[SYSTEMINFO]
[reactos.git] / rosapps / applications / sysutils / systeminfo / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: System Information
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: rosapps/sysutils/systeminfo/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for systeminfo
6 * TRANSLATOR: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13
14 IDS_USAGE, "SYSTEMINFO [/S ñèñòåìà [/U êîðèñòóâà÷ [/P [ïàðîëü]]]] [/FO ôîðìàò] [/NH]\n\n\
15 Îïèñ:\n\
16 Öåé ³íñòðóìåíò êîìàíäíîãî ðÿäêà íàäຠàäì³í³ñòðàòîðîâ³ ìîæëèâ³ñòü\n\
17 çàïèòàòè îñíîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî êîíô³ãóðàö³þ ñèñòåìè.\n\n\
18 Ñïèñîê ïàðàìåòð³â:\n\
19 /S ñèñòåìà Âèçíà÷ຠâ³ääàëåíó ñèñòåìó äëÿ ç'ºäíàííÿ.\n\n\
20 /U [äîìåí\\]êîðèñò. Âèçíà÷ຠêîíòåêñò êîðèñòóâà÷à, â ÿêîìó ìàº\n\
21 âèêîíóâàòèñÿ öÿ êîìàíäà.\n\n\
22 /P [ïàðîëü] Âèçíà÷ຠïàðîëü äëÿ öüîãî êîðèñòóâàöüêîãî êîíòåêñòó.\n\
23 Çàïðîøóº ââåäåííÿ ïàðîëÿ, ÿêùî â³í íå çàäàíèé.\n\n\
24 /FO ôîðìàò Âèçíà÷ຠôîðìàò, â ÿêîìó â³äîáðàæàþòüñÿ\n\
25 âèõ³äí³ äàí³.\n\
26 Äîïóñòèì³ ôîðìàòè: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
27 /NH Íå â³äîáðàæàòè çàãîëîâêè ñòîâïö³â\n\
28 âèõ³äíèõ äàíèõ.\n\
29 Äîïóñêàºòüñÿ äëÿ ôîðìàò³â ""TABLE"" and ""CSV"".\n\n\
30 /? Ïîêàçóº öþ äîâ³äêó.\n\n\
31 Ïðèêëàäè:\n\
32 SYSTEMINFO\n\
33 SYSTEMINFO /?\n\
34 SYSTEMINFO /S ñèñòåìà\n\
35 SYSTEMINFO /S ñèñòåìà /U user\n\
36 SYSTEMINFO /S ñèñòåìà /U äîìåí\\êîðèñòóâà÷ /P ïàðîëü /FO TABLE\n\
37 SYSTEMINFO /S ñèñòåìà /FO LIST\n\
38 SYSTEMINFO /S ñèñòåìà /FO CSV /NH\n"
39
40 IDS_HOST_NAME, "²ì'ÿ êîìï'þòåðà: %s\n"
41 IDS_OS_NAME, "²ì'ÿ ÎÑ: %s\n"
42 IDS_OS_VERSION, "Âåðñ³ÿ ÎÑ: %u.%u.%u %s Çá³ðêà %u\n"
43 IDS_OS_BUILD_TYPE, "Òèï çá³ðêè ÎÑ: %s\n"
44 IDS_REG_OWNER, "Çàðåºñòðîâàíèé âëàñíèê: %s\n"
45 IDS_REG_ORG, "Çàðåºñòðîâàíà îðãàí³çàö³ÿ: %s\n"
46 IDS_PRODUCT_ID, "ID ïðîäóêòà: %s\n"
47 IDS_INST_DATE, "Äàòà óñòàíîâêè: %s\n"
48 IDS_UP_TIME, "System Up Time: %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
49 IDS_SYS_MANUFACTURER, "System Manufacturer: %s\n"
50 IDS_SYS_MODEL, "System Model: %s\n"
51 IDS_SYS_TYPE, "Òèï ñèñòåìè: %s\n"
52 IDS_PROCESSORS, "Ïðîöåñîð(è): %u ïðîöåñîð(à,³â) âñòàíîâëåíî.\n"
53 IDS_BIOS_DATE, "Äàòà BIOS: %s\n"
54 IDS_BIOS_VERSION, "Âåðñ³ÿ BIOS: %s\n"
55 IDS_ROS_DIR, "Ïàïêà ReactOS: %s\n"
56 IDS_SYS_DIR, "Ñèñòåìíà ïàïêà: %s\n"
57 IDS_BOOT_DEV, "Ïðèñòð³é çàâàíòàæåííÿ: %s\n"
58 IDS_SYS_LOCALE, "Ìîâà ñèñòåìè: %s\n"
59 IDS_INPUT_LOCALE, "Ìîâà ââîäó: %s\n"
60 IDS_TIME_ZONE, "×àñîâèé ïîÿñ: %s\n"
61 IDS_TOTAL_PHYS_MEM, "Âñüîãî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³: %s ÌÁ\n"
62 IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM, "Äîñòóïíî ô³çè÷íî¿ ïàì'ÿò³: %s ÌÁ\n"
63 IDS_VIRT_MEM_MAX, "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Ìàêñ. ðîçì³ð: %s ÌÁ\n"
64 IDS_VIRT_MEM_AVAIL, "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Äîñòóïíî: %s ÌÁ\n"
65 IDS_VIRT_MEM_INUSE, "³ðòóàëüíà ïàì'ÿòü: Âèêîðèñò.: %s ÌÁ\n"
66 IDS_PAGEFILE_LOC, "Ðîçòàøóâàííÿ ôàéëó äîâàíòàæåííÿ: %s\n"
67 IDS_DOMINE, "Äîìåí: %s\n"
68 IDS_NETWORK_CARDS, "Ìåðåæíà êàðòà(è) %u Installed.\n"
69
70 END