[CMAKE]
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / ru-RU.rc
index 79941fe..c52593a 100644 (file)
@@ -2,21 +2,34 @@
 
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
-CAPTION "Òàáëèöà ñèìâîëîâ"
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
 BEGIN
   LTEXT         "Øðèôò:", IDC_STATIC, 6, 7, 27, 9
   COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
   PUSHBUTTON    "Ñïðàâêà", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
   CONTROL       "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
   LTEXT         "Êîïèðîâàòü ñèìâîë:", IDC_STATIC, 6, 188, 95, 9
-  EDITTEXT       IDC_TEXTBOX, 80, 186, 109, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  CONTROL       "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
   DEFPUSHBUTTON "Âûáðàòü", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
   PUSHBUTTON    "Êîïèðîâàòü", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
-  //AUTOCHECKBOX  "Advanced view", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+  CONTROL       "Advanced view",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
+END
+
+IDD_ADVANCED DIALOGEX  0, 0, 292, 64
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT         "Charset:",IDC_STATIC,8,8,48,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT         "Group by:",IDC_STATIC,8,28,50,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON    "Search",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
+  LTEXT         "Search for:",IDC_STATIC,8,48,42,8
+  LTEXT         "Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
@@ -34,4 +47,5 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_LICENSE   "Ýòà ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîé; Âû ìîæåòå ðàñïðîñòðàíÿòü åå ïîâòîðíî è (èëè) èçìåíÿòü, ñîáëþäàÿ óñëîâèÿ Îòêðûòîãî ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ GNU, îïóáëèêîâàííîãî Ôîíäîì ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ; ëèáî ðåäàêöèè 2 Ñîãëàøåíèÿ, ëèáî (íà âàøå óñìîòðåíèå) ëþáîé ðåäàêöèè, âûïóùåííîé ïîçæå.\r\n\r\nÝòà ïðîãðàììà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â íàäåæäå íà òî, ÷òî îíà îêàæåòñÿ ïîëåçíîé, íî ÁÅÇ ÊÀÊÈÕ-ËÈÁΠÃÀÐÀÍÒÈÉ, âêëþ÷àÿ ïîäðàçóìåâàåìóþ ãàðàíòèþ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ëèáî ÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒÈ ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÖÅËÅÉ. Ïîäðîáíîñòè ñîäåðæàòñÿ â Îòêðûòîì ëèöåíçèîííîì ñîãëàøåíèè GNU.\r\n\r\nÂìåñòå ñ ýòîé ïðîãðàììîé äîëæåí ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ýêçåìïëÿð Îòêðûòîãî ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ GNU, åñëè îí îòñóòñòâóåò, ñîîáùèòå îá ýòîì â Ôîíä ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
   IDS_ABOUT     "&Πïðîãðàììå..."
+  IDS_TITLE     "Character Map"
 END