* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / games / spider / lang / uk-UA.rc
index 2b4163c..7a75d11 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 /* Dialogs */
 
 IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
 /* Dialogs */
 
 IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
-CAPTION "Âèá³ð îôîðìëåííÿ"
+CAPTION "Вибір оформлення"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
 BEGIN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
 BEGIN
@@ -33,31 +33,31 @@ BEGIN
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 84, 54, 13
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
     CONTROL       "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 84, 54, 13
-    PUSHBUTTON    "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
+    PUSHBUTTON    "Скасувати", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
 END
 
 IDD_DIFFICULTY DIALOGEX DISCARDABLE 100, 100, 106, 80
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
 END
 
 IDD_DIFFICULTY DIALOGEX DISCARDABLE 100, 100, 106, 80
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
-CAPTION "гâåíü"
+CAPTION "РÑ\96венÑ\8c"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    AUTORADIOBUTTON "Ïðîñòèé: &Îäèí êîë³ð",    IDC_DIF_ONECOLOR,   3, 10, 82, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Ñåðåäí³é: &Äâà êîëüîðè", IDC_DIF_TWOCOLORS,  3, 23, 92, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Ñêëàäíèé: &×îòèðè êîëüîðè",  IDC_DIF_FOURCOLORS, 3, 36, 120, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Простий: &Один колір",    IDC_DIF_ONECOLOR,   3, 10, 82, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Середній: &Два кольори", IDC_DIF_TWOCOLORS,  3, 23, 92, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Складний: &Чотири кольори",  IDC_DIF_FOURCOLORS, 3, 36, 120, 10
 
     DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 8, 58, 40, 14
 
     DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 8, 58, 40, 14
-    PUSHBUTTON      "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 58, 58, 40, 14
+    PUSHBUTTON      "Скасувати", IDCANCEL, 58, 58, 40, 14
 END
 
 /* Strings */
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
 END
 
 /* Strings */
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SPI_NAME    "Ïàñ\92ÿíñ Ïàóê"
-    IDS_SPI_ABOUT   "Ïàñ\92ÿíñ Ïàóê, Gregor Schneider\n\nCardLib âåðñ³¿ 1.0"
-    IDS_SPI_QUIT    "Âèéòè ç ïîòî÷íî¿ ãðè?"
-    IDS_SPI_WIN     "³òàºìî, âè âèãðàëè!"
-    IDS_SPI_DEAL    "Ñïðîáóâàòè çíîâó?"
+    IDS_SPI_NAME    "Пас’янс Паук"
+    IDS_SPI_ABOUT   "Пас’янс Паук, Gregor Schneider\n\nCardLib версії 1.0"
+    IDS_SPI_QUIT    "Вийти з поточної гри?"
+    IDS_SPI_WIN     "Вітаємо, ви виграли!"
+    IDS_SPI_DEAL    "Спробувати знову?"
 END
 
 
 END
 
 
@@ -65,18 +65,18 @@ END
 
 IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-    POPUP "&Ãðà"
+    POPUP "&Гра"
     BEGIN
     BEGIN
-        MENUITEM "&Íîâà ãðà\tF2",               IDM_GAME_NEW
+        MENUITEM "&Нова гра\tF2",               IDM_GAME_NEW
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Îôîðìëåííÿ...",                    IDM_GAME_DECK
+        MENUITEM "&Оформлення...",                    IDM_GAME_DECK
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Âèõ³ä",                       IDM_GAME_EXIT
+        MENUITEM "&Вихід",                       IDM_GAME_EXIT
     END
     END
-    POPUP "&Äîâ³äêà"
+    POPUP "&Довідка"
     BEGIN
     BEGIN
-        MENUITEM "Ïå&ðåãëÿä äîâ³äêè\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
-        MENUITEM "&Ïðî ïðîãðàìó...",                      IDM_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "Пе&регляд довідки\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Про програму...",                      IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
 
     END
 END