* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / bg-BG.rc
index 6e950e5..6bf72e5 100644 (file)
@@ -1,37 +1,39 @@
+/* UTF-8 Conversion: Elton Chung aka MfldElton <elton328@gmail.com> (June, 2011) */
+
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_HELP, "Ïîêàçâà èëè èçìåíÿ ñïèñúöèòå çà äîñòúï (ACL èëè ÑçÄ) äî ôàéëîâåòå\n\n\
-CACLS ôàéëîâî_èìå [/T] [/E] [/C] [/G ïîòðåáèòåë:ïðàâà [...]] [/R ïîòðåáèòåë [...]]\n\
-               [/P ïîòðåáèòåë:ïðàâà [...]] [/D èìå [...]]\n\
-   ôàéëîâî_èìå      Ïîêàçâàíå íà ÑçÄ.\n\
-   /T            Ïðîìåíÿ ÑçÄ íà óêàçàíèòå ôàéëîâå â\n\
-                 òåêóùàòà ïàïêà è âñè÷êè ïîäïàïêè. \n\
-   /E            Ïðîìÿíà íà ÑçÄ, âìåñòî çàìÿíà.\n\
-   /C            Ïðîäúëæàâàíå ïîðàäè ãðåøêè ïîðàäè îòêàç íà äîñòúï.\n\
-   /G ïîòðåáèòåë:ïðàâà  Ïðåäîñòàâÿíå íà ïðàâà íà äîñòúï íà óêàçàíèÿ ïîòðåáèòåë.\n\
-                 Ïðàâàòà ìîãà äà ñà: R  ×åòåíå\n\
-                              W  Ïèñàíå\n\
-                              C  Ïðîìÿíà (ïèñàíå)\n\
-                              F  Âñè÷êè ïðàâà\n\
-   /R ïîòðåáèòåë       Revoke specified user's access rights (only valid with /E).\n\
-   /P ïîòðåáèòåë:ïðàâà  Çàìÿíà íà ïðàâàòà çà äîñòúï íà ïîòðåáèòåëÿ.\n\
-                 Ïðàâàòà ìîãàò äà ñà: N  Áåç ïðàâî íà äîñòúï\n\
-                              R  ×åòåíå\n\
-                              W  Ïèñàíå\n\
-                              C  Ïðîìÿíà (ïèñàíå)\n\
-                              F  Âñè÷êè ïðàâà \n\
-   /D ïîòðåáèòåë       Ëèøàâàíå íà ïîòðåáèòåë îò äîñòúï.\n\
-Ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò çàìåñòâàùè çíàöè (* è ?) çà óêàçâàíå íà ïîâå÷å îò åäèí ôàéë..\n\n\
-Ñúêðàùåíèÿ:\n\
-   CI \96 Îíàñëåäÿâàíå íà ñúäúðæàòåëè.\n\
-        ACE ùå áúäå îíàñëåäåí îò ïàïêèòå.\n\
-   OI \96 Îíàñëåäÿâàíå íà ïðåäìåòè (îáåêòè).\n\
-        ACE ùå áúäå íàñëåäåí îò ôàéëîâåòå.\n\
+IDS_HELP, "Показва или изменя списъците за достъп (ACL или СзД) до файловете\n\n\
+CACLS файлово_име [/T] [/E] [/C] [/G потребител:права [...]] [/R потребител [...]]\n\
+               [/P потребител:права [...]] [/D име [...]]\n\
+   файлово_име      Показване на СзД.\n\
+   /T            Променя СзД на указаните файлове в\n\
+                 текущата папка и всички подпапки. \n\
+   /E            Промяна на СзД, вместо замяна.\n\
+   /C            Продължаване поради грешки поради отказ на достъп.\n\
+   /G потребител:права  Предоставяне на права на достъп на указания потребител.\n\
+                 Правата мога да са: R  Четене\n\
+                              W  Писане\n\
+                              C  Промяна (писане)\n\
+                              F  Всички права\n\
+   /R потребител       Revoke specified user's access rights (only valid with /E).\n\
+   /P потребител:права  Замяна на правата за достъп на потребителя.\n\
+                 Правата могат да са: N  Без право на достъп\n\
+                              R  Четене\n\
+                              W  Писане\n\
+                              C  Промяна (писане)\n\
+                              F  Всички права \n\
+   /D потребител       Лишаване на потребител от достъп.\n\
+Могат да се използват заместващи знаци (* и ?) за указване на повече от един файл..\n\n\
+Съкращения:\n\
+   CI – Онаследяване на съдържатели.\n\
+        ACE ще бъде онаследен от папките.\n\
+   OI – Онаследяване на предмети (обекти).\n\
+        ACE ще бъде наследен от файловете.\n\
    IO - Inherit Only.\n\
-        Íÿìà äà ñå ïðèëàãà ACE âúðõó òåêóùèÿ ôàéë/ ïàïêà.\n"
+        Няма да се прилага ACE върху текущия файл/ папка.\n"
 
 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
@@ -43,7 +45,7 @@ IDS_ABBR_CHANGE, "C"
 IDS_ABBR_NONE, "N"
 IDS_ALLOW, ""
 IDS_DENY, "(DENY)"
-IDS_SPECIAL_ACCESS, "(èçâúíðåäíè ïðàâà:)"
+IDS_SPECIAL_ACCESS, "(извънредни права:)"
 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"