[CMAKE]
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / uk-UA.rc
index cabd820..a76da18 100644 (file)
@@ -8,10 +8,9 @@
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
-CAPTION "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â"
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
 BEGIN
   LTEXT         "Øðèôò :", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
   COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
@@ -21,8 +20,22 @@ BEGIN
   CONTROL       "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
   DEFPUSHBUTTON "Âèáðàòè", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
   PUSHBUTTON    "Êîï³þâàòè", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
-  //AUTOCHECKBOX  "Ðîçøèðåíèé âèãëÿä", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+  CONTROL       "Advanced view",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
+END
+
+IDD_ADVANCED DIALOGEX  0, 0, 292, 64
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT         "Charset:",IDC_STATIC,8,8,48,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT         "Group by:",IDC_STATIC,8,28,50,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON    "Search",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
+  LTEXT         "Search for:",IDC_STATIC,8,48,42,8
+  LTEXT         "Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
@@ -40,4 +53,5 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_LICENSE   "Òàáëèöÿ ñèìâîë³â - â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó Â³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
   IDS_ABOUT     "&Ïðî ïðîãðàìó..."
+  IDS_TITLE     "Character Map"
 END