- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / pl-PL.rc
index bbf017f..ea785ed 100644 (file)
@@ -113,8 +113,8 @@ CAPTION "Zale
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
-  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" ,0x50010007, 8, 70, 236, 68, 0x00000200
-  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", 0x50010007, 8, 151, 234, 67, 0x00000200
+  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
+  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
   LTEXT "Niektóre us³ugi s¹ zale¿ne od innych us³ug, sterowników systemowych i grup kolejno\9cci ³adowania. Je¿eli sk³adnik systemu jest zatrzymany lub nie dzia³a prawid³owo, mo¿e to mieæ.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
   LTEXT "Ta us³uga jest zale¿na od nastêpuj¹cych sk³adników systemu", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
   LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13