- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / th-TH.rc
index 4375aee..48c7bb2 100644 (file)
@@ -115,8 +115,8 @@ CAPTION "Ẻ
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
-  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" ,0x50010007, 8, 70, 236, 68, 0x00000200
-  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", 0x50010007, 8, 151, 234, 67, 0x00000200
+  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
+  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
   LTEXT "¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒúҧÍÂèÒ§¢Ö鹡ѺºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ´éÇÂ, µÑǢѺà¤Å×è͹¢Í§Ãкº áÅСÒô֧¢éÍÁÙŵÒÁÅӴѺ¡ÅØèÁ ¶éÒÊèǹ»ÃСͺµèÒ§æ¢Í§ÃкºËÂØ´·Ó§Ò¹Å§ ËÃ×ÍäÁè·Ó§Ò¹µÒÁÊÁ¤Çà¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃẺäÁè¡Ó˹´àͧ¨ÐÁռŷѹ·Õ", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
   LTEXT "¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒùÕé¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºÊèǹ»ÃСͺÍ×è¹æ·ÕèµÒÁÁÒ´éÇÂ", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
   LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13