* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / mscutils / servman / lang / uk-UA.rc
index a2b847d..c991a73 100644 (file)
@@ -10,43 +10,43 @@ LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-  POPUP "&Ôàéë"
+  POPUP "&Файл"
   BEGIN
-    MENUITEM "&Åêñïîðò...", ID_EXPORT
+    MENUITEM "&Експорт...", ID_EXPORT
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Âèõ³ä",      ID_EXIT
+    MENUITEM "&Вихід",      ID_EXIT
   END
-  POPUP "ijÿ"
+  POPUP "Дія"
   BEGIN
-    MENUITEM "Ç'ºäíàííÿ ç...", ID_CONNECT, GRAYED
+    MENUITEM "З'єднання з...", ID_CONNECT, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Çàïóñê",      ID_START, GRAYED
-    MENUITEM "Çóïèíèòè",    ID_STOP, GRAYED
-    MENUITEM "Ïàóçà",       ID_PAUSE, GRAYED
-    MENUITEM "Ïðîäîâæèòè",  ID_RESUME, GRAYED
-    MENUITEM "Ïåðåçàïóñê",  ID_RESTART, GRAYED
+    MENUITEM "Запуск",      ID_START, GRAYED
+    MENUITEM "Зупинити",    ID_STOP, GRAYED
+    MENUITEM "Пауза",       ID_PAUSE, GRAYED
+    MENUITEM "Продовжити",  ID_RESUME, GRAYED
+    MENUITEM "Перезапуск",  ID_RESTART, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Îíîâèòè",     ID_REFRESH
+    MENUITEM "Оновити",     ID_REFRESH
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Ïðàâêà...",   ID_EDIT, GRAYED
-    MENUITEM "Ñòâîðèòè...", ID_CREATE, GRAYED
-    MENUITEM "Âèäàëèòè...", ID_DELETE, GRAYED
+    MENUITEM "Правка...",   ID_EDIT, GRAYED
+    MENUITEM "Створити...", ID_CREATE, GRAYED
+    MENUITEM "Видалити...", ID_DELETE, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Âëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED
+    MENUITEM "Властивості...", ID_PROP, GRAYED
   END
-  POPUP "Âèãëÿä"
+  POPUP "Вигляд"
   BEGIN
-    MENUITEM "Âåëèê³ çíà÷êè", ID_VIEW_LARGE
-    MENUITEM "Äð³áí³ çíà÷êè", ID_VIEW_SMALL
-    MENUITEM "Ñïèñîê",      ID_VIEW_LIST
-    MENUITEM "Ïîäðîáèö³",   ID_VIEW_DETAILS
+    MENUITEM "Великі значки", ID_VIEW_LARGE
+    MENUITEM "Дрібні значки", ID_VIEW_SMALL
+    MENUITEM "Список",      ID_VIEW_LIST
+    MENUITEM "Подробиці",   ID_VIEW_DETAILS
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Íàñòðîéêà...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
+    MENUITEM "Настройка...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
   END
-  POPUP "Äîâ³äêà"
+  POPUP "Довідка"
   BEGIN
-    MENUITEM "Äîâ³äêà",     ID_HELP
-    MENUITEM "Ïðî ïðîãðàìó",       ID_ABOUT
+    MENUITEM "Довідка",     ID_HELP
+    MENUITEM "Про програму",       ID_ABOUT
   END
 END
 
@@ -54,36 +54,36 @@ IDR_POPUP MENU
 BEGIN
   POPUP "popup"
   BEGIN
-    MENUITEM "Çàïóñê",      ID_START, GRAYED
-    MENUITEM "Çóïèíèòè",   ID_STOP, GRAYED
-    MENUITEM "Ïàóçà",       ID_PAUSE, GRAYED
-    MENUITEM "Ïðîäîâæèòè",  ID_RESUME, GRAYED
-    MENUITEM "Ïåðåçàïóñê",  ID_RESTART, GRAYED
+    MENUITEM "Запуск",      ID_START, GRAYED
+    MENUITEM "Зупинити",   ID_STOP, GRAYED
+    MENUITEM "Пауза",       ID_PAUSE, GRAYED
+    MENUITEM "Продовжити",  ID_RESUME, GRAYED
+    MENUITEM "Перезапуск",  ID_RESTART, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Îíîâèòè",     ID_REFRESH
+    MENUITEM "Оновити",     ID_REFRESH
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Ïðàâêà...",   ID_EDIT, GRAYED
-    MENUITEM "Âèäàëèòè...", ID_DELETE, GRAYED
+    MENUITEM "Правка...",   ID_EDIT, GRAYED
+    MENUITEM "Видалити...", ID_DELETE, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Âëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED
+    MENUITEM "Властивості...", ID_PROP, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Äîâ³äêà...",  ID_HELP
+    MENUITEM "Довідка...",  ID_HELP
   END
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
-CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó ""Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè"""
+CAPTION "Про програму ""Диспетчер керування службами"""
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-  LTEXT "Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
-  PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15
+  LTEXT "Диспетчер керування службами v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
+  PUSHBUTTON "Закрити", IDOK, 75, 162, 44, 15
   ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
   EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
 END
 
 IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
-CAPTION "Çàãàëüí³"
+CAPTION "Загальні"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
@@ -92,37 +92,37 @@ BEGIN
   EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
   EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
   COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
-  PUSHBUTTON "Çàïóñê", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-  PUSHBUTTON "Çóïèíèòè", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-  PUSHBUTTON "Ïàóçà", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-  PUSHBUTTON "Ïðîäîâæèòè", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-  LTEXT "²ì'ÿ ñëóæáè:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
-  LTEXT "²ì'ÿ âèâîäèòüñÿ:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
-  LTEXT "Îïèñ:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
-  LTEXT "Âèêîíóâàíèé ôàéë:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
-  LTEXT "Òèï çàïóñêó:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
-  LTEXT "Ñòàí ñëóæáè:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
+  PUSHBUTTON "Запуск", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "Зупинити", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "Пауза", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "Продовжити", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  LTEXT "Ім'я служби:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
+  LTEXT "Ім'я виводиться:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
+  LTEXT "Опис:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
+  LTEXT "Виконуваний файл:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
+  LTEXT "Тип запуску:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
+  LTEXT "Стан служби:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
   LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-  LTEXT "Âè ìîæåòå âêàçàòè ïàðàìåòðè çàïóñêó, âæèâàí³ ïðè çàïóñêó ñëóæáè çâ³äñè.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
-  LTEXT "Ïàðàìåòðè çàïóñêó:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
+  LTEXT "Ви можете вказати параметри запуску, вживані при запуску служби звідси.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
+  LTEXT "Параметри запуску:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
   EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Ïðàâêà", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "Правка", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
-CAPTION "Çàëåæíîñò³"
+CAPTION "Залежності"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
   CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" , WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 70, 236, 68
   CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
-  LTEXT "Äåÿê³ ñëóæáè çàëåæàòü â³ä ³íøèõ ñëóæá, ñèñòåìíèõ äðàéâåð³â àáî ñïèñêó çàâàíòàæåííÿ ãðóï ñëóæá. ßêùî ñëóæáà çóïèíåíà àáî íåïðàâèëüíî ïðàöþº, öå âïëèâຠíà çàëåæí³ â³ä íå¿ ñëóæáè.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
-  LTEXT "Öÿ ñëóæáà çàëåæèòü â³ä íàñòóïíèõ êîìïîíåíò³â", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
+  LTEXT "Деякі служби залежать від інших служб, системних драйверів або списку завантаження груп служб. Якщо служба зупинена або неправильно працює, це впливає на залежні від неї служби.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
+  LTEXT "Ця служба залежить від наступних компонентів", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
   LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
 END
 
 IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
-CAPTION "Ñòâîðèòè ñëóæáó"
+CAPTION "Створити службу"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 BEGIN
@@ -131,45 +131,45 @@ BEGIN
   EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 10, 62, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
   EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
   EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-  LTEXT "*²ì'ÿ ñëóæáè :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
-  LTEXT "*²ì'ÿ âèâîäèòüñÿ :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
-  LTEXT "*Âèêîíóâàíèé ôàéë :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
-  LTEXT "Îïèñ :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
+  LTEXT "*Ім'я служби :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
+  LTEXT "*Ім'я виводиться :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
+  LTEXT "*Виконуваний файл :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
+  LTEXT "Опис :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
   PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
-  PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
-  LTEXT "Äîäàòêîâ³ îïö³¿ (íàòèñí³òü êíîïêó ""Äîâ³äêà"" äëÿ ïîäðîáèöü)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
-  PUSHBUTTON "Äîâ³äêà", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
+  PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
+  LTEXT "Додаткові опції (натисніть кнопку ""Довідка"" для подробиць)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
+  PUSHBUTTON "Довідка", ID_CREATE_HELP, 10, 192, 44, 13
 END
 
 IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
-CAPTION "Âèäàëèòè ñëóæáó"
+CAPTION "Видалити службу"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
 BEGIN
   ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
-  LTEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå âèäàëèòè âèáðàíó ñëóæáó? Âè íå çìîæåòå â³äíîâèòè ¿¿ ï³ñëÿ âèäàëåííÿ!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
-  LTEXT "²ì'ÿ ñëóæáè:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
+  LTEXT "Ви впевнені, що хочете видалити вибрану службу? Ви не зможете відновити її після видалення!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
+  LTEXT "Ім'я служби:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
   LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
   EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
   PUSHBUTTON "OK", IDOK, 26, 129, 54, 13
-  DEFPUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
+  DEFPUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
 END
 
 IDD_DLG_DEPEND_STOP DIALOGEX 6,6,240,148
-CAPTION "Çóïèíêà ³íøèõ ñëóæá"
+CAPTION "Зупинка інших служб"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
 BEGIN
   ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
   LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
   LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
-  LTEXT "Âè õî÷åòå çóïèíèòè ö³ ñëóæáè?",IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
-  DEFPUSHBUTTON "Òàê", IDOK, 60, 129, 54, 14
-  PUSHBUTTON "ͳ", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
+  LTEXT "Ви хочете зупинити ці служби?",IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
+  DEFPUSHBUTTON "Так", IDOK, 60, 129, 54, 14
+  PUSHBUTTON "Ні", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
 END
 
 IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
-CAPTION "Íàñòðîéêè"
+CAPTION "Настройки"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE 0x10CF0000
 BEGIN
@@ -178,7 +178,7 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
-CAPTION "Óïðàâë³ííÿ ñëóæáàìè"
+CAPTION "Управління службами"
 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
@@ -186,105 +186,105 @@ BEGIN
   CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
   LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
   LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
-  PUSHBUTTON "&Çàêðèòè", IDOK, 100, 70, 54, 13
+  PUSHBUTTON "&Закрити", IDOK, 100, 70, 54, 13
 END
 
 
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_FIRSTCOLUMN "²ì'ÿ"
-  IDS_SECONDCOLUMN "Îïèñ"
-  IDS_THIRDCOLUMN "Ñòàí"
-  IDS_FOURTHCOLUMN "Òèï çàïóñêó"
-  IDS_FITHCOLUMN "Âõ³ä â³ä ³ìåí³"
+  IDS_FIRSTCOLUMN "Ім'я"
+  IDS_SECONDCOLUMN "Опис"
+  IDS_THIRDCOLUMN "Стан"
+  IDS_FOURTHCOLUMN "Тип запуску"
+  IDS_FITHCOLUMN "Вхід від імені"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_SERVICES_STARTED "Çàïóùåíî"
-  IDS_SERVICES_STOPPED "Çóïèíåíî"
-  IDS_SERVICES_AUTO "Àâòîìàòè÷íî"
-  IDS_SERVICES_MAN "Âðó÷íó"
-  IDS_SERVICES_DIS "³äêëþ÷åíî"
+  IDS_SERVICES_STARTED "Запущено"
+  IDS_SERVICES_STOPPED "Зупинено"
+  IDS_SERVICES_AUTO "Автоматично"
+  IDS_SERVICES_MAN "Вручну"
+  IDS_SERVICES_DIS "Відключено"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_NUM_SERVICES "Hîìåð ñëóæáè: %d"
-  IDS_STOP_DEPENDS "Êîëè %s çóïèíåòüñÿ, íàñòóïí³ ñëóæáè òàêîæ áóäå çóïèíåíî"
+  IDS_NUM_SERVICES "Hомер служби: %d"
+  IDS_STOP_DEPENDS "Коли %s зупинеться, наступні служби також буде зупинено"
   IDS_NO_DEPENDS "<No Dependencies>"
-  IDS_LICENSE "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó Â³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_LICENSE "Це вільне програмне забезпечення; Ви можете розповсюджувати її та змінювати, дотримуючись умови Відкритої ліцензійної угоди GNU, опублікованої Фондом вільного програмного забезпечення; або редакції 2 Угоди, або будь-якої редакції, випущеної пізніше.\r\n\r\nЦя програма розповсюджується в надії на те, що вона виявиться корисною, але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, включаючи УЯВНОЮ ГАРАНТІЄЮ ЯКОСТІ або ПРИДАТНОСТІ для певних цілей. Подробиці містяться у Відкритій ліцензійній угоді GNU.\r\n\r\nРазом з цією програмою повинен поширюватися примірник Відкритої ліцензійної угоди GNU. Якщо він відсутній, повідомте про це в Фонд вільного програмного забезпечення (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_TOOLTIP_PROP "Âëàñòèâîñò³"
-  IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îíîâèòè"
-  IDS_TOOLTIP_EXPORT "Åêñïîðòóâàòè ñïèñîê"
-  IDS_TOOLTIP_CREATE "Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñëóæáè"
-  IDS_TOOLTIP_DELETE "Âèäàëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ñëóæáè"
-  IDS_TOOLTIP_START "Çàïóñê ñëóæáè"
-  IDS_TOOLTIP_STOP "Çóïèíåííÿ ñëóæáè"
-  IDS_TOOLTIP_PAUSE "Ïðèçóïèíåííÿ ñëóæáè"
-  IDS_TOOLTIP_RESTART "Ïåðåçàïóñê ñëóæáè"
+  IDS_TOOLTIP_PROP "Властивості"
+  IDS_TOOLTIP_REFRESH "Оновити"
+  IDS_TOOLTIP_EXPORT "Експортувати список"
+  IDS_TOOLTIP_CREATE "Створення нової служби"
+  IDS_TOOLTIP_DELETE "Видалення існуючої служби"
+  IDS_TOOLTIP_START "Запуск служби"
+  IDS_TOOLTIP_STOP "Зупинення служби"
+  IDS_TOOLTIP_PAUSE "Призупинення служби"
+  IDS_TOOLTIP_RESTART "Перезапуск служби"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_PROGRESS_INFO_START  "ReactOS íàìàãàºòüñÿ çàïóñòèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
-  IDS_PROGRESS_INFO_STOP   "ReactOS íàìàãàºòüñÿ çóïèíèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
-  IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE  "ReactOS íàìàãàºòüñÿ ïðèçóïèíèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
-  IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS íàìàãàºòüñÿ ïðîäîâæèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
-  IDS_CREATE_SUCCESS "Ñëóæáà óñï³øíî ñòâîðåíà"
-  IDS_DELETE_SUCCESS "Ñëóæáà óñï³øíî âèäàëåíà"
-  IDS_CREATE_REQ "Ïîëÿ, â³äì³÷åí³ ç³ðî÷êîþ\nº îáîâ'ÿçêîâèìè"
-  IDS_DELETE_STOP "Âè ìàºòå âðó÷íó çóïèíèòè ñëóæáó ïåðåä âèäàëåííÿì!"
+  IDS_PROGRESS_INFO_START  "ReactOS намагається запустити наступну службу"
+  IDS_PROGRESS_INFO_STOP   "ReactOS намагається зупинити наступну службу"
+  IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE  "ReactOS намагається призупинити наступну службу"
+  IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS намагається продовжити наступну службу"
+  IDS_CREATE_SUCCESS "Служба успішно створена"
+  IDS_DELETE_SUCCESS "Служба успішно видалена"
+  IDS_CREATE_REQ "Поля, відмічені зірочкою\nє обов'язковими"
+  IDS_DELETE_STOP "Ви маєте вручну зупинити службу перед видаленням!"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_HELP_OPTIONS "ÎÏÖ²¯ ÑÒÂÎÐÅÍÍß:\r\nÏÐÈ̲ÒÊÀ: ³ì'ÿ îïö³¿ ì³ñòèòü çíàê ð³âíîñò³.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n       (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
+  IDS_HELP_OPTIONS "ОПЦІЇ СТВОРЕННЯ:\r\nПРИМІТКА: ім'я опції містить знак рівності.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n       (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
 END
 
 /* Hints */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_HINT_BLANK        " "
-  IDS_HINT_EXPORT       " Åêñïîðò ïîòî÷íîãî ñïèñêó ó ôàéë."
-  IDS_HINT_EXIT         " Âèõ³ä ç ö³º¿ ïðîãðàìè."
+  IDS_HINT_EXPORT       " Експорт поточного списку у файл."
+  IDS_HINT_EXIT         " Вихід з цієї програми."
 
-  IDS_HINT_CONNECT      " Óïðàâë³ííÿ ³íøèì êîìï'þòåðîì."
-  IDS_HINT_START        " Çàïóñê âèáðàíî¿ ñëóæáè."
-  IDS_HINT_STOP         " Çóïèíåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
-  IDS_HINT_PAUSE        " Ïðèçóïèíåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
-  IDS_HINT_RESUME       " Ïðîäîâæåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
-  IDS_HINT_RESTART      " Ïåðåçàïóñê âèáðàíî¿ ñëóæáè."
-  IDS_HINT_REFRESH      " Îíîâëåííÿ ñïèñêó ñëóæá."
-  IDS_HINT_EDIT         " Çì³íà âëàñòèâîñòåé âèáðàíî¿ ñëóæáè."
-  IDS_HINT_CREATE       " Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñëóæáè."
-  IDS_HINT_DELETE       " Âèäàëåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
-  IDS_HINT_PROP         " Â³äêðèòòÿ â³êíà âëàñòèâîñòåé âèáðàíèõ åëåìåíò³â."
+  IDS_HINT_CONNECT      " Управління іншим комп'ютером."
+  IDS_HINT_START        " Запуск вибраної служби."
+  IDS_HINT_STOP         " Зупинення вибраної служби."
+  IDS_HINT_PAUSE        " Призупинення вибраної служби."
+  IDS_HINT_RESUME       " Продовження вибраної служби."
+  IDS_HINT_RESTART      " Перезапуск вибраної служби."
+  IDS_HINT_REFRESH      " Оновлення списку служб."
+  IDS_HINT_EDIT         " Зміна властивостей вибраної служби."
+  IDS_HINT_CREATE       " Створення нової служби."
+  IDS_HINT_DELETE       " Видалення вибраної служби."
+  IDS_HINT_PROP         " Відкриття вікна властивостей вибраних елементів."
 
-  IDS_HINT_LARGE        " Ïîêàç åëåìåíò³â âåëèêèìè çíà÷êàìè."
-  IDS_HINT_SMALL        " Ïîêàç åëåìåíò³â ìàëèìè çíà÷êàìè."
-  IDS_HINT_LIST         " Ïîêàç åëåìåíò³â ó ôîðì³ ñïèñêó."
-  IDS_HINT_DETAILS      " Ïîêàç ³íôîðìàö³¿ ïðî êîæåí åëåìåíò ó â³êí³."
-  IDS_HINT_CUST         " Íàñòðîéêà âèãëÿäó."
+  IDS_HINT_LARGE        " Показ елементів великими значками."
+  IDS_HINT_SMALL        " Показ елементів малими значками."
+  IDS_HINT_LIST         " Показ елементів у формі списку."
+  IDS_HINT_DETAILS      " Показ інформації про кожен елемент у вікні."
+  IDS_HINT_CUST         " Настройка вигляду."
 
-  IDS_HINT_HELP         " Â³äîáðàæåííÿ â³êíà äîâ³äêè."
-  IDS_HINT_ABOUT        " Ïðî ïðîãðàìó Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè ReactOS."
+  IDS_HINT_HELP         " Відображення вікна довідки."
+  IDS_HINT_ABOUT        " Про програму Диспетчер керування службами ReactOS."
 
-  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Â³äíîâëåííÿ âèõ³äíèõ ðîçì³ð³â â³êíà."
-  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Çì³íà ðîçòàøóâàííÿ â³êíà."
-  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Çì³íà ðîçì³ð³â â³êíà."
-  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Çãîðòàííÿ â³êíà äî çíà÷êà."
-  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðîçãîðòàííÿ â³êíà äî ðîçì³ð³â åêðàíà."
-  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Çàêðèòòÿ öüîãî â³êíà."
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Відновлення вихідних розмірів вікна."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Зміна розташування вікна."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Зміна розмірів вікна."
+  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Згортання вікна до значка."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ð Ð¾Ð·Ð³Ð¾Ñ\80Ñ\82аннÑ\8f Ð²Ñ\96кна Ð´Ð¾ Ñ\80озмÑ\96Ñ\80Ñ\96в ÐµÐºÑ\80ана."
+  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Закриття цього вікна."
 END
 
 /* Application title */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_APPNAME "Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè ReactOS"
+  IDS_APPNAME "Диспетчер керування службами ReactOS"
 END