2166ae0d236ec84557833dc3c9c6da147a994851
[reactos.git] / win32ss / user / win32csr / lang / bg-BG.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS CSRSS subsystem
3 * FILE: subsystems/win32/csrss/win32csr/lang/bg-BG.rc
4 * PURPOSE: Bulgarian resource file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_END_NOW DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200, 95
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
11 CAPTION "Ïðåêðàòÿâàíå íà ïðèëîæåíèå - "
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 LTEXT "Ïðåêðàòÿâàíå íà ïðèëîæåíèåòî... Ïî÷àêàéòå",IDC_STATIC,7,7,186,11
15 CONTROL "Õîä",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER,
16 7,20,186,13
17 LTEXT "Àêî ðåøèòå äà çàòâîðèòå ïðèëîæåíèåòî âåäíàãà, ùå èçãóáèòå âñè÷êè íåçàïèñàíè äàííè. Çà äà ïðåêðàòèòå ïðèëîæåíèåòî âåäíàãà, íàòèñíåòå \84Ïðåêðàòÿâàíå âåäíàãà\84.",
18 IDC_STATIC,7,40,186,26
19 DEFPUSHBUTTON "&Ïðåêðàòÿâàíå âåäíàãà",IDC_END_NOW,150,71,60,17
20 END
21
22 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 192, 122
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Ïðåêðàòÿâàíå íà ïðèëîæåíèå - "
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 DEFPUSHBUTTON "Îòêàç",IDCANCEL,142,98,43,17
28 PUSHBUTTON "&Ïðåêðàòÿâàíå âåäíàãà",IDC_END_NOW,150,71,60,17
29 LTEXT "Ïðèëîæåíèåòî íå îòãîâàðÿ",IDC_STATIC,7,7,178,8
30 LTEXT "Çà äà ñå âúðíåòå â ÐåàêòÎÑ è äà ïðîâåðèòå ñúñòîÿíèåòî íà ïðèëîæåíèåòî, íàòèñíåòå \84Îòêàç\93.",
31 IDC_STATIC,7,26,178,16
32 LTEXT "Àêî ðåøèòå äà çàòâîðèòå ïðèëîæåíèåòî âåäíàãà, ùå èçãóáèòå âñè÷êè íåçàïèñàíè äàííè. Çà äà ïðåêðàòèòå ïðèëîæåíèåòî âåäíàãà, íàòèñíåòå \84Ïðåêðàòÿâàíå âåäíàãà\93.",
33 IDC_STATIC,7,53,178,26
34 END
35
36 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
37 STYLE DS_SYSMODAL | DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_3DLOOK | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE
38 EXSTYLE WS_EX_TOPMOST | WS_EX_WINDOWEDGE
39 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
40 BEGIN
41 LTEXT "",IDC_STATIC_CUR_APP,39,139,204,16,SS_SUNKEN,WS_EX_STATICEDGE
42 END
43
44 STRINGTABLE
45 BEGIN
46 IDS_EDIT "Îáðàáîòêà"
47 IDS_MARK "Îòáåëÿçâàíå"
48 IDS_COPY "Çàïîìíÿíå\tEnter"
49 IDS_PASTE "Ïîñòàâÿíå"
50 IDS_SELECTALL "Èçáîð íà âñè÷êî"
51 IDS_SCROLL "Ïðåëèñòâàíå"
52 IDS_FIND "Òúðñåíå..."
53 IDS_DEFAULTS "Ïîäðàçáèðàíè"
54 IDS_PROPERTIES "Ñâîéñòâà"
55 IDS_SCROLLHERE "Ïðåëèñòâàíå òóê"
56 IDS_SCROLLTOP "Ïðåëèñòâàíå äî ãîðå"
57 IDS_SCROLLBOTTOM "Ïðåëèñòâàíå äî äîëó"
58 IDS_SCROLLPAGE_UP "Ãîðíà ñòðàíèöà"
59 IDS_SCROLLPAGE_DOWN "Äîëíà ñòðàíèöà"
60 IDS_SCROLLUP "Ïðåëèñòâàíå íàãîðå"
61 IDS_SCROLLDOWN "Ïðåëèñòâàíå íàäîëó"
62
63 IDS_COMMAND_PROMPT "Command Prompt"
64 END