[SYSTEMINFO]
[reactos.git] / rosapps / applications / sysutils / systeminfo / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12
13 IDS_USAGE, "SYSTEMINFO [/S system [/U nazwa u¿ytkownika [/P [has³o]]]] [/FO format] [/NH]\n\n\
14 Opis:\n\
15 Ten konsolowy program umo¿liwia administratorowi sprawdzenie podstawowych\n\
16 informacji o konfiguracji systemu.\n\n\
17 Lista parametrów:\n\
18 /S system Wyznacza nazwê systemu zdalnego do po³¹czenia.\n\n\
19 /U [domain\\]user Wyznacza u¿ytkownika (domenê) z którego konta\n\
20 komenda bêdzie wywo³ana.\n\n\
21 /P [password] Wyznacza has³o do u¿ytego konta u¿ytkownika\n\
22 Program sam zapyta o has³o, je\9cli nie jest podane.\n\n\
23 /FO format Wyznacza format w którym wy\9cwietlone zostan¹\n\
24 informacje o systemie.\n\
25 Dostêpne formaty: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
26 /NH Blokuje wy\9cwietlanie kolumny ""Column Header"" w\n\
27 informacjach systemowych.\n\
28 Dzia³a tylko z formatami ""TABLE"" i ""CSV"".\n\n\
29 /? Wy\9cwietla niniejszy tekst pomocy.\n\n\
30 Przyk³ady:\n\
31 SYSTEMINFO\n\
32 SYSTEMINFO /?\n\
33 SYSTEMINFO /S system\n\
34 SYSTEMINFO /S system /U nazwa u¿ytkownika\n\
35 SYSTEMINFO /S system /U domena\\nazwa u¿ytkownika /P has³o /FO TABLE\n\
36 SYSTEMINFO /S system /FO LIST\n\
37 SYSTEMINFO /S system /FO CSV /NH\n"
38
39 IDS_HOST_NAME, "Nazwa hosta: %s\n"
40 IDS_OS_NAME, "Nazwa Systemu: %s\n"
41 IDS_OS_VERSION, "Wersja: %u.%u.%u %s Kompilacja %u\n"
42 IDS_OS_BUILD_TYPE, "Rodzaj kompilacji: %s\n"
43 IDS_REG_OWNER, "U¿ytkownik: %s\n"
44 IDS_REG_ORG, "Organizacja: %s\n"
45 IDS_PRODUCT_ID, "ID produktu: %s\n"
46 IDS_INST_DATE, "Data instalacji: %s\n"
47 IDS_UP_TIME, "System Up Time: %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
48 IDS_SYS_MANUFACTURER, "Producent systemu: %s\n"
49 IDS_SYS_MODEL, "Model systemu: %s\n"
50 IDS_SYS_TYPE, "Rodzaj systemu: %s\n"
51 IDS_PROCESSORS, "Ilo\9cæ Procesorów: %u.\n"
52 IDS_BIOS_DATE, "Data BIOSu: %s\n"
53 IDS_BIOS_VERSION, "Wersja BIOSu: %s\n"
54 IDS_ROS_DIR, "Katalog ReactOS: %s\n"
55 IDS_SYS_DIR, "Katalog Systemowy: %s\n"
56 IDS_BOOT_DEV, "Urz¹dzenie \9fród³owe: %s\n"
57 IDS_SYS_LOCALE, "Wersja lokalizacji: %s\n"
58 IDS_INPUT_LOCALE, "Lokalizacja klawiatury: %s\n"
59 IDS_TIME_ZONE, "Strefa czasowa: %s\n"
60 IDS_TOTAL_PHYS_MEM, "Pamiêci fizycznej ogó³em: %s MB\n"
61 IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM, "Dostêpnej pamiêci fizycznej: %s MB\n"
62 IDS_VIRT_MEM_MAX, "Pamiêci wirtualnej: maksymalnie: %s MB\n"
63 IDS_VIRT_MEM_AVAIL, "Pamiêci wirtualnej: dostêpne: %s MB\n"
64 IDS_VIRT_MEM_INUSE, "Pamiêci wirtualnej: w u¿yciu: %s MB\n"
65 IDS_PAGEFILE_LOC, "Lokalizacja pliku wymiany: %s\n"
66 IDS_DOMINE, "Domena: %s\n"
67 IDS_NETWORK_CARDS, "Liczba kart sieciowych %u.\n"
68
69 END