* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / ko-KR.rc
index 682e625..843a231 100644 (file)
@@ -89,14 +89,14 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "À̺¥Æ® ºä¾î"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "( %s ) ÀÇ À̺¥Æ®ID ( %lu ) ¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀ» Ã£À» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ·ÎÄàÄÄÇ»ÅÍ°¡ ¿ø°Ý ÄÄÇ»ÅÍÀÇ ¸Þ¼¼Áö¸¦ Ç¥½ÃÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ·¹Áö½ºÆ®¸®³ª DLL ÆÄÀÏÀ» °¡ÁöÁö ¾Ê°í ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "¿¡·¯"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "°æ°í"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Á¤º¸"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "°¨»ç ¼º°ø"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "°¨»ç ½ÇÆÐ"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "¼º°ø"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀº À̺¥Æ®"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "( %s ) ÀÇ À̺¥Æ®ID ( %lu ) ¿¡ ´ëÇÑ ¼³¸íÀ» Ã£À» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ·ÎÄàÄÄÇ»ÅÍ°¡ ¿ø°Ý ÄÄÇ»ÅÍÀÇ ¸Þ¼¼Áö¸¦ Ç¥½ÃÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ ·¹Áö½ºÆ®¸®³ª DLL ÆÄÀÏÀ» °¡ÁöÁö ¾Ê°í ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "¿¡·¯"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "°æ°í"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Á¤º¸"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "°¨»ç ¼º°ø"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "°¨»ç ½ÇÆÐ"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "¼º°ø"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀº À̺¥Æ®"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -111,3 +111,9 @@ BEGIN
     IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
     IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NONE          "None"
+    IDS_NOT_AVAILABLE "N/A"
+END