* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / cs-CZ.rc
index 6d92a72..974524a 100644 (file)
@@ -1,6 +1,8 @@
-/* FILE:        applications/cacls/lang/cs-CZ.rc
- * TRANSLATOR:  Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:     2008-02-29
+/* 
+ * FILE:             base/applications/cacls/lang/cs-CZ.rc
+ * TRANSLATOR:       Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
+ * UPDATED:          2008-02-29
+ * UTF-8 Conversion: Elton Chung aka MfldElton <elton328@gmail.com> (June, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -8,37 +10,37 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_HELP, "Zobrazí nebo zmìní seznamy øízení pøístupu (ACL) k souborùm\n\n\
-CACLS názvu [/T] [/E] [/C] [/G u\9eivatel:oprávnìní [...]] [/R u\9eivatel [...]]\n\
-               [/P u\9eivatel:oprávnìní [...]] [/D u\9eivatel [...]]\n\
-   názvu_soubori Zobrazí ACL.\n\
-   /T            Zmìní ACL urèených souborù\n\
-                 v aktuálním adresáøi a v\9aech podadresáøích.\n\
-   /E            Místo nahrazení ACL jej upraví.\n\
-   /C            Pøi chybách odmítnutí pøístupu pokraèuje.\n\
-   /G u\9eivatel:oprávnìní  Udìlí urèenému u\9eivateli pøístupová oprávnìní.\n\
-                 Oprávnìní mù\9ee být: R  Èíst\n\
+IDS_HELP, "Zobrazí nebo zmìní seznamy øízení pøístupu (ACL) k souborùm\n\n\
+CACLS názvu [/T] [/E] [/C] [/G uživatel:oprávnìní [...]] [/R uživatel [...]]\n\
+               [/P uživatel:oprávnìní [...]] [/D uživatel [...]]\n\
+   názvu_soubori Zobrazí ACL.\n\
+   /T            Zmìní ACL urèených souborù\n\
+                 v aktuálním adresáøi a všech podadresáøích.\n\
+   /E            Místo nahrazení ACL jej upraví.\n\
+   /C            Pøi chybách odmítnutí pøístupu pokraèuje.\n\
+   /G uživatel:oprávnìní  Udìlí urèenému uživateli pøístupová oprávnìní.\n\
+                 Oprávnìní mùže být: R  Èíst\n\
                                      W  Zapisovat\n\
-                                     C  Mìnit (zapisovat)\n\
-                                     F  Úplné øízení\n\
-   /R u\9eivatel   Odvolá pøístupová oprávnìní urèeného u\9eivatele\n\
-                 (platné pouze s parametrem /E).\n\
-   /P u\9eivatel:oprávnìní  Nahradí pøístupová oprávnìní urèeného u\9eivatele.\n\
-                 Oprávnìní mù\9ee být: N  \8eádné\n\
-                                     R  Èíst\n\
+                                     C  Mìnit (zapisovat)\n\
+                                     F  Úplné øízení\n\
+   /R uživatel   Odvolá pøístupová oprávnìní urèeného uživatele\n\
+                 (platné pouze s parametrem /E).\n\
+   /P uživatel:oprávnìní  Nahradí pøístupová oprávnìní urèeného uživatele.\n\
+                 Oprávnìní mùže být: N  Žádné\n\
+                                     R  Èíst\n\
                                      W  Zapisovat\n\
-                                     C  Mìnit (zapisovat)\n\
-                                     F  Úplné øízení\n\
-   /D u\9eivatel   Odepøe pøístup urèenému u\9eivateli.\n\
-Pro urèení více ne\9e jednoho souboru mohou být v pøíkazu pou\9eity zástupné znaky.\n\
-V pøíkazu mù\9eete urèit více ne\9e jednoho u\9eivatele.\n\n\
+                                     C  Mìnit (zapisovat)\n\
+                                     F  Úplné øízení\n\
+   /D uživatel   Odepøe pøístup urèenému uživateli.\n\
+Pro urèení více než jednoho souboru mohou být v pøíkazu použity zástupné znaky.\n\
+V pøíkazu mùžete urèit více než jednoho uživatele.\n\n\
 Zkratky:\n\
-   CI - Dìdit kontejner.\n\
-        ACE bude dìdìno adresáøi.\n\
-   OI - Dìdit objekt.\n\
-        ACE bude dìdìno soubory.\n\
-   IO - Pouze dìdit.\n\
-        ACE se nepou\9eije na aktuální adresáø èi soubor.\n"
+   CI - Dìdit kontejner.\n\
+        ACE bude dìdìno adresáøi.\n\
+   OI - Dìdit objekt.\n\
+        ACE bude dìdìno soubory.\n\
+   IO - Pouze dìdit.\n\
+        ACE se nepoužije na aktuální adresáø èi soubor.\n"
 
 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
@@ -50,7 +52,7 @@ IDS_ABBR_CHANGE, "C"
 IDS_ABBR_NONE, "N"
 IDS_ALLOW, ""
 IDS_DENY, "(DENY)"
-IDS_SPECIAL_ACCESS, "(zvlá\9atní pøístup:)"
+IDS_SPECIAL_ACCESS, "(zvláštní pøístup:)"
 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"