[ROSAPPS]
[reactos.git] / rosapps / applications / imagesoft / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12 IDS_APPNAME "ImageSoft"
13 IDS_VERSION "v0.1"
14 END
15
16 IDR_MAINMENU MENU
17 BEGIN
18 POPUP "&Plik"
19 BEGIN
20 MENUITEM "&Nowy...", ID_NEW
21 MENUITEM "&Otwórz...", ID_OPEN
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "&Zamknij\tCtrl+F4", ID_CLOSE, GRAYED
24 MENUITEM "Za&knij wszystko", ID_CLOSEALL,GRAYED
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "Za&pisz", ID_SAVE, GRAYED
27 MENUITEM "Zapisz &jako...", ID_SAVEAS, GRAYED
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Pod&gląd drukowania", ID_PRINTPRE,GRAYED
30 MENUITEM "&Drukuj...", ID_PRINT, GRAYED
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "&Właściwości", ID_PROP, GRAYED
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "W&yjście\tAlt+F4", ID_EXIT
35 END
36 POPUP "&Edycja"
37 BEGIN
38 MENUITEM "&Cofnij", ID_UNDO, GRAYED
39 MENUITEM "&Ponów", ID_REDO, GRAYED
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "Wy&tnij", ID_CUT, GRAYED
42 MENUITEM "&Kopiuj", ID_COPY, GRAYED
43 MENUITEM "Wk&lej", ID_PASTE, GRAYED
44 MENUITEM "Wklej jako nowy &obraz", ID_PASTENEWIMAGE, GRAYED
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "Wybierz w&szystko", ID_SELALL, GRAYED
47 END
48 POPUP "&Podgląd"
49 BEGIN
50 MENUITEM "&Narzędzia", ID_TOOLS
51 MENUITEM "&Kolory", ID_COLOR
52 MENUITEM "&Historia", ID_HISTORY
53 MENUITEM "&Pasek stanu", ID_STATUSBAR
54 END
55 POPUP "&Zmień"
56 BEGIN
57 MENUITEM "Jasność...", ID_BRIGHTNESS
58 MENUITEM "Kontrast...", ID_CONTRAST
59 MENUITEM "Barwa/Nasycenie...", -1, GRAYED
60 POPUP "Kolor"
61 BEGIN
62 MENUITEM "Czarnobiały", ID_BLACKANDWHITE
63 MENUITEM "Odwróć kolory", ID_INVERTCOLORS
64 END
65 MENUITEM SEPARATOR
66 MENUITEM "Zmiękczenie", ID_BLUR
67 MENUITEM "Wyostrzenie", ID_SHARPEN
68 MENUITEM "Zmiękcz kontury", -1, GRAYED
69 MENUITEM "Dodaj cień", -1, GRAYED
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "Rozmiar obrazu...", -1, GRAYED
72 MENUITEM "Odwróć", -1, GRAYED
73 MENUITEM "Lustrzane odbicie", -1, GRAYED
74 MENUITEM "Obrót", -1, GRAYED
75
76 END
77 POPUP "&Kolory"
78 BEGIN
79 MENUITEM "&Edytuj kolory...", ID_EDITCOLOURS
80 END
81 POPUP "&Okna"
82 BEGIN
83 MENUITEM "&Kaskadowo", ID_WINDOW_CASCADE
84 MENUITEM "Ustaw &poziomo", ID_WINDOW_TILE_HORZ
85 MENUITEM "Ustaw pio&nowo", ID_WINDOW_TILE_VERT
86 MENUITEM "&Uporządkuj ikony", ID_WINDOW_ARRANGE
87 MENUITEM SEPARATOR
88 MENUITEM "Nas&tępne\tCtrl+F6", ID_WINDOW_NEXT
89 END
90 POPUP "&Pomoc"
91 BEGIN
92 MENUITEM "&O programie...", ID_ABOUT
93 END
94 END
95
96 IDR_POPUP MENU
97 BEGIN
98 POPUP "popup"
99 BEGIN
100 MENUITEM SEPARATOR
101 END
102 END
103
104
105 IDD_BRIGHTNESS DIALOGEX 6, 5, 193, 120
106 CAPTION "Jasność"
107 FONT 8,"MS Shell Dlg", 0, 0
108 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
109 BEGIN
110 LTEXT "", IDC_PICPREVIEW, 0, 1, 132, 96, SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN
111 LTEXT "Układ kolorów:", IDC_STATIC, 135, 5, 36, 9
112 GROUPBOX "", IDC_BRI_GROUP, 138 ,30, 50, 48
113 CONTROL "Pełny (RGB)", IDC_BRI_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 138, 18, 46, 9
114 CONTROL "Czerwony", IDC_BRI_RED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 38, 42, 9
115 CONTROL "Zielony", IDC_BRI_GREEN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 51, 42, 9
116 CONTROL "Niebieski", IDC_BRI_BLUE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 64, 42, 9
117 EDITTEXT IDC_BRI_EDIT, 98, 103, 28, 13
118 CONTROL "", IDC_BRI_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP, 2, 105, 90, 11
119 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 88, 48, 13
120 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 142, 105, 48, 13
121 END
122
123 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
124 CAPTION "O ImageSoft"
125 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
126 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
127 //EXSTYLE WS_EX_LAYERED
128 BEGIN
129 LTEXT "ImageSoft v0.1\nCopyright (C) 2006\nThomas Weidenmueller (w3seek@reactos.org)\nGed Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
130 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
131 ICON IDI_IMAGESOFTICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
132 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
133 END
134
135
136 IDD_IMAGE_PROP DIALOGEX 6, 5, 156, 163
137 CAPTION "Właściwości obrazu"
138 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
139 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
140 BEGIN
141 LTEXT "Nazwa:", IDC_STATIC, 12, 5, 38, 9
142 EDITTEXT IDC_IMAGE_NAME_EDIT, 58, 3, 94, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
143 GROUPBOX "Właściwości", IDC_STATIC, 4, 22, 148, 98
144 LTEXT "Typ obrazu:", IDC_STATIC, 12, 36, 42, 9
145 CONTROL "", IDC_IMAGETYPE, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 35, 88, 54
146 LTEXT "Szerokość:", IDC_STATIC, 12, 51, 42, 9
147 EDITTEXT IDC_WIDTH_EDIT, 58, 49, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
148 LTEXT "", IDC_WIDTH_STAT, 94, 51, 40, 9
149 LTEXT "Wysokość:", IDC_STATIC, 12, 68, 42, 9
150 EDITTEXT IDC_HEIGHT_EDIT, 58, 66, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
151 LTEXT "", IDC_HEIGHT_STAT, 94, 68, 40, 9
152 LTEXT "Rozdzielczość:", IDC_STATIC, 12, 84, 42, 9
153 EDITTEXT IDC_RES_EDIT, 58, 83, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
154 LTEXT "", IDC_RES_STAT, 94, 84, 40, 9
155 LTEXT "Jednostka:", IDC_STATIC, 12, 99, 42, 9
156 CONTROL "", IDC_UNIT, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 99, 54, 50
157 LTEXT "Rozmiar obrazu:", IDC_STATIC, 12, 125, 42, 9
158 LTEXT "", IDC_IMAGE_SIZE, 58, 125, 54, 9
159 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 50, 144, 48, 13
160 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 102, 144, 48, 13
161 END
162
163 STRINGTABLE DISCARDABLE
164 BEGIN
165 IDS_LICENSE "Ten program jest darmowy; możesz go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GNU General Public, publikowanymi przez Free Software Foundation; albo wersję 2, albo dowolną późniejszą.\r\n\r\nMamy nadzieję, że ten program będzie użyteczny, ale nie dajemy na niego ŻADNEJ GWARANCJI; nawet bez gwarancji jego KOMERCYJNOŚCI czy też PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Szczegóły w tekście Licencji GNU General Public.\r\n\r\nKopie licencji GNU GP powinieneś otrzymać z niniejszym programem; jeśli nie, skontaktuj się z Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
166 IDS_READY " Gotów."
167 IDS_TOOLBAR_STANDARD "Standardowy"
168 IDS_TOOLBAR_TEST "Test"
169 IDS_IMAGE_NAME "Obraz %1!u!"
170 IDS_FLT_TOOLS "Narzędzia"
171 IDS_FLT_COLORS "Kolory"
172 IDS_FLT_HISTORY "Historia"
173 END
174
175 /* imageprop.c */
176 STRINGTABLE DISCARDABLE
177 BEGIN
178 IDS_IMAGE_MONOCHROME "Monochromatyczny (1 bit)"
179 IDS_IMAGE_GREYSCALE "256 odcieni szarości (8 bitów)"
180 IDS_IMAGE_PALETTE "256 kolorów (8 bitów)"
181 IDS_IMAGE_TRUECOLOR "True color (24 bity)"
182
183 IDS_UNIT_PIXELS "Pikseli"
184 IDS_UNIT_CM "Cm"
185 IDS_UNIT_INCHES "Cali"
186 IDS_UNIT_DOTSCM "Punktów / Cm"
187 IDS_UNIT_DPI "DPI"
188 IDS_UNIT_KB "%d KB"
189 IDS_UNIT_MB "%d MB"
190 END
191
192 /* Tooltips */
193 STRINGTABLE DISCARDABLE
194 BEGIN
195 IDS_TOOLTIP_NEW "Nowy"
196 IDS_TOOLTIP_OPEN "Otwórz"
197 IDS_TOOLTIP_SAVE "Zapisz"
198 IDS_TOOLTIP_PRINTPRE "Podgląd drukowania"
199 IDS_TOOLTIP_PRINT "Drukuj"
200 IDS_TOOLTIP_CUT "Wytnij"
201 IDS_TOOLTIP_COPY "Kopiuj"
202 IDS_TOOLTIP_PASTE "Wklej"
203 IDS_TOOLTIP_UNDO "Cofnij"
204 IDS_TOOLTIP_REDO "Ponów"
205 END
206
207
208 /* Hints */
209 STRINGTABLE DISCARDABLE
210 BEGIN
211 IDS_HINT_BLANK " "
212 IDS_HINT_NEW " Tworzy nowy dokument."
213 IDS_HINT_OPEN " Otwiera istniejący dokument."
214 IDS_HINT_CLOSE " Zamyka bierzące okno."
215 IDS_HINT_CLOSEALL " Zamyka wszystkie okno."
216 IDS_HINT_SAVE " Zapisuje bierzący dokument."
217 IDS_HINT_SAVEAS " Zapisuje bierzący dokument z nową nazwą."
218 IDS_HINT_PRINTPRE " Podgląd dokumentu do wydrukowania."
219 IDS_HINT_PRINT " Drukuje bierzący dokument."
220 IDS_HINT_PROP " Pokazuje właściwości danego obrazu."
221 IDS_HINT_EXIT " Wyjście z programu."
222
223 IDS_HINT_TOOLS " Pokazuje lub chowa pasek narzędzi."
224 IDS_HINT_COLORS " Pokazuje lub chowa pasek kolorów."
225 IDS_HINT_HISTORY " Pokazuje lub chowa okno historii ."
226 IDS_HINT_STATUS " Pokazuje lub chowa pasek stanu."
227
228 IDS_HINT_CASCADE " Ustawia okna tak by wszystkie były widoczne."
229 IDS_HINT_TILE_HORZ " Ustawia okna jeden obok drugiego."
230 IDS_HINT_TILE_VERT " Ustawia okna jeden pod drugim."
231 IDS_HINT_ARRANGE " Ustawia ikony w kolejności, na spodzie okna."
232 IDS_HINT_NEXT " Uaktywnia następne okno."
233
234 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Przywraca okno do normalnego rozmiaru."
235 IDS_HINT_SYS_MOVE " Przesuwa okno."
236 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmienia wielkość okna."
237 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Zamyka okno do ikony."
238 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozszerza okno na pełen ekran."
239 END