[CMAKE]
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / sk-SK.rc
index 7ab74b1..868f97e 100644 (file)
@@ -9,10 +9,9 @@
 
 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
-CAPTION "Mapa znakov"
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
 BEGIN
   LTEXT         "Pís&mo:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
   COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
@@ -22,8 +21,22 @@ BEGIN
   CONTROL       "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
   DEFPUSHBUTTON "&Vybra\9d", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
   PUSHBUTTON    "&Kopírova\9d", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
-  //AUTOCHECKBOX  "R&oz\9aírené zobrazenie", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 75, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+  CONTROL       "Advanced view",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
+END
+
+IDD_ADVANCED DIALOGEX  0, 0, 292, 64
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT         "Charset:",IDC_STATIC,8,8,48,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT         "Group by:",IDC_STATIC,8,28,50,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON    "Search",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
+  LTEXT         "Search for:",IDC_STATIC,8,48,42,8
+  LTEXT         "Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
@@ -41,4 +54,5 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_LICENSE,  "Tento program je vo¾ný softvér; mô\9eete ho \9aíri\9d a/alebo modifikova\9d pod¾a podmienok GNU V\9aeobecnej verejnej licencie (GNU General Public License) ako bola zverejnená nadáciou Free Software Foundation; buï verzie 2 tejto licencie, alebo (pod¾a Vá\9aho uvá\9eenia) niektorej neskor\9aej verzie.\r\n\r\nTento program je distribuovaný v nádeji, \9ee bude u\9eitoèný, av\9aak BEZ AKEJKO¼VEK ZÁRUKY; rovnako bez záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URÈITÝ ÚÈEL. Pre viac detailov si pozrite GNU V\9aeobecnú verejnú licenciu (GNU General Public License).\r\n\r\nKópiu V\9aeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dosta\9d spolu s týmto programom; ak nie, napí\9ate si o òu na Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
   IDS_ABOUT     "È&o je Mapa znakov"
+  IDS_TITLE     "Character Map"
 END