* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / fontview / lang / uk-UA.rc
index 3290c00..d57d47b 100644 (file)
@@ -10,12 +10,12 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_QUIT, "Âèõ³ä"
-       IDS_PRINT, "Äðóê"
-       IDS_STRING, "Jackdaws love my big sphinx of quartz. 1234567890"
-       IDS_ERROR, "Ïîìèëêà"
-       IDS_ERROR_NOMEM, "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿò³ äëÿ çàâåðøåííÿ îïåðàö³þ."
-       IDS_ERROR_NOFONT, "Ôàéë %1 íå º êîðåêòíèì ôàéëîì øðèôòó."
-       IDS_ERROR_NOCLASS, "Íåìîæëèâî ³í³ö³àë³çóâàòè â³êîííèé êëàñ."
-       IDS_ERROR_BADCMD, "Íå âêàçàíèé ôàéë øðèôòó.\nÑèíòàêñèñ:\n  fontview.exe <ôàéë øðèôòó>"
+       IDS_QUIT, "Вихід"
+       IDS_PRINT, "Друк"
+       IDS_STRING, "Чуєш їх, доцю, га? Кумедна ж ти, прощайся без ґольфів! 1234567890"
+       IDS_ERROR, "Помилка"
+       IDS_ERROR_NOMEM, "Недостатньо пам'яті для завершення операції."
+       IDS_ERROR_NOFONT, "Файл %1 не є коректним файлом шрифту."
+       IDS_ERROR_NOCLASS, "Неможливо ініціалізувати віконний клас."
+       IDS_ERROR_BADCMD, "Не вказаний файл шрифту.\nСинтаксис:\n  fontview.exe <файл_шрифту>"
 END