073eec176909c71a3e4d44b670e541eed73a94a9
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / timedate / Ru.rc
1 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
4 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Äàòà è âðåìÿ"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 GROUPBOX "&Äàòà", -1, 4, 2, 122, 125
9 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32",
10 DTS_SHORTDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
11 11, 17, 108, 12
12 CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "SysMonthCal32",
13 WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
14 11, 37, 108, 80
15 GROUPBOX "&Âðåìÿ", -1, 132, 2, 113, 125
16 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
17 DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP,
18 144, 17, 90, 12
19 LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 4, 136, 241, 8
20 END
21
22
23 IDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
24 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
25 CAPTION "×àñîâîé ïîÿñ"
26 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
27 BEGIN
28 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136,
29 CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
30 AUTOCHECKBOX "Àâòîìàòè&÷åñêèé ïåðåõîä íà ëåòíåå âðåìÿ è îáðàòíî",
31 IDC_AUTODAYLIGHT, 5, 136, 241, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
32 END
33
34
35 STRINGTABLE
36 BEGIN
37 IDS_CPLNAME "Äàòà è âðåìÿ"
38 IDS_CPLDESCRIPTION "Óñòàíîâêà äàòû, âðåìåíè è ÷àñîâîãî ïîÿñà äëÿ ýòîãî êîìïüþòåðà"
39 IDS_TIMEZONETEXT "Òåêóùèé ÷àñîâîé ïîÿñ: %s"
40 IDS_TIMEZONEINVALID "Íåäåéñòâèòåëüíàÿ"
41 IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Íåèçâåñòíàÿ"
42 END