* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / pl-PL.rc
index 01e4da5..a39fcc6 100644 (file)
@@ -1,15 +1,16 @@
 /*
- * PROJECT:     ReactOS Event Viewer
- * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
- * FILE:        base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
- * PURPOSE:     English Language File for ReactOS Event Viewer
+ *         PROJECT:     ReactOS Event Viewer
+ *         LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ *         FILE:        base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
+ *         PURPOSE:     English Language File for ReactOS Event Viewer
  *
- * translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- * http://www.reactos.org
- * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007;May,2011)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
-
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDC_EVENTVWR MENU
@@ -20,11 +21,11 @@ BEGIN
                MENUITEM "&Zabezpieczenia",                 ID_LOG_SECURITY
                MENUITEM "&System",                   ID_LOG_SYSTEM
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Wyj\9ccie",                     IDM_EXIT
+               MENUITEM "&Wyjście",                     IDM_EXIT
        END
-       POPUP "&Podgl¹d"
+       POPUP "&Podgląd"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Od\9cwie¿",                  IDM_REFRESH
+               MENUITEM "&Odśwież",                  IDM_REFRESH
        END
        MENUITEM "Op&cje",                    ID_OPTIONS
        POPUP "Po&moc"
@@ -47,7 +48,7 @@ CAPTION "O programie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
        ICON            IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
-       LTEXT           "Podgl¹d zdarzeñ ReactOS wersja 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
+       LTEXT           "Podgląd zdarzeń ReactOS wersja 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
        LTEXT           "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,119,22
        DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
 END
@@ -57,18 +58,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER
 CAPTION "Czekaj.."
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       CTEXT           "£adowanie logów zdarzeñ. Proszê czekaæ ...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
+       CTEXT           "Ładowanie logów zdarzeń. Proszę czekać ...",IDC_STATIC,0,15,230,8,SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Szczegó³y zdarzenia"
+CAPTION "Szczegóły zdarzenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
        DEFPUSHBUTTON   "&Zamknij",IDOK,12,258,50,14
        PUSHBUTTON      "&Poprzedni",IDPREVIOUS,78,258,50,14
-       PUSHBUTTON      "&Nastêpny",IDNEXT,144,258,50,14
+       PUSHBUTTON      "&Następny",IDNEXT,144,258,50,14
        PUSHBUTTON      "Po&moc",IDHELP,210,258,50,14
        EDITTEXT        IDC_EVENTTEXTEDIT,14,81,247,108,ES_MULTILINE | ES_READONLY
        LTEXT           "&Opis:",IDC_STATIC,15,70,39,8
@@ -76,13 +77,13 @@ BEGIN
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTDATESTATIC,56,14,72,8
        LTEXT           "Czas:",IDC_STATIC,14,27,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTTIMESTATIC,56,27,72,8
-       LTEXT           "&U¿ytkownik:",IDC_STATIC,14,41,36,8
+       LTEXT           "&Użytkownik:",IDC_STATIC,14,41,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTUSERSTATIC,56,41,72,8
        LTEXT           "&Komputer:",IDC_STATIC,14,54,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,56,54,72,8
        LTEXT           "Numer ID:",IDC_STATIC,133,15,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTIDSTATIC,175,15,87,8
-       LTEXT           "¯ród³o:",IDC_STATIC,133,28,36,8
+       LTEXT           "Źródło:",IDC_STATIC,133,28,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,87,8
        LTEXT           "Typ:",IDC_STATIC,133,42,36,8
        LTEXT           "Statycznie",IDC_EVENTTYPESTATIC,175,42,87,8
@@ -91,20 +92,20 @@ BEGIN
        EDITTEXT        IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
        LTEXT           "D&ane",IDC_STATIC,14,194,20,8
        CONTROL         "&Bajty",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,34,10
-       CONTROL         "&S³owa",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,77,194,33,10
+       CONTROL         "&Słowa",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,77,194,33,10
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_TITLE                  "Podgl¹d zdarzeñ"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Opis zdarzenia dla danego numeru ID: ( %lu ) nie zosta³ odnaleziony w \9fródle: ( %s ). Ten komputer mo¿e nie miec wystarczaj¹cych informacji w rejestrze albo bibliotek DLL by wy\9cwietliæ wiadomo\9cci z komputera zdalnego."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "B³¹d"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ostrze¿enie"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informacja"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Udany Audyt"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Nieudany Audyt"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Sukces"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Zdarzenie nieznane"
+       IDS_APP_TITLE                  "Podgląd zdarzeń"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Opis zdarzenia dla danego numeru ID: ( %lu ) nie został odnaleziony w źródle: ( %s ). Ten komputer może nie miec wystarczających informacji w rejestrze, albo bibliotek DLL, aby wyświetlić wiadomości z komputera zdalnego."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Błąd"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ostrzeżenie"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Informacja"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Udany Audyt"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Nieudany Audyt"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Sukces"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Zdarzenie nieznane"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -112,10 +113,16 @@ BEGIN
     IDS_COLUMNTYPE      "Typ"
     IDS_COLUMNDATE      "Data"
     IDS_COLUMNTIME      "Czas"
-    IDS_COLUMNSOURCE    "\8fród³o"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Źródło"
     IDS_COLUMNCATEGORY  "Kategoria"
     IDS_COLUMNEVENT     "Zdarzenie"
-    IDS_COLUMNUSER      "U¿ytkownik"
+    IDS_COLUMNUSER      "Użytkownik"
     IDS_COLUMNCOMPUTER  "Komputer"
     IDS_COLUMNEVENTDATA "Dane zdarzenia"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NONE          "Brak"
+    IDS_NOT_AVAILABLE "N/A"
+END