ca7472350074e34b2a097acc7f94cf4204a6213a
[reactos.git] / rosapps / templates / imagesoft / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * http://www.reactos.org
5 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12 IDS_APPNAME "ImageSoft"
13 IDS_VERSION "v0.1"
14 END
15
16 IDR_MAINMENU MENU
17 BEGIN
18 POPUP "&Plik"
19 BEGIN
20 MENUITEM "&Nowy...", ID_NEW
21 MENUITEM "&Otwórz...", ID_OPEN
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "&Zamknij\tCtrl+F4", ID_CLOSE, GRAYED
24 MENUITEM "Za&knij wszystko", ID_CLOSEALL,GRAYED
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "Za&pisz", ID_SAVE, GRAYED
27 MENUITEM "Zapisz &jako...", ID_SAVEAS, GRAYED
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Pod&gl¹d drukowania", ID_PRINTPRE,GRAYED
30 MENUITEM "&Drukuj...", ID_PRINT, GRAYED
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "&W³a\9cciwo\9cci", ID_PROP, GRAYED
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "W&yj\9ccie\tAlt+F4", ID_EXIT
35 END
36 POPUP "&Edycja"
37 BEGIN
38 MENUITEM "&Cofnij", ID_UNDO, GRAYED
39 MENUITEM "&Ponów", ID_REDO, GRAYED
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "Wy&tnij", ID_CUT, GRAYED
42 MENUITEM "&Kopiuj", ID_COPY, GRAYED
43 MENUITEM "Wk&lej", ID_PASTE, GRAYED
44 MENUITEM "Wklej jako nowy &obraz", ID_PASTENEWIMAGE, GRAYED
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "Wybierz w&szystko", ID_SELALL, GRAYED
47 END
48 POPUP "&Podgl¹d"
49 BEGIN
50 MENUITEM "&Narzêdzia", ID_TOOLS
51 MENUITEM "&Kolory", ID_COLOR
52 MENUITEM "&Historia", ID_HISTORY
53 MENUITEM "&Pasek stanu", ID_STATUSBAR
54 END
55 POPUP "&Zmieñ"
56 BEGIN
57 MENUITEM "Jasno\9cæ...", ID_BRIGHTNESS
58 MENUITEM "Kontrast...", ID_CONTRAST
59 MENUITEM "Barwa/Nasycenie...", -1, GRAYED
60 POPUP "Kolor"
61 BEGIN
62 MENUITEM "Czarnobia³y" ID_BLACKANDWHITE
63 MENUITEM "Odwróæ kolory" ID_INVERTCOLORS
64 END
65 MENUITEM SEPARATOR
66 MENUITEM "Zmiêkczenie", ID_BLUR
67 MENUITEM "Wyostrzenie", ID_SHARPEN
68 MENUITEM "Zmiêkcz kontury", -1, GRAYED
69 MENUITEM "Dodaj cieñ", -1, GRAYED
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "Rozmiar obrazu...", -1, GRAYED
72 MENUITEM "Odwróæ", -1, GRAYED
73 MENUITEM "Lustrzane odbicie", -1, GRAYED
74 MENUITEM "Obrót", -1, GRAYED
75
76 END
77 POPUP "&Kolory"
78 BEGIN
79 MENUITEM "&Edytuj kolory...", ID_EDITCOLOURS
80 END
81 POPUP "&Okna"
82 BEGIN
83 MENUITEM "&Kaskadowo", ID_WINDOW_CASCADE
84 MENUITEM "Ustaw &poziomo", ID_WINDOW_TILE_HORZ
85 MENUITEM "Ustaw pio&nowo", ID_WINDOW_TILE_VERT
86 MENUITEM "&Uporz¹dkuj ikony", ID_WINDOW_ARRANGE
87 MENUITEM SEPARATOR
88 MENUITEM "Nas&têpne\tCtrl+F6", ID_WINDOW_NEXT
89 END
90 POPUP "&Pomoc"
91 BEGIN
92 MENUITEM "&O programie...", ID_ABOUT
93 END
94 END
95
96 IDR_POPUP MENU
97 BEGIN
98 POPUP "popup"
99 BEGIN
100
101 MENUITEM SEPARATOR
102
103 END
104 END
105
106
107 IDD_BRIGHTNESS DIALOGEX 6, 5, 193, 120
108 CAPTION "Jasno\9cæ"
109 FONT 8,"MS Shell Dlg", 0, 0
110 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
111 BEGIN
112 LTEXT "", IDC_PICPREVIEW, 0, 1, 132, 96, SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN
113 LTEXT "Uk³ad kolorów:", IDC_STATIC, 135, 5, 36, 9
114 GROUPBOX "", IDC_BRI_GROUP, 138 ,30, 50, 48
115 CONTROL "Pe³ny (RGB)", IDC_BRI_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 138, 18, 46, 9
116 CONTROL "Czerwony", IDC_BRI_RED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 38, 42, 9
117 CONTROL "Zielony", IDC_BRI_GREEN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 51, 42, 9
118 CONTROL "Niebieski", IDC_BRI_BLUE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 64, 42, 9
119 EDITTEXT IDC_BRI_EDIT, 98, 103, 28, 13
120 CONTROL "", IDC_BRI_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP, 2, 105, 90, 11
121 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 88, 48, 13
122 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 142, 105, 48, 13
123 END
124
125 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
126 CAPTION "O ImageSoft"
127 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
128 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
129 //EXSTYLE WS_EX_LAYERED
130 BEGIN
131 LTEXT "ImageSoft v0.1\nCopyright (C) 2006\nThomas Weidenmueller (w3seek@reactos.org)\nGed Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
132 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
133 ICON IDI_IMAGESOFTICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
134 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
135 END
136
137
138 IDD_IMAGE_PROP DIALOGEX 6, 5, 156, 163
139 CAPTION "W³a\9cciwo\9cci obrazu"
140 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
141 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
142 BEGIN
143 LTEXT "Nazwa:", IDC_STATIC, 12, 5, 38, 9
144 EDITTEXT IDC_IMAGE_NAME_EDIT, 58, 3, 94, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
145 GROUPBOX "W³a\9cciwo\9cci", IDC_STATIC, 4, 22, 148, 98
146 LTEXT "Typ obrazu:", IDC_STATIC, 12, 36, 42, 9
147 CONTROL "", IDC_IMAGETYPE, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 35, 88, 54
148 LTEXT "Szeroko\9cæ:", IDC_STATIC, 12, 51, 42, 9
149 EDITTEXT IDC_WIDTH_EDIT, 58, 49, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
150 LTEXT "", IDC_WIDTH_STAT, 94, 51, 40, 9
151 LTEXT "Wysoko\9cæ:", IDC_STATIC, 12, 68, 42, 9
152 EDITTEXT IDC_HEIGHT_EDIT, 58, 66, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
153 LTEXT "", IDC_HEIGHT_STAT, 94, 68, 40, 9
154 LTEXT "Rozdzielczo\9cæ:", IDC_STATIC, 12, 84, 42, 9
155 EDITTEXT IDC_RES_EDIT, 58, 83, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
156 LTEXT "", IDC_RES_STAT, 94, 84, 40, 9
157 LTEXT "Jednostka:", IDC_STATIC, 12, 99, 42, 9
158 CONTROL "", IDC_UNIT, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 99, 54, 50
159 LTEXT "Rozmiar obrazu:", IDC_STATIC, 12, 125, 42, 9
160 LTEXT "", IDC_IMAGE_SIZE, 58, 125, 54, 9
161 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 50, 144, 48, 13
162 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 102, 144, 48, 13
163 END
164
165 STRINGTABLE DISCARDABLE
166 BEGIN
167 IDS_LICENSE "Ten program jest darmowy; mo¿esz go redystrybuowaæ i/lub modyfikowaæ zgodnie z warunkami licencji GNU General Public, publikowanymi przez Free Software Foundation; albo wersjê 2, albo dowoln¹ pó\9fniejsz¹.\r\n\r\nMamy nadziejê, ¿e ten program bêdzie u¿yteczny, ale nie dajemy na niego ¯ADNEJ GWARANCJI; nawet bez gwarancji jego KOMERCYJNO\8cCI czy te¿ PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONEGO CELU. Szczegó³y w tek\9ccie Licencji GNU General Public.\r\n\r\nKopie licencji GNU GP powiniene\9c otrzymaæ z niniejszym programem; je\9cli nie, skontaktuj siê z Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
168 IDS_READY " Gotów."
169 IDS_TOOLBAR_STANDARD "Standardowy"
170 IDS_TOOLBAR_TEST "Test"
171 IDS_IMAGE_NAME "Obraz %1!u!"
172 IDS_FLT_TOOLS "Narzêdzia"
173 IDS_FLT_COLORS "Kolory"
174 IDS_FLT_HISTORY "Historia"
175 END
176
177 /* imageprop.c */
178 STRINGTABLE DISCARDABLE
179 BEGIN
180 IDS_IMAGE_MONOCHROME "Monochromatyczny (1 bit)"
181 IDS_IMAGE_GREYSCALE "256 odcieni szaro\9cci (8 bitów)"
182 IDS_IMAGE_PALETTE "256 kolorów (8 bitów)"
183 IDS_IMAGE_TRUECOLOR "True color (24 bity)"
184
185 IDS_UNIT_PIXELS "Pikseli"
186 IDS_UNIT_CM "Cm"
187 IDS_UNIT_INCHES "Cali"
188 IDS_UNIT_DOTSCM "Punktów / Cm"
189 IDS_UNIT_DPI "DPI"
190 IDS_UNIT_KB "%d KB"
191 IDS_UNIT_MB "%d MB"
192 END
193
194 /* Tooltips */
195 STRINGTABLE DISCARDABLE
196 BEGIN
197 IDS_TOOLTIP_NEW "Nowy"
198 IDS_TOOLTIP_OPEN "Otwórz"
199 IDS_TOOLTIP_SAVE "Zapisz"
200 IDS_TOOLTIP_PRINTPRE "Podgl¹d drukowania"
201 IDS_TOOLTIP_PRINT "Drukuj"
202 IDS_TOOLTIP_CUT "Wytnij"
203 IDS_TOOLTIP_COPY "Kopiuj"
204 IDS_TOOLTIP_PASTE "Wklej"
205 IDS_TOOLTIP_UNDO "Cofnij"
206 IDS_TOOLTIP_REDO "Ponów"
207 END
208
209
210 /* Hints */
211 STRINGTABLE DISCARDABLE
212 BEGIN
213 IDS_HINT_BLANK " "
214 IDS_HINT_NEW " Tworzy nowy dokument."
215 IDS_HINT_OPEN " Otwiera istniej¹cy dokument."
216 IDS_HINT_CLOSE " Zamyka bierz¹ce okno."
217 IDS_HINT_CLOSEALL " Zamyka wszystkie okno."
218 IDS_HINT_SAVE " Zapisuje bierz¹cy dokument."
219 IDS_HINT_SAVEAS " Zapisuje bierz¹cy dokument z now¹ nazw¹."
220 IDS_HINT_PRINTPRE " Podgl¹d dokumentu do wydrukowania."
221 IDS_HINT_PRINT " Drukuje bierz¹cy dokument."
222 IDS_HINT_PROP " Pokazuje w³a\9cciwo\9cci danego obrazu."
223 IDS_HINT_EXIT " Wyj\9ccie z programu."
224
225 IDS_HINT_TOOLS " Pokazuje lub chowa pasek narzêdzi."
226 IDS_HINT_COLORS " Pokazuje lub chowa pasek kolorów."
227 IDS_HINT_HISTORY " Pokazuje lub chowa okno historii ."
228 IDS_HINT_STATUS " Pokazuje lub chowa pasek stanu."
229
230 IDS_HINT_CASCADE " Ustawia okna tak by wszystkie by³y widoczne."
231 IDS_HINT_TILE_HORZ " Ustawia okna jeden obok drugiego."
232 IDS_HINT_TILE_VERT " Ustawia okna jeden pod drugim."
233 IDS_HINT_ARRANGE " Ustawia ikony w kolejno\9cci, na spodzie okna."
234 IDS_HINT_NEXT " Uaktywnia nastêpne okno."
235
236 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Przywraca okno do normalnego rozmiaru."
237 IDS_HINT_SYS_MOVE " Przesuwa okno."
238 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmienia wielko\9cæ okna."
239 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Zamyka okno do ikony."
240 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Rozszerza okno na pe³en ekran."
241 END