- Revert 47615. Please fix actual sysreg instead of adding inconsistency between...
[reactos.git] / rosapps / templates / imagesoft / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 02-02-2008
3 * LAST CHANGE: 29-08-2008
4 * ______________________________________________
5 * NOTE: this file is not fully translated
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
9
10 STRINGTABLE DISCARDABLE
11 BEGIN
12 IDS_APPNAME "ImageSoft"
13 IDS_VERSION "v0.1"
14 END
15
16 IDR_MAINMENU MENU
17 BEGIN
18 POPUP "&Súbor"
19 BEGIN
20 MENUITEM "&Nový...", ID_NEW
21 MENUITEM "&Otvori\9d...", ID_OPEN
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "&Zatvori\9d\tCtrl+F4", ID_CLOSE, GRAYED
24 MENUITEM "Zatvori\9d &v\9aetky", ID_CLOSEALL,GRAYED
25 MENUITEM SEPARATOR
26 MENUITEM "&Ulo\9ei\9d", ID_SAVE, GRAYED
27 MENUITEM "Ulo\9ei\9d &ako...", ID_SAVEAS, GRAYED
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Náh¾a&d pred tlaèou", ID_PRINTPRE,GRAYED
30 MENUITEM "&Tlaèi\9d...", ID_PRINT, GRAYED
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "V&lastnosti...", ID_PROP, GRAYED
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "&Skonèi\9d\tAlt+F4", ID_EXIT
35 END
36 POPUP "&Úpravy"
37 BEGIN
38 MENUITEM "&Spä\9d", ID_UNDO, GRAYED
39 MENUITEM "&Znova", ID_REDO, GRAYED
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "&Vystrihnú\9d", ID_CUT, GRAYED
42 MENUITEM "&Kopírova\9d", ID_COPY, GRAYED
43 MENUITEM "&Paste", ID_PASTE, GRAYED
44 MENUITEM "Paste as new &image", ID_PASTENEWIMAGE, GRAYED
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "Vy&bra\9d v\9aetko", ID_SELALL, GRAYED
47 END
48 POPUP "&Zobrazi\9d"
49 BEGIN
50 MENUITEM "&Nástroje", ID_TOOLS
51 MENUITEM "&Farby", ID_COLOR
52 MENUITEM "&História", ID_HISTORY
53 MENUITEM "Stavový &riadok", ID_STATUSBAR
54 END
55 POPUP "&Adjust"
56 BEGIN
57 MENUITEM "Jas...", ID_BRIGHTNESS
58 MENUITEM "Kontrast...", ID_CONTRAST
59 MENUITEM "Odtieò/Nasýtenie...", -1, GRAYED
60 POPUP "Color"
61 BEGIN
62 MENUITEM "Èierna a biela" ID_BLACKANDWHITE
63 MENUITEM "Invertova\9d farby" ID_INVERTCOLORS
64 END
65 MENUITEM SEPARATOR
66 MENUITEM "Rozmaza\9d", ID_BLUR
67 MENUITEM "Zaostri\9d", ID_SHARPEN
68 MENUITEM "Vyhladi\9d hrany", -1, GRAYED
69 MENUITEM "Prida\9d tieò", -1, GRAYED
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "Image Size...", -1, GRAYED
72 MENUITEM "Preklopi\9d", -1, GRAYED
73 MENUITEM "Zrkadli\9d", -1, GRAYED
74 MENUITEM "Otoèi\9d", -1, GRAYED
75
76 END
77 POPUP "&Farby"
78 BEGIN
79 MENUITEM "&Upravi\9d farby...", ID_EDITCOLOURS
80 END
81 POPUP "&Okná"
82 BEGIN
83 MENUITEM "&Cascade", ID_WINDOW_CASCADE
84 MENUITEM "Tile &Horizontally", ID_WINDOW_TILE_HORZ
85 MENUITEM "Tile &Vertically", ID_WINDOW_TILE_VERT
86 MENUITEM "&Arrange Icons", ID_WINDOW_ARRANGE
87 MENUITEM SEPARATOR
88 MENUITEM "Nex&t\tCtrl+F6", ID_WINDOW_NEXT
89 END
90 POPUP "&Pomocník"
91 BEGIN
92 MENUITEM "È&o je...", ID_ABOUT
93 END
94 END
95
96 IDR_POPUP MENU
97 BEGIN
98 POPUP "popup"
99 BEGIN
100
101 MENUITEM SEPARATOR
102
103 END
104 END
105
106
107 IDD_BRIGHTNESS DIALOGEX 6, 5, 193, 120
108 CAPTION "Jas"
109 FONT 8,"MS Shell Dlg", 0, 0
110 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
111 BEGIN
112 LTEXT "", IDC_PICPREVIEW, 0, 1, 132, 96, SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN
113 LTEXT "Color form:", IDC_STATIC, 135, 5, 36, 9
114 GROUPBOX "", IDC_BRI_GROUP, 138 ,30, 50, 48
115 CONTROL "Plné (RGB)", IDC_BRI_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 138, 18, 46, 9
116 CONTROL "Èervená", IDC_BRI_RED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 38, 42, 9
117 CONTROL "Zelená", IDC_BRI_GREEN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 51, 42, 9
118 CONTROL "Modrá", IDC_BRI_BLUE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 64, 42, 9
119 EDITTEXT IDC_BRI_EDIT, 98, 103, 28, 13
120 CONTROL "", IDC_BRI_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP, 2, 105, 90, 11
121 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 88, 48, 13
122 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 142, 105, 48, 13
123 END
124
125 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
126 CAPTION "Èo je ImageSoft"
127 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
128 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
129 //EXSTYLE WS_EX_LAYERED
130 BEGIN
131 LTEXT "ImageSoft v0.1\nCopyright (C) 2006\nThomas Weidenmueller (w3seek@reactos.org)\nGed Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
132 PUSHBUTTON "Zavrie\9d", IDOK, 75, 162, 44, 15
133 ICON IDI_IMAGESOFTICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
134 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
135 END
136
137
138 IDD_IMAGE_PROP DIALOGEX 6, 5, 156, 163
139 CAPTION "Vlastnosti obrázka"
140 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
141 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
142 BEGIN
143 LTEXT "Názov:", IDC_STATIC, 12, 5, 38, 9
144 EDITTEXT IDC_IMAGE_NAME_EDIT, 58, 3, 94, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
145 GROUPBOX "Canvas properties", IDC_STATIC, 4, 22, 148, 98
146 LTEXT "Typ obrázka:", IDC_STATIC, 12, 36, 42, 9
147 CONTROL "", IDC_IMAGETYPE, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 35, 88, 54
148 LTEXT "\8aírka:", IDC_STATIC, 12, 51, 42, 9
149 EDITTEXT IDC_WIDTH_EDIT, 58, 49, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
150 LTEXT "", IDC_WIDTH_STAT, 94, 51, 40, 9
151 LTEXT "Vý\9aka:", IDC_STATIC, 12, 68, 42, 9
152 EDITTEXT IDC_HEIGHT_EDIT, 58, 66, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
153 LTEXT "", IDC_HEIGHT_STAT, 94, 68, 40, 9
154 LTEXT "Rozlí\9aenie:", IDC_STATIC, 12, 84, 42, 9
155 EDITTEXT IDC_RES_EDIT, 58, 83, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
156 LTEXT "", IDC_RES_STAT, 94, 84, 40, 9
157 LTEXT "Unit:", IDC_STATIC, 12, 99, 42, 9
158 CONTROL "", IDC_UNIT, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 99, 54, 50
159 LTEXT "Ve¾kos\9d obrázka:", IDC_STATIC, 12, 125, 42, 9
160 LTEXT "", IDC_IMAGE_SIZE, 58, 125, 54, 9
161 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 50, 144, 48, 13
162 PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 102, 144, 48, 13
163 END
164
165 STRINGTABLE DISCARDABLE
166 BEGIN
167 IDS_LICENSE "Tento program je vo¾ný softvér; mô\9eete ho \9aíri\9d a/alebo modifikova\9d pod¾a podmienok GNU V\9aeobecnej verejnej licencie (GNU General Public License) ako bola zverejnená nadáciou Free Software Foundation; buï verzie 2 tejto licencie, alebo (pod¾a Vá\9aho uvá\9eenia) niektorej neskor\9aej verzie.\r\n\r\nTento program je distribuovaný v nádeji, \9ee bude u\9eitoèný, av\9aak BEZ AKEJKO¼VEK ZÁRUKY; rovnako bez záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URÈITÝ ÚÈEL. Pre viac detailov si pozrite GNU V\9aeobecnú verejnú licenciu (GNU General Public License).\r\n\r\nKópiu V\9aeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dosta\9d spolu s týmto programom; ak nie, napí\9ate si o òu na Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
168 IDS_READY " Hotovo."
169 IDS_TOOLBAR_STANDARD "Standard"
170 IDS_TOOLBAR_TEST "Test"
171 IDS_IMAGE_NAME "Obrázok %1!u!"
172 IDS_FLT_TOOLS "Nástroje"
173 IDS_FLT_COLORS "Farby"
174 IDS_FLT_HISTORY "História"
175 END
176
177 /* imageprop.c */
178 STRINGTABLE DISCARDABLE
179 BEGIN
180 IDS_IMAGE_MONOCHROME "Èierno-bielo (1 bit)"
181 IDS_IMAGE_GREYSCALE "Odtiene \9aedej (8 bitov)"
182 IDS_IMAGE_PALETTE "Paleta alebo 256 farieb (8 bitov)"
183 IDS_IMAGE_TRUECOLOR "Pravé farby (24 bitov)"
184
185 IDS_UNIT_PIXELS "Pixely"
186 IDS_UNIT_CM "Centimetre"
187 IDS_UNIT_INCHES "Palce"
188 IDS_UNIT_DOTSCM "Body na cm"
189 IDS_UNIT_DPI "DPI"
190 IDS_UNIT_KB "%d KB"
191 IDS_UNIT_MB "%d MB"
192 END
193
194 /* Tooltips */
195 STRINGTABLE DISCARDABLE
196 BEGIN
197 IDS_TOOLTIP_NEW "Nový"
198 IDS_TOOLTIP_OPEN "Otvori\9d"
199 IDS_TOOLTIP_SAVE "Ulo\9ei\9d"
200 IDS_TOOLTIP_PRINTPRE "Náh¾ad pred tlaèou"
201 IDS_TOOLTIP_PRINT "Tlaèi\9d"
202 IDS_TOOLTIP_CUT "Vystrihnú\9d"
203 IDS_TOOLTIP_COPY "Kopírova\9d"
204 IDS_TOOLTIP_PASTE "Vlo\9ei\9d"
205 IDS_TOOLTIP_UNDO "Spä\9d"
206 IDS_TOOLTIP_REDO "Znova"
207 END
208
209
210 /* Hints */
211 STRINGTABLE DISCARDABLE
212 BEGIN
213 IDS_HINT_BLANK " "
214 IDS_HINT_NEW " Vytvorí nový dokument."
215 IDS_HINT_OPEN " Otvorí existujúci dokument."
216 IDS_HINT_CLOSE " Zatvorí toto okno."
217 IDS_HINT_CLOSEALL " Zatvorí v\9aetke okná."
218 IDS_HINT_SAVE " Ulo\9eí aktívny dokument."
219 IDS_HINT_SAVEAS " Ulo\9eí aktívny dokument pod novým názvom."
220 IDS_HINT_PRINTPRE " Zobrazí náh¾ad dokumentu pred tlaèou."
221 IDS_HINT_PRINT " Vytlaèí aktívny dokument."
222 IDS_HINT_PROP " Zobrazí vlastnosti aktívneho obrázka."
223 IDS_HINT_EXIT " Ukonèí program."
224
225 IDS_HINT_TOOLS " Zobrazí alebo skryje plávajúce okno nástrojov."
226 IDS_HINT_COLORS " Zobrazí alebo skryje plávajúce okno farieb."
227 IDS_HINT_HISTORY " Zobrazí alebo skryje plávajúce okno histórie."
228 IDS_HINT_STATUS " Zobrazí alebo skryje stavový riadok."
229
230 IDS_HINT_CASCADE " Arrange windows so they overlap."
231 IDS_HINT_TILE_HORZ " Arrange windows as non-overlapping tiles."
232 IDS_HINT_TILE_VERT " Arrange windows as non-overlapping tiles."
233 IDS_HINT_ARRANGE " Arrange icons at the bottom of the window."
234 IDS_HINT_NEXT " Aktivuje ïal\9aie okno v poradí."
235
236 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Obnoví okno na normálnu ve¾kos\9d."
237 IDS_HINT_SYS_MOVE " Premiestni okno."
238 IDS_HINT_SYS_SIZE " Zmení ve¾kos\9d okna."
239 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Zbalí okno do ve¾kosti ikony."
240 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Zväèsí okno tak, aby zaplnilo obrazovku."
241 END