[TRANSLATION] Polish translation update (#3233)
[reactos.git] / sdk / include / reactos / mc / arp_msg.mc
1 MessageIdTypedef=DWORD
2
3 SeverityNames=(Success=0x0:STATUS_SEVERITY_SUCCESS
4 Informational=0x1:STATUS_SEVERITY_INFORMATIONAL
5 Warning=0x2:STATUS_SEVERITY_WARNING
6 Error=0x3:STATUS_SEVERITY_ERROR
7 )
8
9 FacilityNames=(System=0x0:FACILITY_SYSTEM
10 )
11
12 LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
13 Polish=0x415:MSG00415)
14
15 MessageId=10000
16 SymbolicName=MSG_ARP_SYNTAX
17 Severity=Success
18 Facility=System
19 Language=English
20 Displays and modifies the IP-to-Physical address translation tables used by
21 address resolution protocol (ARP).
22
23 ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
24 ARP -d inet_addr [if_addr]
25 ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]
26
27 -a Displays current ARP entries by interrogating the current
28 protocol data. If inet_addr is specified, the IP and Physical
29 addresses for only the specified computer are displayed. If
30 more than one network interface uses ARP, entries for each ARP
31 table are displayed.
32 -g Same as -a.
33 inet_addr Specifies an internet address.
34 -N if_addr Displays the ARP entries for the network interface specified
35 by if_addr.
36 -d Deletes the host specified by inet_addr. inet_addr may be
37 wildcarded with * to delete all hosts.
38 -s Adds the host and associates the Internet address inet_addr
39 with the Physical address eth_addr. The Physical address is
40 given as 6 hexadecimal bytes separated by hyphens. The entry
41 is permanent.
42 eth_addr Specifies a physical address.
43 if_addr If present, this specifies the Internet address of the
44 interface whose address translation table should be modified.
45 If not present, the first applicable interface will be used.
46 Example:
47 > arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adds a static entry.
48 > arp -a .... Displays the arp table.
49 .
50 Language=Polish
51 Wyświetla i modyfikuje tabelę translacji adresów IP na adresy
52 fizyczne, używane przez protokół rozróżniania adresów (ARP).
53
54 ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
55 ARP -d inet_addr [if_addr]
56 ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]
57
58 -a Wyświetla bieżące wpisy protokołu ARP przez odpytywanie
59 bieżących danych protokołu. Jeżeli inet_addr jest
60 określony, to wyświetlany jest adres IP i fizyczny dla
61 określonego komputera. Jeżeli więcej niż jeden interfejs
62 sieciowy korzysta z protokołu ARP, to wyświetlane są wpisy dla
63 każdej tabeli protokołu ARP.
64 -g To samo co -a.
65 inet_addr Określa adres internetowy.
66 -N if_addr Wyświetla wpisy protokołu ARP dla interfejsu sieciowego
67 określonego przez if_addr.
68 -d Usuwa hosta określonego przez inet_addr. W inet_addr można
69 użyć symbolu wieloznacznego * do usunięcia wszystkich hostów.
70 -s Dodaje hosta i kojarzy adres internetowy inet_addr
71 z fizycznym adresem internetowym eth_addr. Adres
72 fizyczny jest reprezentowany przez 6 szesnastkowych
73 bajtów oddzielonych znakami łącznika. Wpis dokonywany
74 jest na stałe.
75 eth_addr Określa adres fizyczny.
76 if_addr Jeżeli jest określony, to wskazuje adres interfejsu, którego
77 tabela translacji powinna zostać zmieniona.
78 Jeżeli nie jest określony, zostanie użyty pierwszy
79 odpowiadający interfejs.
80 Przykłady:
81 > arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Dodaje statyczny wpis.
82 > arp -a .... Wyświetla tabelę arp.
83 .
84
85 MessageId=10001
86 SymbolicName=MSG_ARP_BAD_IP_ADDRESS
87 Severity=Success
88 Facility=System
89 Language=English
90 ARP: bad IP address: %1
91 .
92 Language=Polish
93 ARP: zły adres IP: %1
94 .
95
96 MessageId=10002
97 SymbolicName=MSG_ARP_BAD_ARGUMENT
98 Severity=Success
99 Facility=System
100 Language=English
101 ARP: bad argument: %1
102 .
103 Language=Polish
104 ARP: zły argument: %1
105 .
106
107 MessageId=10003
108 SymbolicName=MSG_ARP_INTERFACE
109 Severity=Success
110 Facility=System
111 Language=English
112
113 Interface: %1!s! --- 0x%2!lx!
114 Internet Address Physical Address Type
115 .
116 Language=Polish
117
118 Interfejs: %1!s! --- 0x%2!lx!
119 Adres internetowy Adres fizyczny Typ
120 .
121
122 MessageId=10004
123 SymbolicName=MSG_ARP_NO_MEMORY
124 Severity=Success
125 Facility=System
126 Language=English
127 ARP: not enough memory
128 .
129 Language=Polish
130 ARP: za mało pamięci
131 .
132
133 MessageId=10005
134 SymbolicName=MSG_ARP_OTHER
135 Severity=Success
136 Facility=System
137 Language=English
138 other%0
139 .
140 Language=Polish
141 inny%0
142 .
143
144 MessageId=10006
145 SymbolicName=MSG_ARP_INVALID
146 Severity=Success
147 Facility=System
148 Language=English
149 invalid%0
150 .
151 Language=Polish
152 nieprawidłowy%0
153 .
154
155 MessageId=10007
156 SymbolicName=MSG_ARP_DYNAMIC
157 Severity=Success
158 Facility=System
159 Language=English
160 dynamic%0
161 .
162 Language=Polish
163 dynamiczny%0
164 .
165
166 MessageId=10008
167 SymbolicName=MSG_ARP_STATIC
168 Severity=Success
169 Facility=System
170 Language=English
171 static%0
172 .
173 Language=Polish
174 statyczny%0
175 .
176
177 MessageId=10013
178 SymbolicName=MSG_ARP_ENTRY_FORMAT
179 Severity=Success
180 Facility=System
181 Language=English
182 %1!-20s! %2!-20s! %3!-10s!
183 .
184 Language=Polish
185 %1!-20s! %2!-20s! %3!-10s!
186 .
187
188 MessageId=10018
189 SymbolicName=MSG_ARP_NO_ENTRIES
190 Severity=Success
191 Facility=System
192 Language=English
193 No ARP entires found
194 .
195 Language=Polish
196 Nie znaleziono żadnych wpisów ARP
197 .