283cdfe48c39ce2d5328e9bfaa23fd69e85472e8
[reactos.git] / win32ss / user / win32csr / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: subsystems/win32/csrss/win32csr/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2011-04-09
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_END_NOW DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200, 95
9 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
10 CAPTION "Ukonèit program - "
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 LTEXT "Probíhá ukonèení programu... Èekejte, prosím",IDC_STATIC,7,7,186,11
14 CONTROL "Progress",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER,
15 7,20,186,13
16 LTEXT "IPokud zvolíte okam\9eité ukonèení programu, v\9aechna neulo\9eená data budou ztracena. Kliknutím na Ukonèit okam\9eitì ukonèíte program.",
17 IDC_STATIC,7,40,186,26
18 DEFPUSHBUTTON "&Ukonèit okam\9eitì",IDC_END_NOW,150,71,43,17
19 END
20
21 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 192, 122
22 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
23 CAPTION "Ukonèit program - "
24 FONT 8, "MS Shell Dlg"
25 BEGIN
26 DEFPUSHBUTTON "Storno",IDCANCEL,142,98,43,17
27 PUSHBUTTON "&Ukonèit okam\9eitì",IDC_END_NOW,78,98,43,17
28 LTEXT "Tento program neodpovídá",IDC_STATIC,7,7,178,8
29 LTEXT "Kliknutím na Storno se lze vrátit do systému ReactOS a ovìøit stav programu",
30 IDC_STATIC,7,26,178,16
31 LTEXT "Pokud zvolíte okam\9eité ukonèení programu, v\9aechna neulo\9eená data budou ztracena. Kliknutím na Ukonèit okam\9eitì ukonèíte program.",
32 IDC_STATIC,7,53,178,26
33 END
34
35 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
36 STYLE DS_SYSMODAL | DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_3DLOOK | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE
37 EXSTYLE WS_EX_TOPMOST | WS_EX_WINDOWEDGE
38 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
39 BEGIN
40 LTEXT "",IDC_STATIC_CUR_APP,39,139,204,16,SS_SUNKEN,WS_EX_STATICEDGE
41 END
42
43 STRINGTABLE
44 BEGIN
45 IDS_EDIT "Upravit"
46 IDS_MARK "Oznaèit"
47 IDS_COPY "Kopírovat\tEnter"
48 IDS_PASTE "Vlo\9eit"
49 IDS_SELECTALL "Oznaèit v\9ae"
50 IDS_SCROLL "Posunout"
51 IDS_FIND "Najít..."
52 IDS_DEFAULTS "Výchozí"
53 IDS_PROPERTIES "Vlastnosti"
54 IDS_SCROLLHERE "Posunout sem"
55 IDS_SCROLLTOP "Posunout na zaèátek"
56 IDS_SCROLLBOTTOM "Posunout na konec"
57 IDS_SCROLLPAGE_UP "O stránku vý\9ae"
58 IDS_SCROLLPAGE_DOWN "O stránku ní\9ee"
59 IDS_SCROLLUP "Posunout nahoru"
60 IDS_SCROLLDOWN "Posunout dolù"
61
62 IDS_COMMAND_PROMPT "Pøíkazový øádek"
63 END