* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / msconfig / lang / ru-RU.rc
index 901e11b..cec4859 100644 (file)
@@ -6,14 +6,14 @@ IDD_MSCONFIG_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 378, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
     WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
     WS_THICKFRAME
-CAPTION "Íàñòðîéêè ñèñòåìû"
+CAPTION "Настройки системы"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,374,195
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 211, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Ñïðàâêà", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ïðèìåíèòü", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Справка", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Отмена", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Применить", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_STARTUP_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -21,8 +21,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "List3",IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
-    PUSHBUTTON      "&Âêëþ÷èòü âñå",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14
-    PUSHBUTTON      "Â&ûêëþ÷èòü âñå",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Включить все",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "В&ыключить все",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14
 END
 
 IDD_SYSTEM_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -30,18 +30,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
    CONTROL "", 237, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 280, 148
-    PUSHBUTTON      "Ââ&åðõ", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Â&íèç", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Вв&ерх", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "В&низ", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "Â&êëþ÷èòü", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "&Îòêëþ÷èòü", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "В&ключить", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Отключить", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "&Ïîèñê", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "&Ñîçäàòü", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "&Èçìåíèòü", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Поиск", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Создать", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Изменить", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "Âê&ëþ÷èòü âñå", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Î&òêëþ÷èòü âñå",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Вк&лючить все", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "О&тключить все",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
 END
 
 IDD_TOOLS_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -50,7 +50,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "List2",IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 134
     EDITTEXT IDC_TOOLS_CMDLINE, 1, 139, 360, 12, ES_READONLY
-    PUSHBUTTON "&Çàïóñê", IDC_BTN_RUN, 311, 155, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Запуск", IDC_BTN_RUN, 311, 155, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_SERVICES_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -58,42 +58,42 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "List1",IDC_SERVICES_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,2,1,360,148
-    PUSHBUTTON      "&Âêëþ÷èòü âñå",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14
-    PUSHBUTTON      "Â&ûêëþ÷èòü âñå",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Включить все",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "В&ыключить все",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14
 END
 
 IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
- GROUPBOX "Âàðèàíòû çàïóñêà", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
- CONTROL "&Îáû÷íûé çàïóñê - çàãðóçêà âñåõ äðàéâåðîâ óñòðîéñòâ è çàïóñê âñåõ ñëóæá", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 280, 10
- CONTROL "&Äèàãíîñòè÷åñêèé çàïóñê - çàãðóçêà òîëüêî îñíîâíûõ äðàéâåðîâ è çàïóñê îñíîâíûõ ñëóæá", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 325, 10
- CONTROL "&Âûáîðî÷íûé çàïóñê", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 100, 10
- AUTOCHECKBOX "Î&áðàáàòûâàòü ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 130, 10
- AUTOCHECKBOX "&Çàãðóæàòü ñèñòåìíûå ñëóæáû", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 130, 10
- AUTOCHECKBOX "Ç&àãðóæàòü ýëåìåíòû àâòîçàãðóçêè", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 140, 10
+ GROUPBOX "Варианты запуска", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
+ CONTROL "&Обычный запуск - загрузка всех драйверов устройств и запуск всех служб", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 280, 10
+ CONTROL "&Диагностический запуск - загрузка только основных драйверов и запуск основных служб", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 325, 10
+ CONTROL "&Выборочный запуск", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 100, 10
+ AUTOCHECKBOX "О&брабатывать файл SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 130, 10
+ AUTOCHECKBOX "&Загружать системные службы", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 130, 10
+ AUTOCHECKBOX "З&агружать элементы автозагрузки", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 140, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-   CONTROL "", IDC_LIST_BOX, "ListBox", 0x50010141, 10, 10, 340, 50, 0x00000200
-   PUSHBUTTON    "&Ïðîâåðèòü âñå ïóòè çàãðóçêè", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 110, 12
-   PUSHBUTTON    "Ï&î óìîë÷àíèþ", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 125, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "&Ââåðõ", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 200, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "Â&íèç", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 275, 65, 70, 12
-   GROUPBOX "Ïàðàìåòðû çàãðóçêè", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
+   LISTBOX         IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
+   PUSHBUTTON    "&Проверить все пути загрузки", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 110, 12
+   PUSHBUTTON    "П&о умолчанию", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 125, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "&Вверх", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 200, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "В&низ", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 275, 65, 70, 12
+   GROUPBOX "Параметры загрузки", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
    CHECKBOX "/SA&FEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
    CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
    CHECKBOX "/&BOOTLOG", IDC_CBX_BOOT_LOG, 15, 120, 50, 10
    CHECKBOX "/BAS&EVIDEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10
    CHECKBOX "/S&OS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10
-   PUSHBUTTON "&Äîïîëíèòåëüíî...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12
-   LTEXT "&Òàéìàóò:", -1, 280, 82, 30, 10
+   PUSHBUTTON "&Дополнительно...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12
+   LTEXT "&Таймаут:", -1, 280, 82, 30, 10
    EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 280, 93, 25, 12, ES_LEFT
-   LTEXT "ñåê.", -1, 310, 91, 15, 10
+   LTEXT "сек.", -1, 310, 91, 15, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_ADVANCED_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 175, 175
@@ -118,59 +118,59 @@ BEGIN
    EDITTEXT IDC_TXT_CHANNEL, 80, 130, 60, 12, ES_LEFT
    CONTROL "",IDC_SCR_CHANNEL, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 130, 11, 11
    PUSHBUTTON "OK", IDC_OK, 20, 160, 50, 12
-   PUSHBUTTON "Îòìåíà", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
+   PUSHBUTTON "Отмена", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_MSCONFIG             "Íàñòðîéêà ñèñòåìû"
-    IDS_TAB_GENERAL          "Îáùèå"
+    IDS_MSCONFIG             "Настройка системы"
+    IDS_TAB_GENERAL          "Общие"
     IDS_TAB_SYSTEM           "SYSTEM.INI"
     IDS_TAB_FREELDR          "FREELDR.INI"
-    IDS_TAB_SERVICES         "Ñëóæáû"
-    IDS_TAB_STARTUP          "Àâòîçàãðóçêà"
-    IDS_TAB_TOOLS            "Óòèëèòû"
+    IDS_TAB_SERVICES         "Службы"
+    IDS_TAB_STARTUP          "Автозагрузка"
+    IDS_TAB_TOOLS            "Утилиты"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Ñëóæáà"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ     "Áàçîâàÿ"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR  "Èçãîòîâèòåëü"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS  "Ñîñòîÿíèå"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Служба"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ     "Базовая"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR  "Изготовитель"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS  "Состояние"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME    "Íàçâàíèå"
-    IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR   "Îïèñàíèå"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME    "Название"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR   "Описание"
 
-    IDS_TOOLS_CMD_NAME       "Êîìàíäíàÿ ñòðîêà"
+    IDS_TOOLS_CMD_NAME       "Командная строка"
     IDS_TOOLS_CMD_DESCR      ""
     IDS_TOOLS_CMD_CMD        "cmd.exe"
 
-    IDS_TOOLS_INFO_NAME      "Πïðîãðàììå"
-    IDS_TOOLS_INFO_DESCR     "Ïîêàçàòü èíôîðìàöèþ î âåðñèè."
+    IDS_TOOLS_INFO_NAME      "О программе"
+    IDS_TOOLS_INFO_DESCR     "Показать информацию о версии."
     IDS_TOOLS_INFO_CMD       "winver.exe"
 
-    IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME   "Ðåäàêòîð ðååñòðà"
-    IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR  "Îòêðûòûé ðåäàêòîð ðååñòðà."
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME   "РедакÑ\82оÑ\80 Ñ\80ееÑ\81Ñ\82Ñ\80а"
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR  "Открытый редактор реестра."
     IDS_TOOLS_REGEDIT_CMD    "regedit.exe"
 
-    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME     "Íàñòðîéêè ñèñòåìû"
-    IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR    "Ïîêàçàòü èíôîðìàöèþ îá ýòîì êîìïüþòåðå."
+    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME     "Настройки системы"
+    IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR    "Показать информацию об этом компьютере."
     IDS_TOOLS_SYSDM_CMD      "control.exe"
     IDS_TOOLS_SYSDM_PARAM    "sysdm.cpl"
 
-    IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Ýëåìåíò"
-    IDS_STARTUP_COLUMN_CMD     "Êîìàíäà"
-    IDS_STARTUP_COLUMN_PATH    "Ðàñïîëîæåíèå"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Элемент"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_CMD     "Команда"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_PATH    "РаÑ\81положение"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Çàïóùåíî"
-    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Îñòàíîâëåíî"
-    IDS_SERVICES_YES "Äà"
-    IDS_SERVICES_UNKNOWN "Íåèçâåñòíûé"
+    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Запущено"
+    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Остановлено"
+    IDS_SERVICES_YES "Да"
+    IDS_SERVICES_UNKNOWN "Неизвестный"
 END