Sync winfile with wine HEAD.
[reactos.git] / rosapps / applications / downloader / lang / el-GR.rc
1 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
5 CAPTION "Download..."
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 CONTROL "Progress1",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER|PBS_SMOOTH,10,10,200,12
9 LTEXT "", IDC_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
10 PUSHBUTTON "¢êõñï", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
11 END
12
13 IDD_PROF DIALOGEX 6, 6, 267, 110
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
15 CAPTION "ÐñïôéìÞóåéò"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg"
17 BEGIN
18 LTEXT "ÖÜêåëïò ËÞøåùí:", -1, 6, 10, 140, 8
19 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_FOLDER_EDIT, 6, 20, 205, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
20 PUSHBUTTON "Å&ðéëïãÞ...", IDC_CHOOSE_BUTTON, 216, 20, 45, 14
21 AUTOCHECKBOX "&ÄéáãñáöÞ áñ÷åßùí åãêáôÜóôáóçò ìåôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç", IDC_DELINST_FILES_CHECKBOX, 8, 40, 210, 10, WS_GROUP
22 LTEXT "ÄéáêïìéóôÞò åíçìåñþóåùí:", -1, 6, 55, 140, 8
23 EDITTEXT IDC_UPDATE_SERVER_EDIT, 6, 65, 255, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
24 DEFPUSHBUTTON "&OK", IDOK, 147, 90, 54, 15
25 PUSHBUTTON "&¢êõñï", IDCANCEL, 207, 90, 54, 15
26 END
27
28 STRINGTABLE DISCARDABLE
29 BEGIN
30 IDS_WINDOW_TITLE "Download ! - ReactOS Downloader"
31 IDS_WELCOME_TITLE "Êáëþò Þëèáôå óôïí ReactOS Downloader"
32 IDS_WELCOME "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå êáôçãïñßá óôá áñéóôåñÜ. ÁõôÞ åßíáé ç Ýêäïóç 1.1."
33 IDS_NO_APP_TITLE "Äåí åðéëÝ÷èçêå åöáñìïãÞ"
34 IDS_NO_APP "Please select a Application before you click the download button, if you need assistance please click on the question mark button on the top right corner."
35 IDS_UPDATE_TITLE "ÅíçìÝñùóç"
36 IDS_UPDATE "Sorry this feature is not implemented yet."
37 IDS_HELP_TITLE "ÂïÞèåéá"
38 IDS_HELP "ÅðéëÝîôå êáôçãïñßá óôá áñéóôåñÜ, ìåôÜ åðéëÝîôå ìéá åöáñìïãÞ êáé ðáôÞóôå ôï êïõìðß download. To update the application information click the button next to the help button."
39 IDS_NO_APPS "Sorry, there no applications in this category yet. You can help and add more applications."
40 IDS_CHOOSE_APP "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìéá åöáñìïãÞ."
41 IDS_CHOOSE_SUB "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìéá õðïêáôçãïñßá."
42 IDS_CHOOSE_CATEGORY "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìéá êáôçãïñßá."
43 IDS_CHOOSE_BOTH "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ìéá õðïêáôçãïñßá Þ ìéá åöáñìïãÞ."
44 IDS_XMLERROR_1 "Äå âñÝèçêå ôï áñ÷åßï xml !"
45 IDS_XMLERROR_2 "Could not parse the xml file !"
46 IDS_DOWNLOAD_ERROR "Äåí Þôáí äõíáôü ôï êáôÝâáóìá ôïõ áñ÷åßïõ.\nÐáñáêáëïýìå åëÝîôå ôçí internet óýíäåóÞ óáò."
47 IDS_VERSION "¸êäïóç: "
48 IDS_LICENCE "¢äåéá: "
49 IDS_MAINTAINER "Maintainer: "
50 IDS_APPS_TITLE "ÅöáñìïãÝò"
51 IDS_CATS_TITLE "Êáôçãïñßåò"
52 IDS_CHOOSE_FOLDER "Ðáñáêáëþ, åðéëÝîôå ôïí êáôÜëïãï..."
53 IDS_NOTCREATE_REGKEY "Could not create the registry key."
54 IDS_DOWNLOAD_FOLDER "Downloader"
55 IDS_UNABLECREATE_FOLDER "Unable to create a folder with this name!"
56 IDS_UPDATE_URL "http://svn.reactos.org"
57 IDS_INSTALL_DEP "%s åßíáé áðáéôïýìåíï ãéá ôçí åêôÝëåóç ôïõ %s. Íá åãêáôáóôáèåß ôï %s ôþñá;"
58 TTT_HELPBUTTON "Âñåßôå âïÞèåéá ãéá ôïí downloader"
59 TTT_UPDATEBUTTON "¼÷é áêüìá äéáèÝóéìï"
60 TTT_PROFBUTTON "Let you configure the downloader"
61 END