Carlo Bramini (carlo DOT bramix AT libero DOT it)
[reactos.git] / rosapps / magnify / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 27-04-2008
3 * LAST CHANGE: 07-05-2008
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDC_MAGNIFIER MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Súbor"
11 BEGIN
12 MENUITEM "S&konèi\9d", IDM_EXIT
13 MENUITEM "&Mo\9enosti", IDM_OPTIONS
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "È&o je ...", IDM_ABOUT
16 END
17 END
18
19 IDC_MAGNIFIER ACCELERATORS
20 BEGIN
21 "?", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
22 "/", IDM_ABOUT, ASCII, ALT
23 END
24
25 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 17, 220, 75
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Èo je Lupa"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON,IDC_MYICON,14,9,20,20
31 LTEXT "Lupa (Magnifier) verzia 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
32 LTEXT "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,48,24,125,22
33 PUSHBUTTON "OK",IDOK,162,48,50,14
34 END
35
36 IDD_DIALOGOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 153, 182
37 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
38 CAPTION "Nastavenia Lupy"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
40 BEGIN
41 DEFPUSHBUTTON "Koniec",IDOK,96,161,50,14
42 PUSHBUTTON "Pomocník",IDC_BUTTON_HELP,38,161,50,14
43 LTEXT "Úroveò zväè\9aenia:",IDC_STATIC,6,8,68,8
44 COMBOBOX IDC_ZOOM,72,6,63,66,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
45 GROUPBOX "Sledovanie",IDC_STATIC,7,25,139,59
46 GROUPBOX "Prezentácia",IDC_STATIC,7,87,139,57
47 CONTROL "Sledova\9d kurzor my\9ai",IDC_FOLLOWMOUSECHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,42,114,10
48 CONTROL "Sledova\9d ovládanie klávesnicou",IDC_FOLLOWKEYBOARDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,54,114,10
49 CONTROL "Sledova\9d úpravu textu",IDC_FOLLOWTEXTEDITINGCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,66,114,10
50 CONTROL "Invertova\9d farby",IDC_INVERTCOLORSCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,102,114,10
51 CONTROL "Spusti\9d minimalizovane",IDC_STARTMINIMIZEDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,114,114,10
52 CONTROL "Zobrazi\9d Lupu",IDC_SHOWMAGNIFIERCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,126,114,10
53 END
54
55 IDD_WARNINGDIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 97
56 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION
57 CAPTION "Lupa systému ReactOS"
58 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
59 BEGIN
60 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,193,76,50,14
61 ICON IDI_ICON,IDC_STATIC,7,17,20,20
62 LTEXT "Lupa je urèená na poskytnutie minimálneho stupeòa funkènosti pre pou\9eívate¾ov s ¾ah\9aím po\9akodením zraku. Väè\9aina pou\9eívate¾ov s po\9akodením zraku bude potrebova\9d pre ka\9edodenné pou\9eívanie úèinnej\9aiu pomôcku.",IDC_STATIC,36,7,207,33
63 CONTROL "Túto správu u\9e viac nezobrazova\9d",IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,43,80,137,10
64 END
65
66 STRINGTABLE
67 BEGIN
68 IDS_APP_TITLE "Lupa"
69 END