temarez <temarez@yandex.ru>:
[reactos.git] / reactos / subsys / system / notepad / Uk.rc
1 /*
2 * Notepad (Ukrainian resources)
3 *
4 * Copyright 2005 Artem Reznikov
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19 */
20
21 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
22
23 MAIN_MENU MENU
24 {
25 POPUP "&File" {
26 MENUITEM "&Ñòâîðèòè", CMD_NEW
27 MENUITEM "&³äêðèòè...\tCtrl+O", CMD_OPEN
28 MENUITEM "&Ç&áåðåãòè\tCtrl+S", CMD_SAVE
29 MENUITEM "Çáåðåãòè &ÿê...", CMD_SAVE_AS
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "Ïàðà&ìåòðè ñòîð³íêè...", CMD_PAGE_SETUP
32 MENUITEM "Ä&ðóê", CMD_PRINT
33 MENUITEM "Íàñòðîéêà &ïðèíòåðà...", CMD_PRINTER_SETUP
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Â&èõ³ä", CMD_EXIT
36 }
37 POPUP "&Ïðàâêà" {
38 MENUITEM "&Ñêàñóâàòè\tCtrl+Z", CMD_UNDO
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "&Âèð³çàòè\tCtrl+X", CMD_CUT
41 MENUITEM "&Êîï³þâàòè\tCtrl+C", CMD_COPY
42 MENUITEM "Âñò&àâèòè\tCtrl+V", CMD_PASTE
43 MENUITEM "Â&èäàëèòè\tDel", CMD_DELETE
44 MENUITEM SEPARATOR
45 MENUITEM "Ç&íàéòè...\tCtrl+F", CMD_SEARCH
46 MENUITEM "Çíà&éòè äàë³\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
47 MENUITEM "&Çàì³íèòè\tCtrl+H", CMD_REPLACE
48 MENUITEM "Ïåðåé&òè...\tCtrl+G", CMD_GOTO
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "Âèä³&ëèòè âñå\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
51 MENUITEM "&Äàòà é ÷àñ\tF5", CMD_TIME_DATE
52 }
53 POPUP "Ôîð&ìàò" {
54 MENUITEM "&Ïåðåíîñ ïî ñëîâàõ", CMD_WRAP
55 MENUITEM "&Øðèôò...", CMD_FONT
56 }
57 POPUP "&Âèãëÿä" {
58 MENUITEM "&Ðÿäîê ñòàíó", CMD_STATUSBAR
59 }
60 POPUP "&Äîâ³äêà" {
61 MENUITEM "&Çì³ñò", CMD_HELP_CONTENTS
62 MENUITEM "&Ïîøóê...", CMD_HELP_SEARCH
63 MENUITEM "&Help on help", CMD_HELP_ON_HELP
64 MENUITEM SEPARATOR
65 MENUITEM "&˳öåíç³ÿ", CMD_LICENSE
66 MENUITEM "&NO WARRANTY", CMD_NO_WARRANTY
67 MENUITEM "&Ïðî ïðîãðàìó", CMD_ABOUT_WINE
68 }
69 }
70
71 /* Dialog `Page setup' */
72
73 DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95
74 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 CAPTION "Ïàðàìåòðè ñòîð³íêè"
77 {
78 LTEXT "Â&åðõí³é êîëîíòèòóë:", 0x140, 10, 07, 40, 15
79 EDITTEXT 0x141, 60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
80 LTEXT "Í&èæí³é êîëîíòèòóë:", 0x142, 10, 24, 40, 15
81 EDITTEXT 0x143, 60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
82
83 GROUPBOX "Ïîëÿ", 0x144, 10, 43,160, 45
84 LTEXT "&˳âå:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
85 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
86 LTEXT "&Âåðõíº:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
87 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
88 LTEXT "&Ïðàâå:", 0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
89 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/ 0x14D, 130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
90 LTEXT "&Íèæíº:", 0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
91 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
92
93 DEFPUSHBUTTON "OK", 0x151, 180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
94 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", 0x152, 180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
95 PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", 0x153, 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
96 }
97
98 /* Dialog `Encoding' */
99 DIALOG_ENCODING DIALOG 0, 0, 256, 44
100 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
101 WS_CAPTION | WS_SYSMENU
102 FONT 8, "MS Shell Dlg"
103 CAPTION "Êîäóâàííÿ"
104 {
105 COMBOBOX ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
106 LTEXT "Êîäóâàííÿ:",0x155,5,2,41,12
107 COMBOBOX ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
108 LTEXT "Ðîçðèâè ðÿäê³â:",0x156,5,20,41,12
109 }
110
111 /* Dialog 'Go To' */
112 DIALOG_GOTO DIALOG 0,0,165,50
113 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 CAPTION "Ïåðåõ³ä äî ðÿäêà"
116 {
117 EDITTEXT ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
118 LTEXT "Íîìåð ðÿäêà:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
119 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
120 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
121 }
122
123 STRINGTABLE DISCARDABLE
124 {
125 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE, "&n" /* FIXME */
126 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE, "Ñòîð³íêà &s" /* FIXME */
127 STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
128 STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE, "20 ìì" /* FIXME */
129 STRING_PAGESETUP_TOPVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
130 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, "25 ìì" /* FIXME */
131
132 STRING_NOTEPAD, "Áëîêíîò"
133 STRING_ERROR, "ÏÎÌÈËÊÀ"
134 STRING_WARNING, "ÓÂÀÃÀ"
135 STRING_INFO, "²íôîðìàö³ÿ"
136
137 STRING_UNTITLED, "(áåç çàãîëîâêà)"
138
139 STRING_ALL_FILES, "Óñ³ ôàéëè (*.*)"
140 STRING_TEXT_FILES_TXT, "Òåêñòîâ³ ôàéëè (*.txt)"
141
142 STRING_TOOLARGE, "Ôàéë '%s' çàâåëèêèé äëÿ áëîêíîòà.\n \
143 Áóäü ëàñêà âèêîðèñòàéòå ³íøèé ðåäàêòîð."
144 STRING_NOTEXT, "Âè íå ââåëè í³ÿêîãî òåêñòó. \
145 \nÁóäü ëàñêà ââåä³òü ùî-íåáóäü ³ ñïðîáóéòå ùå ðàç"
146 STRING_DOESNOTEXIST, "Ôàéë '%s'\níå ³ñíóº\n\n \
147 Õî÷åòå ñòâîðèòè íîâèé ôàéë ?"
148 STRING_NOTSAVED, "Ôàéë '%s'\náóâ çì³íåíèé\n\n \
149 Õî÷åòå çáåðåãòè çì³íè ?"
150 STRING_NOTFOUND, "'%s' can not be found."
151 STRING_OUT_OF_MEMORY, "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿò³ äëÿ âèêîíàííÿ îïåðàö³¿.\
152 \nÇàêðèéòå îäèí àáî äåê³ëüêà äîäàòê³â ³ ïîâòîð³òü ñïðîáó."
153 STRING_CANNOTFIND "Íå ìîæó çíàéòè '%s'"
154 STRING_ANSI, "ANSI"
155 STRING_UNICODE, "Þí³êîä"
156 STRING_UNICODE_BE, "Þí³êîä (big endian)"
157 STRING_UTF8, "UTF-8"
158 STRING_CRLF, "Windows"
159 STRING_LF, "Unix"
160 STRING_CR, "Mac"
161 }