* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / cmdutils / more / lang / uk-UA.rc
index 918fafb..805c589 100644 (file)
@@ -9,15 +9,15 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_USAGE, "Âèâîäèòü ³íôðìàö³þ ïîåêðàííî. Âèêîðèñòàííÿ:\n\n\
-  MORE < [Drive:][Path]²ì'ÿ_ôàéëó\n\
+  IDS_USAGE, "Виводить iнфрмацію поекранно. Використання:\n\n\
+  MORE < [Диск:][Шлях]Iм'я_файлу\n\
   Command | MORE \n\
-  MORE [Drive:][Path]²ì'ÿ_ôàéëó\n\n\
-  Äå: \n\
-  [Drive:][Path]²ì'ÿ_ôàéëó    Ôàéë, âì³ñò ÿêîãî òðåáà âèâåñòè íà åêðàí.\n\
-  Command\t\t     Êîìàíäà, ðåçóëüòàò ðîáîòè ÿêî¿ òðåáà âèâåñòè íà åêðàí.\n\n\
-  Íà çàïðîøåííÿ ""-- Äàë³ --"" Âè ìîæåòå íàòèñíóòè áóäü-ÿêó êëàâ³øó ùîá ïîáà÷èòè íàñòóïíó ñòîð³íêó.\n"
+  MORE [Диск:][Шлях]Iм'я_файлу\n\n\
+  Де: \n\
+  [Диск:][Шлях]Ім'я_файлу    Файл, вмiст якого треба вивести на екран.\n\
+  Command\t\t     Команда, результат роботи якої треба вивести на екран.\n\n\
+  На запрошення ""-- Далi --"" Ви можете натиснути будь-яку клавiшу щоб побачити наступну сторiнку.\n"
 
-  IDS_CONTINUE, " -- Äàë³ (100%) -- "
-  IDS_FILE_ACCESS, "Íå ìîæó îòðèìàòè äîñòóï äî ôàéëà %s."
+  IDS_CONTINUE, " -- Далi (100%) -- "
+  IDS_FILE_ACCESS, "Не можу отримати доступ до файла %s."
 END