* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / games / spider / lang / ru-RU.rc
index 8701fef..4c81651 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 /* Dialogs */
 
 IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
-CAPTION "Âûáîð îôîðìëåíèÿ"
+CAPTION "Выбор оформления"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
 BEGIN
@@ -31,31 +31,31 @@ BEGIN
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 84, 54, 13
-    PUSHBUTTON    "Îòìåíà", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
+    PUSHBUTTON    "Отмена", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
 END
 
 IDD_DIFFICULTY DIALOGEX DISCARDABLE 100, 100, 112, 80
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
-CAPTION "Óðîâåíü"
+CAPTION "Уровень"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    AUTORADIOBUTTON "Ïðîñòîé: &îäèí öâåò", IDC_DIF_ONECOLOR,   8, 10, 102, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Ñðåäíèé: &äâà öâåòà", IDC_DIF_TWOCOLORS,  8, 23, 102, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Ñëîæíûé: &÷åòûðå öâåòà", IDC_DIF_FOURCOLORS, 8, 36, 102, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Простой: &один цвет", IDC_DIF_ONECOLOR,   8, 10, 102, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Средний: &два цвета", IDC_DIF_TWOCOLORS,  8, 23, 102, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Сложный: &четыре цвета", IDC_DIF_FOURCOLORS, 8, 36, 102, 10
 
     DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 8, 58, 40, 14
-    PUSHBUTTON      "Îòìåíà", IDCANCEL, 63, 58, 40, 14
+    PUSHBUTTON      "Отмена", IDCANCEL, 63, 58, 40, 14
 END
 
 /* Strings */
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SPI_NAME    "Ïàñüÿíñ ""Ïàóê"""
-    IDS_SPI_ABOUT   "Ïàñüÿíñ ""Ïàóê"", Gregor Schneider\n\nCardLib âåðñèè 1.0"
-    IDS_SPI_QUIT    "Âûéòè èç òåêóùåé èãðû?"
-    IDS_SPI_WIN     "Ïîçäðàâëÿåì, âû âûéãðàëè!"
-    IDS_SPI_DEAL    "Ïîïðîáîâàòü ñíîâà?"
+    IDS_SPI_NAME    "Пасьянс ""Паук"""
+    IDS_SPI_ABOUT   "Пасьянс ""Паук"", Gregor Schneider\n\nCardLib версии 1.0"
+    IDS_SPI_QUIT    "Выйти из текущей игры?"
+    IDS_SPI_WIN     "Поздравляем, вы выйграли!"
+    IDS_SPI_DEAL    "Попробовать снова?"
 END
 
 
@@ -63,18 +63,18 @@ END
 
 IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-    POPUP "&Èãðà"
+    POPUP "&Игра"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Íîâàÿ èãðà\tF2", IDM_GAME_NEW
+        MENUITEM "&Новая игра\tF2", IDM_GAME_NEW
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Îôîðìëåíèå...", IDM_GAME_DECK
+        MENUITEM "&Оформление...", IDM_GAME_DECK
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Âûõîä", IDM_GAME_EXIT
+        MENUITEM "&Выход", IDM_GAME_EXIT
     END
-    POPUP "&Ñïðàâêà"
+    POPUP "&Справка"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïðîñìîòð ñïðàâêè\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
-        MENUITEM "&Πïðîãðàììå", IDM_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "&Просмотр справки\tF1", IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&О программе", IDM_HELP_ABOUT
     END
 END