* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / bg-BG.rc
index 64fcd4c..638bd57 100644 (file)
@@ -85,8 +85,15 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APP_TITLE                                    "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ"
-        IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå å íàìåðåíî îïèñàíèåòî íà ñúáèòèå ( %lu ) â èçòî÷íèê ( %s ). Âúçìîæíî å ìåñòèÿò êîìïþòúð äà íÿìà íóæíèòå ñâåäåíèÿ â ðåãèñòúðà èëè DLL ôàéëîâåò, íóæíè çà ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèÿ îò îòäàëå÷åí êîìïþòúð."
+    IDS_APP_TITLE                  "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ"
+    IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå å íàìåðåíî îïèñàíèåòî íà ñúáèòèå ( %lu ) â èçòî÷íèê ( %s ). Âúçìîæíî å ìåñòèÿò êîìïþòúð äà íÿìà íóæíèòå ñâåäåíèÿ â ðåãèñòúðà èëè DLL ôàéëîâåò, íóæíè çà ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèÿ îò îòäàëå÷åí êîìïþòúð."
+    IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Error"
+    IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Warning"
+    IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Information"
+    IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Audit Success"
+    IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Audit Failure"
+    IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Success"
+    IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Unknown Event"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -101,3 +108,9 @@ BEGIN
     IDS_COLUMNCOMPUTER  "Êîìïþòúð"
     IDS_COLUMNEVENTDATA "Äàííè çà ñúáèòèåòî"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NONE          "None"
+    IDS_NOT_AVAILABLE "N/A"
+END