[MSI] Enumerate only type DRIVE_FIXED CORE-17623 (& CORE-14432)
[reactos.git] / win32ss / user / winsrv / usersrv / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Прекратяване на приложение - "
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Прекратяване на приложението... Почакайте", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
9 CONTROL "Ход", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
10 LTEXT "Ако решите да затворите приложението веднага, ще изгубите всички незаписани данни. За да прекратите приложението веднага, натиснете „Прекратяване веднага„.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
11 DEFPUSHBUTTON "&Прекратяване веднага", IDC_END_NOW, 150, 71, 60, 17
12 END
13
14 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
15 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
16 CAPTION "Прекратяване на приложение - "
17 FONT 8, "MS Shell Dlg"
18 BEGIN
19 DEFPUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
20 PUSHBUTTON "&Прекратяване веднага", IDC_END_NOW, 150, 71, 60, 17
21 LTEXT "Приложението не отговаря.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
22 LTEXT "За да се върнете в РеактОС и да проверите състоянието на приложението, натиснете „Отказ“.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
23 LTEXT "Ако решите да затворите приложението веднага, ще изгубите всички незаписани данни. За да прекратите приложението веднага, натиснете „Прекратяване веднага“.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
24 END
25
26
27 STRINGTABLE
28 BEGIN
29 IDS_SEVERITY_SUCCESS "Success"
30 IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL "System Information"
31 IDS_SEVERITY_WARNING "System Warning"
32 IDS_SEVERITY_ERROR "System Error"
33 END
34
35 STRINGTABLE
36 BEGIN
37 IDS_SYSTEM_PROCESS "System Process"
38 IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "unknown software exception"
39 IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM "Click on OK to terminate the program."
40 IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM "Click on CANCEL to debug the program."
41 END