* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / pl-PL.rc
index 8b636ec..35c7b74 100644 (file)
@@ -1,34 +1,49 @@
 /*
-* translated by xrogers
-* xxrogers@users.sourceforge.net
-* https://sourceforge.net/projects/reactospl
-*/
+ *         translated by xrogers
+ *         xxrogers@users.sourceforge.net
+ *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         updated by Olaf Siejka (May, 2011)
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
-CAPTION "Tablica znaków"
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
 BEGIN
   LTEXT         "Czci&onka:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
   COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
   PUSHBUTTON    "Pomo&c", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
   CONTROL       "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
   LTEXT         "&Znaki do skopiowania:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
-  EDITTEXT       IDC_TEXTBOX, 74, 186, 114, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  CONTROL       "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
   DEFPUSHBUTTON "Wy&bierz", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
   PUSHBUTTON    "&Kopiuj", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
-  //AUTOCHECKBOX  "Widok z&aawansowany", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+  CONTROL       "Widok zaawansowany",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
+END
+
+IDD_ADVANCED DIALOGEX  0, 0, 292, 64
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT         "Zestaw znaków:",IDC_STATIC,8,8,48,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT         "Grupowanie według:",IDC_STATIC,8,28,50,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON    "Szukaj",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
+  LTEXT         "Wyszukaj:",IDC_STATIC,8,48,42,8
+  LTEXT         "Symbol Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
-CAPTION "Informacje o tablicy znaków"
+CAPTION "Informacje o tablicy znaków"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-  LTEXT         "Tablica znaków v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
+  LTEXT         "Tablica znaków v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
   PUSHBUTTON    "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
   ICON          IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
   EDITTEXT      IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
@@ -36,6 +51,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_LICENSE   "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug twojego wyboru) której\9c z pó\9fniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej¹, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy\9clnej gwarancji PRZYDATNO\8cCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewno\9cci¹ wraz z niniejszym programem otrzyma³e\9c te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je\9cli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_LICENSE   "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKRESLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
   IDS_ABOUT     "&O programie..."
+  IDS_TITLE     "Tablica znaków"
 END