[CMAKE]
[reactos.git] / base / applications / mscutils / eventvwr / lang / ru-RU.rc
index 4c78a79..e2c6cb2 100644 (file)
@@ -93,12 +93,31 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
        IDS_APP_TITLE                  "Ïðîñìîòð ñîáûòèé"
-       IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå íàéäåíî îïèñàíèå äëÿ ñîáûòèÿ ñ êîäîì ( %lu ) â èñòî÷íèêå ( %s ). Âîçìîæíî, íà ëîêàëüíîì êîìïüþòåðå íåò íóæíûõ äàííûõ â ðååñòðå èëè ôàéëîâ DLL ñîîáùåíèé äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñîîáùåíèé óäàëåííîãî êîìïüþòåðà."
-       IDC_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Îøèáêà"
-       IDC_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ïðåäóïðåæäåíèå"
-       IDC_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Óâåäîìëåíèå"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Àóäèò óñïåõîâ"
-       IDC_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Àóäèò îòêàçîâ"
-       IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Óñïåõ"
-       IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Íåèçâåñòíîå ñîáûòèå"
+       IDS_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå íàéäåíî îïèñàíèå äëÿ ñîáûòèÿ ñ êîäîì ( %lu ) â èñòî÷íèêå ( %s ). Âîçìîæíî, íà ëîêàëüíîì êîìïüþòåðå íåò íóæíûõ äàííûõ â ðååñòðå èëè ôàéëîâ DLL ñîîáùåíèé äëÿ îòîáðàæåíèÿ ñîîáùåíèé óäàëåííîãî êîìïüþòåðà."
+       IDS_EVENTLOG_ERROR_TYPE        "Îøèáêà"
+       IDS_EVENTLOG_WARNING_TYPE      "Ïðåäóïðåæäåíèå"
+       IDS_EVENTLOG_INFORMATION_TYPE  "Óâåäîìëåíèå"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_SUCCESS     "Àóäèò óñïåõîâ"
+       IDS_EVENTLOG_AUDIT_FAILURE     "Àóäèò îòêàçîâ"
+       IDS_EVENTLOG_SUCCESS           "Óñïåõ"
+       IDS_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Íåèçâåñòíîå ñîáûòèå"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NONE          "None"
+    IDS_NOT_AVAILABLE "N/A"
 END