487e784fd123f9e82ec7511a897b7f6b2ba63a0d
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / timedate / Pl.rc
1 // Polish translation by Sebastian Gasiorek
2
3 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
6 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Data i godzina"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
9 BEGIN
10 GROUPBOX "&Data", -1, 4, 2, 122, 125
11 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32",
12 DTS_SHORTDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
13 11, 17, 108, 12
14 CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "SysMonthCal32",
15 WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
16 11, 37, 108, 80
17 GROUPBOX "&Godzina", -1, 132, 2, 113, 125
18 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
19 DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
20 144, 17, 90, 12
21 LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 4, 136, 241, 8
22 END
23
24
25 IDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
26 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Strefa czasowa"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
29 BEGIN
30 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136,
31 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
32 AUTOCHECKBOX "&Automatycznie uwzglêdnij zmiany czasu",
33 IDC_AUTODAYLIGHT, 5, 136, 241, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
34 END
35
36
37 STRINGTABLE
38 BEGIN
39 IDS_CPLNAME "Data/Godzina"
40 IDS_CPLDESCRIPTION "Ustaw datê, godzinê i strefê czasow¹ komputera."
41 IDS_TIMEZONETEXT "Aktualna strefa czasowa: %s"
42 IDS_TIMEZONEINVALID "Nieprawid³owa"
43 IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Nieznana"
44 END