Maintain work sync res with en.rc the rc file need update there translation for the...
[reactos.git] / reactos / lib / devmgr / Pl.rc
1 // Polish language resource file (Sebastian Gasiorek,Wiktor Maryniowski, 2005-12-12)
2
3 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 IDS_NAME "Nazwa"
8 IDS_TYPE "Typ"
9 IDS_MANUFACTURER "Producent: %1"
10 IDS_LOCATION "Lokalizacja: %1"
11 IDS_STATUS "Stan urz¹dzenia: %1"
12 IDS_UNKNOWN "Niedostêpne"
13 IDS_LOCATIONSTR "Lokalizacja %1!u! (%2)"
14 IDS_DEVCODE " (Kod %1!u!)"
15 IDS_DEVCODE2 " (Kod %2!u!)"
16 IDS_ENABLEDEVICE "U¿ywaj tego urz¹dzenia (w³¹czone)"
17 IDS_DISABLEDEVICE "Nie u¿ywaj tego urz¹dzenia (wy³¹czone)"
18 IDS_UNKNOWNDEVICE "Nieznane urz¹dzenie"
19 IDS_NODRIVERLOADED "Nie zainstalowano sterownika dla tego urz¹dzenia."
20 IDS_DEVONPARENT "w³¹czone %1"
21 IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Konflikty..."
22 IDS_ENABLEDEV "&W³¹cz urz¹dzenie"
23 IDS_REINSTALLDRV "&Zainstaluj sterownik ponownie"
24 IDS_PROPERTIES "W³a\9cciwo\9cc&i"
25 IDS_UPDATEDRV "&Aktualizuj sterownik..."
26 IDS_REBOOT "&Uruchom komputer ponownie..."
27 END
28
29 /* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
30 STRINGTABLE
31 BEGIN
32 IDS_DEV_NO_PROBLEM "To urz¹dzenie dzia³a prawid³owo."
33 IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "To urz¹dzenie nie jest poprawnie skonfigurowane."
34 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS nie mo¿e za³adowaæ sterownika dla tego urz¹dzenia poniewa¿ system raportuje dwa rodzaje magistrali typu $1."
35 IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "System(y) ³adowania sprzêtu $1 . Nie móg³ za³adowaæ sterownika dla tego urz¹dzenia."
36 IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Sterownik dla tego urz¹dzenia mo¿e nie byæ prawid³owy, lub system mo¿e nie pracowaæ poprawnie."
37 IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Urz¹dzenie nie dzia³a poprawnie poniewa¿ jeden ze sterowników nie jest prawid³owy, lub jest \9fle zarejestrowany."
38 IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Sterownik urz¹dzenia wymaga zasobów których, ReactOS nie potrafi przydzieliæ."
39 IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Inne urz¹dzenie u¿ywa ¿¹danych zasobów."
40 IDS_DEV_FAILED_FILTER "Sterownik dla tego urz¹dzenia powinien byæ zainstalowany ponownie."
41 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ ReactOS nie móg³ za³adowaæ pliku $1 który ³aduje sterownik dla tego urz¹dzenia."
42 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ plik $1 który ³aduje sterownik dla tego urz¹dzenia jest b³êdny."
43 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "B³¹d urz¹dzenia: Spróbuj zmieniæ sterownik tego urz¹dzenia. Je\9cli to nie pomo¿e, poszukaj rozwi¹zania w dokumentacji sprzêtowej."
44 IDS_DEV_INVALID_DATA "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ BIOS twojego komputera raportuje ¿e zasoby dla urz¹dzenia nie s¹ prawid³owe."
45 IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ BIOS urz¹dzenia raportuje ¿e zasoby dla urz¹dzenia nie s¹ prawid³owe. "
46 IDS_DEV_FAILED_START "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
47 IDS_DEV_LIAR "ReactOS zosta³ zatrzymany podczs próby uruchomienia urz¹dzenia, dlatego nie bêdzie próbowa³ uruchamiaæ tego urz¹dzenia w przysz³o\9cci."
48 IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Urz¹dzenie nie mog³o odnale\9cæ ¿adnych wolnych zasobów $1."
49 IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
50 IDS_DEV_NEED_RESTART "Urz¹dzenie nie bêdzie dzia³aæ prawid³owo dopuki nie uruchomisz ponownie komputera."
51 IDS_DEV_REENUMERATION "To urz¹dzenie powoduje konflikt zasobów."
52 IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS nie móg³ zidentyfikowaæ wszystkich zasobów których u¿ywa urz¹dzenie."
53 IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Plik informacji sterownika $1 informuje ¿e urz¹dzenie podrzêdne u¿ywa zasobów których nie rozpoznaje urz¹dzenie nadrzêdne."
54 IDS_DEV_REINSTALL "Sterownik dla tego urz¹dzenia powinien byæ zainstalowany ponownie."
55 IDS_DEV_REGISTRY "Wpis mo¿e nie byæ prawid³owy."
56 IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS usuwa to urz¹dzenie."
57 IDS_DEV_DISABLED "Urz¹dzenie nie zosta³o uruchomione."
58 IDS_DEV_DISABLED2 "Urz¹dzenie jest Wy³¹czone."
59 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Systemy ³adowania sprzêtu nie móg³y za³adowaæ wymaganego sterownika."
60 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Karta graficzna dzia³a prawid³owo."
61 IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Systemy ³adowania sprzêtu nie móg³y za³adowaæ wymaganego sterownika."
62 IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
63 IDS_DEV_MOVED "ReactOS próbuje skonfigurowaæ to urz¹dzenie."
64 IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS próbuje skonfigurowaæ to urz¹dzenie."
65 IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS nie potrafi³ odnale\9cæ zasobów dla tego urz¹dzenia."
66 IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Nie zainstalowano sterownika dla tego urz¹dzenia."
67 IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Urz¹dzenie jest wy³¹czone poniewa¿ BIOS nie przydzieli³ ¿adnych zasobów dla tego urz¹dzenia."
68 IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Urz¹dzenie rz¹da przerwañ (IRQ) których u¿ywa inne urz¹dzenie i których nie mo¿na rozdzieliæ. "\
69 "Musisz zmieniæ konfliktowe ustawienia lub usun¹æ sterownik powoduj¹cy konflikt."
70 IDS_DEV_FAILED_ADD "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ $1 równie¿ nie dzia³a poprawnie."
71 IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS nie móg³ zainstalowaæ sterownika dla urz¹dzenia poniewa¿ nie móg³ uzyskaæ dostêpu do lokacji zawartej w pliku instalacyjnym."
72 IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Sterownik nie jest przeznaczony dla tego urz¹dzenia."
73 IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS nie móg³ okre\9cliæ ustawieñ dla tego urz¹dzenia. poszukaj rozwi¹zania w dokumentacji urz¹dzenia i u¿yj palety ustawieñ zasobów aby skonfigurowaæ je rêcznie."
74 IDS_DEV_BIOS_TABLE "Firmware twojego komputera zawiera zbyt ma³o informacji aby skonfigurowaæ i u¿ywaæ tego urz¹dzenia. "\
75 "Aby uruchomiæ urzadzenie, skontaktuj siê z producentem w celu uaktualnienia firmware-u lub BIOS-u ."
76 IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Urz¹dzenie rz¹da przerwañ PCI chocia¿ znajduje siê w ISA (lub na odwrót). "\
77 "Zmieñ ustawienia przerwañ dla tego urz¹dzenia korzystaj¹c z konfiguratora systemu."
78 IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia."
79 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia poniewa¿ poprzedni sterownik jest nadal w pamiêci."
80 IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia. Brak sterownika lub sterownik mo¿e byæ uszkodzony."
81 IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS nie móg³ uzyskaæ dostêpu do sprzêtu poniewa¿ brakuje klucza w rejestrze lub klucz nie jest zapisany prawid³owo."
82 IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS pomy\9clnie uruchomi³ sterownik urz¹dzenia ale nie odnalaz³ go fizycznie."
83 IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia poniewa¿ identyczne urz¹dzenie pracuje obecnie w systemie."
84 IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS przerwa³ pracê urz¹dzenia poniewa¿ zosta³y zg³oszone problemy."
85 IDS_DEV_HALTED "Program lub us³uga przerwa³a dzia³anie urz¹dzenia."
86 IDS_DEV_PHANTOM "Obecnie urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do komputera."
87 IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS nie mo¿e uzyskaæ dostêpu do urzadzenia poniewa¿ trwa zamykanie systemu."
88 IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS nie mo¿e uzyskaæ dostêpu do urzadzenia poniewa¿ urz¹dzenie to by³o przygotowane do \"bezpiecznego usuniêcia\", ale nie zosta³o od³¹czone."
89 IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Oprogramowanie urz¹dzenia zosta³o zablokowane przy starcie poniewa¿ nie wspó³pracuje poprewnie z systemem ReactOS. Spróbuj zainstalowaæ nowszy sterownik."
90 IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS nie mo¿e uruchomiæ nowego urz¹dzenia poniewa¿ j¹dro systemu jest zbyt wielkie (przekracza limit rozmiaru rejestru)."
91 IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS nie by³ w stanie zmieniæ parametrów instalacyjnych tego urz¹dzenia."
92 END
93
94 IDD_HARDWARE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 300, 400
95 STYLE DS_3DLOOK | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | DS_SHELLFONT
96 FONT 8, "MS Shell Dlg"
97 BEGIN
98 LTEXT "&Urz¹dzenia:",IDC_DEVICES,7,6,196,10
99 CONTROL "",IDC_LV_DEVICES,"SysListView32",LVS_REPORT |
100 LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SHAREIMAGELISTS |
101 LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,16,196,50
102 GROUPBOX "W³a\9cciwo\9cci urz¹dzenia",IDC_PROPERTIESGROUP,7,76,196,105
103 LTEXT "",IDC_MANUFACTURER,14,88,183,10,SS_ENDELLIPSIS
104 LTEXT "",IDC_LOCATION,14,100,183,10,SS_ENDELLIPSIS
105 LTEXT "",IDC_STATUS,14,112,183,30
106 PUSHBUTTON "&Rozwi¹zywanie problemów...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
107 BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "W³a\9cciwo\9cci",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
109 END
110
111 IDD_DEVICEGENERAL DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
112 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
113 CAPTION "Ogólne"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
117 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
118 LTEXT "Typ urz¹dzenia:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
119 EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
120 LTEXT "Producent:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
121 EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
122 LTEXT "Lokalizacja:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
123 EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
124 GROUPBOX "Stan urz¹dzenia", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
125 EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
126 PUSHBUTTON "&Rozwi¹zywanie problemów...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
127 LTEXT "&U¿ycie urz¹dzenia:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
128 COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
129 END
130
131 IDD_DEVICEDRIVER DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 252, 218
132 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
133 CAPTION "Driver"
134 FONT 8, "MS Shell Dlg"
135 BEGIN
136 ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
137 LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
138 LTEXT "Driver provider:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
139 EDITTEXT IDC_DRVPROVIDER, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
140 LTEXT "Driver date:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
141 EDITTEXT IDC_DRVDATE, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
142 LTEXT "Driver version:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
143 EDITTEXT IDC_DRVVERSION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
144 END