d0313b87e64cd70bb39d741346f7503a8317cf34
[reactos.git] / sdk / include / reactos / mc / net_msg.mc
1 ;// Romanian translation by Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com)
2 ;// Russian translation by Kudratov Olimjon (olim98@bk.ru)
3 ;// Spanish translation by Ismael Ferreras Morezuelas <2014-11-07>
4 ;// Turkish translation by 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net)
5 ;// Simplified Chinese translation by Henry Tang Ih 2016 (henrytang2@hotmail.com)
6 ;// Traditional Chinese translation by Henry Tang Ih 2016 (henrytang2@hotmail.com)
7
8 MessageIdTypedef=DWORD
9
10 SeverityNames=(Success=0x0:STATUS_SEVERITY_SUCCESS
11 Informational=0x1:STATUS_SEVERITY_INFORMATIONAL
12 Warning=0x2:STATUS_SEVERITY_WARNING
13 Error=0x3:STATUS_SEVERITY_ERROR
14 )
15
16 FacilityNames=(System=0x0:FACILITY_SYSTEM
17 )
18
19 LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
20 Polish=0x415:MSG00415
21 Romanian=0x418:MSG00418
22 Russian=0x419:MSG00419
23 Spanish=0x40A:MSG0040A
24 Turkish=0x41F:MSG0041F
25 Chinese=0x804:MSG00804
26 Taiwanese=0x404:MSG00404
27 )
28
29
30 MessageId=10000
31 SymbolicName=MSG_ACCOUNTS_SYNTAX
32 Severity=Success
33 Facility=System
34 Language=English
35 NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{Minutes|NO}] [/MINPWLEN:Length]
36 [/MAXPWAGE:{Days|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:Days]
37 [/UNIQUEPW:Count] [/DOMAIN]
38 .
39 Language=Polish
40 NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{minuty|NO}] [/MINPWLEN:długość]
41 [/MAXPWAGE:{dni|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:dni]
42 [/UNIQUEPW:liczba] [/DOMAIN]
43 .
44 Language=Romanian
45 NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{Minute|NO}] [/MINPWLEN:Lungime]
46 [/MAXPWAGE:{Zile|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:Zile]
47 [/UNIQUEPW:Număr] [/DOMAIN]
48 .
49 Language=Russian
50 NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{минуты | NO}] [/MINPWLEN:длина]
51 [/MAXPWAGE:{дни | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:дни]
52 [/UNIQUEPW:число] [/DOMAIN]
53 .
54 Language=Spanish
55 NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{minutos | NO}] [/MINPWLEN:longitud]
56 [/MAXPWAGE:{días | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:días]
57 [/UNIQUEPW:número] [/DOMAIN]
58 .
59 Language=Turkish
60 NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{Dakîka|NO}] [/MINPWLEN:Uzunluk]
61 [/MAXPWAGE:{Gün|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:Gün]
62 [/UNIQUEPW:Sayı] [/DOMAIN]
63 .
64 Language=Chinese
65 NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{Minutes|NO}] [/MINPWLEN:Length]
66 [/MAXPWAGE:{Days|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:Days]
67 [/UNIQUEPW:Count] [/DOMAIN]
68 .
69 Language=Taiwanese
70 NET ACCOUNTS [/FORCELOGOFF:{分鐘|NO}] [/MINPWLEN:長度]
71 [/MAXPWAGE:{天|UNLIMITED}] [/MINPWAGE:天]
72 [/UNIQUEPW:計數] [/DOMAIN]
73 .
74
75
76 MessageId=10001
77 SymbolicName=MSG_ACCOUNTS_HELP
78 Severity=Success
79 Facility=System
80 Language=English
81 NET ACCOUNTS updates the user accounts database and modifies password
82 and logon requirements for all accounts.
83 When used without parameters, NET ACCOUNTS displays the current settings for
84 passwords, logon limitations, and domain information.
85
86 Two conditions are required in order for options used with
87 NET ACCOUNTS to take effect.
88
89 - The password and logon requirements are only effective if user
90 accounts have been set up (user User Manager or the NET USER command).
91
92 - The Net Logon service must be running on all servers in the domain
93 that verify logon. Net Logon is started automatically when the
94 operating system starts.
95
96 /FORECELOGOFF:{minutes | NO} Sets the number of minutes a user has before
97 being forced to log off when the
98 account expires or valid logon hours expire.
99 NO, the default, prevents forced logoff.
100 /MINPWLEN:length Sets the minimum number of characters for
101 a password. The range is 0-14 characters;
102 the default is 6 characters.
103 /MAXPWAGE:{days | UNLIMITED} Sets the maximum numer of days that a
104 password is valid. No limit is specified
105 by using UNLIMITED. /MAXPWAGE cannot be less
106 than /MINPWAGE. The range is 1-999; the
107 default is to leave the value unchanged.
108 /MINPWAGE:days Sets the minimum number of days that must
109 pass before a user can change a password.
110 A value of 0 sets no minimum time. The range
111 is 0-999; the default is 0 days. /MINPWAGE
112 cannot be more than /MAXPWAGE.
113 /UNIQUEPW:number Requires that a users passwords be unique
114 through the specified number of password
115 changes. The maximum value is 24.
116 /DOMAIN Performs the operation on a domain
117 controller of the current domain. Otherwise,
118 the operation is performed on the local
119 computer.
120
121 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
122 .
123 Language=Polish
124 NET ACCOUNTS uaktualnia bazę kont użytkowników i zmienia hasło oraz wymagania
125 logowania dla wszystkich kont.
126 Użyte bez opcji, NET ACCOUNTS wyświetla bieżące ustawienia
127 hasła i ograniczeń logowania oraz informacje o domenie.
128
129 Aby opcje użyte z NET ACCOUNTS odniosły skutek, muszą być
130 spełnione dwa warunki.
131
132 - Wymagania hasła i logowania odnoszą skutek tylko wtedy, gdy
133 zostało utworzone konto użytkownika (w tym celu użyj
134 Menedżera użytkowników lub polecenia NET USER).
135
136 - Usługa logowania (Net Logon) musi być uruchomiona na wszystkich
137 serwerach w domenie, które weryfikują logowanie. Usługa logowania
138 jest uruchamiana automatycznie podczas uruchamiania systemu.
139
140 /FORECELOGOFF:{minuty | NO} Ustawia liczbę minut, przez które użytkownik
141 może być zalogowany przed wymuszeniem wylogowania
142 wskutek wygaśnięcia lub ważności godzin logowania.
143 NO, wartość domyślna, zapobiega wymuszaniu
144 wylogowania.
145 /MINPWLEN:długość Ustawia minimalną liczbę znaków w haśle.
146 Zakres długości hasła wynosi od 0 do 14 znaków;
147 wartość domyślna to 6 znaków.
148 /MAXPWAGE:{dni | UNLIMITED} Ustawia maksymalną liczbę dni ważności
149 hasła. UNLIMITED ustala nieograniczony
150 czas ważności hasła. Wartość /MAXPWAGE nie
151 może być mniejsza od /MINPWAGE. Zakres wynosi
152 od 1 do 999; domyślnie wartość się nie zmienia.
153 /MINPWAGE:dni Ustawia minimalną liczbę dni, które muszą
154 minąć, zanim użytkownik może zmienić hasło.
155 Wartość 0 ustawia brak tego ograniczenia.
156 Zakres wynosi od 0 do 999; wartość domyślna
157 to 0 dni. Wartość /MINPWAGE nie może być
158 większa od wartości /MAXPWAGE.
159 /UNIQUEPW:liczba Wymaga, aby hasło użytkownika było unikatowe,
160 poprzez określoną liczbę zmian hasła.
161 Największa wartość to 24.
162 /DOMAIN Wykonuje operacje na kontrolerze domeny
163 w bieżącej domenie. W innym wypadku,
164 operacje te są dokonywane na komputerze
165 lokalnym.
166
167 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
168 .
169 Language=Romanian
170 NET ACCOUNTS actualizează baza de utilizatori și modifică parola și
171 cerințele de autentificare pentru toate conturile.
172 Utilizat fără parametri, NET ACCOUNTS afișează configurația curentă pentru
173 parole, limitări de autentificare, și informații de domeniu.
174
175 Sunt necesare două condiții pentru ca opțiunile utilizate cu
176 NET ACCOUNTS să aibă efect.
177
178 - Cerințele de autentificare și parolele au sens doar când conturile
179 sunt instituite (cu Gestionarul de Utilizatori sau comanda NET USER).
180
181 - Este necesar ca serviciul Net Logon să fie activ în toate servele din
182 domeniul de autentificare. Serviciul Net Logon este lansat automat la
183 pornirea sistemului de operare.
184
185 /FORECELOGOFF:{minute | NO} Definește numărul minutelor precursoare unei
186 deautentificări forțate la expirarea contului
187 sau a numărului valid de ore de autentificare.
188 NO (implicit) previne deautentificarea forțată.
189 /MINPWLEN:length Sets the minimum number of characters for
190 a password. The range is 0-14 characters;
191 the default is 6 characters.
192 /MAXPWAGE:{days | UNLIMITED} Sets the maximum numer of days that a
193 password is valid. No limit is specified
194 by using UNLIMITED. /MAXPWAGE cannot be less
195 than /MINPWAGE. The range is 1-999; the
196 default is to leave the value unchanged.
197 /MINPWAGE:days Sets the minimum number of days that must
198 pass before a user can change a password.
199 A value of 0 sets no minimum time. The range
200 is 0-999; the default is 0 days. /MINPWAGE
201 cannot be more than /MAXPWAGE.
202 /UNIQUEPW:number Requires that a users passwords be unique
203 through the specified number of password
204 changes. The maximum value is 24.
205 /DOMAIN Performs the operation on a domain
206 controller of the current domain. Otherwise,
207 the operation is performed on the local
208 computer.
209
210 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
211 .
212 Language=Russian
213 NET ACCOUNTS updates the user accounts database and modifies password
214 and logon requirements for all accounts.
215 When used without parameters, NET ACCOUNTS displays the current settings for
216 passwords, logon limitations, and domain information.
217
218 Two conditions are required in order for options used with
219 NET ACCOUNTS to take effect.
220
221 - The password and logon requirements are only effective if user
222 accounts havebeen set up (user User Manager or the NET USER command).
223
224 - The Net Logon service must be running on all servers in the domain
225 that verify logon. Net Logon is started automatically when the
226 operating system starts.
227
228 /FORECELOGOFF:{minutes | NO} Sets the number of minutes a user has before
229 being forced to log off when the
230 account expires or valid logon hours expire.
231 NO, the default, prevents forced logoff.
232 /MINPWLEN:length Sets the minimum number of characters for
233 a password. The range is 0-14 characters;
234 the default is 6 characters.
235 /MAXPWAGE:{days | UNLIMITED} Sets the maximum numer of days that a
236 password is valid. No limit is specified
237 by using UNLIMITED. /MAXPWAGE cannot be less
238 than /MINPWAGE. The range is 1-999; the
239 default is to leave the value unchanged.
240 /MINPWAGE:days Sets the minimum number of days that must
241 pass before a user can change a password.
242 A value of 0 sets no minimum time. The range
243 is 0-999; the default is 0 days. /MINPWAGE
244 cannot be more than /MAXPWAGE.
245 /UNIQUEPW:number Requires that a users passwords be unique
246 through the specified number of password
247 changes. The maximum value is 24.
248 /DOMAIN Performs the operation on a domain
249 controller of the current domain. Otherwise,
250 the operation is performed on the local
251 computer.
252
253 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
254 .
255 Language=Spanish
256 NET ACCOUNTS updates the user accounts database and modifies password
257 and logon requirements for all accounts.
258 When used without parameters, NET ACCOUNTS displays the current settings for
259 passwords, logon limitations, and domain information.
260
261 Two conditions are required in order for options used with
262 NET ACCOUNTS to take effect.
263
264 - The password and logon requirements are only effective if user
265 accounts have been set up (user User Manager or the NET USER command).
266
267 - The Net Logon service must be running on all servers in the domain
268 that verify logon. Net Logon is started automatically when the
269 operating system starts.
270
271 /FORECELOGOFF:{minutes | NO} Sets the number of minutes a user has before
272 being forced to log off when the
273 account expires or valid logon hours expire.
274 NO, the default, prevents forced logoff.
275 /MINPWLEN:length Sets the minimum number of characters for
276 a password. The range is 0-14 characters;
277 the default is 6 characters.
278 /MAXPWAGE:{days | UNLIMITED} Sets the maximum numer of days that a
279 password is valid. No limit is specified
280 by using UNLIMITED. /MAXPWAGE cannot be less
281 than /MINPWAGE. The range is 1-999; the
282 default is to leave the value unchanged.
283 /MINPWAGE:days Sets the minimum number of days that must
284 pass before a user can change a password.
285 A value of 0 sets no minimum time. The range
286 is 0-999; the default is 0 days. /MINPWAGE
287 cannot be more than /MAXPWAGE.
288 /UNIQUEPW:number Requires that a users passwords be unique
289 through the specified number of password
290 changes. The maximum value is 24.
291 /DOMAIN Performs the operation on a domain
292 controller of the current domain. Otherwise,
293 the operation is performed on the local
294 computer.
295
296 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
297 .
298 Language=Turkish
299 NET ACCOUNTS updates the user accounts database and modifies password
300 and logon requirements for all accounts.
301 When used without parameters, NET ACCOUNTS displays the current settings for
302 passwords, logon limitations, and domain information.
303
304 Two conditions are required in order for options used with
305 NET ACCOUNTS to take effect.
306
307 - The password and logon requirements are only effective if user
308 accounts havebeen set up (user User Manager or the NET USER command).
309
310 - The Net Logon service must be running on all servers in the domain
311 that verify logon. Net Logon is started autmatically when the
312 operating system starts.
313
314 /FORECELOGOFF:{minutes | NO} Sets the number of minutes a user has before
315 being forced to log off when the
316 account expires or valid logon hours expire.
317 NO, the default, prevents forced logoff.
318 /MINPWLEN:length Sets the minimum number of characters for
319 a password. The range is 0-14 characters;
320 the default is 6 characters.
321 /MAXPWAGE:{days | UNLIMITED} Sets the maximum numer of days that a
322 password is valid. No limit is specified
323 by using UNLIMITED. /MAXPWAGE cannot be less
324 than /MINPWAGE. The range is 1-999; the
325 default is to leave the value unchanged.
326 /MINPWAGE:days Sets the minimum number of days that must
327 pass before a user can change a password.
328 A value of 0 sets no minimum time. The range
329 is 0-999; the default is 0 days. /MINPWAGE
330 cannot be more than /MAXPWAGE.
331 /UNIQUEPW:number Requires that a users passwords be unique
332 through the specified number of password
333 changes. The maximum value is 24.
334 /DOMAIN Performs the operation on a domain
335 controller of the current domain. Otherwise,
336 the operation is performed on the local
337 computer.
338
339 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
340 .
341 Language=Chinese
342 NET ACCOUNTS updates the user accounts database and modifies password
343 and logon requirements for all accounts.
344 When used without parameters, NET ACCOUNTS displays the current settings for
345 passwords, logon limitations, and domain information.
346
347 Two conditions are required in order for options used with
348 NET ACCOUNTS to take effect.
349
350 - The password and logon requirements are only effective if user
351 accounts havebeen set up (user User Manager or the NET USER command).
352
353 - The Net Logon service must be running on all servers in the domain
354 that verify logon. Net Logon is started automatically when the
355 operating system starts.
356
357 /FORECELOGOFF:{minutes | NO} Sets the number of minutes a user has before
358 being forced to log off when the
359 account expires or valid logon hours expire.
360 NO, the default, prevents forced logoff.
361 /MINPWLEN:length Sets the minimum number of characters for
362 a password. The range is 0-14 characters;
363 the default is 6 characters.
364 /MAXPWAGE:{days | UNLIMITED} Sets the maximum numer of days that a
365 password is valid. No limit is specified
366 by using UNLIMITED. /MAXPWAGE cannot be less
367 than /MINPWAGE. The range is 1-999; the
368 default is to leave the value unchanged.
369 /MINPWAGE:days Sets the minimum number of days that must
370 pass before a user can change a password.
371 A value of 0 sets no minimum time. The range
372 is 0-999; the default is 0 days. /MINPWAGE
373 cannot be more than /MAXPWAGE.
374 /UNIQUEPW:number Requires that a users passwords be unique
375 through the specified number of password
376 changes. The maximum value is 24.
377 /DOMAIN Performs the operation on a domain
378 controller of the current domain. Otherwise,
379 the operation is performed on the local
380 computer.
381
382 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
383 .
384 Language=Taiwanese
385 NET ACCOUNTS updates the user accounts database and modifies password
386 and logon requirements for all accounts.
387 When used without parameters, NET ACCOUNTS displays the current settings for
388 passwords, logon limitations, and domain information.
389
390 Two conditions are required in order for options used with
391 NET ACCOUNTS to take effect.
392
393 - The password and logon requirements are only effective if user
394 accounts havebeen set up (user User Manager or the NET USER command).
395
396 - The Net Logon service must be running on all servers in the domain
397 that verify logon. Net Logon is started automatically when the
398 operating system starts.
399
400 /FORECELOGOFF:{minutes | NO} Sets the number of minutes a user has before
401 being forced to log off when the
402 account expires or valid logon hours expire.
403 NO, the default, prevents forced logoff.
404 /MINPWLEN:length Sets the minimum number of characters for
405 a password. The range is 0-14 characters;
406 the default is 6 characters.
407 /MAXPWAGE:{days | UNLIMITED} Sets the maximum numer of days that a
408 password is valid. No limit is specified
409 by using UNLIMITED. /MAXPWAGE cannot be less
410 than /MINPWAGE. The range is 1-999; the
411 default is to leave the value unchanged.
412 /MINPWAGE:days Sets the minimum number of days that must
413 pass before a user can change a password.
414 A value of 0 sets no minimum time. The range
415 is 0-999; the default is 0 days. /MINPWAGE
416 cannot be more than /MAXPWAGE.
417 /UNIQUEPW:number Requires that a users passwords be unique
418 through the specified number of password
419 changes. The maximum value is 24.
420 /DOMAIN Performs the operation on a domain
421 controller of the current domain. Otherwise,
422 the operation is performed on the local
423 computer.
424
425 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
426 .
427
428
429 MessageId=10002
430 SymbolicName=MSG_COMPUTER_SYNTAX
431 Severity=Success
432 Facility=System
433 Language=English
434 NET COMPUTER \\computername {/ADD | /DEL}
435 .
436 Language=Polish
437 NET COMPUTER \\nazwa_komputera {/ADD | /DEL}
438 .
439 Language=Romanian
440 NET COMPUTER \\computername {/ADD | /DEL}
441 .
442 Language=Russian
443 NET COMPUTER \\computername {/ADD | /DEL}
444 .
445 Language=Spanish
446 NET COMPUTER \\computername {/ADD | /DEL}
447 .
448 Language=Turkish
449 NET COMPUTER \\computername {/ADD | /DEL}
450 .
451 Language=Chinese
452 NET COMPUTER \\computername {/ADD | /DEL}
453 .
454 Language=Taiwanese
455 NET COMPUTER \\computername {/ADD | /DEL}
456 .
457
458
459 MessageId=10003
460 SymbolicName=MSG_COMPUTER_HELP
461 Severity=Success
462 Facility=System
463 Language=English
464 NET COMPUTER adds or deletes computers from a domain database. This
465 command is available only on server operating systems.
466
467 \\computername Specifies the computer to add or delete from
468 the domain.
469 /ADD Adds the specified computer to the domain.
470 /DEL Removes the specified computer from the domain.
471 .
472 Language=Polish
473 NET COMPUTER dodaje lub usuwa komputer z bazy danych domeny.
474 To polecenie jest dostępne tylko na serwerowych systemach opoeracyjnych.
475
476 \\nazwa_komputera Określa komputer dodawany lub usuwany
477 z domeny.
478 /ADD Dodaje określony komputer do domeny.
479 /DEL Usuwa określony komputer z domeny.
480 .
481 Language=Romanian
482 NET COMPUTER adds or deletes computers from a domain database. This
483 command is available only on server operating systems.
484
485 \\computername Specifies the computer to add or delete from
486 the domain.
487 /ADD Adds the specified computer to the domain.
488 /DEL Removes the specified computer from the domain.
489 .
490 Language=Russian
491 NET COMPUTER adds or deletes computers from a domain database. This
492 command is available only on server operating systems.
493
494 \\computername Specifies the computer to add or delete from
495 the domain.
496 /ADD Adds the specified computer to the domain.
497 /DEL Removes the specified computer from the domain.
498 .
499 Language=Spanish
500 NET COMPUTER adds or deletes computers from a domain database. This
501 command is available only on server operating systems.
502
503 \\computername Specifies the computer to add or delete from
504 the domain.
505 /ADD Adds the specified computer to the domain.
506 /DEL Removes the specified computer from the domain.
507 .
508 Language=Turkish
509 NET COMPUTER adds or deletes computers from a domain database. This
510 command is available only on server operating systems.
511
512 \\computername Specifies the computer to add or delete from
513 the domain.
514 /ADD Adds the specified computer to the domain.
515 /DEL Removes the specified computer from the domain.
516 .
517 Language=Chinese
518 NET COMPUTER adds or deletes computers from a domain database. This
519 command is available only on server operating systems.
520
521 \\computername Specifies the computer to add or delete from
522 the domain.
523 /ADD Adds the specified computer to the domain.
524 /DEL Removes the specified computer from the domain.
525 .
526 Language=Taiwanese
527 NET COMPUTER adds or deletes computers from a domain database. This
528 command is available only on server operating systems.
529
530 \\computername Specifies the computer to add or delete from
531 the domain.
532 /ADD Adds the specified computer to the domain.
533 /DEL Removes the specified computer from the domain.
534 .
535
536
537 MessageId=10004
538 SymbolicName=MSG_CONFIG_SYNTAX
539 Severity=Success
540 Facility=System
541 Language=English
542 NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
543 .
544 Language=Polish
545 NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
546 .
547 Language=Romanian
548 NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
549 .
550 Language=Russian
551 NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
552 .
553 Language=Spanish
554 NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
555 .
556 Language=Turkish
557 NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
558 .
559 Language=Chinese
560 NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
561 .
562 Language=Taiwanese
563 NET CONFIG [SERVER | WORKSTATION]
564 .
565
566
567 MessageId=10005
568 SymbolicName=MSG_CONFIG_HELP
569 Severity=Success
570 Facility=System
571 Language=English
572 NET CONFIG displays coniguration information of the Workstation or
573 Server service. When used without the WORKSTATION or SERVER switch,
574 it displays a list of configurable services. To get help with
575 configuring a service, type NET HELP CONFIG service.
576
577 SERVER Displays information about the configuration of the
578 Server service.
579 WORKSTATION Displays information about the configuration of the
580 Workstation service.
581
582 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
583 .
584 Language=Polish
585 NET CONFIG wyświetla informacje o konfiguracji usług Stacja robocza lub
586 Serwer. Polecenie użyte bez przełącznika SERVER lub WORKSTATION wyświetla,
587 listę usług dostępnych do konfiguracji. Aby uzyskać pomoc na temat
588 konfigurowania usługi, wpisz polecenie NET HELP CONFIG usługa.
589
590 SERVER Wyświetla informacje o konfiguracji usługi Serwer
591 WORKSTATION Wyświetla informacje o konfiguracji usługi Stacja robocza.
592
593 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
594 .
595 Language=Romanian
596 NET CONFIG displays coniguration information of the Workstation or
597 Server service. When used without the WORKSTATION or SERVER switch,
598 it displays a list of configurable services. To get help with
599 configuring a service, type NET HELP CONFIG service.
600
601 SERVER Displays information about the configuration of the
602 Server service.
603 WORKSTATION Displays information about the configuration of the
604 Workstation service.
605
606 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
607 .
608 Language=Russian
609 NET CONFIG displays coniguration information of the Workstation or
610 Server service. When used without the WORKSTATION or SERVER switch,
611 it displays a list of configurable services. To get help with
612 configuring a service, type NET HELP CONFIG service.
613
614 SERVER Displays information about the configuration of the
615 Server service.
616 WORKSTATION Displays information about the configuration of the
617 Workstation service.
618
619 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
620 .
621 Language=Spanish
622 NET CONFIG displays coniguration information of the Workstation or
623 Server service. When used without the WORKSTATION or SERVER switch,
624 it displays a list of configurable services. To get help with
625 configuring a service, type NET HELP CONFIG service.
626
627 SERVER Displays information about the configuration of the
628 Server service.
629 WORKSTATION Displays information about the configuration of the
630 Workstation service.
631
632 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
633 .
634 Language=Turkish
635 NET CONFIG displays coniguration information of the Workstation or
636 Server service. When used without the WORKSTATION or SERVER switch,
637 it displays a list of configurable services. To get help with
638 configuring a service, type NET HELP CONFIG service.
639
640 SERVER Displays information about the configuration of the
641 Server service.
642 WORKSTATION Displays information about the configuration of the
643 Workstation service.
644
645 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
646 .
647 Language=Chinese
648 NET CONFIG displays coniguration information of the Workstation or
649 Server service. When used without the WORKSTATION or SERVER switch,
650 it displays a list of configurable services. To get help with
651 configuring a service, type NET HELP CONFIG service.
652
653 SERVER Displays information about the configuration of the
654 Server service.
655 WORKSTATION Displays information about the configuration of the
656 Workstation service.
657
658 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
659 .
660 Language=Taiwanese
661 NET CONFIG displays coniguration information of the Workstation or
662 Server service. When used without the WORKSTATION or SERVER switch,
663 it displays a list of configurable services. To get help with
664 configuring a service, type NET HELP CONFIG service.
665
666 SERVER Displays information about the configuration of the
667 Server service.
668 WORKSTATION Displays information about the configuration of the
669 Workstation service.
670
671 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
672 .
673
674
675 MessageId=10006
676 SymbolicName=MSG_CONFIG_SERVER_SYNTAX
677 Severity=Success
678 Facility=System
679 Language=English
680 NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:time] [/SRVCOMMENT:"text"]
681 [/HIDDEN:{YES | NO}]
682 .
683 Language=Polish
684 NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:czas] [/SRVCOMMENT:"tekst"]
685 [/HIDDEN:{YES | NO}]
686 .
687 Language=Romanian
688 NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:time] [/SRVCOMMENT:"text"]
689 [/HIDDEN:{YES | NO}]
690 .
691 Language=Russian
692 NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:time] [/SRVCOMMENT:"text"]
693 [/HIDDEN:{YES | NO}]
694 .
695 Language=Spanish
696 NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:time] [/SRVCOMMENT:"text"]
697 [/HIDDEN:{YES | NO}]
698 .
699 Language=Turkish
700 NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:time] [/SRVCOMMENT:"text"]
701 [/HIDDEN:{YES | NO}]
702 .
703 Language=Chinese
704 NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:time] [/SRVCOMMENT:"text"]
705 [/HIDDEN:{YES | NO}]
706 .
707 Language=Taiwanese
708 NET CONFIG SERVER [/AUTODISCONNECT:time] [/SRVCOMMENT:"text"]
709 [/HIDDEN:{YES | NO}]
710 .
711
712
713 MessageId=10007
714 SymbolicName=MSG_CONFIG_SERVER_HELP
715 Severity=Success
716 Facility=System
717 Language=English
718 NET CONFIG SERVER displays or changes settings for the Server service.
719
720 /AUTODISCONNECT:time Sets the maximum number of minutes a user's
721 session can be inactive before it is disconected.
722 You can specify -1 to never disconnect. The range
723 is -1-65535 minutes; the default is 15.
724 /SRVCOMMENT:"text" Adds a comment for the server that is displayed on
725 screen and with the NET VIEW command.
726 Enclose the text in quotation marks.
727 /HIDDEN:{YES | NO} Specifies whether the server's computer name
728 appears on displays listings of servers. Note that
729 hiding a serverdoes not alter the permissions
730 on that server. The default is NO.
731
732 To display the current configuration for the Server service,
733 type NET CONFIG SERVER without parameters.
734
735 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
736 .
737 Language=Polish
738 NET CONFIG SERVER wyświetla lub zmienia ustawienia usługi Serwer.
739
740 /AUTODISCONNECT:czas Ustawia maksymalną liczbę minut, przez
741 które sesja użytkownika może być nieaktywna, zanim
742 nastąpi jej rozłączenie. Użyj wartości -1, aby
743 zapobiec rozłączaniu. Zakres wynosi od -1 do 65535
744 minut, domyślnie 15.
745 /SRVCOMMENT:"tekst" Dodaje komentarz dla serwera wyświetlany na
746 ekranie komputera i przez polecenie NET VIEW.
747 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.
748 /HIDDEN:{YES | NO} Określa, czy nazwa serwera pojawia się
749 podczas wyświetlania listy serwerów. Należy pamiętać,
750 że ukrycie serwera nie zmienia uprawnień na tym
751 serwerze. Wartość domyślna: NO (nie ukrywaj).
752
753 Aby wyświetlić bieżącą konfigurację usługi Serwer,
754 wpisz NET CONFIG SERVER bez parametrów.
755
756 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
757 .
758 Language=Romanian
759 NET CONFIG SERVER displays or changes settings for the Server service.
760
761 /AUTODISCONNECT:time Sets the maximum number of minutes a user's
762 session can be inactive before it is disconected.
763 You can specify -1 to never disconnect. The range
764 is -1-65535 minutes; the default is 15.
765 /SRVCOMMENT:"text" Adds a comment for the server that is displayed on
766 screen and with the NET VIEW command.
767 Enclose the text in quotation marks.
768 /HIDDEN:{YES | NO} Specifies whether the server's computer name
769 appears on displays listings of servers. Note that
770 hiding a serverdoes not alter the permissions
771 on that server. The default is NO.
772
773 To display the current configuration for the Server service,
774 type NET CONFIG SERVER without parameters.
775
776 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
777 .
778 Language=Russian
779 NET CONFIG SERVER displays or changes settings for the Server service.
780
781 /AUTODISCONNECT:time Sets the maximum number of minutes a user's
782 session can be inactive before it is disconected.
783 You can specify -1 to never disconnect. The range
784 is -1-65535 minutes; the default is 15.
785 /SRVCOMMENT:"text" Adds a comment for the server that is displayed on
786 screen and with the NET VIEW command.
787 Enclose the text in quotation marks.
788 /HIDDEN:{YES | NO} Specifies whether the server's computer name
789 appears on displays listings of servers. Note that
790 hiding a serverdoes not alter the permissions
791 on that server. The default is NO.
792
793 To display the current configuration for the Server service,
794 type NET CONFIG SERVER without parameters.
795
796 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
797 .
798 Language=Spanish
799 NET CONFIG SERVER displays or changes settings for the Server service.
800
801 /AUTODISCONNECT:time Sets the maximum number of minutes a user's
802 session can be inactive before it is disconected.
803 You can specify -1 to never disconnect. The range
804 is -1-65535 minutes; the default is 15.
805 /SRVCOMMENT:"text" Adds a comment for the server that is displayed on
806 screen and with the NET VIEW command.
807 Enclose the text in quotation marks.
808 /HIDDEN:{YES | NO} Specifies whether the server's computer name
809 appears on displays listings of servers. Note that
810 hiding a serverdoes not alter the permissions
811 on that server. The default is NO.
812
813 To display the current configuration for the Server service,
814 type NET CONFIG SERVER without parameters.
815
816 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
817 .
818 Language=Turkish
819 NET CONFIG SERVER displays or changes settings for the Server service.
820
821 /AUTODISCONNECT:time Sets the maximum number of minutes a user's
822 session can be inactive before it is disconected.
823 You can specify -1 to never disconnect. The range
824 is -1-65535 minutes; the default is 15.
825 /SRVCOMMENT:"text" Adds a comment for the server that is displayed on
826 screen and with the NET VIEW command.
827 Enclose the text in quotation marks.
828 /HIDDEN:{YES | NO} Specifies whether the server's computer name
829 appears on displays listings of servers. Note that
830 hiding a serverdoes not alter the permissions
831 on that server. The default is NO.
832
833 To display the current configuration for the Server service,
834 type NET CONFIG SERVER without parameters.
835
836 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
837 .
838 Language=Chinese
839 NET CONFIG SERVER displays or changes settings for the Server service.
840
841 /AUTODISCONNECT:time Sets the maximum number of minutes a user's
842 session can be inactive before it is disconected.
843 You can specify -1 to never disconnect. The range
844 is -1-65535 minutes; the default is 15.
845 /SRVCOMMENT:"text" Adds a comment for the server that is displayed on
846 screen and with the NET VIEW command.
847 Enclose the text in quotation marks.
848 /HIDDEN:{YES | NO} Specifies whether the server's computer name
849 appears on displays listings of servers. Note that
850 hiding a serverdoes not alter the permissions
851 on that server. The default is NO.
852
853 To display the current configuration for the Server service,
854 type NET CONFIG SERVER without parameters.
855
856 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
857 .
858 Language=Taiwanese
859 NET CONFIG SERVER displays or changes settings for the Server service.
860
861 /AUTODISCONNECT:time Sets the maximum number of minutes a user's
862 session can be inactive before it is disconected.
863 You can specify -1 to never disconnect. The range
864 is -1-65535 minutes; the default is 15.
865 /SRVCOMMENT:"text" Adds a comment for the server that is displayed on
866 screen and with the NET VIEW command.
867 Enclose the text in quotation marks.
868 /HIDDEN:{YES | NO} Specifies whether the server's computer name
869 appears on displays listings of servers. Note that
870 hiding a serverdoes not alter the permissions
871 on that server. The default is NO.
872
873 To display the current configuration for the Server service,
874 type NET CONFIG SERVER without parameters.
875
876 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
877 .
878
879
880 MessageId=10008
881 SymbolicName=MSG_CONTINUE_SYNTAX
882 Severity=Success
883 Facility=System
884 Language=English
885 NET CONTINUE service
886 .
887 Language=Polish
888 NET CONTINUE usługa
889 .
890 Language=Romanian
891 NET CONTINUE <nume serviciu>
892 .
893 Language=Russian
894 NET CONTINUE <имя_службы>
895 .
896 Language=Spanish
897 NET CONTINUE <nombre del servicio>
898 .
899 Language=Turkish
900 NET CONTINUE <Hizmet Adı>
901 .
902 Language=Chinese
903 NET CONTINUE <Service Name>
904 .
905 Language=Taiwanese
906 NET CONTINUE <服務名稱>
907 .
908
909
910 MessageId=10009
911 SymbolicName=MSG_CONTINUE_HELP
912 Severity=Success
913 Facility=System
914 Language=English
915 NET CONTINUE reactivates a service that has been suspended by NET PAUSE.
916
917 service Is the paused service
918 For example, one of the following:
919 NET LOGON
920 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
921 SCHEDULE
922 SERVER
923 WORKSTATION
924
925 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
926 .
927 Language=Polish
928 NET CONTINUE wznawia działanie usługi, która została.
929 wstrzymana poleceniem NET PAUSE.
930
931 usługa Wstrzymana usługa
932 Może to być jedna z następujących usług:
933 NET LOGON
934 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
935 SCHEDULE
936 SERVER
937 WORKSTATION
938
939 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
940 .
941 Language=Romanian
942 NET CONTINUE reactivates a service that has been suspended by NET PAUSE.
943
944 service Is the paused service
945 For example, one of the following:
946 NET LOGON
947 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
948 SCHEDULE
949 SERVER
950 WORKSTATION
951
952 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
953 .
954 Language=Russian
955 NET CONTINUE reactivates a service that has been suspended by NET PAUSE.
956
957 service Is the paused service
958 For example, one of the following:
959 NET LOGON
960 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
961 SCHEDULE
962 SERVER
963 WORKSTATION
964
965 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
966 .
967 Language=Spanish
968 NET CONTINUE reactivates a service that has been suspended by NET PAUSE.
969
970 service Is the paused service
971 For example, one of the following:
972 NET LOGON
973 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
974 SCHEDULE
975 SERVER
976 WORKSTATION
977
978 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
979 .
980 Language=Turkish
981 NET CONTINUE reactivates a service that has been suspended by NET PAUSE.
982
983 service Is the paused service
984 For example, one of the following:
985 NET LOGON
986 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
987 SCHEDULE
988 SERVER
989 WORKSTATION
990 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
991 .
992 Language=Chinese
993 NET CONTINUE reactivates a service that has been suspended by NET PAUSE.
994
995 service Is the paused service
996 For example, one of the following:
997 NET LOGON
998 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
999 SCHEDULE
1000 SERVER
1001 WORKSTATION
1002
1003 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1004 .
1005 Language=Taiwanese
1006 NET CONTINUE reactivates a service that has been suspended by NET PAUSE.
1007
1008 service Is the paused service
1009 For example, one of the following:
1010 NET LOGON
1011 NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
1012 SCHEDULE
1013 SERVER
1014 WORKSTATION
1015
1016 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1017 .
1018
1019
1020 MessageId=10010
1021 SymbolicName=MSG_FILE_SYNTAX
1022 Severity=Success
1023 Facility=System
1024 Language=English
1025 NET FILE [id [/CLOSE]]
1026 .
1027 Language=Polish
1028 NET FILE [identyfikator [/CLOSE]]
1029 .
1030 Language=Romanian
1031 NET FILE [id [/CLOSE]]
1032 .
1033 Language=Russian
1034 NET FILE [id [/CLOSE]]
1035 .
1036 Language=Spanish
1037 NET FILE [id [/CLOSE]]
1038 .
1039 Language=Turkish
1040 NET FILE [id [/CLOSE]]
1041 .
1042 Language=Chinese
1043 NET FILE [id [/CLOSE]]
1044 .
1045 Language=Taiwanese
1046 NET FILE [id [/CLOSE]]
1047 .
1048
1049
1050 MessageId=10011
1051 SymbolicName=MSG_FILE_HELP
1052 Severity=Success
1053 Facility=System
1054 Language=English
1055 NET FILE
1056 ...
1057 .
1058 Language=Polish
1059 NET FILE
1060 ...
1061 .
1062 Language=Romanian
1063 NET FILE
1064 ...
1065 .
1066 Language=Russian
1067 NET FILE
1068 ...
1069 .
1070 Language=Spanish
1071 NET FILE
1072 ...
1073 .
1074 Language=Turkish
1075 NET FILE
1076 ...
1077 .
1078 Language=Chinese
1079 NET FILE
1080 ...
1081 .
1082 Language=Taiwanese
1083 NET FILE
1084 ...
1085 .
1086
1087
1088 MessageId=10012
1089 SymbolicName=MSG_GROUP_SYNTAX
1090 Severity=Success
1091 Facility=System
1092 Language=English
1093 NET GROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1094 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1095 groupname username [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1096 .
1097 Language=Polish
1098 NET GROUP [nazwa_grupy [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
1099 nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1100 nazwa_grupy nazwa_użytkownika [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1101 .
1102 Language=Romanian
1103 NET GROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1104 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1105 groupname username [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1106 .
1107 Language=Russian
1108 NET GROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1109 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1110 groupname username [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1111 .
1112 Language=Spanish
1113 NET GROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1114 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1115 groupname username [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1116 .
1117 Language=Turkish
1118 NET GROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1119 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1120 groupname username [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1121 .
1122 Language=Chinese
1123 NET GROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1124 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1125 groupname username [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1126 .
1127 Language=Taiwanese
1128 NET GROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1129 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1130 groupname username [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1131 .
1132
1133
1134 MessageId=10013
1135 SymbolicName=MSG_GROUP_HELP
1136 Severity=Success
1137 Facility=System
1138 Language=English
1139 NET GROUP adds, displays or modifies global groups on servers. When
1140 used without parameters, it displays the groupnames on the server.
1141
1142 groupname Is the name of the group to add, expand, or delete.
1143 Supply only a groupname to view a list of users
1144 in a group.
1145 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1146 Enclose the text in quotation marks.
1147 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1148 of the current domain. Otherwise, the operation is
1149 performed on the local computer.
1150 username[ ...] List one or more usernames to add to or remove from
1151 a group. Separate multiple username entries with a space.
1152 /ADD Adds a group, or adds a username to a group.
1153 /DELETE Removes a group, or removes a username from a group.
1154
1155 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1156 .
1157 Language=Polish
1158 NET GROUP dodaje, wyświetla lub modyfikuje grupy globalne na serwerach.
1159 Użyte bez parametrów wyświetla nazwy grup na serwerze.
1160
1161 nazwa_grupy Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.
1162 Aby zobaczyć listę użytkowników w grupie, podaj
1163 tylko nazwę grupy.
1164 /COMMENT:"tekst" Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.
1165 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.
1166 /DOMAIN Wykonuje operację na kontrolerze domeny.
1167 Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na
1168 komputerze lokalnym.
1169 nazwa_użytkownika[ ...] Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku
1170 użytkowników dodawanych lub usuwanych z grupy.
1171 Rozdziel kolejne nazwy znakiem spacji.
1172 /ADD Dodaje grupę lub dodaje nazwę użytkownika do grupy.
1173 /DELETE Usuwa grupę lub usuwa nazwę użytkownika z grupy.
1174
1175 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
1176 .
1177 Language=Romanian
1178 NET GROUP adds, displays or modifies global groups on servers. When
1179 used without parameters, it displays the groupnames on the server.
1180
1181 groupname Is the name of the group to add, expand, or delete.
1182 Supply only a groupname to view a list of users
1183 in a group.
1184 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1185 Enclose the text in quotation marks.
1186 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1187 of the current domain. Otherwise, the operation is
1188 performed on the local computer.
1189 username[ ...] List one or more usernames to add to or remove from
1190 a group. Separate multiple username entries with a space.
1191 /ADD Adds a group, or adds a username to a group.
1192 /DELETE Removes a group, or removes a username from a group.
1193
1194 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
1195 .
1196 Language=Russian
1197 NET GROUP adds, displays or modifies global groups on servers. When
1198 used without parameters, it displays the groupnames on the server.
1199
1200 groupname Is the name of the group to add, expand, or delete.
1201 Supply only a groupname to view a list of users
1202 in a group.
1203 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1204 Enclose the text in quotation marks.
1205 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1206 of the current domain. Otherwise, the operation is
1207 performed on the local computer.
1208 username[ ...] List one or more usernames to add to or remove from
1209 a group. Separate multiple username entries with a space.
1210 /ADD Adds a group, or adds a username to a group.
1211 /DELETE Removes a group, or removes a username from a group.
1212
1213 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
1214 .
1215 Language=Spanish
1216 NET GROUP adds, displays or modifies global groups on servers. When
1217 used without parameters, it displays the groupnames on the server.
1218
1219 groupname Is the name of the group to add, expand, or delete.
1220 Supply only a groupname to view a list of users
1221 in a group.
1222 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1223 Enclose the text in quotation marks.
1224 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1225 of the current domain. Otherwise, the operation is
1226 performed on the local computer.
1227 username[ ...] List one or more usernames to add to or remove from
1228 a group. Separate multiple username entries with a space.
1229 /ADD Adds a group, or adds a username to a group.
1230 /DELETE Removes a group, or removes a username from a group.
1231
1232 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1233 .
1234 Language=Turkish
1235 NET GROUP adds, displays or modifies global groups on servers. When
1236 used without parameters, it displays the groupnames on the server.
1237
1238 groupname Is the name of the group to add, expand, or delete.
1239 Supply only a groupname to view a list of users
1240 in a group.
1241 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1242 Enclose the text in quotation marks.
1243 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1244 of the current domain. Otherwise, the operation is
1245 performed on the local computer.
1246 username[ ...] List one or more usernames to add to or remove from
1247 a group. Separate multiple username entries with a space.
1248 /ADD Adds a group, or adds a username to a group.
1249 /DELETE Removes a group, or removes a username from a group.
1250
1251 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1252 .
1253 Language=Chinese
1254 NET GROUP adds, displays or modifies global groups on servers. When
1255 used without parameters, it displays the groupnames on the server.
1256
1257 groupname Is the name of the group to add, expand, or delete.
1258 Supply only a groupname to view a list of users
1259 in a group.
1260 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1261 Enclose the text in quotation marks.
1262 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1263 of the current domain. Otherwise, the operation is
1264 performed on the local computer.
1265 username[ ...] List one or more usernames to add to or remove from
1266 a group. Separate multiple username entries with a space.
1267 /ADD Adds a group, or adds a username to a group.
1268 /DELETE Removes a group, or removes a username from a group.
1269
1270 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1271 .
1272 Language=Taiwanese
1273 NET GROUP adds, displays or modifies global groups on servers. When
1274 used without parameters, it displays the groupnames on the server.
1275
1276 groupname Is the name of the group to add, expand, or delete.
1277 Supply only a groupname to view a list of users
1278 in a group.
1279 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1280 Enclose the text in quotation marks.
1281 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1282 of the current domain. Otherwise, the operation is
1283 performed on the local computer.
1284 username[ ...] List one or more usernames to add to or remove from
1285 a group. Separate multiple username entries with a space.
1286 /ADD Adds a group, or adds a username to a group.
1287 /DELETE Removes a group, or removes a username from a group.
1288
1289 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1290 .
1291
1292
1293 MessageId=10014
1294 SymbolicName=MSG_HELP_SYNTAX
1295 Severity=Success
1296 Facility=System
1297 Language=English
1298 NET HELP command
1299 - or -
1300 NET command /HELP
1301 .
1302 Language=Polish
1303 NET HELP polecenie
1304 - lub -
1305 NET polecenie /HELP
1306 .
1307 Language=Romanian
1308 NET HELP <comandă>
1309 - sau -
1310 NET <comandă> /HELP
1311 .
1312 Language=Russian
1313 NET HELP <Команда>
1314 - или -
1315 NET <Команда> /HELP
1316 .
1317 Language=Spanish
1318 NET HELP <comando>
1319 - o -
1320 NET <comando> /HELP
1321 .
1322 Language=Turkish
1323 NET HELP <Komut>
1324 - ya da -
1325 NET <Komut> /HELP
1326 .
1327 Language=Chinese
1328 NET HELP <Command>
1329 - or -
1330 NET <Command> /HELP
1331 .
1332 Language=Taiwanese
1333 NET HELP <命令>
1334 - 或 -
1335 NET <命令> /HELP
1336 .
1337
1338
1339 MessageId=10015
1340 SymbolicName=MSG_HELP_HELP
1341 Severity=Success
1342 Facility=System
1343 Language=English
1344 The following commands are available:
1345
1346 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE
1347 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START
1348 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS
1349 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP
1350 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME
1351 NET CONTINUE NET PRINT NET USE
1352 NET FILE NET SEND NET USER
1353 NET GROUP NET SESSION NET VIEW
1354
1355 NET HELP SYNTAX explains how to read NET HELP syntax lines.
1356 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
1357 .
1358 Language=Polish
1359 Dostępne polecenia to:
1360
1361 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE
1362 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START
1363 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS
1364 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP
1365 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME
1366 NET CONTINUE NET PRINT NET USE
1367 NET FILE NET SEND NET USER
1368 NET GROUP NET SESSION NET VIEW
1369
1370 NET HELP SYNTAX explains how to read NET HELP syntax lines.
1371 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
1372 .
1373 Language=Romanian
1374 Sunt disponibile următoarele comenzi:
1375
1376 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE
1377 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START
1378 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS
1379 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP
1380 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME
1381 NET CONTINUE NET PRINT NET USE
1382 NET FILE NET SEND NET USER
1383 NET GROUP NET SESSION NET VIEW
1384
1385 NET HELP SYNTAX explains how to read NET HELP syntax lines.
1386 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
1387 .
1388 Language=Russian
1389 Доступны следующие команды:
1390
1391 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE
1392 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START
1393 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS
1394 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP
1395 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME
1396 NET CONTINUE NET PRINT NET USE
1397 NET FILE NET SEND NET USER
1398 NET GROUP NET SESSION NET VIEW
1399
1400 NET HELP SYNTAX explains how to read NET HELP syntax lines.
1401 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
1402 .
1403 Language=Spanish
1404 Éstos son los argumentos de línea de comandos disponibles:
1405
1406 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE
1407 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START
1408 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS
1409 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP
1410 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME
1411 NET CONTINUE NET PRINT NET USE
1412 NET FILE NET SEND NET USER
1413 NET GROUP NET SESSION NET VIEW
1414
1415 NET HELP SYNTAX explains how to read NET HELP syntax lines.
1416 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
1417 .
1418 Language=Turkish
1419 Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:
1420
1421 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE
1422 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START
1423 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS
1424 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP
1425 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME
1426 NET CONTINUE NET PRINT NET USE
1427 NET FILE NET SEND NET USER
1428 NET GROUP NET SESSION NET VIEW
1429
1430 NET HELP SYNTAX explains how to read NET HELP syntax lines.
1431 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
1432 .
1433 Language=Chinese
1434 以下命令可用:
1435
1436 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE
1437 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START
1438 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS
1439 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP
1440 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME
1441 NET CONTINUE NET PRINT NET USE
1442 NET FILE NET SEND NET USER
1443 NET GROUP NET SESSION NET VIEW
1444
1445 NET HELP SYNTAX explains how to read NET HELP syntax lines.
1446 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
1447 .
1448 Language=Taiwanese
1449 以下命令是可用的:
1450
1451 NET ACCOUNTS NET HELP NET SHARE
1452 NET COMPUTER NET HELPMSG NET START
1453 NET CONFIG NET LOCALGROUP NET STATISTICS
1454 NET CONFIG SERVER NET NAME NET STOP
1455 NET CONFIG WORKSTATION NET PAUSE NET TIME
1456 NET CONTINUE NET PRINT NET USE
1457 NET FILE NET SEND NET USER
1458 NET GROUP NET SESSION NET VIEW
1459
1460 NET HELP SYNTAX explains how to read NET HELP syntax lines.
1461 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
1462 .
1463
1464
1465 MessageId=10016
1466 SymbolicName=MSG_HELPMSG_SYNTAX
1467 Severity=Success
1468 Facility=System
1469 Language=English
1470 NET HELPMSG message#
1471 .
1472 Language=Polish
1473 NET HELPMSG komunikat#
1474 .
1475 Language=Romanian
1476 NET HELPMSG <Error Code>
1477 .
1478 Language=Russian
1479 NET HELPMSG <Код ошибки>
1480 .
1481 Language=Spanish
1482 NET HELPMSG <código de error>
1483 .
1484 Language=Turkish
1485 NET HELPMSG <Yanlışlık Kodu>
1486 .
1487 Language=Chinese
1488 NET HELPMSG message#
1489 .
1490 Language=Taiwanese
1491 NET HELPMSG <錯誤程式碼>
1492 .
1493
1494
1495 MessageId=10017
1496 SymbolicName=MSG_HELPMSG_HELP
1497 Severity=Success
1498 Facility=System
1499 Language=English
1500 NET HELPMSG displays information about network messages (such as
1501 error, warning and alert messages). When you type NET HELPMSG and the numeric
1502 error (for example, "net helpmsg 2182"), you will get information about the
1503 message and suggested actions you can take to solve the problem.
1504
1505 message# Is the numerical error with which you need help.
1506 .
1507 Language=Polish
1508 NET HELPMSG wyświetla informacje o komunikatach sieci (takich
1509 jak błąd, ostrzeżenie lub alarm). Gdy wpiszesz NET HELPMSG i błąd numeryczny
1510 (na przykład "net helpmsg 2182"), system
1511 objaśni komunikat i zasugeruje rozwiązanie problemu.
1512
1513 komunikat# Numeryczny błąd systemu, o którym chcesz uzyskać informacje.
1514 .
1515 Language=Romanian
1516 NET HELPMSG displays information about network messages (such as
1517 error, warning and alert messages). When you type NET HELPMSG and the numeric
1518 error (for example, "net helpmsg 2182"), you will get information about the
1519 message and suggested actions you can take to solve the problem.
1520
1521 message# Is the numerical error with which you need help.
1522 .
1523 Language=Russian
1524 NET HELPMSG displays information about network messages (such as
1525 error, warning and alert messages). When you type NET HELPMSG and the numeric
1526 error (for example, "net helpmsg 2182"), you will get information about the
1527 message and suggested actions you can take to solve the problem.
1528
1529 message# Is the numerical error with which you need help.
1530 .
1531 Language=Spanish
1532 NET HELPMSG displays information about network messages (such as
1533 error, warning and alert messages). When you type NET HELPMSG and the numeric
1534 error (for example, "net helpmsg 2182"), you will get information about the
1535 message and suggested actions you can take to solve the problem.
1536
1537 message# Is the numerical error with which you need help.
1538 .
1539 Language=Turkish
1540 NET HELPMSG displays information about network messages (such as
1541 error, warning and alert messages). When you type NET HELPMSG and the numeric
1542 error (for example, "net helpmsg 2182"), you will get information about the
1543 message and suggested actions you can take to solve the problem.
1544
1545 message# Is the numerical error with which you need help.
1546 .
1547 Language=Chinese
1548 NET HELPMSG displays information about network messages (such as
1549 error, warning and alert messages). When you type NET HELPMSG and the numeric
1550 error (for example, "net helpmsg 2182"), you will get information about the
1551 message and suggested actions you can take to solve the problem.
1552
1553 message# Is the numerical error with which you need help.
1554 .
1555 Language=Taiwanese
1556 NET HELPMSG displays information about network messages (such as
1557 error, warning and alert messages). When you type NET HELPMSG and the numeric
1558 error (for example, "net helpmsg 2182"), you will get information about the
1559 message and suggested actions you can take to solve the problem.
1560
1561 message# Is the numerical error with which you need help.
1562 .
1563
1564
1565 MessageId=10018
1566 SymbolicName=MSG_LOCALGROUP_SYNTAX
1567 Severity=Success
1568 Facility=System
1569 Language=English
1570 NET LOCALGROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1571 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1572 groupname name [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1573 .
1574 Language=Polish
1575 NET LOCALGROUP [nazwa_grupy [/COMMENT:"tekst"]] [/DOMAIN]
1576 nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:"tekst"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1577 nazwa_grupy nazwa [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1578 .
1579 Language=Romanian
1580 NET LOCALGROUP [nume-de-grup [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1581 nume-de-grup {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1582 nume-de-grup nume [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1583 .
1584 Language=Russian
1585 NET LOCALGROUP [имя_группы [/COMMENT:"текст"]] [/DOMAIN]
1586 имя_группы {/ADD [/COMMENT:"текст"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1587 имя_группы имя [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1588 .
1589 Language=Spanish
1590 NET LOCALGROUP [grupo [/COMMENT:"texto"]] [/DOMAIN]
1591 grupo {/ADD [/COMMENT:"texto"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1592 grupo nombre [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1593 .
1594 Language=Turkish
1595 NET LOCALGROUP [takım adı [/COMMENT:"metin"]] [/DOMAIN]
1596 takım adı {/ADD [/COMMENT:"metin"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1597 takım adı ad [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1598 .
1599 Language=Chinese
1600 NET LOCALGROUP [groupname [/COMMENT:"text"]] [/DOMAIN]
1601 groupname {/ADD [/COMMENT:"text"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1602 groupname name [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1603 .
1604 Language=Taiwanese
1605 NET LOCALGROUP [組名 [/COMMENT:"文字"]] [/DOMAIN]
1606 組名 {/ADD [/COMMENT:"文字"] | /DELETE} [/DOMAIN]
1607 組名稱 [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]
1608 .
1609
1610
1611 MessageId=10019
1612 SymbolicName=MSG_LOCALGROUP_HELP
1613 Severity=Success
1614 Facility=System
1615 Language=English
1616 NET LOCALGROUP adds, displays or modifies local groups on computers. When
1617 used without parameters, it displays the local groups on the computer.
1618
1619 groupname Is the name of the local group to add, expand, or
1620 delete. Supply only a groupname to view a list of
1621 users or global groups in a local group.
1622 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1623 Enclose the text in quotation marks.
1624 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1625 of the current domain. Otherwise, the operation is
1626 performed on the local computer.
1627 name[ ...] List one or more usernames or groupnams to add to or
1628 remove from a local group. Separate multiple entries with
1629 a space. Names may be users or global groups, but not
1630 other local groups. If a user is from another doamin,
1631 preface the username with the domain name (for
1632 example, SALES\RALPHR).
1633 /ADD Adds a groupname or username to a local group. An account
1634 must be established for users or global groups added to a
1635 local group with this command.
1636 /DELETE Removes a groupname or username from a local group.
1637
1638 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1639 .
1640 Language=Polish
1641 NET LOCALGROUP dodaje, wyświetla, lub modyfikuje grupy lokalne na komputerach
1642 Polecenie użyte bez parametrów wyświetla grupy lokalne na komputerze.
1643
1644 nazwa_grupy Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.
1645 Aby zobaczyć listę użytkowników lub grup globalnych
1646 w grupie lokalnej, podaj tylko nazwę grupy.
1647 /COMMENT:"tekst" Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.
1648 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.
1649 /DOMAIN Wykonuje operację na kontrolerze bieżącej domeny.
1650 Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na
1651 komputerze lokalnym.
1652 nazwa[ ...] Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku użytkowników
1653 lub grup, dodawanych lub usuwanych z grupy lokalnej.
1654 Rozdziel kolejne wpisy znakiem spacji. Lista może zawierać
1655 nazwy użytkowników lub grup globalnych, lecz nie może
1656 zawierać nazw innych grup lokalnych. Podając nazwę
1657 użytkownika z innej domeny poprzedź ją nazwą domeny
1658 (na przykład: WARSZAWA\PIOTRS).
1659 /ADD Dodaje nazwę grupy lub użytkownika do grupy lokalnej.
1660 Dla użytkowników lub grup globalnych dodawanych tym
1661 poleceniem do grupy lokalnej należy wcześniej utworzyć
1662 odpowiednie konto.
1663 /DELETE Usuwa nazwę grupy lub użytkownika z grupy lokalnej.
1664
1665 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
1666 .
1667 Language=Romanian
1668 NET LOCALGROUP adds, displays or modifies local groups on computers. When
1669 used without parameters, it displays the local groups on the computer.
1670
1671 groupname Is the name of the local group to add, expand, or
1672 delete. Supply only a groupname to view a list of
1673 users or global groups in a local group.
1674 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1675 Enclose the text in quotation marks.
1676 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1677 of the current domain. Otherwise, the operation is
1678 performed on the local computer.
1679 name[ ...] List one or more usernames or groupnams to add to or
1680 remove from a local group. Separate multiple entries with
1681 a space. Names may be users or global groups, but not
1682 other local groups. If a user is from another doamin,
1683 preface the username with the domain name (for
1684 example, SALES\RALPHR).
1685 /ADD Adds a groupname or username to a local group. An account
1686 must be established for users or global groups added to a
1687 local group with this command.
1688 /DELETE Removes a groupname or username from a local group.
1689
1690 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
1691 .
1692 Language=Russian
1693 NET LOCALGROUP adds, displays or modifies local groups on computers. When
1694 used without parameters, it displays the local groups on the computer.
1695
1696 groupname Is the name of the local group to add, expand, or
1697 delete. Supply only a groupname to view a list of
1698 users or global groups in a local group.
1699 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1700 Enclose the text in quotation marks.
1701 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1702 of the current domain. Otherwise, the operation is
1703 performed on the local computer.
1704 name[ ...] List one or more usernames or groupnams to add to or
1705 remove from a local group. Separate multiple entries with
1706 a space. Names may be users or global groups, but not
1707 other local groups. If a user is from another doamin,
1708 preface the username with the domain name (for
1709 example, SALES\RALPHR).
1710 /ADD Adds a groupname or username to a local group. An account
1711 must be established for users or global groups added to a
1712 local group with this command.
1713 /DELETE Removes a groupname or username from a local group.
1714
1715 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
1716 .
1717 Language=Spanish
1718 NET LOCALGROUP adds, displays or modifies local groups on computers. When
1719 used without parameters, it displays the local groups on the computer.
1720
1721 groupname Is the name of the local group to add, expand, or
1722 delete. Supply only a groupname to view a list of
1723 users or global groups in a local group.
1724 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1725 Enclose the text in quotation marks.
1726 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1727 of the current domain. Otherwise, the operation is
1728 performed on the local computer.
1729 name [ ...] List one or more usernames or groupnams to add to or
1730 remove from a local group. Separate multiple entries with
1731 a space. Names may be users or global groups, but not
1732 other local groups. If a user is from another doamin,
1733 preface the username with the domain name (for
1734 example, SALES\RALPHR).
1735 /ADD Adds a groupname or username to a local group. An account
1736 must be established for users or global groups added to a
1737 local group with this command.
1738 /DELETE Removes a groupname or username from a local group.
1739
1740 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1741 .
1742 Language=Turkish
1743 NET LOCALGROUP adds, displays or modifies local groups on computers. When
1744 used without parameters, it displays the local groups on the computer.
1745
1746 groupname Is the name of the local group to add, expand, or
1747 delete. Supply only a groupname to view a list of
1748 users or global groups in a local group.
1749 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1750 Enclose the text in quotation marks.
1751 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1752 of the current domain. Otherwise, the operation is
1753 performed on the local computer.
1754 name[ ...] List one or more usernames or groupnams to add to or
1755 remove from a local group. Separate multiple entries with
1756 a space. Names may be users or global groups, but not
1757 other local groups. If a user is from another doamin,
1758 preface the username with the domain name (for
1759 example, SALES\RALPHR).
1760 /ADD Adds a groupname or username to a local group. An account
1761 must be established for users or global groups added to a
1762 local group with this command.
1763 /DELETE Removes a groupname or username from a local group.
1764
1765 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1766 .
1767 Language=Chinese
1768 NET LOCALGROUP adds, displays or modifies local groups on computers. When
1769 used without parameters, it displays the local groups on the computer.
1770
1771 groupname Is the name of the local group to add, expand, or
1772 delete. Supply only a groupname to view a list of
1773 users or global groups in a local group.
1774 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1775 Enclose the text in quotation marks.
1776 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1777 of the current domain. Otherwise, the operation is
1778 performed on the local computer.
1779 name[ ...] List one or more usernames or groupnams to add to or
1780 remove from a local group. Separate multiple entries with
1781 a space. Names may be users or global groups, but not
1782 other local groups. If a user is from another doamin,
1783 preface the username with the domain name (for
1784 example, SALES\RALPHR).
1785 /ADD Adds a groupname or username to a local group. An account
1786 must be established for users or global groups added to a
1787 local group with this command.
1788 /DELETE Removes a groupname or username from a local group.
1789
1790 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1791 .
1792 Language=Taiwanese
1793 NET LOCALGROUP adds, displays or modifies local groups on computers. When
1794 used without parameters, it displays the local groups on the computer.
1795
1796 groupname Is the name of the local group to add, expand, or
1797 delete. Supply only a groupname to view a list of
1798 users or global groups in a local group.
1799 /COMMENT:"text" Adds a comment for a new or existing group.
1800 Enclose the text in quotation marks.
1801 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller
1802 of the current domain. Otherwise, the operation is
1803 performed on the local computer.
1804 name[ ...] List one or more usernames or groupnams to add to or
1805 remove from a local group. Separate multiple entries with
1806 a space. Names may be users or global groups, but not
1807 other local groups. If a user is from another doamin,
1808 preface the username with the domain name (for
1809 example, SALES\RALPHR).
1810 /ADD Adds a groupname or username to a local group. An account
1811 must be established for users or global groups added to a
1812 local group with this command.
1813 /DELETE Removes a groupname or username from a local group.
1814
1815 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1816 .
1817
1818
1819 MessageId=10020
1820 SymbolicName=MSG_NAME_SYNTAX
1821 Severity=Success
1822 Facility=System
1823 Language=English
1824 NET NAME ...
1825 .
1826 Language=Polish
1827 NET NAME ...
1828 .
1829 Language=Romanian
1830 NET NAME ...
1831 .
1832 Language=Russian
1833 NET NAME ...
1834 .
1835 Language=Spanish
1836 NET NAME ...
1837 .
1838 Language=Turkish
1839 NET NAME ...
1840 .
1841 Language=Chinese
1842 NET NAME ...
1843 .
1844 Language=Taiwanese
1845 NET NAME ...
1846 .
1847
1848
1849 MessageId=10021
1850 SymbolicName=MSG_NAME_HELP
1851 Severity=Success
1852 Facility=System
1853 Language=English
1854 NAME
1855 ...
1856 .
1857 Language=Polish
1858 NAME
1859 ...
1860 .
1861 Language=Romanian
1862 NAME
1863 ...
1864 .
1865 Language=Russian
1866 NAME
1867 ...
1868 .
1869 Language=Spanish
1870 NAME
1871 ...
1872 .
1873 Language=Turkish
1874 NAME
1875 ...
1876 .
1877 Language=Chinese
1878 NAME
1879 ...
1880 .
1881 Language=Taiwanese
1882 NAME
1883 ...
1884 .
1885
1886
1887 MessageId=10022
1888 SymbolicName=MSG_PAUSE_SYNTAX
1889 Severity=Success
1890 Facility=System
1891 Language=English
1892 NET PAUSE service
1893 .
1894 Language=Polish
1895 NET PAUSE usługa
1896 .
1897 Language=Romanian
1898 NET PAUSE <nume serviciu>
1899 .
1900 Language=Russian
1901 NET PAUSE <имя_службы>
1902 .
1903 Language=Spanish
1904 NET PAUSE <nombre del servicio>
1905 .
1906 Language=Turkish
1907 NET PAUSE service
1908 .
1909 Language=Chinese
1910 NET PAUSE service
1911 .
1912 Language=Taiwanese
1913 NET PAUSE <服務名稱>
1914 .
1915
1916
1917 MessageId=10023
1918 SymbolicName=MSG_PAUSE_HELP
1919 Severity=Success
1920 Facility=System
1921 Language=English
1922 NET PAUSE suspends a service. Pausing a service puts it on hold.
1923
1924 service The name of the service to be paused.
1925
1926 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1927 .
1928 Language=Polish
1929 NET PAUSE wstrzymuje usługę.
1930
1931 usługa Nazwa wstrzymywanej usługi.
1932
1933 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
1934 .
1935 Language=Romanian
1936 NET PAUSE suspends a service. Pausing a service puts it on hold.
1937
1938 service The name of the service to be paused.
1939
1940 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
1941 .
1942 Language=Russian
1943 NET PAUSE suspends a service. Pausing a service puts it on hold.
1944
1945 service The name of the service to be paused.
1946
1947 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
1948 .
1949 Language=Spanish
1950 NET PAUSE suspends a service. Pausing a service puts it on hold.
1951 service The name of the service to be paused.
1952
1953 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1954 .
1955 Language=Turkish
1956 NET PAUSE suspends a service. Pausing a service puts it on hold.
1957
1958 service The name of the service to be paused.
1959
1960 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1961 .
1962 Language=Chinese
1963 NET PAUSE suspends a service. Pausing a service puts it on hold.
1964
1965 service The name of the service to be paused.
1966
1967 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1968 .
1969 Language=Taiwanese
1970 NET PAUSE suspends a service. Pausing a service puts it on hold.
1971
1972 service The name of the service to be paused.
1973
1974 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
1975 .
1976
1977
1978 MessageId=10024
1979 SymbolicName=MSG_PRINT_SYNTAX
1980 Severity=Success
1981 Facility=System
1982 Language=English
1983 NET PRINT ...
1984 .
1985 Language=Polish
1986 NET PRINT ...
1987 .
1988 Language=Romanian
1989 NET PRINT ...
1990 .
1991 Language=Russian
1992 NET PRINT ...
1993 .
1994 Language=Spanish
1995 NET PRINT ...
1996 .
1997 Language=Turkish
1998 NET PRINT ...
1999 .
2000 Language=Chinese
2001 NET PRINT ...
2002 .
2003 Language=Taiwanese
2004 NET PRINT ...
2005 .
2006
2007
2008 MessageId=10025
2009 SymbolicName=MSG_PRINT_HELP
2010 Severity=Success
2011 Facility=System
2012 Language=English
2013 PRINT
2014 ...
2015 .
2016 Language=Polish
2017 PRINT
2018 ...
2019 .
2020 Language=Romanian
2021 PRINT
2022 ...
2023 .
2024 Language=Russian
2025 PRINT
2026 ...
2027 .
2028 Language=Spanish
2029 PRINT
2030 ...
2031 .
2032 Language=Turkish
2033 PRINT
2034 ...
2035 .
2036 Language=Chinese
2037 PRINT
2038 ...
2039 .
2040 Language=Taiwanese
2041 PRINT
2042 ...
2043 .
2044
2045
2046 MessageId=10026
2047 SymbolicName=MSG_SEND_SYNTAX
2048 Severity=Success
2049 Facility=System
2050 Language=English
2051 NET SEND ...
2052 .
2053 Language=Polish
2054 NET SEND ...
2055 .
2056 Language=Romanian
2057 NET SEND ...
2058 .
2059 Language=Russian
2060 NET SEND ...
2061 .
2062 Language=Spanish
2063 NET SEND ...
2064 .
2065 Language=Turkish
2066 NET SEND ...
2067 .
2068 Language=Chinese
2069 NET SEND ...
2070 .
2071 Language=Taiwanese
2072 NET SEND ...
2073 .
2074
2075
2076 MessageId=10027
2077 SymbolicName=MSG_SEND_HELP
2078 Severity=Success
2079 Facility=System
2080 Language=English
2081 SEND
2082 ...
2083 .
2084 Language=Polish
2085 SEND
2086 ...
2087 .
2088 Language=Romanian
2089 SEND
2090 ...
2091 .
2092 Language=Russian
2093 SEND
2094 ...
2095 .
2096 Language=Spanish
2097 SEND
2098 ...
2099 .
2100 Language=Turkish
2101 SEND
2102 ...
2103 .
2104 Language=Chinese
2105 SEND
2106 ...
2107 .
2108 Language=Taiwanese
2109 SEND
2110 ...
2111 .
2112
2113
2114 MessageId=10028
2115 SymbolicName=MSG_SESSION_SYNTAX
2116 Severity=Success
2117 Facility=System
2118 Language=English
2119 NET SESSION ...
2120 .
2121 Language=Polish
2122 NET SESSION ...
2123 .
2124 Language=Romanian
2125 NET SESSION ...
2126 .
2127 Language=Russian
2128 NET SESSION ...
2129 .
2130 Language=Spanish
2131 NET SESSION ...
2132 .
2133 Language=Turkish
2134 NET SESSION ...
2135 .
2136 Language=Chinese
2137 NET SESSION ...
2138 .
2139 Language=Taiwanese
2140 NET SESSION ...
2141 .
2142
2143
2144 MessageId=10029
2145 SymbolicName=MSG_SESSION_HELP
2146 Severity=Success
2147 Facility=System
2148 Language=English
2149 SESSION
2150 ...
2151 .
2152 Language=Polish
2153 SESSION
2154 ...
2155 .
2156 Language=Romanian
2157 SESSION
2158 ...
2159 .
2160 Language=Russian
2161 SESSION
2162 ...
2163 .
2164 Language=Spanish
2165 SESSION
2166 ...
2167 .
2168 Language=Turkish
2169 SESSION
2170 ...
2171 .
2172 Language=Chinese
2173 SESSION
2174 ...
2175 .
2176 Language=Taiwanese
2177 SESSION
2178 ...
2179 .
2180
2181
2182 MessageId=10030
2183 SymbolicName=MSG_SHARE_SYNTAX
2184 Severity=Success
2185 Facility=System
2186 Language=English
2187 NET SHARE ...
2188 .
2189 Language=Polish
2190 NET SHARE ...
2191 .
2192 Language=Romanian
2193 NET SHARE ...
2194 .
2195 Language=Russian
2196 NET SHARE ...
2197 .
2198 Language=Spanish
2199 NET SHARE ...
2200 .
2201 Language=Turkish
2202 NET SHARE ...
2203 .
2204 Language=Chinese
2205 NET SHARE ...
2206 .
2207 Language=Taiwanese
2208 NET SHARE ...
2209 .
2210
2211
2212 MessageId=10031
2213 SymbolicName=MSG_SHARE_HELP
2214 Severity=Success
2215 Facility=System
2216 Language=English
2217 SHARE
2218 ...
2219 .
2220 Language=Polish
2221 SHARE
2222 ...
2223 .
2224 Language=Romanian
2225 SHARE
2226 ...
2227 .
2228 Language=Russian
2229 SHARE
2230 ...
2231 .
2232 Language=Spanish
2233 SHARE
2234 ...
2235 .
2236 Language=Turkish
2237 SHARE
2238 ...
2239 .
2240 Language=Chinese
2241 SHARE
2242 ...
2243 .
2244 Language=Taiwanese
2245 SHARE
2246 ...
2247 .
2248
2249
2250 MessageId=10032
2251 SymbolicName=MSG_START_SYNTAX
2252 Severity=Success
2253 Facility=System
2254 Language=English
2255 NET START [service]
2256 .
2257 Language=Polish
2258 NET START [usługa]
2259 .
2260 Language=Romanian
2261 NET START [service]
2262 .
2263 Language=Russian
2264 NET START [service]
2265 .
2266 Language=Spanish
2267 NET START [service]
2268 .
2269 Language=Turkish
2270 NET START [service]
2271 .
2272 Language=Chinese
2273 NET START [service]
2274 .
2275 Language=Taiwanese
2276 NET START [service]
2277 .
2278
2279
2280 MessageId=10033
2281 SymbolicName=MSG_START_HELP
2282 Severity=Success
2283 Facility=System
2284 Language=English
2285 NET START starts services or lists running services.
2286
2287 service The name of the service to be started.
2288
2289 When typed at the command prompt, service name of two words or more must
2290 be enclosed in quotation marks. For example, NET START "NET LOGON"
2291 starts the net logon service.
2292
2293 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2294 .
2295 Language=Polish
2296 NET START uruchamia usługi lub wyświetla uruchomione usługi.
2297
2298 usługa Nazwa uruchamianej usługi.
2299
2300 Nazwy usług mające dwa lub więcej słów wpisywane w.
2301 wierszu polecenia muszą być ujęte w cudzysłów. Przykładowo,
2302 NET START "NET LOGON" uruchamia usługę logowania w sieci.
2303
2304 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
2305 .
2306 Language=Romanian
2307 NET START starts services or lists running services.
2308
2309 service The name of the service to be started.
2310
2311 When typed at the command prompt, service name of two words or more must
2312 be enclosed in quotation marks. For example, NET START "NET LOGON"
2313 starts the net logon service.
2314
2315 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
2316 .
2317 Language=Russian
2318 NET START starts services or lists running services.
2319
2320 service The name of the service to be started.
2321
2322 When typed at the command prompt, service name of two words or more must
2323 be enclosed in quotation marks. For example, NET START "NET LOGON"
2324 starts the net logon service.
2325
2326 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
2327 .
2328 Language=Spanish
2329 NET START starts services or lists running services.
2330
2331 service The name of the service to be started.
2332
2333 When typed at the command prompt, service name of two words or more must
2334 be enclosed in quotation marks. For example, NET START "NET LOGON"
2335 starts the net logon service.
2336
2337 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2338 .
2339 Language=Turkish
2340 NET START starts services or lists running services.
2341
2342 service The name of the service to be started.
2343
2344 When typed at the command prompt, service name of two words or more must
2345 be enclosed in quotation marks. For example, NET START "NET LOGON"
2346 starts the net logon service.
2347
2348 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2349 .
2350 Language=Chinese
2351 NET START starts services or lists running services.
2352
2353 service The name of the service to be started.
2354
2355 When typed at the command prompt, service name of two words or more must
2356 be enclosed in quotation marks. For example, NET START "NET LOGON"
2357 starts the net logon service.
2358
2359 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2360 .
2361 Language=Taiwanese
2362 NET START starts services or lists running services.
2363
2364 service The name of the service to be started.
2365
2366 When typed at the command prompt, service name of two words or more must
2367 be enclosed in quotation marks. For example, NET START "NET LOGON"
2368 starts the net logon service.
2369
2370 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2371 .
2372
2373
2374 MessageId=10034
2375 SymbolicName=MSG_STATISTICS_SYNTAX
2376 Severity=Success
2377 Facility=System
2378 Language=English
2379 NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]
2380 .
2381 Language=Polish
2382 NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]
2383 .
2384 Language=Romanian
2385 NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]
2386 .
2387 Language=Russian
2388 NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]
2389 .
2390 Language=Spanish
2391 NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]
2392 .
2393 Language=Turkish
2394 NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]
2395 .
2396 Language=Chinese
2397 NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]
2398 .
2399 Language=Taiwanese
2400 NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]
2401 .
2402
2403
2404 MessageId=10035
2405 SymbolicName=MSG_STATISTICS_HELP
2406 Severity=Success
2407 Facility=System
2408 Language=English
2409 NET STATISTICS displays the statisticslog for the local Workstation or
2410 Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays
2411 the services for which statistics are available.
2412
2413 SERVER Displays the Server service statistics.
2414 WORKSTATION Displays the Workstation service statistics.
2415
2416 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2417 .
2418 Language=Polish
2419 NET STATISTICS wyświetla dziennik statystyki dla lokalnej usługi
2420 Stacja robocza lub Serwer. Użyte bez parametrów, NET STATISTICS wyświetla
2421 usługi dla których statystyka jest dostępna.
2422
2423 SERVER Wyświetla statystykę usługi Serwer.
2424 WORKSTATION Wyświetla statystykę usługi Stacja robocza.
2425
2426 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
2427 .
2428 Language=Romanian
2429 NET STATISTICS displays the statisticslog for the local Workstation or
2430 Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays
2431 the services for which statistics are available.
2432
2433 SERVER Displays the Server service statistics.
2434 WORKSTATION Displays the Workstation service statistics.
2435
2436 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
2437 .
2438 Language=Russian
2439 NET STATISTICS displays the statisticslog for the local Workstation or
2440 Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays
2441 the services for which statistics are available.
2442
2443 SERVER Displays the Server service statistics.
2444 WORKSTATION Displays the Workstation service statistics.
2445
2446 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
2447 .
2448 Language=Spanish
2449 NET STATISTICS displays the statisticslog for the local Workstation or
2450 Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays
2451 the services for which statistics are available.
2452
2453 SERVER Displays the Server service statistics.
2454 WORKSTATION Displays the Workstation service statistics.
2455
2456 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2457 .
2458 Language=Turkish
2459 NET STATISTICS displays the statisticslog for the local Workstation or
2460 Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays
2461 the services for which statistics are available.
2462
2463 SERVER Displays the Server service statistics.
2464 WORKSTATION Displays the Workstation service statistics.
2465
2466 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2467 .
2468 Language=Chinese
2469 NET STATISTICS displays the statisticslog for the local Workstation or
2470 Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays
2471 the services for which statistics are available.
2472
2473 SERVER Displays the Server service statistics.
2474 WORKSTATION Displays the Workstation service statistics.
2475
2476 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2477 .
2478 Language=Taiwanese
2479 NET STATISTICS displays the statisticslog for the local Workstation or
2480 Server service. Used without parameters, NET STATISTICS displays
2481 the services for which statistics are available.
2482
2483 SERVER Displays the Server service statistics.
2484 WORKSTATION Displays the Workstation service statistics.
2485
2486 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2487 .
2488
2489
2490 MessageId=10036
2491 SymbolicName=MSG_STOP_SYNTAX
2492 Severity=Success
2493 Facility=System
2494 Language=English
2495 NET STOP service
2496 .
2497 Language=Polish
2498 NET STOP usługa
2499 .
2500 Language=Romanian
2501 NET STOP <nume serviciu>
2502 .
2503 Language=Russian
2504 NET STOP <имя_службы>
2505 .
2506 Language=Spanish
2507 NET STOP <nombre del servicio>
2508 .
2509 Language=Turkish
2510 NET STOP <Hizmet Adı>
2511 .
2512 Language=Chinese
2513 NET STOP service
2514 .
2515 Language=Taiwanese
2516 NET STOP <服務名稱>
2517 .
2518
2519
2520 MessageId=10037
2521 SymbolicName=MSG_STOP_HELP
2522 Severity=Success
2523 Facility=System
2524 Language=English
2525 NET STOP stops services.
2526
2527 service The name of the service to be stopped.
2528
2529 Stopping a service cancels any network connection the service is
2530 using. Also, some services are dependent on others. Stopping one
2531 service can stop others. Some services cannot be stopped.
2532
2533 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2534 .
2535 Language=Polish
2536 NET STOP zatrzymuje usługi.
2537
2538 usługa Nazwa zatrzymywanej usługi.
2539
2540 Zatrzymanie usługi rozłącza wszystkie połączenia sieciowe
2541 używane przez usługę. Niektóre usługi zależą od innych. Zatrzymanie jednej
2542 może też zatrzymać inne. Niektóre usługi nie mogą być zatrzymane.
2543
2544 NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.
2545 .
2546 Language=Romanian
2547 NET STOP stops services.
2548
2549 service The name of the service to be stopped.
2550
2551 Stopping a service cancels any network connection the service is
2552 using. Also, some services are dependent on others. Stopping one
2553 service can stop others. Some services cannot be stopped.
2554
2555 NET HELP comandă | MORE (pentru afișare paginată).
2556 .
2557 Language=Russian
2558 NET STOP stops services.
2559
2560 service The name of the service to be stopped.
2561
2562 Stopping a service cancels any network connection the service is
2563 using. Also, some services are dependent on others. Stopping one
2564 service can stop others. Some services cannot be stopped.
2565
2566 NET HELP имя_команды | MORE - постраничный просмотр справки.
2567 .
2568 Language=Spanish
2569 NET STOP stops services.
2570
2571 service The name of the service to be stopped.
2572
2573 Stopping a service cancels any network connection the service is
2574 using. Also, some services are dependent on others. Stopping one
2575 service can stop others. Some services cannot be stopped.
2576
2577 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2578 .
2579 Language=Turkish
2580 NET STOP stops services.
2581
2582 service The name of the service to be stopped.
2583
2584 Stopping a service cancels any network connection the service is
2585 using. Also, some services are dependent on others. Stopping one
2586 service can stop others. Some services cannot be stopped.
2587
2588 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2589 .
2590 Language=Chinese
2591 NET STOP stops services.
2592
2593 service The name of the service to be stopped.
2594
2595 Stopping a service cancels any network connection the service is
2596 using. Also, some services are dependent on others. Stopping one
2597 service can stop others. Some services cannot be stopped.
2598
2599 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2600 .
2601 Language=Taiwanese
2602 NET STOP stops services.
2603
2604 service The name of the service to be stopped.
2605
2606 Stopping a service cancels any network connection the service is
2607 using. Also, some services are dependent on others. Stopping one
2608 service can stop others. Some services cannot be stopped.
2609
2610 NET HELP command | MORE displays one screen at a time.
2611 .
2612
2613
2614 MessageId=10038
2615 SymbolicName=MSG_TIME_SYNTAX
2616 Severity=Success
2617 Facility=System
2618 Language=English
2619 NET TIME ...
2620 .
2621 Language=Polish
2622 NET TIME ...
2623 .
2624 Language=Romanian
2625 NET TIME ...
2626 .
2627 Language=Russian
2628 NET TIME ...
2629 .
2630 Language=Spanish
2631 NET TIME ...
2632 .
2633 Language=Turkish
2634 NET TIME ...
2635 .
2636 Language=Chinese
2637 NET TIME ...
2638 .
2639 Language=Taiwanese
2640 NET TIME ...
2641 .
2642
2643
2644 MessageId=10039
2645 SymbolicName=MSG_TIME_HELP
2646 Severity=Success
2647 Facility=System
2648 Language=English
2649 TIME
2650 ...
2651 .
2652 Language=Polish
2653 TIME
2654 ...
2655 .
2656 Language=Romanian
2657 TIME
2658 ...
2659 .
2660 Language=Russian
2661 TIME
2662 ...
2663 .
2664 Language=Spanish
2665 TIME
2666 ...
2667 .
2668 Language=Turkish
2669 TIME
2670 ...
2671 .
2672 Language=Chinese
2673 TIME
2674 ...
2675 .
2676 Language=Taiwanese
2677 TIME
2678 ...
2679 .
2680
2681
2682 MessageId=10040
2683 SymbolicName=MSG_USE_SYNTAX
2684 Severity=Success
2685 Facility=System
2686 Language=English
2687 NET USE ...
2688 .
2689 Language=Polish
2690 NET USE ...
2691 .
2692 Language=Romanian
2693 NET USE ...
2694 .
2695 Language=Russian
2696 NET USE ...
2697 .
2698 Language=Spanish
2699 NET USE ...
2700 .
2701 Language=Turkish
2702 NET USE ...
2703 .
2704 Language=Chinese
2705 NET USE ...
2706 .
2707 Language=Taiwanese
2708 NET USE ...
2709 .
2710
2711
2712 MessageId=10041
2713 SymbolicName=MSG_USE_HELP
2714 Severity=Success
2715 Facility=System
2716 Language=English
2717 USE
2718 ...
2719 .
2720 Language=Polish
2721 USE
2722 ...
2723 .
2724 Language=Romanian
2725 USE
2726 ...
2727 .
2728 Language=Russian
2729 USE
2730 ...
2731 .
2732 Language=Spanish
2733 USE
2734 ...
2735 .
2736 Language=Turkish
2737 USE
2738 ...
2739 .
2740 Language=Chinese
2741 USE
2742 ...
2743 .
2744 Language=Taiwanese
2745 USE
2746 ...
2747 .
2748
2749
2750 MessageId=10042
2751 SymbolicName=MSG_USER_SYNTAX
2752 Severity=Success
2753 Facility=System
2754 Language=English
2755 NET USER [username [password | *] [options]] [/DOMAIN]
2756 username {password | *} /ADD [options] [/DOMAIN]
2757 username [/DELETE] [/DOMAIN]
2758 .
2759 Language=Polish
2760 NET USER [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/DOMAIN]
2761 nazwa_użytkownika {hasło | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]
2762 nazwa_użytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]
2763 .
2764 Language=Romanian
2765 NET USER [nume-utilizator [parolă | *] [opțiuni]] [/DOMAIN]
2766 nume-utilizator {parolă | *} /ADD [opțiuni] [/DOMAIN]
2767 nume-utilizator [/DELETE] [/DOMAIN]
2768 .
2769 Language=Russian
2770 NET USER [имя_пользователя [пароль | *] [параметры]] [/DOMAIN]
2771 имя_пользователя {пароль | *} /ADD [параметры] [/DOMAIN]
2772 имя_пользователя [/DELETE] [/DOMAIN]
2773 .
2774 Language=Spanish
2775 NET USER [usuario [contraseña | *] [opciones]] [/DOMAIN]
2776 usuario {contraseña | *} /ADD [opciones] [/DOMAIN]
2777 usuario [/DELETE] [/DOMAIN]
2778 .
2779 Language=Turkish
2780 NET USER [kullanıcı adı [şifre | *] [seçenekler]] [/DOMAIN]
2781 kullanıcı adı {şifre | *} /ADD [seçenekler] [/DOMAIN]
2782 kullanıcı adı [/DELETE] [/DOMAIN]
2783 .
2784 Language=Chinese
2785 NET USER [username [password | *] [options]] [/DOMAIN]
2786 username {password | *} /ADD [options] [/DOMAIN]
2787 username [/DELETE] [/DOMAIN]
2788 .
2789 Language=Taiwanese
2790 NET USER [使用者名 [密碼 | *] [選項]] [/DOMAIN]
2791 使用者名 {密碼 | *} /ADD [選項] [/DOMAIN]
2792 使用者名 [/DELETE] [/DOMAIN]
2793 .
2794
2795
2796 MessageId=10043
2797 SymbolicName=MSG_USER_HELP
2798 Severity=Success
2799 Facility=System
2800 Language=English
2801 NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
2802 without switches, it lists the user accounts for the computer. The
2803 user account information is stored in the user accounts database.
2804
2805 username Is the name of the user account to add, delete, modify, or
2806 view. The name of the user account can have as many as
2807 20 characters.
2808 password Assigns or changes a password for the user's account.
2809 A password must satisfy the minimum length set with the
2810 /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
2811 many as 14 characters.
2812 * Produces a prompt for the password. The password is not
2813 displayed when you type it at a password prompt.
2814 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller of
2815 the current domain.
2816 /ADD Adds a user account to the user accounts database.
2817 /DELETE Removes a user account from the user accounts database.
2818
2819 Options Are as follows:
2820
2821 Options Description
2822 --------------------------------------------------------------------
2823 /ACTIVE:{YES | NO} Activates or deactivates the account. If
2824 the account is not active, the user cannot
2825 access the server. The default is YES.
2826 /COMMENT:"text" Provides a descriptive comment about the
2827 user's account. Enclose the text in
2828 quotation marks.
2829 /COUNTRYCODE:nnn Uses the operating system country code to
2830 implement the specified language files for a
2831 user's help and error messages. A value of
2832 0 signifies the default country code.
2833 /EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
2834 set. NEVER sets no time limit on the
2835 account. An expiration date is in the
2836 form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
2837 spelled out, or abbreviated with three
2838 letters. Year can be two or four numbers.
2839 Use slashes(/) (no spaces) to separate
2840 parts of the date.
2841 /FULLNAME:"name" Is a user's full name (rather than a
2842 username). Enclose the name in quotation
2843 marks.
2844 /HOMEDIR:pathname Sets the path for the user's home directory.
2845 The path must exist.
2846 /PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
2847 own password. The default is YES.
2848 /PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
2849 a password. The default is YES.
2850 /PROFILEPATH[:path] Sets a path for the user's logon profile.
2851 /SCRIPTPATH:pathname Is the location of the user's logon
2852 script.
2853 /TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
2854 day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
2855 [-time]], limited to 1-hour increments.
2856 Days can be spelled out or abbreviated.
2857 Hours can be 12- or 24-hour notation. For
2858 12-hour notation, use am, pm, a.m., or
2859 p.m. ALL means a user can always log on,
2860 and a blank value means a user can never
2861 log on. Separate day and time entries with
2862 a comma, and separate multiple day and time
2863 entries with a semicolon.
2864 /USERCOMMENT:"text" Lets an administrator add or change the User
2865 Comment for the account.
2866 /WORKSTATIONS:{computername[,...] | *}
2867 Lists as many as eight computers from
2868 which a user can log on to the network. If
2869 /WORKSTATIONS has no list or if the list is *,
2870 the user can log on from any computer.
2871
2872 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
2873 .
2874 Language=Polish
2875 NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
2876 without switches, it lists the user accounts for the computer. The
2877 user account information is stored in the user accounts database.
2878
2879 username Is the name of the user account to add, delete, modify, or
2880 view. The name of the user account can have as many as
2881 20 characters.
2882 password Assigns or changes a password for the user's account.
2883 A password must satisfy the minimum length set with the
2884 /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
2885 many as 14 characters.
2886 * Produces a prompt for the password. The password is not
2887 displayed when you type it at a password prompt.
2888 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller of
2889 the current domain.
2890 /ADD Adds a user account to the user accounts database.
2891 /DELETE Removes a user account from the user accounts database.
2892
2893 Options Are as follows:
2894
2895 Options Description
2896 --------------------------------------------------------------------
2897 /ACTIVE:{YES | NO} Activates or deactivates the account. If
2898 the account is not active, the user cannot
2899 access the server. The default is YES.
2900 /COMMENT:"text" Provides a descriptive comment about the
2901 user's account. Enclose the text in
2902 quotation marks.
2903 /COUNTRYCODE:nnn Uses the operating system country code to
2904 implement the specified language files for a
2905 user's help and error messages. A value of
2906 0 signifies the default country code.
2907 /EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
2908 set. NEVER sets no time limit on the
2909 account. An expiration date is in the
2910 form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
2911 spelled out, or abbreviated with three
2912 letters. Year can be two or four numbers.
2913 Use slashes(/) (no spaces) to separate
2914 parts of the date.
2915 /FULLNAME:"name" Is a user's full name (rather than a
2916 username). Enclose the name in quotation
2917 marks.
2918 /HOMEDIR:pathname Sets the path for the user's home directory.
2919 The path must exist.
2920 /PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
2921 own password. The default is YES.
2922 /PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
2923 a password. The default is YES.
2924 /PROFILEPATH[:path] Sets a path for the user's logon profile.
2925 /SCRIPTPATH:pathname Is the location of the user's logon
2926 script.
2927 /TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
2928 day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
2929 [-time]], limited to 1-hour increments.
2930 Days can be spelled out or abbreviated.
2931 Hours can be 12- or 24-hour notation. For
2932 12-hour notation, use am, pm, a.m., or
2933 p.m. ALL means a user can always log on,
2934 and a blank value means a user can never
2935 log on. Separate day and time entries with
2936 a comma, and separate multiple day and time
2937 entries with a semicolon.
2938 /USERCOMMENT:"text" Lets an administrator add or change the User
2939 Comment for the account.
2940 /WORKSTATIONS:{computername[,...] | *}
2941 Lists as many as eight computers from
2942 which a user can log on to the network. If
2943 /WORKSTATIONS has no list or if the list is *,
2944 the user can log on from any computer.
2945
2946 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
2947 .
2948 Language=Romanian
2949 NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
2950 without switches, it lists the user accounts for the computer. The
2951 user account information is stored in the user accounts database.
2952
2953 username Is the name of the user account to add, delete, modify, or
2954 view. The name of the user account can have as many as
2955 20 characters.
2956 password Assigns or changes a password for the user's account.
2957 A password must satisfy the minimum length set with the
2958 /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
2959 many as 14 characters.
2960 * Produces a prompt for the password. The password is not
2961 displayed when you type it at a password prompt.
2962 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller of
2963 the current domain.
2964 /ADD Adds a user account to the user accounts database.
2965 /DELETE Removes a user account from the user accounts database.
2966
2967 Options Are as follows:
2968
2969 Options Description
2970 --------------------------------------------------------------------
2971 /ACTIVE:{YES | NO} Activates or deactivates the account. If
2972 the account is not active, the user cannot
2973 access the server. The default is YES.
2974 /COMMENT:"text" Provides a descriptive comment about the
2975 user's account. Enclose the text in
2976 quotation marks.
2977 /COUNTRYCODE:nnn Uses the operating system country code to
2978 implement the specified language files for a
2979 user's help and error messages. A value of
2980 0 signifies the default country code.
2981 /EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
2982 set. NEVER sets no time limit on the
2983 account. An expiration date is in the
2984 form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
2985 spelled out, or abbreviated with three
2986 letters. Year can be two or four numbers.
2987 Use slashes(/) (no spaces) to separate
2988 parts of the date.
2989 /FULLNAME:"name" Is a user's full name (rather than a
2990 username). Enclose the name in quotation
2991 marks.
2992 /HOMEDIR:pathname Sets the path for the user's home directory.
2993 The path must exist.
2994 /PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
2995 own password. The default is YES.
2996 /PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
2997 a password. The default is YES.
2998 /PROFILEPATH[:path] Sets a path for the user's logon profile.
2999 /SCRIPTPATH:pathname Is the location of the user's logon
3000 script.
3001 /TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
3002 day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
3003 [-time]], limited to 1-hour increments.
3004 Days can be spelled out or abbreviated.
3005 Hours can be 12- or 24-hour notation. For
3006 12-hour notation, use am, pm, a.m., or
3007 p.m. ALL means a user can always log on,
3008 and a blank value means a user can never
3009 log on. Separate day and time entries with
3010 a comma, and separate multiple day and time
3011 entries with a semicolon.
3012 /USERCOMMENT:"text" Lets an administrator add or change the User
3013 Comment for the account.
3014 /WORKSTATIONS:{computername[,...] | *}
3015 Lists as many as eight computers from
3016 which a user can log on to the network. If
3017 /WORKSTATIONS has no list or if the list is *,
3018 the user can log on from any computer.
3019
3020 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
3021 .
3022 Language=Russian
3023 NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
3024 without switches, it lists the user accounts for the computer. The
3025 user account information is stored in the user accounts database.
3026
3027 username Is the name of the user account to add, delete, modify, or
3028 view. The name of the user account can have as many as
3029 20 characters.
3030 password Assigns or changes a password for the user's account.
3031 A password must satisfy the minimum length set with the
3032 /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
3033 many as 14 characters.
3034 * Produces a prompt for the password. The password is not
3035 displayed when you type it at a password prompt.
3036 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller of
3037 the current domain.
3038 /ADD Adds a user account to the user accounts database.
3039 /DELETE Removes a user account from the user accounts database.
3040
3041 Options Are as follows:
3042
3043 Options Description
3044 --------------------------------------------------------------------
3045 /ACTIVE:{YES | NO} Activates or deactivates the account. If
3046 the account is not active, the user cannot
3047 access the server. The default is YES.
3048 /COMMENT:"text" Provides a descriptive comment about the
3049 user's account. Enclose the text in
3050 quotation marks.
3051 /COUNTRYCODE:nnn Uses the operating system country code to
3052 implement the specified language files for a
3053 user's help and error messages. A value of
3054 0 signifies the default country code.
3055 /EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
3056 set. NEVER sets no time limit on the
3057 account. An expiration date is in the
3058 form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
3059 spelled out, or abbreviated with three
3060 letters. Year can be two or four numbers.
3061 Use slashes(/) (no spaces) to separate
3062 parts of the date.
3063 /FULLNAME:"name" Is a user's full name (rather than a
3064 username). Enclose the name in quotation
3065 marks.
3066 /HOMEDIR:pathname Sets the path for the user's home directory.
3067 The path must exist.
3068 /PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
3069 own password. The default is YES.
3070 /PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
3071 a password. The default is YES.
3072 /PROFILEPATH[:path] Sets a path for the user's logon profile.
3073 /SCRIPTPATH:pathname Is the location of the user's logon
3074 script.
3075 /TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
3076 day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
3077 [-time]], limited to 1-hour increments.
3078 Days can be spelled out or abbreviated.
3079 Hours can be 12- or 24-hour notation. For
3080 12-hour notation, use am, pm, a.m., or
3081 p.m. ALL means a user can always log on,
3082 and a blank value means a user can never
3083 log on. Separate day and time entries with
3084 a comma, and separate multiple day and time
3085 entries with a semicolon.
3086 /USERCOMMENT:"text" Lets an administrator add or change the User
3087 Comment for the account.
3088 /WORKSTATIONS:{computername[,...] | *}
3089 Lists as many as eight computers from
3090 which a user can log on to the network. If
3091 /WORKSTATIONS has no list or if the list is *,
3092 the user can log on from any computer.
3093
3094 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
3095 .
3096 Language=Spanish
3097 NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
3098 without switches, it lists the user accounts for the computer. The
3099 user account information is stored in the user accounts database.
3100
3101 username Is the name of the user account to add, delete, modify, or
3102 view. The name of the user account can have as many as
3103 20 characters.
3104 password Assigns or changes a password for the user's account.
3105 A password must satisfy the minimum length set with the
3106 /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
3107 many as 14 characters.
3108 * Produces a prompt for the password. The password is not
3109 displayed when you type it at a password prompt.
3110 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller of
3111 the current domain.
3112 /ADD Adds a user account to the user accounts database.
3113 /DELETE Removes a user account from the user accounts database.
3114
3115 Options Are as follows:
3116
3117 Options Description
3118 --------------------------------------------------------------------
3119 /ACTIVE:{YES | NO} Activates or deactivates the account. If
3120 the account is not active, the user cannot
3121 access the server. The default is YES.
3122 /COMMENT:"text" Provides a descriptive comment about the
3123 user's account. Enclose the text in
3124 quotation marks.
3125 /COUNTRYCODE:nnn Uses the operating system country code to
3126 implement the specified language files for a
3127 user's help and error messages. A value of
3128 0 signifies the default country code.
3129 /EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
3130 set. NEVER sets no time limit on the
3131 account. An expiration date is in the
3132 form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
3133 spelled out, or abbreviated with three
3134 letters. Year can be two or four numbers.
3135 Use slashes(/) (no spaces) to separate
3136 parts of the date.
3137 /FULLNAME:"name" Is a user's full name (rather than a
3138 username). Enclose the name in quotation
3139 marks.
3140 /HOMEDIR:pathname Sets the path for the user's home directory.
3141 The path must exist.
3142 /PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
3143 own password. The default is YES.
3144 /PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
3145 a password. The default is YES.
3146 /PROFILEPATH[:path] Sets a path for the user's logon profile.
3147 /SCRIPTPATH:pathname Is the location of the user's logon
3148 script.
3149 /TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
3150 day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
3151 [-time]], limited to 1-hour increments.
3152 Days can be spelled out or abbreviated.
3153 Hours can be 12- or 24-hour notation. For
3154 12-hour notation, use am, pm, a.m., or
3155 p.m. ALL means a user can always log on,
3156 and a blank value means a user can never
3157 log on. Separate day and time entries with
3158 a comma, and separate multiple day and time
3159 entries with a semicolon.
3160 /USERCOMMENT:"text" Lets an administrator add or change the User
3161 Comment for the account.
3162 /WORKSTATIONS:{computername[,...] | *}
3163 Lists as many as eight computers from
3164 which a user can log on to the network. If
3165 /WORKSTATIONS has no list or if the list is *,
3166 the user can log on from any computer.
3167
3168 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
3169 .
3170 Language=Turkish
3171 NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
3172 without switches, it lists the user accounts for the computer. The
3173 user account information is stored in the user accounts database.
3174
3175 username Is the name of the user account to add, delete, modify, or
3176 view. The name of the user account can have as many as
3177 20 characters.
3178 password Assigns or changes a password for the user's account.
3179 A password must satisfy the minimum length set with the
3180 /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
3181 many as 14 characters.
3182 * Produces a prompt for the password. The password is not
3183 displayed when you type it at a password prompt.
3184 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller of
3185 the current domain.
3186 /ADD Adds a user account to the user accounts database.
3187 /DELETE Removes a user account from the user accounts database.
3188
3189 Options Are as follows:
3190
3191 Options Description
3192 --------------------------------------------------------------------
3193 /ACTIVE:{YES | NO} Activates or deactivates the account. If
3194 the account is not active, the user cannot
3195 access the server. The default is YES.
3196 /COMMENT:"text" Provides a descriptive comment about the
3197 user's account. Enclose the text in
3198 quotation marks.
3199 /COUNTRYCODE:nnn Uses the operating system country code to
3200 implement the specified language files for a
3201 user's help and error messages. A value of
3202 0 signifies the default country code.
3203 /EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
3204 set. NEVER sets no time limit on the
3205 account. An expiration date is in the
3206 form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
3207 spelled out, or abbreviated with three
3208 letters. Year can be two or four numbers.
3209 Use slashes(/) (no spaces) to separate
3210 parts of the date.
3211 /FULLNAME:"name" Is a user's full name (rather than a
3212 username). Enclose the name in quotation
3213 marks.
3214 /HOMEDIR:pathname Sets the path for the user's home directory.
3215 The path must exist.
3216 /PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
3217 own password. The default is YES.
3218 /PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
3219 a password. The default is YES.
3220 /PROFILEPATH[:path] Sets a path for the user's logon profile.
3221 /SCRIPTPATH:pathname Is the location of the user's logon
3222 script.
3223 /TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
3224 day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
3225 [-time]], limited to 1-hour increments.
3226 Days can be spelled out or abbreviated.
3227 Hours can be 12- or 24-hour notation. For
3228 12-hour notation, use am, pm, a.m., or
3229 p.m. ALL means a user can always log on,
3230 and a blank value means a user can never
3231 log on. Separate day and time entries with
3232 a comma, and separate multiple day and time
3233 entries with a semicolon.
3234 /USERCOMMENT:"text" Lets an administrator add or change the User
3235 Comment for the account.
3236 /WORKSTATIONS:{computername[,...] | *}
3237 Lists as many as eight computers from
3238 which a user can log on to the network. If
3239 /WORKSTATIONS has no list or if the list is *,
3240 the user can log on from any computer.
3241
3242 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
3243 .
3244 Language=Chinese
3245 NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
3246 without switches, it lists the user accounts for the computer. The
3247 user account information is stored in the user accounts database.
3248
3249 username Is the name of the user account to add, delete, modify, or
3250 view. The name of the user account can have as many as
3251 20 characters.
3252 password Assigns or changes a password for the user's account.
3253 A password must satisfy the minimum length set with the
3254 /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
3255 many as 14 characters.
3256 * Produces a prompt for the password. The password is not
3257 displayed when you type it at a password prompt.
3258 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller of
3259 the current domain.
3260 /ADD Adds a user account to the user accounts database.
3261 /DELETE Removes a user account from the user accounts database.
3262
3263 Options Are as follows:
3264
3265 Options Description
3266 --------------------------------------------------------------------
3267 /ACTIVE:{YES | NO} Activates or deactivates the account. If
3268 the account is not active, the user cannot
3269 access the server. The default is YES.
3270 /COMMENT:"text" Provides a descriptive comment about the
3271 user's account. Enclose the text in
3272 quotation marks.
3273 /COUNTRYCODE:nnn Uses the operating system country code to
3274 implement the specified language files for a
3275 user's help and error messages. A value of
3276 0 signifies the default country code.
3277 /EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
3278 set. NEVER sets no time limit on the
3279 account. An expiration date is in the
3280 form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
3281 spelled out, or abbreviated with three
3282 letters. Year can be two or four numbers.
3283 Use slashes(/) (no spaces) to separate
3284 parts of the date.
3285 /FULLNAME:"name" Is a user's full name (rather than a
3286 username). Enclose the name in quotation
3287 marks.
3288 /HOMEDIR:pathname Sets the path for the user's home directory.
3289 The path must exist.
3290 /PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
3291 own password. The default is YES.
3292 /PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
3293 a password. The default is YES.
3294 /PROFILEPATH[:path] Sets a path for the user's logon profile.
3295 /SCRIPTPATH:pathname Is the location of the user's logon
3296 script.
3297 /TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
3298 day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
3299 [-time]], limited to 1-hour increments.
3300 Days can be spelled out or abbreviated.
3301 Hours can be 12- or 24-hour notation. For
3302 12-hour notation, use am, pm, a.m., or
3303 p.m. ALL means a user can always log on,
3304 and a blank value means a user can never
3305 log on. Separate day and time entries with
3306 a comma, and separate multiple day and time
3307 entries with a semicolon.
3308 /USERCOMMENT:"text" Lets an administrator add or change the User
3309 Comment for the account.
3310 /WORKSTATIONS:{computername[,...] | *}
3311 Lists as many as eight computers from
3312 which a user can log on to the network. If
3313 /WORKSTATIONS has no list or if the list is *,
3314 the user can log on from any computer.
3315
3316 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
3317 .
3318 Language=Taiwanese
3319 NET USER creates and modifies user accounts on computers. When used
3320 without switches, it lists the user accounts for the computer. The
3321 user account information is stored in the user accounts database.
3322
3323 username Is the name of the user account to add, delete, modify, or
3324 view. The name of the user account can have as many as
3325 20 characters.
3326 password Assigns or changes a password for the user's account.
3327 A password must satisfy the minimum length set with the
3328 /MINPWLEN option of the NET ACCOUNTS command. It can have as
3329 many as 14 characters.
3330 * Produces a prompt for the password. The password is not
3331 displayed when you type it at a password prompt.
3332 /DOMAIN Performs the operation on a domain controller of
3333 the current domain.
3334 /ADD Adds a user account to the user accounts database.
3335 /DELETE Removes a user account from the user accounts database.
3336
3337 Options Are as follows:
3338
3339 Options Description
3340 --------------------------------------------------------------------
3341 /ACTIVE:{YES | NO} Activates or deactivates the account. If
3342 the account is not active, the user cannot
3343 access the server. The default is YES.
3344 /COMMENT:"text" Provides a descriptive comment about the
3345 user's account. Enclose the text in
3346 quotation marks.
3347 /COUNTRYCODE:nnn Uses the operating system country code to
3348 implement the specified language files for a
3349 user's help and error messages. A value of
3350 0 signifies the default country code.
3351 /EXPIRES:{date | NEVER} Causes the account to expire if date is
3352 set. NEVER sets no time limit on the
3353 account. An expiration date is in the
3354 form mm/dd/yy(yy). Months can be a number,
3355 spelled out, or abbreviated with three
3356 letters. Year can be two or four numbers.
3357 Use slashes(/) (no spaces) to separate
3358 parts of the date.
3359 /FULLNAME:"name" Is a user's full name (rather than a
3360 username). Enclose the name in quotation
3361 marks.
3362 /HOMEDIR:pathname Sets the path for the user's home directory.
3363 The path must exist.
3364 /PASSWORDCHG:{YES | NO} Specifies whether users can change their
3365 own password. The default is YES.
3366 /PASSWORDREQ:{YES | NO} Specifies whether a user account must have
3367 a password. The default is YES.
3368 /PROFILEPATH[:path] Sets a path for the user's logon profile.
3369 /SCRIPTPATH:pathname Is the location of the user's logon
3370 script.
3371 /TIMES:{times | ALL} Is the logon hours. TIMES is expressed as
3372 day[-day][,day[-day]],time[-time][,time
3373 [-time]], limited to 1-hour increments.
3374 Days can be spelled out or abbreviated.
3375 Hours can be 12- or 24-hour notation. For
3376 12-hour notation, use am, pm, a.m., or
3377 p.m. ALL means a user can always log on,
3378 and a blank value means a user can never
3379 log on. Separate day and time entries with
3380 a comma, and separate multiple day and time
3381 entries with a semicolon.
3382 /USERCOMMENT:"text" Lets an administrator add or change the User
3383 Comment for the account.
3384 /WORKSTATIONS:{computername[,...] | *}
3385 Lists as many as eight computers from
3386 which a user can log on to the network. If
3387 /WORKSTATIONS has no list or if the list is *,
3388 the user can log on from any computer.
3389
3390 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
3391 .
3392
3393
3394 MessageId=10044
3395 SymbolicName=MSG_VIEW_SYNTAX
3396 Severity=Success
3397 Facility=System
3398 Language=English
3399 NET VIEW ...
3400 .
3401 Language=Polish
3402 NET VIEW ...
3403 .
3404 Language=Romanian
3405 NET VIEW ...
3406 .
3407 Language=Russian
3408 NET VIEW ...
3409 .
3410 Language=Spanish
3411 NET VIEW ...
3412 .
3413 Language=Turkish
3414 NET VIEW ...
3415 .
3416 Language=Chinese
3417 NET VIEW ...
3418 .
3419 Language=Taiwanese
3420 NET VIEW ...
3421 .
3422
3423
3424 MessageId=10045
3425 SymbolicName=MSG_VIEW_HELP
3426 Severity=Success
3427 Facility=System
3428 Language=English
3429 VIEW
3430 ...
3431 .
3432 Language=Polish
3433 VIEW
3434 ...
3435 .
3436 Language=Romanian
3437 VIEW
3438 ...
3439 .
3440 Language=Russian
3441 VIEW
3442 ...
3443 .
3444 Language=Spanish
3445 VIEW
3446 ...
3447 .
3448 Language=Turkish
3449 VIEW
3450 ...
3451 .
3452 Language=Chinese
3453 VIEW
3454 ...
3455 .
3456 Language=Taiwanese
3457 VIEW
3458 ...
3459 .
3460
3461
3462 MessageId=10046
3463 SymbolicName=MSG_NET_SYNTAX
3464 Severity=Success
3465 Facility=System
3466 Language=English
3467 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
3468 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
3469 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
3470 .
3471 Language=Polish
3472 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
3473 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
3474 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
3475 .
3476 Language=Romanian
3477 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
3478 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
3479 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
3480 .
3481 Language=Russian
3482 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
3483 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
3484 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
3485 .
3486 Language=Spanish
3487 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
3488 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
3489 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
3490 .
3491 Language=Turkish
3492 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
3493 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
3494 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
3495 .
3496 Language=Chinese
3497 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
3498 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
3499 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
3500 .
3501 Language=Taiwanese
3502 NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
3503 HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
3504 SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
3505 .
3506
3507
3508 MessageId=10047
3509 SymbolicName=MSG_SYNTAX_HELP
3510 Severity=Success
3511 Facility=System
3512 Language=English
3513 SYNTAX
3514 The following conventions are used to indicate command syntax:
3515
3516 - Capital letters represent words that must be typed as shown. Lower-
3517 case letters represent names of items that may vary, such as filenames.
3518
3519 - The [ and ] characters surround optional items that can be supplied
3520 with the command.
3521
3522 - The { and } characters surround lists of items. You must supply one
3523 of the items with the command.
3524
3525 - The | character separates items in a list. Only one of the items can
3526 be supplied with the command.
3527
3528 For example, in the following syntax, you must type NET COMMAND and
3529 either SWITCH1 or SWITCH2. Supplying a name is optional.
3530 NET COMMAND [name] {SWITCH1 | SWITCH2}
3531
3532 - The [...] characters mean you can repeat the previous item.
3533 Separate items with spaces.
3534
3535 - The [,...] characters mean you can repeat the previous item, but
3536 you must separate items with commas or semicolons, not spaces.
3537
3538 - When typed at the command prompt, service names of two words or
3539 more must be enclosed in quotation marks. For example,
3540 NET START "COMPUTER BROWSER" starts the computer browser service.
3541 .
3542 Language=Polish
3543 SYNTAX
3544 The following conventions are used to indicate command syntax:
3545
3546 - Capital letters represent words that must be typed as shown. Lower-
3547 case letters represent names of items that may vary, such as filenames.
3548
3549 - The [ and ] characters surround optional items that can be supplied
3550 with the command.
3551
3552 - The { and } characters surround lists of items. You must supply one
3553 of the items with the command.
3554
3555 - The | character separates items in a list. Only one of the items can
3556 be supplied with the command.
3557
3558 For example, in the following syntax, you must type NET COMMAND and
3559 either SWITCH1 or SWITCH2. Supplying a name is optional.
3560 NET COMMAND [name] {SWITCH1 | SWITCH2}
3561
3562 - The [...] characters mean you can repeat the previous item.
3563 Separate items with spaces.
3564
3565 - The [,...] characters mean you can repeat the previous item, but
3566 you must separate items with commas or semicolons, not spaces.
3567
3568 - When typed at the command prompt, service names of two words or
3569 more must be enclosed in quotation marks. For example,
3570 NET START "COMPUTER BROWSER" starts the computer browser service.
3571 .
3572 Language=Romanian
3573 SYNTAX
3574 The following conventions are used to indicate command syntax:
3575
3576 - Capital letters represent words that must be typed as shown. Lower-
3577 case letters represent names of items that may vary, such as filenames.
3578
3579 - The [ and ] characters surround optional items that can be supplied
3580 with the command.
3581
3582 - The { and } characters surround lists of items. You must supply one
3583 of the items with the command.
3584
3585 - The | character separates items in a list. Only one of the items can
3586 be supplied with the command.
3587
3588 For example, in the following syntax, you must type NET COMMAND and
3589 either SWITCH1 or SWITCH2. Supplying a name is optional.
3590 NET COMMAND [name] {SWITCH1 | SWITCH2}
3591
3592 - The [...] characters mean you can repeat the previous item.
3593 Separate items with spaces.
3594
3595 - The [,...] characters mean you can repeat the previous item, but
3596 you must separate items with commas or semicolons, not spaces.
3597
3598 - When typed at the command prompt, service names of two words or
3599 more must be enclosed in quotation marks. For example,
3600 NET START "COMPUTER BROWSER" starts the computer browser service.
3601 .
3602 Language=Russian
3603 SYNTAX
3604 The following conventions are used to indicate command syntax:
3605
3606 - Capital letters represent words that must be typed as shown. Lower-
3607 case letters represent names of items that may vary, such as filenames.
3608
3609 - The [ and ] characters surround optional items that can be supplied
3610 with the command.
3611
3612 - The { and } characters surround lists of items. You must supply one
3613 of the items with the command.
3614
3615 - The | character separates items in a list. Only one of the items can
3616 be supplied with the command.
3617
3618 For example, in the following syntax, you must type NET COMMAND and
3619 either SWITCH1 or SWITCH2. Supplying a name is optional.
3620 NET COMMAND [name] {SWITCH1 | SWITCH2}
3621
3622 - The [...] characters mean you can repeat the previous item.
3623 Separate items with spaces.
3624
3625 - The [,...] characters mean you can repeat the previous item, but
3626 you must separate items with commas or semicolons, not spaces.
3627
3628 - When typed at the command prompt, service names of two words or
3629 more must be enclosed in quotation marks. For example,
3630 NET START "COMPUTER BROWSER" starts the computer browser service.
3631 .
3632 Language=Spanish
3633 SYNTAX
3634 The following conventions are used to indicate command syntax:
3635
3636 - Capital letters represent words that must be typed as shown. Lower-
3637 case letters represent names of items that may vary, such as filenames.
3638
3639 - The [ and ] characters surround optional items that can be supplied
3640 with the command.
3641
3642 - The { and } characters surround lists of items. You must supply one
3643 of the items with the command.
3644
3645 - The | character separates items in a list. Only one of the items can
3646 be supplied with the command.
3647
3648 For example, in the following syntax, you must type NET COMMAND and
3649 either SWITCH1 or SWITCH2. Supplying a name is optional.
3650 NET COMMAND [name] {SWITCH1 | SWITCH2}
3651
3652 - The [...] characters mean you can repeat the previous item.
3653 Separate items with spaces.
3654
3655 - The [,...] characters mean you can repeat the previous item, but
3656 you must separate items with commas or semicolons, not spaces.
3657
3658 - When typed at the command prompt, service names of two words or
3659 more must be enclosed in quotation marks. For example,
3660 NET START "COMPUTER BROWSER" starts the computer browser service.
3661 .
3662 Language=Turkish
3663 SYNTAX
3664 The following conventions are used to indicate command syntax:
3665
3666 - Capital letters represent words that must be typed as shown. Lower-
3667 case letters represent names of items that may vary, such as filenames.
3668
3669 - The [ and ] characters surround optional items that can be supplied
3670 with the command.
3671
3672 - The { and } characters surround lists of items. You must supply one
3673 of the items with the command.
3674
3675 - The | character separates items in a list. Only one of the items can
3676 be supplied with the command.
3677
3678 For example, in the following syntax, you must type NET COMMAND and
3679 either SWITCH1 or SWITCH2. Supplying a name is optional.
3680 NET COMMAND [name] {SWITCH1 | SWITCH2}
3681
3682 - The [...] characters mean you can repeat the previous item.
3683 Separate items with spaces.
3684
3685 - The [,...] characters mean you can repeat the previous item, but
3686 you must separate items with commas or semicolons, not spaces.
3687
3688 - When typed at the command prompt, service names of two words or
3689 more must be enclosed in quotation marks. For example,
3690 NET START "COMPUTER BROWSER" starts the computer browser service.
3691 .
3692 Language=Chinese
3693 SYNTAX
3694 The following conventions are used to indicate command syntax:
3695
3696 - Capital letters represent words that must be typed as shown. Lower-
3697 case letters represent names of items that may vary, such as filenames.
3698
3699 - The [ and ] characters surround optional items that can be supplied
3700 with the command.
3701
3702 - The { and } characters surround lists of items. You must supply one
3703 of the items with the command.
3704
3705 - The | character separates items in a list. Only one of the items can
3706 be supplied with the command.
3707
3708 For example, in the following syntax, you must type NET COMMAND and
3709 either SWITCH1 or SWITCH2. Supplying a name is optional.
3710 NET COMMAND [name] {SWITCH1 | SWITCH2}
3711
3712 - The [...] characters mean you can repeat the previous item.
3713 Separate items with spaces.
3714
3715 - The [,...] characters mean you can repeat the previous item, but
3716 you must separate items with commas or semicolons, not spaces.
3717
3718 - When typed at the command prompt, service names of two words or
3719 more must be enclosed in quotation marks. For example,
3720 NET START "COMPUTER BROWSER" starts the computer browser service.
3721 .
3722 Language=Taiwanese
3723 SYNTAX
3724 The following conventions are used to indicate command syntax:
3725
3726 - Capital letters represent words that must be typed as shown. Lower-
3727 case letters represent names of items that may vary, such as filenames.
3728
3729 - The [ and ] characters surround optional items that can be supplied
3730 with the command.
3731
3732 - The { and } characters surround lists of items. You must supply one
3733 of the items with the command.
3734
3735 - The | character separates items in a list. Only one of the items can
3736 be supplied with the command.
3737
3738 For example, in the following syntax, you must type NET COMMAND and
3739 either SWITCH1 or SWITCH2. Supplying a name is optional.
3740 NET COMMAND [name] {SWITCH1 | SWITCH2}
3741
3742 - The [...] characters mean you can repeat the previous item.
3743 Separate items with spaces.
3744
3745 - The [,...] characters mean you can repeat the previous item, but
3746 you must separate items with commas or semicolons, not spaces.
3747
3748 - When typed at the command prompt, service names of two words or
3749 more must be enclosed in quotation marks. For example,
3750 NET START "COMPUTER BROWSER" starts the computer browser service.
3751 .