* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / dxdiag / lang / ru-RU.rc
index 29fe632..327ed9c 100644 (file)
@@ -4,34 +4,34 @@ IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 478, 280
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
     WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
     WS_THICKFRAME
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
     WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
     WS_THICKFRAME
-CAPTION "Ñðåäñòâî äèàãíîñòèêè ReactX"
+CAPTION "Средство диагностики ReactX"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
-    PUSHBUTTON "&Ñïðàâêà", IDC_BUTTON_HELP, 2, 260, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    DEFPUSHBUTTON "&Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà", IDC_BUTTON_NEXT, 203, 260, 94, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ñ&îõðàíèòü âñþ èíôîðìàöèþ...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 301, 260, 120, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Âûõîä", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 260, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Справка", IDC_BUTTON_HELP, 2, 260, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&Следующая страница", IDC_BUTTON_NEXT, 203, 260, 94, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "С&охранить всю информацию...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 301, 260, 120, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Выход", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 260, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 190
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 END
 
 IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 190
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Äàííàÿ ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåííûõ êîìïîíåíòàõ è äðàéâåðàõ ReactX.", -1, 10, 10, 443, 17
-    LTEXT "Åñëè èçâåñòíà âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà íåïîëàäêè, ìîæíî ñðàçó âûáðàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ âêëàäêó. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èñïîëüçóéòå êíîïêó ""Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà"" äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïðîñìîòðà ñòðàíèö.", -1, 10, 30, 443, 25
-    GROUPBOX "Ñâåäåíèÿ î ñèñòåìå", -1, 10, 58, 443, 130, SS_RIGHT
-    LTEXT "Òåêóùèå âðåìÿ è äàòà:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Èìÿ êîìïüþòåðà:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà:", -1, 50, 90, 100, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "ßçûê:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Èçãîòîâèòåëü êîìïüþòåðà:", -1, 50, 110, 100, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Ìîäåëü êîìïüþòåðà:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Данная программа позволяет получить подробные сведения об установленных компонентах и драйверах ReactX.", -1, 10, 10, 443, 17
+    LTEXT "Если известна возможная причина неполадки, можно сразу выбрать соответствующую вкладку. В противном случае используйте кнопку ""Следующая страница"" для последовательного просмотра страниц.", -1, 10, 30, 443, 25
+    GROUPBOX "Сведения о системе", -1, 10, 58, 443, 130, SS_RIGHT
+    LTEXT "Текущие время и дата:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Имя компьютера:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Операционная система:", -1, 50, 90, 100, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Язык:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Изготовитель компьютера:", -1, 50, 110, 100, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Модель компьютера:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Ïðîöåññîð:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Ïàìÿòü:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Ôàéë ïîäêà÷êè:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
-    LTEXT "Âåðñèÿ ReactX:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Процессор:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Память:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Файл подкачки:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Версия ReactX:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
     LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
     LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
     LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
     LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
     LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
     LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
@@ -49,14 +49,14 @@ IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Óñòðîéñòâî", -1, 10, 10, 220, 100
-    RTEXT "Èìÿ:", -1, 20, 25, 70, 10
-    RTEXT "Èçãîòîâèòåëü:", -1, 20, 35, 70, 10
-    RTEXT "Òèï ìèêðîñõåì:", -1, 20, 45, 70, 10
-    RTEXT "Òèï êîíâåðòåðà DAC:", -1, 15, 55, 75, 10
-    RTEXT "Âñåãî ïàìÿòè:", -1, 20, 65, 70, 10
-    RTEXT "Ðåæèì ýêðàíà:", -1, 20, 75, 70, 10
-    RTEXT "Ìîíèòîð:", -1, 20, 85, 70, 10
+    GROUPBOX "Устройство", -1, 10, 10, 220, 100
+    RTEXT "Имя:", -1, 20, 25, 70, 10
+    RTEXT "Изготовитель:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "Тип микросхем:", -1, 20, 45, 70, 10
+    RTEXT "Тип конвертера DAC:", -1, 15, 55, 75, 10
+    RTEXT "Всего памяти:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "Режим Ñ\8dкÑ\80ана:", -1, 20, 75, 70, 10
+    RTEXT "Монитор:", -1, 20, 85, 70, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 130, 10
@@ -65,14 +65,14 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 130, 10
 
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 130, 10
 
-    GROUPBOX "Äðàéâåðû", -1, 240, 10, 220, 100
-    RTEXT "Ãëàâíûé:", -1, 245, 30, 55, 10
-    RTEXT "Âåðñèÿ:", -1, 245, 40, 55, 10
-    RTEXT "Äàòà:", -1, 245, 50, 55, 10
-    RTEXT "Ïîäïèñü:", -1, 245, 60, 55, 10
-    RTEXT "Ìèíè-VDD:", -1, 245, 70, 55, 10
+    GROUPBOX "Драйверы", -1, 240, 10, 220, 100
+    RTEXT "Главный:", -1, 245, 30, 55, 10
+    RTEXT "Версия:", -1, 245, 40, 55, 10
+    RTEXT "Дата:", -1, 245, 50, 55, 10
+    RTEXT "Подпись:", -1, 245, 60, 55, 10
+    RTEXT "Мини-VDD:", -1, 245, 70, 55, 10
     RTEXT "VDD:", -1, 245, 80, 55, 10
     RTEXT "VDD:", -1, 245, 80, 55, 10
-    RTEXT "Âåðñèÿ DDI:", -1, 245, 90, 55, 10
+    RTEXT "Версия DDI:", -1, 245, 90, 55, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 305, 30, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 305, 40, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 305, 50, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 305, 30, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 305, 40, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 305, 50, 130, 10
@@ -81,20 +81,20 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 305, 80, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 305, 90, 130, 10
 
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 305, 80, 130, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 305, 90, 130, 10
 
-    GROUPBOX "Âîçìîæíîñòè ReactX", -1, 10, 115, 450, 65
-    RTEXT "Óñêîðåíèå DirectDraw:", -1, 15, 130, 110, 12
-    RTEXT "Óñêîðåíèå Direct3D:", -1, 15, 145, 110, 12
-    RTEXT "Óñêîðåíèå òåêñòóð AGP:", -1, 15, 160, 110, 12
+    GROUPBOX "Возможности ReactX", -1, 10, 115, 450, 65
+    RTEXT "Ускорение DirectDraw:", -1, 15, 130, 110, 12
+    RTEXT "Ускорение Direct3D:", -1, 15, 145, 110, 12
+    RTEXT "Ускорение текстур AGP:", -1, 15, 160, 110, 12
     LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
-    PUSHBUTTON "Âêëþ÷èòü", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 126, 60, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "Âêëþ÷èòü", IDC_BUTTON_D3D, 170, 142, 60, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "Âêëþ÷èòü", IDC_BUTTON_AGP, 170, 158, 60, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "Ïðîâåðêà DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 126, 80, 14
-    PUSHBUTTON "Ïðîâåðêà Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 142, 80, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Включить", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 126, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Включить", IDC_BUTTON_D3D, 170, 142, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Включить", IDC_BUTTON_AGP, 170, 158, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Проверка DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 126, 80, 14
+    PUSHBUTTON "Проверка Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 142, 80, 14, WS_DISABLED
 
 
-    GROUPBOX "Ïðèìå÷àíèÿ", -1, 10, 185, 450, 34
+    GROUPBOX "Примечания", -1, 10, 185, 450, 34
     EDITTEXT  IDC_TEXT_INFO, 20, 195, 432, 18, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
 END
 
     EDITTEXT  IDC_TEXT_INFO, 20, 195, 432, 18, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -103,37 +103,37 @@ IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Óñòðîéñòâî", -1, 10, 10, 250, 100
-    RTEXT "Èìÿ:", -1, 20, 25, 70, 10
-    RTEXT "Êîä óñòðîéñòâà:", -1, 20, 35, 70, 10
-    RTEXT "Êîä èçãîòîâèòåëÿ:", -1, 20, 45, 70, 10
-    RTEXT "Êîä ïðîäóêòà:", -1, 20, 55, 70, 10
-    RTEXT "Òèï:", -1, 20, 65, 70, 10
-    RTEXT "Ïî óìîë÷àíèþ:", -1, 20, 75, 70, 10
+    GROUPBOX "Устройство", -1, 10, 10, 250, 100
+    RTEXT "Имя:", -1, 20, 25, 70, 10
+    RTEXT "Код устройства:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "Код изготовителя:", -1, 20, 45, 70, 10
+    RTEXT "Код продукта:", -1, 20, 55, 70, 10
+    RTEXT "Тип:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "По умолчанию:", -1, 20, 75, 70, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
-    GROUPBOX "Äðàéâåðû", -1, 270, 10, 190, 100
-    RTEXT "Èìÿ:", -1, 275, 25, 55, 10
-    RTEXT "Âåðñèÿ:", -1, 275, 35, 55, 10
-    RTEXT "Äàòà:", -1, 275, 45, 55, 10
-    RTEXT "Ïîäïèñü:", -1, 275, 55, 55, 10
-    RTEXT "Äðóãèå ôàéëû:", -1, 275, 65, 55, 10
-    RTEXT "Ïîñòàâùèê:", -1, 275, 75, 55, 10
+    GROUPBOX "Драйверы", -1, 270, 10, 190, 100
+    RTEXT "Имя:", -1, 275, 25, 55, 10
+    RTEXT "Версия:", -1, 275, 35, 55, 10
+    RTEXT "Дата:", -1, 275, 45, 55, 10
+    RTEXT "Подпись:", -1, 275, 55, 55, 10
+    RTEXT "Другие файлы:", -1, 275, 65, 55, 10
+    RTEXT "Поставщик:", -1, 275, 75, 55, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
-    GROUPBOX "Âîçìîæíîñòè ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
+    GROUPBOX "Возможности ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
     CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
     CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
-    RTEXT "Óðîâåíü àïïàðàòíîãî\nóñêîðåíèÿ:", -1, 20, 135, 90, 20
-    PUSHBUTTON "Ïðîâåðêà DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 130, 80, 14
-    GROUPBOX "Ïðèìå÷àíèÿ", -1, 10, 180, 450, 40
+    RTEXT "Уровень аппаратного\nускорения:", -1, 20, 135, 90, 20
+    PUSHBUTTON "Проверка DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 130, 80, 14
+    GROUPBOX "Примечания", -1, 10, 180, 450, 40
     EDITTEXT  IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 190, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
 END
 
     EDITTEXT  IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 190, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -148,11 +148,11 @@ IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Óñòðîéñòâà DirectInput", -1, 10, 10, 452, 80
+    GROUPBOX "Устройства DirectInput", -1, 10, 10, 452, 80
     CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 20, 432, 60
     CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 20, 432, 60
-    GROUPBOX "Óñòðîéñòâà ââîäà", -1, 10, 100, 452, 60
+    GROUPBOX "Устройства ввода", -1, 10, 100, 452, 60
     CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 110, 432, 40, 0x00000200
     CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 110, 432, 40, 0x00000200
-    GROUPBOX "Èíôîðìàöèÿ", -1, 10, 170, 452, 50
+    GROUPBOX "Информация", -1, 10, 170, 452, 50
     EDITTEXT  IDC_RICH_INFO, 20, 180, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
 END
 
     EDITTEXT  IDC_RICH_INFO, 20, 180, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -160,7 +160,7 @@ IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîñòàâùèêè DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
+    GROUPBOX "Зарегистрированные поставщики DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
     CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
 END
 
     CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
 END
 
@@ -172,53 +172,53 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_MAIN_DIALOG "Ñðåäñòâî äèàãíîñòèêè ReactX"
-       IDS_SYSTEM_DIALOG "Ñèñòåìà"
-       IDS_DISPLAY_DIALOG "Ýêðàí"
-       IDS_SOUND_DIALOG "Çâóê"
-       IDS_MUSIC_DIALOG "Ìóçûêà"
-       IDS_INPUT_DIALOG "Ââîä"
-       IDS_NETWORK_DIALOG "Ñåòü"
-       IDS_HELP_DIALOG "Ñïðàâêà"
-       IDS_FORMAT_MB "%I64uÌÁ ÎÇÓ"
-       IDS_FORMAT_SWAP "%I64u ÌÁ èñïîëüçîâàíî, %I64u ÌÁ äîñòóïíî"
-       IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u ÖÏ)"
-       IDS_FORMAT_MPPROC  "%s (%u ÖÏ)"
-       IDS_VERSION_UNKNOWN "Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ"
-       IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Ïîäêëþ÷åíî"
-       IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Îòêëþ÷åíî"
-       IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Íåèçâåñòíî"
-       IDS_DEVICE_NAME "Èìÿ óñòðîéñòâà"
-       IDS_DEVICE_STATUS "Ñîñòîÿíèå"
-       IDS_DEVICE_CONTROLLER "ID êîíòðîëëåðà"
-       IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ID ïðîèçâîäèòåëÿ"
-       IDS_DEVICE_PRODUCT "ID ïðîäóêòà"
-       IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Äðàéâåð Force Feedback"
-       IDS_NOT_APPLICABLE "Í/Ä"
-       IDS_OPTION_YES "Äà"
-       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Èìÿ"
-       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Ðååñòð"
-       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Ôàéë"
-       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Âåðñèÿ"
-       IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Ïîñòàâùèê ñëóæáû ìîäåìà DirectPlay8"
-       IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Ïîñòàâùèê ñëóæáû ïîñë. ïîðòà DirectPlay8"
-       IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Ïîñòàâùèê ñëóæáû IPX DirectPlay8"
-       IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Ïîñòàâùèê ñëóæáû TCP/IP DirectPlay8"
-       IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Èíòåðíåò-ïîäêëþ÷åíèå TCP/IP äëÿ DirectPlay"
-       IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX ïîäêëþ÷åíèå äëÿ DirectPlay"
-       IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Ïîäêëþ÷åíèå ÷åðåç ìîäåì äëÿ DirectPlay"
-       IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå äëÿ DirectPlay"
+       IDS_MAIN_DIALOG "Средство диагностики ReactX"
+       IDS_SYSTEM_DIALOG "Система"
+       IDS_DISPLAY_DIALOG "Экран"
+       IDS_SOUND_DIALOG "Звук"
+       IDS_MUSIC_DIALOG "Музыка"
+       IDS_INPUT_DIALOG "Ввод"
+       IDS_NETWORK_DIALOG "Сеть"
+       IDS_HELP_DIALOG "Справка"
+       IDS_FORMAT_MB "%I64uМБ ОЗУ"
+       IDS_FORMAT_SWAP "%I64u МБ использовано, %I64u МБ доступно"
+       IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u ЦП)"
+       IDS_FORMAT_MPPROC  "%s (%u ЦП)"
+       IDS_VERSION_UNKNOWN "Неизвестная версия"
+       IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Подключено"
+       IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Отключено"
+       IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Неизвестно"
+       IDS_DEVICE_NAME "Имя устройства"
+       IDS_DEVICE_STATUS "Состояние"
+       IDS_DEVICE_CONTROLLER "ID контроллера"
+       IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ID производителя"
+       IDS_DEVICE_PRODUCT "ID продукта"
+       IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Драйвер Force Feedback"
+       IDS_NOT_APPLICABLE "Н/Д"
+       IDS_OPTION_YES "Да"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Имя"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "РееÑ\81Ñ\82Ñ\80"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Файл"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Версия"
+       IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Поставщик службы модема DirectPlay8"
+       IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Поставщик службы посл. порта DirectPlay8"
+       IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Поставщик службы IPX DirectPlay8"
+       IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Поставщик службы TCP/IP DirectPlay8"
+       IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Интернет-подключение TCP/IP для DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX подключение для DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Подключение через модем для DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Последовательное подключение для DirectPlay"
        IDS_REG_SUCCESS "OK"
        IDS_REG_SUCCESS "OK"
-       IDS_REG_FAIL "Îøèáêà"
-       IDS_DDTEST_ERROR "Ñáîé â ïðîâåðêå!"
-       IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Áóäåò ïðîèçâåäåíà ïðîâåðêà DirecDraw íà ýòîì óñòðîéñòâå. Ïðîäîëæèòü?"
-       IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "This test will use DirectDraw to draw on primary surface. Black and white rectangles should be drawn. Ïðîäîëæèòü?"
-       IDS_DDPRIMARY_RESULT "Âû âèäåëè ÷åðíûå è áåëûå ïðÿìîóãîëüíèêè?"
-       IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "This test will use DirectDraw to draw in an offscreen buffer. Moving white rectangle should be drawn. Ïðîäîëæèòü?"
-       IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Âû âèäåëè ïåðåìåùàþùèéñÿ áåëûé ïðÿìîóãîëüíèê?"
-       IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "This test will use DirectDraw to draw in a fullscreen mode. Moving white rectangle should be drawn. Ïðîäîëæèòü?"
-       IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Âû âèäåëè áåëûé ïåðåìåøàþùèéñÿ ïðÿìîóãîëüíèê â ïîëíîýêðàííîì ðåæèìå?"
-       IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u Ìá"
-       IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u áèò)(%uÃö)"
-       IDS_OPTION_NO "Íåò"
+       IDS_REG_FAIL "Ошибка"
+       IDS_DDTEST_ERROR "Сбой в проверке!"
+       IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Будет произведена проверка DirecDraw на этом устройстве. Продолжить?"
+       IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "This test will use DirectDraw to draw on primary surface. Black and white rectangles should be drawn. Продолжить?"
+       IDS_DDPRIMARY_RESULT "Вы видели черные и белые прямоугольники?"
+       IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "This test will use DirectDraw to draw in an offscreen buffer. Moving white rectangle should be drawn. Продолжить?"
+       IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Вы видели перемещающийся белый прямоугольник?"
+       IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "This test will use DirectDraw to draw in a fullscreen mode. Moving white rectangle should be drawn. Продолжить?"
+       IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Вы видели белый перемешающийся прямоугольник в полноэкранном режиме?"
+       IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u Мб"
+       IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u бит)(%uГц)"
+       IDS_OPTION_NO "Нет"
 END
 END