* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / msconfig / lang / uk-UA.rc
index 3892f2a..6d8292f 100644 (file)
@@ -12,14 +12,14 @@ IDD_MSCONFIG_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 378, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
     WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
     WS_THICKFRAME
-CAPTION "Ïðîãðàìà íàëàøòóâàííÿ ñèñòåìè"
+CAPTION "Програма налаштування системи"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,374,195
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 211, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Äîâ³äêà", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Çàñò&îñóâàòè", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Довідка", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Заст&осувати", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_STARTUP_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -27,8 +27,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "List3",IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
-    PUSHBUTTON      "&Àêòèâóâàòè âñå",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14
-    PUSHBUTTON      "&Äåàêòèâóâàòè âñå",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Активувати все",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Деактивувати все",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14
 END
 
 IDD_SYSTEM_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -36,18 +36,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
    CONTROL "", 237, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 280, 148
-    PUSHBUTTON      "Â&ãîðó", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Â&íèç", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "В&гору", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "В&низ", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "&Ââ³ìêíóòè", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Â&èìêíóòè", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Ввімкнути", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "В&имкнути", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "&Çíàéòè", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "&Ñòâîðèòè", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "&Ïðàâêà", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Знайти", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Створити", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Правка", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
 
-    PUSHBUTTON      "Ââ&³ìêíóòè Âñå", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Âè&ìêíóòè Âñå",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Вв&імкнути Все", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Ви&мкнути Все",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
 END
 
 IDD_TOOLS_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -56,7 +56,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "List2",IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 134
     EDITTEXT IDC_TOOLS_CMDLINE, 1, 139, 360, 12, ES_READONLY
-    PUSHBUTTON "&Çàïóñòèòè", IDC_BTN_RUN, 311, 155, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Запустити", IDC_BTN_RUN, 311, 155, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_SERVICES_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
@@ -64,42 +64,42 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "List1",IDC_SERVICES_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,2,1,360,148
-    PUSHBUTTON      "&Àêòèâóâàòè âñå",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14
-    PUSHBUTTON      "&Äåàêòèâóâàòè âñå",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Активувати все",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Деактивувати все",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14
 END
 
 IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
- GROUPBOX "Âàð³àíòè çàâàíòàæåííÿ", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
- CONTROL "&Çâè÷àéíå çàâàíòàæåííÿ - çàâàíòàæóâàòè âñ³ äðàéâåðè ³ ñëóæáè", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 232, 10
- CONTROL "&Ñêîðî÷åíå çàâàíòàæåííÿ - çóâàíòàæóâàòè ò³ëüêè îñíîâí³ äðàéâåðè ³ ñëóæáè", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 275, 10
- CONTROL "Âè&á³ðêîâå çàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 95, 10
- AUTOCHECKBOX "Îá&ðîáëÿòè ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
- AUTOCHECKBOX "Çà&âàíòàæóâàòè ñèñòåìí³ ñëóæáè", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 122, 10
- AUTOCHECKBOX "Çàâàíòàæóâàòè åëåìåíòè &àâòîçàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 175, 10
+ GROUPBOX "Варіанти завантаження", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
+ CONTROL "&Звичайне завантаження - завантажувати всі драйвери і служби", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 232, 10
+ CONTROL "&Скорочене завантаження - зувантажувати тільки основні драйвери і служби", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 275, 10
+ CONTROL "Ви&біркове завантаження", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 95, 10
+ AUTOCHECKBOX "Об&робляти файл SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
+ AUTOCHECKBOX "За&вантажувати системні служби", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 122, 10
+ AUTOCHECKBOX "Завантажувати елементи &автозавантаження", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 175, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-   CONTROL "", IDC_LIST_BOX, "ListBox", 0x50010141, 10, 10, 340, 50, 0x00000200
-   PUSHBUTTON    "&Âèáðàòè âñ³ øëÿõè", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "&Âñòàíîâèòè ñòàíäàðòíî", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 92, 65, 88, 12
-   PUSHBUTTON    "Ïåðåì³ñòèòè Ââ&åðõ", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
-   PUSHBUTTON    "Ïåðåì³ñòèòè Â&íèç", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
-   GROUPBOX "Âàð³àíòè çàâàíòàæåííÿ", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
+   LISTBOX         IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
+   PUSHBUTTON    "&Вибрати всі шляхи", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "&Встановити стандартно", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 92, 65, 88, 12
+   PUSHBUTTON    "Перемістити Вв&ерх", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "Перемістити В&низ", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
+   GROUPBOX "Варіанти завантаження", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
    CHECKBOX "/SA&FEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
    CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
    CHECKBOX "/&BOOTLOG", IDC_CBX_BOOT_LOG, 15, 120, 50, 10
    CHECKBOX "/BAS&EVIDEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10
    CHECKBOX "/S&OS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10
-   PUSHBUTTON "Ä&îäàòêîâî...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12
-   LTEXT "&Çàòðèìêà:", -1, 275, 91, 33, 10
+   PUSHBUTTON "Д&одатково...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12
+   LTEXT "&Затримка:", -1, 275, 91, 33, 10
    EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 310, 90, 25, 12, ES_LEFT
-   LTEXT "ñåê.", -1, 340, 91, 15, 10
+   LTEXT "сек.", -1, 340, 91, 15, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_ADVANCED_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 175, 175
@@ -124,59 +124,59 @@ BEGIN
    EDITTEXT IDC_TXT_CHANNEL, 80, 130, 60, 12, ES_LEFT
    CONTROL "",IDC_SCR_CHANNEL, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 130, 11, 11
    PUSHBUTTON "OK", IDC_OK, 20, 160, 50, 12
-   PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
+   PUSHBUTTON "Скасувати", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_MSCONFIG             "Ïðîãðàìà íàëàøòóâàííÿ ñèñòåìè"
-    IDS_TAB_GENERAL          "Çàãàëüí³"
+    IDS_MSCONFIG             "Програма налаштування системи"
+    IDS_TAB_GENERAL          "Загальні"
     IDS_TAB_SYSTEM           "SYSTEM.INI"
     IDS_TAB_FREELDR          "FREELDR.INI"
-    IDS_TAB_SERVICES         "Ñëóæáè"
-    IDS_TAB_STARTUP          "Àâòîçàâàíòàæåííÿ"
-    IDS_TAB_TOOLS            "Óòèë³òè"
+    IDS_TAB_SERVICES         "Служби"
+    IDS_TAB_STARTUP          "Автозавантаження"
+    IDS_TAB_TOOLS            "Утиліти"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Ñëóæáà"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ     "Âèìàãàº"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR  "Ïîñòà÷àëüíèê"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS  "Ñòàí"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Служба"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ     "Вимагає"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR  "Постачальник"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS  "Стан"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME    "Íàçâà"
-    IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR   "Îïèñ"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME    "Назва"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR   "Опис"
 
-    IDS_TOOLS_CMD_NAME       "Êîíñîëü"
+    IDS_TOOLS_CMD_NAME       "Консоль"
     IDS_TOOLS_CMD_DESCR      ""
     IDS_TOOLS_CMD_CMD        "cmd.exe"
 
-    IDS_TOOLS_INFO_NAME      "Âåðñ³ÿ"
-    IDS_TOOLS_INFO_DESCR     "Âèâîäèòü ³íôîðìàö³þ ïðî âåðñ³þ ÎÑ."
+    IDS_TOOLS_INFO_NAME      "Версія"
+    IDS_TOOLS_INFO_DESCR     "Виводить інформацію про версію ОС."
     IDS_TOOLS_INFO_CMD       "winver.exe"
 
-    IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME   "Ðåäàêòîð Ðåºñòðó"
-    IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR  "ÇàïóñêຠÐåäàêòîð Ðåºñòðó."
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME   "РедакÑ\82оÑ\80 Ð ÐµÑ\94Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83"
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR  "Запускає Редактор Реєстру."
     IDS_TOOLS_REGEDIT_CMD    "regedit.exe"
 
-    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME     "Âëàñòèâîñò³ ñèñòåìè"
-    IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR    "Ïîêàçóº ³íôîðìàö³þ ïðî êîìï'þòåð."
+    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME     "Властивості системи"
+    IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR    "Показує інформацію про комп'ютер."
     IDS_TOOLS_SYSDM_CMD      "control.exe"
     IDS_TOOLS_SYSDM_PARAM    "sysdm.cpl"
 
-    IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Åëåìåíò"
-    IDS_STARTUP_COLUMN_CMD     "Êîìàíäà"
-    IDS_STARTUP_COLUMN_PATH    "Øëÿõ"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Елемент"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_CMD     "Команда"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_PATH    "Шлях"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Ïðàöþº"
-    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Çóïèíåíà"
-    IDS_SERVICES_YES "Òàê"
-    IDS_SERVICES_UNKNOWN "Íåâ³äîìî"
+    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "Працює"
+    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Зупинена"
+    IDS_SERVICES_YES "Так"
+    IDS_SERVICES_UNKNOWN "Невідомо"
 END