
60 END
61
62 IDD_PROPPAGEUSERPROFILE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
63 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
64 CAPTION "U\9eivatelské profily"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
66 BEGIN
67 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
68 LTEXT "U\9eivatelské profily obsahují informace vztahující se k pøihlá\9aení. Na ka\9edém poèítaèi mohou být pou\9eity rozdílné profily, nebo mohou být nastaveny tzv. cestovní profily, které lze pøená\9aet libovolnì mezi rùznými poèítaèi.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(4)
69 LTEXT "Profily ulo\9eené v tomto poèítaèi:",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(1)
70 CONTROL "",IDC_USERPROFILE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|WS_BORDER|WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(11),WS_EX_CLIENTEDGE
71
72 PUSHBUTTON "Odstranit",IDC_USERPROFILE_DELETE,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
73 PUSHBUTTON "Zmìnit typ...",IDC_USERPROFILE_CHANGE,(PROPSHEETWIDTH/2)-30,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
74 PUSHBUTTON "Kopírovat...",IDC_USERPROFILE_COPY,PROPSHEETWIDTH-PROPSHEETPADDING-60,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
75 END
76
77 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
78 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
79 CAPTION "Roz\9aíøené nastavení"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
81 BEGIN
82 GROUPBOX "Výkon",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
83 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
84 LTEXT "Volby výkonu nastavují, jak aplikace pou\9eívají pamì\9d. Nastavení tìchto hodnot zásadnì ovlivòuje výkon systému.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
85 PUSHBUTTON "&Volby výkonu...",IDC_ENVVAR,PROPSHEETWIDTH-(20*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(18*PROPSHEETPADDING),14
86 GROUPBOX "Promìnné prostøedí",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8)+2,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
87 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(10)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
88 LTEXT "Promìnné prostøedí uchovávají cesty k urèitým systémovým informacím.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
89 PUSHBUTTON "&Promìnné prostøedí...",IDC_ENVVAR,PROPSHEETWIDTH-(20*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(12)+2,(18*PROPSHEETPADDING),14
90 GROUPBOX "&Spu\9atìní && zotavení",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(15)+3,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
91 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(17)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
92 LTEXT "Spu\9atìní && zotavení nastavuje start poèítaèe a akce, které se vykonají pøi neoèekávaném zastavení chodu systému.",0,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(17)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
93 PUSHBUTTON "&Spu\9atìní && zotavení...",IDC_STAREC,PROPSHEETWIDTH-(20*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(19)+2,(18*PROPSHEETPADDING),14
94 END
95
96 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
97 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Promìnné prostøedí"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
100 BEGIN
101 GROUPBOX "U\9eivatelské promìnné",-1,7,12,238,100
102 LTEXT "&Promìnné:",-1,14,24,224,8
103 CONTROL "",IDC_USER_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,35,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
104 PUSHBUTTON "&Nová...",IDC_USER_VARIABLE_NEW,80,90,50,14
105 PUSHBUTTON "&Zmìnit...",IDC_USER_VARIABLE_EDIT,134,90,50,14
106 PUSHBUTTON "&Odstranit",IDC_USER_VARIABLE_DELETE,188,90,50,14
107
108 GROUPBOX "Systémové promìnné",-1,7,116,238,100
109 LTEXT "P&romìnné:",-1,14,128,224,8
110 CONTROL "",IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,139,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
111 PUSHBUTTON "No&vá...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW,80,194,50,14
112 PUSHBUTTON "Zm&ìnit...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT,134,194,50,14
113 PUSHBUTTON "Od&stranit",IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE,188,194,50,14
114
115 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,141,224,50,14,WS_GROUP
116 PUSHBUTTON "Storno",IDCANCEL,195,224,50,14
117 END
118
119
120 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
121 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "Zmìna promìnné"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
124 BEGIN
125 LTEXT "Název &promìnné:",-1,7,14,50,8
126 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME,75,12,145,12,ES_AUTOHSCROLL
127 LTEXT "&Hodnota promìnné:",-1,7,32,50,8
128 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE,75,30,145,12,ES_AUTOHSCROLL
129
130 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,116,50,50,14,WS_GROUP
131 PUSHBUTTON "Storno",IDCANCEL,170,50,50,14
132 END
133
134
135 STRINGTABLE
136 BEGIN
137 IDS_CPLSYSTEMNAME "Systém"
138 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Zobrazuje informace o Va\9aem poèítaèi, mìní rùzné systémové promìnné a hardwarové vlastnosti."
139 END