* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / devmgmt / lang / uk-UA.rc
index c45a6f1..aa0c1e1 100644 (file)
@@ -10,29 +10,29 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-  POPUP "&Ôàéë"
+  POPUP "&Файл"
   BEGIN
-    MENUITEM "Â&èõ³ä",                  IDC_EXIT
+    MENUITEM "В&ихід",                  IDC_EXIT
   END
-  POPUP "ijÿ"
+  POPUP "Дія"
   BEGIN
-    MENUITEM "Äðóê",                    IDC_PRINT, GRAYED
+    MENUITEM "Друк",                    IDC_PRINT, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Âëàñòèâîñò³",             IDC_PROP, GRAYED
+    MENUITEM "Властивості",             IDC_PROP, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Äîâ³äêà",                 IDC_PROGHELP, GRAYED
+    MENUITEM "Довідка",                 IDC_PROGHELP, GRAYED
   END
-  POPUP "Âèãëÿä"
+  POPUP "Вигляд"
   BEGIN
-    MENUITEM "Ïðèñòðî¿ çà òèïîì",       IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
-    MENUITEM "Ïðèñòðî¿ çà ï³äêëþ÷åííÿì",   IDC_STATIC, GRAYED
-    MENUITEM "Ðåñóðñè çà òèïîì",        IDC_STATIC, GRAYED
-    MENUITEM "Ðåñóðñè çà ï³äêëþ÷åííÿì", IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "Пристрої за типом",       IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
+    MENUITEM "Пристрої за підключенням",   IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "РеÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81и Ð·Ð° Ñ\82ипом",        IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "РеÑ\81Ñ\83Ñ\80Ñ\81и Ð·Ð° Ð¿Ñ\96дклÑ\8eÑ\87еннÑ\8fм", IDC_STATIC, GRAYED
   END
-  POPUP "Äîâ³äêà"
+  POPUP "Довідка"
   BEGIN
-    MENUITEM "Äîâ³äêà",                 IDC_PROGHELP
-    MENUITEM "Ïðî ïðîãðàìó",            IDC_ABOUT
+    MENUITEM "Довідка",                 IDC_PROGHELP
+    MENUITEM "Про програму",            IDC_ABOUT
   END
 END
 
@@ -40,51 +40,51 @@ IDR_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "popup"
   BEGIN
-    MENUITEM "Âëàñòèâîñò³",             IDC_PROP, GRAYED
+    MENUITEM "Властивості",             IDC_PROP, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Äîâ³äêà",                 IDC_PROGHELP
+    MENUITEM "Довідка",                 IDC_PROGHELP
   END
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
-CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â"
+CAPTION "Про програму Диспетчер пристроїв"
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-  LTEXT "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
-  PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15
+  LTEXT "Диспетчер пристроїв v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
+  PUSHBUTTON "Закрити", IDOK, 75, 162, 44, 15
   ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
   EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_LICENSE "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó Â³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_LICENSE "Це вільне програмне забезпечення; Ви можете розповсюджувати її та змінювати, дотримуючись умови Відкритої ліцензійної угоди GNU, опублікованої Фондом вільного програмного забезпечення; або редакції 2 Угоди, або будь-якої редакції, випущеної пізніше.\r\n\r\nЦя програма розповсюджується в надії на те, що вона виявиться корисною, але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, включаючи УЯВНОЮ ГАРАНТІЄЮ ЯКОСТІ або ПРИДАТНОСТІ для певних цілей. Подробиці містяться у Відкритій ліцензійній угоді GNU.\r\n\r\nРазом з цією програмою повинен поширюватися примірник Відкритої ліцензійної угоди GNU. Якщо він відсутній, повідомте про це в Фонд вільного програмного забезпечення (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_TOOLTIP_PROP      "Âëàñòèâîñò³"
-  IDS_TOOLTIP_REFRESH   "Îíîâèòè"
-  IDS_TOOLTIP_HELP      "Äîâ³äêà"
-  IDS_TOOLTIP_EXIT      "Âèõ³ä"
+  IDS_TOOLTIP_PROP      "Властивості"
+  IDS_TOOLTIP_REFRESH   "Оновити"
+  IDS_TOOLTIP_HELP      "Довідка"
+  IDS_TOOLTIP_EXIT      "Вихід"
 END
 
 /* Hints */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_APPNAME "Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â ReactOS"
+  IDS_APPNAME "Диспетчер пристроїв ReactOS"
   IDS_HINT_BLANK        " "
-  IDS_HINT_EXIT         " Âèéòè ç ïðîãðàìè."
-  IDS_HINT_REFRESH      " Îíîâèòè ñïèñîê."
-  IDS_HINT_PROP         " Â³äêðèòè âëàñòèâîñò³ äëÿ âèáðàíîãî åëåìåíòó."
-  IDS_HINT_HELP         " Ïîêàçàòè â³êíî äîâ³äêè."
-  IDS_HINT_ABOUT        " Ïðî Äèñïåò÷åð ïðèñòðî¿â ReactOS."
+  IDS_HINT_EXIT         " Вийти з програми."
+  IDS_HINT_REFRESH      " Оновити список."
+  IDS_HINT_PROP         " Відкрити властивості для вибраного елементу."
+  IDS_HINT_HELP         " Показати вікно довідки."
+  IDS_HINT_ABOUT        " Про Диспетчер пристроїв ReactOS."
 
-  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Â³äíîâèòè âèõ³äíèé ðîçì³ð â³êíà."
-  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Çì³íèòè ðîçòàøóâàííÿ â³êíà."
-  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Çì³íèòè ðîçì³ð â³êíà."
-  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Çãîðíóòè â³êíî ó çíà÷îê."
-  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðîçãîðíóòè â³êíî íà âåñü åêðàí."
-  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Çàêðèòè â³êíî."
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Відновити вихідний розмір вікна."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Змінити розташування вікна."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Змінити розмір вікна."
+  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Згорнути вікно у значок."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ð Ð¾Ð·Ð³Ð¾Ñ\80нÑ\83Ñ\82и Ð²Ñ\96кно Ð½Ð° Ð²ÐµÑ\81Ñ\8c ÐµÐºÑ\80ан."
+  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Закрити вікно."
 END