- Revert 47615. Please fix actual sysreg instead of adding inconsistency between...
[reactos.git] / rosapps / templates / imagesoft / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS ImageSoft
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: rosapps/imagesoft/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for ImageSoft
6 * TRANSLATOR: Rostislav Zabolotny, Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13 IDS_APPNAME "ImageSoft"
14 IDS_VERSION "v0.1"
15 END
16
17 IDR_MAINMENU MENU
18 BEGIN
19 POPUP "&Ôàéë"
20 BEGIN
21 MENUITEM "&Ñòâîðèòè...", ID_NEW
22 MENUITEM "&³äêðèòè...", ID_OPEN
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Çàêðèòè\tCtrl+F4", ID_CLOSE, GRAYED
25 MENUITEM "Ç&àêðèòè âñå", ID_CLOSEALL,GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "Çá&åðåãòè", ID_SAVE, GRAYED
28 MENUITEM "Çáåðåãòè &ÿê...", ID_SAVEAS, GRAYED
29 MENUITEM SEPARATOR
30 MENUITEM "Ïîïå&ðåäí³é Ïåðåãëÿä",ID_PRINTPRE,GRAYED
31 MENUITEM "&Äðóêóâàòè...", ID_PRINT, GRAYED
32 MENUITEM SEPARATOR
33 MENUITEM "Â&ëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Âè&³ä\tAlt+F4", ID_EXIT
36 END
37 POPUP "&Ïðàâêà"
38 BEGIN
39 MENUITEM "Ïîâåð&íóòè", ID_UNDO, GRAYED
40 MENUITEM "Ïî&âòîðèòè", ID_REDO, GRAYED
41 MENUITEM SEPARATOR
42 MENUITEM "Âèð³&çàòè", ID_CUT, GRAYED
43 MENUITEM "Êî&ï³þâàòè", ID_COPY, GRAYED
44 MENUITEM "Âñ&òàâèòè", ID_PASTE, GRAYED
45 MENUITEM "Âñòàâèòè íîâèì &ìàëþíêîì", ID_PASTENEWIMAGE, GRAYED
46 MENUITEM SEPARATOR
47 MENUITEM "Âèä³ëèòè &Âñå", ID_SELALL, GRAYED
48 END
49 POPUP "&Âèãëÿä"
50 BEGIN
51 MENUITEM "&²íñòðóìåíòè", ID_TOOLS
52 MENUITEM "&Êîëüîðè", ID_COLOR
53 MENUITEM "²ñ&òîð³ÿ", ID_HISTORY
54 MENUITEM "&Ðÿäîê ñòàíó", ID_STATUSBAR
55 END
56 POPUP "&Ðåäàãóâàííÿ"
57 BEGIN
58 MENUITEM "ßñêðàâ³ñòü...", ID_BRIGHTNESS
59 MENUITEM "Êîíòðàñò...", ID_CONTRAST
60 MENUITEM "³äò³íêè/Íàñè÷åííÿ...", -1, GRAYED
61 POPUP "Êîë³ð"
62 BEGIN
63 MENUITEM "×îðíî-á³ëèé" ID_BLACKANDWHITE
64 MENUITEM "Îáåðíóòè Êîëüîðè" ID_INVERTCOLORS
65 END
66 MENUITEM SEPARATOR
67 MENUITEM "Çàòåìíèòè", ID_BLUR
68 MENUITEM "Çðîáèòè гçê³øå", ID_SHARPEN
69 MENUITEM "Çãëàäèòè êðà¿", -1, GRAYED
70 MENUITEM "Äîäàòè ò³íü", -1, GRAYED
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Ðîçì³ð ìàëþíêà...", -1, GRAYED
73 MENUITEM "Ðóõàòè", -1, GRAYED
74 MENUITEM "³äîáðàçèòè", -1, GRAYED
75 MENUITEM "Îáåðíóòè", -1, GRAYED
76
77 END
78 POPUP "&Êîëüîðè"
79 BEGIN
80 MENUITEM "&Ðåäàãóâàòè êîëüîðè...", ID_EDITCOLOURS
81 END
82 POPUP "&³êíî"
83 BEGIN
84 MENUITEM "&Êàñêàäîì", ID_WINDOW_CASCADE
85 MENUITEM "Âèêëàñòè &Ãîðèçîíòàëüíî", ID_WINDOW_TILE_HORZ
86 MENUITEM "Âèêëàñòè &Âåðòèêàëüíî", ID_WINDOW_TILE_VERT
87 MENUITEM "Âïàðÿäêóâàòè &²êîíêè", ID_WINDOW_ARRANGE
88 MENUITEM SEPARATOR
89 MENUITEM "Íà&ñòóïíèé\tCtrl+F6", ID_WINDOW_NEXT
90 END
91 POPUP "&Äîâ³äêà"
92 BEGIN
93 MENUITEM "&Ïðî ðåäàêòîð...", ID_ABOUT
94 END
95 END
96
97 IDR_POPUP MENU
98 BEGIN
99 POPUP "popup"
100 BEGIN
101
102 MENUITEM SEPARATOR
103
104 END
105 END
106
107
108 IDD_BRIGHTNESS DIALOGEX 6, 5, 193, 120
109 CAPTION "ßñêðàâ³ñòü"
110 FONT 8,"MS Shell Dlg", 0, 0
111 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
112 BEGIN
113 LTEXT "", IDC_PICPREVIEW, 0, 1, 132, 96, SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN
114 LTEXT "Êîëüîðè:", IDC_STATIC, 135, 5, 36, 9
115 GROUPBOX "", IDC_BRI_GROUP, 138 ,30, 50, 48
116 CONTROL "Âñ³ (RGB)", IDC_BRI_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 138, 18, 46, 9
117 CONTROL "×åðâîíèé", IDC_BRI_RED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 38, 42, 9
118 CONTROL "Çåëåíèé", IDC_BRI_GREEN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 51, 42, 9
119 CONTROL "Áëàêèòíèé", IDC_BRI_BLUE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 64, 42, 9
120 EDITTEXT IDC_BRI_EDIT, 98, 103, 28, 13
121 CONTROL "", IDC_BRI_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP, 2, 105, 90, 11
122 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 88, 48, 13
123 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 142, 105, 48, 13
124 END
125
126 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
127 CAPTION "Ïðî ImageSoft"
128 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
129 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
130 //EXSTYLE WS_EX_LAYERED
131 BEGIN
132 LTEXT "ImageSoft v0.1\nCopyright (C) 2006\nThomas Weidenmueller (w3seek@reactos.org)\nGed Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
133 PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15
134 ICON IDI_IMAGESOFTICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
135 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
136 END
137
138
139 IDD_IMAGE_PROP DIALOGEX 6, 5, 156, 163
140 CAPTION "Âëàñòèâîñò³ çîáðàæåííÿ"
141 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
142 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
143 BEGIN
144 LTEXT "Íàçâà:", IDC_STATIC, 12, 5, 38, 9
145 EDITTEXT IDC_IMAGE_NAME_EDIT, 58, 3, 94, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
146 GROUPBOX "Âëàñòèâîñò³ ïîëîòíà", IDC_STATIC, 4, 22, 148, 98
147 LTEXT "Òèï ìàëþíêà:", IDC_STATIC, 12, 36, 42, 9
148 CONTROL "", IDC_IMAGETYPE, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 35, 88, 54
149 LTEXT "Øèðèíà:", IDC_STATIC, 12, 51, 42, 9
150 EDITTEXT IDC_WIDTH_EDIT, 58, 49, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
151 LTEXT "", IDC_WIDTH_STAT, 94, 51, 40, 9
152 LTEXT "Âèñîòà:", IDC_STATIC, 12, 68, 42, 9
153 EDITTEXT IDC_HEIGHT_EDIT, 58, 66, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
154 LTEXT "", IDC_HEIGHT_STAT, 94, 68, 40, 9
155 LTEXT "Ðîçä³ëüíà çäàòí³ñòü:", IDC_STATIC, 12, 84, 42, 9
156 EDITTEXT IDC_RES_EDIT, 58, 83, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
157 LTEXT "", IDC_RES_STAT, 94, 84, 40, 9
158 LTEXT "Îäèíèö³:", IDC_STATIC, 12, 99, 42, 9
159 CONTROL "", IDC_UNIT, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 99, 54, 50
160 LTEXT "Ðîçì³ð ìàëþíêà:", IDC_STATIC, 12, 125, 42, 9
161 LTEXT "", IDC_IMAGE_SIZE, 58, 125, 54, 9
162 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 50, 144, 48, 13
163 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 102, 144, 48, 13
164 END
165
166 STRINGTABLE DISCARDABLE
167 BEGIN
168 IDS_LICENSE "Öÿ ïðîãðàìà íàëåæèòü äî áåçêîøòîâíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ïîøèðþâàòè ÷è(³) çì³íþâàòè ¿¿ íà ïðàâàõ GNU Çàãàëüíîþ ïóáë³÷íîþ ë³öåí糺þ (GPL) îïóáë³êîâàíèìè Ôóíäàö³ºþ Áåçêîøòîâíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation); àáî äðóãîþ âåðñ³ºþ ˳öåí糿, ÷è (íà Âàø âèá³ð) áóäü-ÿêîþ ³íøîþ âåðñ³ºþ.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà áóëà ñòâîðåíà ç íà䳺þ ùî áóäå êîðèñíà, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É; íàâ³òü áåç âêëþ÷åíèõ ãàðàíò³é ë³êâ³äíîñò³ ÷è ìîæëèâîñò³ ïðèñòîñóâàííÿ äî êîíêðåòíèõ âèìîã. Çà äåòàëüí³øîþ ³íôîðìàö³ºþ äèâ³òüñÿ GNU Çàãàëüíó ïóáë³÷íó ë³öåíç³þ.\r\n\r\nÊîï³þ GNU Çàãàëüíî¿ Ïóáë³÷íî¿ Ë³öåí糿 Âè ìàëè á îòðèìàòè ðàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ; ÿêùî òàê íå ñòàëîñÿ, ïèø³òü Ôóíäàö³¿ Áåçêîøòîâíîãî Ïðîãðàìíîãî Çàáåçïå÷åííÿ: Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
169 IDS_READY "Ãîòîâî"
170 IDS_TOOLBAR_STANDARD "Ñòàíäàðòíî"
171 IDS_TOOLBAR_TEST "Òåñò"
172 IDS_IMAGE_NAME "Ìàëþíîê %1!u!"
173 IDS_FLT_TOOLS "²íñòðóìåíòè"
174 IDS_FLT_COLORS "Êîëüîðè"
175 IDS_FLT_HISTORY "²ñòîð³ÿ"
176 END
177
178 /* imageprop.c */
179 STRINGTABLE DISCARDABLE
180 BEGIN
181 IDS_IMAGE_MONOCHROME "Ìîíîõðîìíèé (1 á³ò)"
182 IDS_IMAGE_GREYSCALE "³äò³íêè ñ³ðîãî (8 á³ò)"
183 IDS_IMAGE_PALETTE "256 êîëüîð³â (8 á³ò)"
184 IDS_IMAGE_TRUECOLOR "Ñïðàâæí³ êîëüîðè (24 á³ò)"
185
186 IDS_UNIT_PIXELS "ϳêñåë³"
187 IDS_UNIT_CM "Ñì"
188 IDS_UNIT_INCHES "Äþéìè"
189 IDS_UNIT_DOTSCM "Òî÷îê íà Ñì"
190 IDS_UNIT_DPI "Òî÷îê íà Äþéì"
191 IDS_UNIT_KB "%d ÊÁ"
192 IDS_UNIT_MB "%d ÌÁ"
193 END
194
195 /* Tooltips */
196 STRINGTABLE DISCARDABLE
197 BEGIN
198 IDS_TOOLTIP_NEW "Íîâèé"
199 IDS_TOOLTIP_OPEN "³äêðèòè"
200 IDS_TOOLTIP_SAVE "Çáåðåãòè"
201 IDS_TOOLTIP_PRINTPRE "Ïîïåðåäí³é ïåðåãëÿä"
202 IDS_TOOLTIP_PRINT "Äðóê"
203 IDS_TOOLTIP_CUT "Âèð³çàòè"
204 IDS_TOOLTIP_COPY "Êîï³þâàòè"
205 IDS_TOOLTIP_PASTE "Âñòàâèòè"
206 IDS_TOOLTIP_UNDO "Ñêàñóâàòè"
207 IDS_TOOLTIP_REDO "Ïîâòîðèòè"
208 END
209
210
211 /* ϳäêàçêè */
212 STRINGTABLE DISCARDABLE
213 BEGIN
214 IDS_HINT_BLANK " "
215 IDS_HINT_NEW " Ñòâîðþº íîâèé äîêóìåíò."
216 IDS_HINT_OPEN " ³äêðèâຠ³ñíóþ÷èé äîêóìåíò."
217 IDS_HINT_CLOSE " Çàêðèâຠïîòî÷íå â³êíî."
218 IDS_HINT_CLOSEALL " Çàêðèâຠâñ³ â³êíà."
219 IDS_HINT_SAVE " Çáåð³ãຠàêòèâíèé äîêóìåíò."
220 IDS_HINT_SAVEAS " Çáåð³ãຠïîòî÷íèé äîêóìåíò ï³ä ³íøèì ³ìåíåì."
221 IDS_HINT_PRINTPRE " Ïåðåãëÿä äîêóìåíòà ïåðåä äðóêîì."
222 IDS_HINT_PRINT " Äðóêóº ïîòî÷íèé äîêóìåíò."
223 IDS_HINT_PROP " Ïîêàçóº âëàñòèâîñò³ ïîòî÷íîãî ìàëþíêà."
224 IDS_HINT_EXIT " Âèõîäèòü ç ö³º¿ ïðîãðàìè."
225
226 IDS_HINT_TOOLS " Ïîêàçóº ÷è õîâຠðóõîìå â³êîíöå ³íñòðóìåíò³â."
227 IDS_HINT_COLORS " Ïîêàçóº ÷è õîâຠðóõîìå â³êîíöå êîëüîð³â."
228 IDS_HINT_HISTORY " Ïîêàçóº ÷è õîâຠðóõîìå â³êîíöå ²ñòîð³¿."
229 IDS_HINT_STATUS " Ïîêàçóº ÷è õîâຠðÿäîê ñòàíó."
230
231 IDS_HINT_CASCADE " Âïîðÿäêîâóº â³êíà òàê, ùîá âîíè ïîñë³äîâíî íàêëàäàëèñÿ."
232 IDS_HINT_TILE_HORZ " Âïîðÿäêîâóº â³êíà ãîðèçîíòàëüíî òàê, ùîá çàãîëîâêè íå íàêëàäàëèñÿ."
233 IDS_HINT_TILE_VERT " Âïîðÿäêîâóº â³êíà âåðòèêàëüíî òàê, ùîá çàãîëîâêè íå íàêëàäàëèñÿ."
234 IDS_HINT_ARRANGE " Âïîðÿäêîâóº ³êîíêè çíèçó â³êíà."
235 IDS_HINT_NEXT " Àêòèâ³çóº íàñòóïíå â³êíî."
236
237 IDS_HINT_SYS_RESTORE " ³äíîâëþº âèõ³äí³ ðîçì³ðè â³êíà."
238 IDS_HINT_SYS_MOVE " Çì³íþº ðîçòàøóâàííÿ â³êíà"
239 IDS_HINT_SYS_SIZE " Çì³íþº ðîçì³ðè â³êíà."
240 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Çãîðòຠâ³êíî äî çíà÷êà."
241 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðîçãîðòຠâ³êíî äî ðîçì³ð³â åêðàíà."
242 END