- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / base / applications / network / ipconfig / lang / bg-BG.rc
index 85a1eff..9e48828 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@ BEGIN
     \n \
     êúäåòî\n \
         êàðòà         Èìå íà ñâúðçâàíåòî\n \
-                       (ðàçðåøåíè ñà çàìåñòâàùè çíàöè *  ?, âèæ ïðèìåðèòå)\n \
+                       (ðàçðåøåíè ñà çàìåñòâàùè çíàöè *  ?, âèæòå ïðèìåðèòå)\n \
     \n \
         Âúçìîæíîñòè:\n \
            /?           Ïîêàçâà òîâà ïîìîùíî ñúîáùåíèå\n \
@@ -49,7 +49,7 @@ BEGIN
     ïîäðàáðàíèÿ ðàçïðåäåëèòåë (gateway) çà âñÿêà êàðòà, ðàáîòåùà ïî TCP/IP.\n \
     \n \
     Çà Release è Renew, àêî íå å óêàçàíî èìå íà êàðòàòà, ùå áúäàò îñâîáîäåíè èëè ïîäíîâåíè\n \
-    ÈÏ àäððåñèòå íà âñè÷êè êàðòè, èçïîëçâàùè TCP/IP.\n \
+    ÈÏ àäðåñèòå íà âñè÷êè êàðòè, èçïîëçâàùè TCP/IP.\n \
     \n \
     Çà èçáîðà Setclassid, àêî íå å óêàçàí ClassId, òî ClassId ñå ïðåìàõâà.\n \
     \n \
@@ -60,6 +60,6 @@ BEGIN
         > ipconfig /renew EL*        ... îáíîâÿâàâà âñè÷êè ñâúðçâàíèÿ, ÷èèòî èìåíà\n \
                                          çàïî÷âàò ñ EL\n \
         > ipconfig /release *Con*    ... îñâîáîæäàâà âñè÷êè ñúâïàäàùè ñâúðçâàíèÿ,\n \
-                                         íàïðèìåð ""Local Area Connection 1"" èëè\n \
-                                             ""Local Area Connection 2""\n"
+                                         íàïðèìåð \84Local Area Connection 1\93 èëè\n \
+                                             \84Local Area Connection 2\93\n"
 END