* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / sk-SK.rc
index 0edb217..a8d3846 100644 (file)
@@ -1,44 +1,47 @@
-//Slovak language file by M rio Ka\9fm r aka Kario (kario@szm.sk) 16-01-2008
+/*
+ * Slovak language file by Mário Kačmár aka Kario (kario@szm.sk) 16-01-2008
+ * UTF-8 Conversion: Elton Chung aka MfldElton <elton328@gmail.com> (June, 2011)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_HELP, "Zobraz¡ alebo zmen¡ zoznamy pr¡stupovìch pr v (Access Control List) s£borov.\n\n\
-CACLS n zov_s£boru [/T] [/E] [/C] [/G pou§¡vate\96:povolenia [...]]\n\
-                   [/R pou§¡vate\96 [...]] [/P pou§¡vate\96:povolenia [...]]\n\
-                   [/D pou§¡vate\96 [...]]\n\
-    n zov_s£boru   Zobraz¡ zoznamy ACL.\n\
-    /T             Zmen¡ zoznamy ACL çpecifikovanìch s£borov\n\
-                   v aktu lnom adres ri a vo vçetkìch podadres roch.\n\
-    /E             Uprav¡ zoznam ACL namiesto jeho nahradenia.\n\
-    /C             Pokra\9fovanie pri chyb ch odmietnutia pr¡stupu.\n\
-    /G pou§¡vate\96:povolenia\n\
-                   Udel¡ çpecifikovan\82mu pou§¡vate\96ovi pr¡stupov\82 pr va.\n\
-                   Povolenia m\93§u by\9c: R  \9f¡tanie\n\
-                                       W  z pis\n\
-                                       C  zmena (z pis)\n\
-                                       F  £plnì pr¡stup\n\
-    /R pou§¡vate\96  Odoberie çpecifikovanìm pou§¡vate\96om pr¡stupov\82 pr va\n\
-                   (platn\82 iba s prep¡na\9fom /E).\n\
-    /P pou§¡vate\96:povolenia\n\
-                   Nahrad¡ çpecifikovanìm pou§¡vate\96om pr¡stupov\82 pr va.\n\
-                   Povolenia m\93§u by\9c: N  §iadne\n\
-                                       R  \9f¡tanie\n\
-                                       W  z pis\n\
-                                       C  zmena (z pis)\n\
-                                       F  £plnì pr¡stup\n\
-    /D pou§¡vate\96  Odoprie çpecifikovan\82mu pou§¡vate\96ovi pr¡stup.\n\
-N hradn\82 znaky sa daj£ pou§i\9c na çpecifikovanie viacerìch s£borov v jednom\n\
-pr¡kaze. Rovnako m\93§ete çpecifikova\9c aj viacerìch pou§¡vate\96ov v pr¡kaze.\n\n\
+IDS_HELP, "Zobrazí alebo zmení zoznamy prístupových práv (Access Control List) súborov.\n\n\
+CACLS názov_súboru [/T] [/E] [/C] [/G používateľ:povolenia [...]]\n\
+                   [/R používateľ [...]] [/P používateľ:povolenia [...]]\n\
+                   [/D používateľ [...]]\n\
+    názov_súboru   Zobrazí zoznamy ACL.\n\
+    /T             Zmení zoznamy ACL špecifikovaných súborov\n\
+                   v aktuálnom adresári a vo všetkých podadresároch.\n\
+    /E             Upraví zoznam ACL namiesto jeho nahradenia.\n\
+    /C             Pokračovanie pri chybách odmietnutia prístupu.\n\
+    /G používateľ:povolenia\n\
+                   Udelí špecifikovanému používateľovi prístupové práva.\n\
+                   Povolenia môžu byť: R  čítanie\n\
+                                       W  zápis\n\
+                                       C  zmena (zápis)\n\
+                                       F  úplný prístup\n\
+    /R používateľ  Odoberie špecifikovaným používateľom prístupové práva\n\
+                   (platné iba s prepínačom /E).\n\
+    /P používateľ:povolenia\n\
+                   Nahradí špecifikovaným používateľom prístupové práva.\n\
+                   Povolenia môžu byť: N  žiadne\n\
+                                       R  čítanie\n\
+                                       W  zápis\n\
+                                       C  zmena (zápis)\n\
+                                       F  úplný prístup\n\
+    /D používateľ  Odoprie špecifikovanému používateľovi prístup.\n\
+Náhradné znaky sa dajú použiť na špecifikovanie viacerých súborov v jednom\n\
+príkaze. Rovnako môžete špecifikovať aj viacerých používateľov v príkaze.\n\n\
 Skratky:\n\
-    CI - Kontajnerov\82 dedenie.\n\
-         ACE bude zdeden\82 po adres roch.\n\
-    OI - Objektov\82 dedenie.\n\
-         ACE bude zdeden\82 po s£boroch.\n\
-    IO - Iba zdedi\9c.\n\
-         ACE sa neaplikuje na aktu lny s£bor alebo adres r.\n"
+    CI - Kontajnerové dedenie.\n\
+         ACE bude zdedené po adresároch.\n\
+    OI - Objektové dedenie.\n\
+         ACE bude zdedené po súboroch.\n\
+    IO - Iba zdediť.\n\
+         ACE sa neaplikuje na aktuálny súbor alebo adresár.\n"
 
 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
@@ -50,7 +53,7 @@ IDS_ABBR_CHANGE, "C"
 IDS_ABBR_NONE, "N"
 IDS_ALLOW, ""
 IDS_DENY, "(DENY)"
-IDS_SPECIAL_ACCESS, "(çpeci lny pr¡stup:)"
+IDS_SPECIAL_ACCESS, "(špeciálny prístup:)"
 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"