* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / pl-PL.rc
index bab9bca..1c03340 100644 (file)
  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  *
- * small changes by TestamenT
- * testament@users.sourceforge.net
- * https://sourceforge.net/projects/reactospl
- *
- * updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
- */
+  *         small changes by TestamenT
+  *         testament@users.sourceforge.net
+  *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
+  *
+  *         updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
+  *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -52,7 +53,7 @@ BEGIN
     POPUP "&Plik"
     BEGIN
         MENUITEM "&Nowy\tCtrl+N",           CMD_NEW
-        MENUITEM "&Otwórz\tCtrl+O",         CMD_OPEN
+        MENUITEM "&Otwórz\tCtrl+O",         CMD_OPEN
         MENUITEM "&Zapisz\tCtrl+S",         CMD_SAVE
         MENUITEM "Z&apisz jako...",         CMD_SAVE_AS
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -60,7 +61,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Ustawienia strony...",   CMD_PAGE_SETUP
         MENUITEM "Ustawienia &drukarki...", CMD_PRINTER_SETUP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Zakoñ&cz",                CMD_EXIT
+        MENUITEM "Zakoń&cz",                CMD_EXIT
     END
     POPUP "&Edycja"
     BEGIN
@@ -69,12 +70,12 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Wytnij\tCtrl+X",           CMD_CUT
         MENUITEM "&Kopiuj\tCtrl+C",           CMD_COPY
         MENUITEM "Wkl&ej\tCtrl+V",            CMD_PASTE
-        MENUITEM "&Usuñ\tDel",                CMD_DELETE
+        MENUITEM "&Usuń\tDel",                CMD_DELETE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Znajd\9f\tCtrl+F",           CMD_SEARCH
-        MENUITEM "Z&najd\9f nastêpny\tF3",      CMD_SEARCH_NEXT
-        MENUITEM "Zamieñ\tCtrl+H",            CMD_REPLACE
-        MENUITEM "Id\9f do...\tCtrl+G",         CMD_GOTO
+        MENUITEM "&Znajdź\tCtrl+F",           CMD_SEARCH
+        MENUITEM "Z&najdź następny\tF3",      CMD_SEARCH_NEXT
+        MENUITEM "Zamień\tCtrl+H",            CMD_REPLACE
+        MENUITEM "Idź do...\tCtrl+G",         CMD_GOTO
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Zaznacz w&szystko\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
         MENUITEM "Godzina/&Data\tF5",         CMD_TIME_DATE
@@ -84,7 +85,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Zawijanie wierszy", CMD_WRAP
         MENUITEM "Czci&onka...",       CMD_FONT
     END
-    POPUP "P&odgl¹d"
+    POPUP "P&odgląd"
     BEGIN
         MENUITEM "Pasek &stanu", CMD_STATUSBAR
     END
@@ -106,7 +107,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Ustawienia strony"
 BEGIN
-LTEXT    "&Nag³ówek:",  0x140,   10, 07, 40, 15
+LTEXT    "&Nagłówek:",  0x140,   10, 07, 40, 15
 EDITTEXT                         0x141,       60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT    "&Stopka:",  0x142,   10, 24, 40, 15
 EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
@@ -114,7 +115,7 @@ EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TAB
 GROUPBOX "&Marginesy:",      0x144,     10, 43,160, 45
 LTEXT    "&Lewy:",        0x145,   20, 55, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/   0x147,       50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT    "&Górny:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD
+LTEXT    "&Górny:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/    0x14A,        50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT    "P&rawy:",       0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/  0x14D,     130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
@@ -136,14 +137,14 @@ BEGIN
 COMBOBOX        ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 LTEXT           "Kodowanie:",0x155,5,2,41,12
 COMBOBOX        ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-LTEXT           "Linie koñca:",0x156,5,20,41,12
+LTEXT           "Linie końca:",0x156,5,20,41,12
 END
 
 /* Dialog 'Go To' */
 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Id\9f do linii"
+CAPTION "Idź do linii"
 BEGIN
 EDITTEXT        ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT           "Numer linii:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
@@ -153,10 +154,10 @@ END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE  22,16,284,170
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ReactOS Notatnik"
+CAPTION "Notatnik ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL         "ReactOS Notatnik v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
+    CONTROL         "Notatnik ReactOS v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
                     -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
     CONTROL         " ",
                     -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
@@ -168,7 +169,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  STRING_LICENSE, "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz go rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundacjê Wolnego Oprogramowania - wed³ug wersji 2 tej Licencji lub (wed³ug Twojego wyboru) której\9c z pó\9fniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej¹, i¿ bêdzie on u¿yteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domy\9clnej gwarancji PRZYDATNO\8cCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNO\8cCI DO OKRE\8cLONYCH ZASTOSOWAÑ. W celu uzyskania bli¿szych informacji siêgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewno\9cci¹ wraz z niniejszym programem otrzyma³e\9c te¿ egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); je\9cli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  STRING_LICENSE, "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.\r\n\r\nNiniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do Powszechnej Licencji Publicznej GNU.\r\n\r\nZ pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -181,27 +182,22 @@ STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,              "25 mm"     /* FIXME */
 STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,   "25 mm"     /* FIXME */
 
 STRING_NOTEPAD,                                 "Notatnik"
-STRING_ERROR,                                   "B£¥D"
-STRING_WARNING,                                 "OSTRZE¯ENIE"
+STRING_ERROR,                                   "Błąd"
+STRING_WARNING,                                 "OSTRZEŻENIE"
 STRING_INFO,                                    "Informacja"
 
-STRING_UNTITLED,                                "(bez tytu³u)"
+STRING_UNTITLED,                                "(bez tytułu)"
 
 STRING_ALL_FILES,                               "Wszystkie pliki (*.*)"
 STRING_TEXT_FILES_TXT,                  "Pliki tekstowe (*.txt)"
 
-STRING_TOOLARGE,                                "Plik '%s' jest za du¿y dla Notatnika.\n \
-Proszê u¿yæ innego edytora."
-STRING_NOTEXT,                                  "Nie wprowadzi³e\9c ¿adnego tekstu. \
-\nProszê co\9c wpisaæ i spróbowaæ ponownie."
-STRING_DOESNOTEXIST,                            "Plik '%s' nie istnieje\n\n \
-Czy chcesz utworzyæ nowy plik?"
-STRING_NOTSAVED,                                "Plik '%s'\nzosta³ zmodyfikowany\n\n \
-Czy chcesz zachowaæ zmiany?"
-STRING_NOTFOUND,                                        "Nie mo¿na odnale\9fæ '%s'."
-STRING_OUT_OF_MEMORY,                   "Za ma³o pamiêci do wykonania tego zadania.\n \
-Zamknij jedn¹ lub wiêcej aplikacji, by zwiêkszyæ ilo\9cæ wolnej pamiêci."
-STRING_CANNOTFIND                               "Nie mo¿na odnale\9fæ '%s'"
+STRING_TOOLARGE,                                "Plik '%s' jest za duży dla Notatnika.\n \Proszę użyć innego edytora."
+STRING_NOTEXT,                                  "Nie wprowadziłeś żadnego tekstu.\n \Proszę coś wpisać i spróbować ponownie."
+STRING_DOESNOTEXIST,                            "Plik '%s' nie istnieje\n\n \Czy chcesz utworzyć nowy plik?"
+STRING_NOTSAVED,                                "Plik '%s'\nzostał zmodyfikowany\n\n \Czy chcesz zachować zmiany?"
+STRING_NOTFOUND,                                        "Nie można odnaleźć '%s'."
+STRING_OUT_OF_MEMORY,                   "Za mało pamięci do wykonania tego zadania.\n \Zamknij jedną lub więcej aplikacji, by zwiększyć ilość wolnej pamięci."
+STRING_CANNOTFIND                               "Nie można odnaleźć '%s'"
 STRING_ANSI,                                    "ANSI"
 STRING_UNICODE,                                 "Unicode"
 STRING_UNICODE_BE,                              "Unicode (big endian)"
@@ -209,5 +205,5 @@ STRING_UTF8,                                    "UTF-8"
 STRING_CRLF,                                    "Windows"
 STRING_LF,                                      "Unix"
 STRING_CR,                                      "Mac"
-STRING_LINE_COLUMN,                             "Line %d, column %d"
+STRING_LINE_COLUMN,                             "Linia %d, kolumna %d"
 END