* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / ru-RU.rc
index c5b3b0b..16d3ae1 100644 (file)
@@ -40,53 +40,53 @@ END
 
 MAIN_MENU MENU
 BEGIN
-    POPUP "&Ôàéë"
+    POPUP "&Файл"
     BEGIN
-        MENUITEM "Ñîçä&àòü\tCtrl+N",       CMD_NEW
-        MENUITEM "&Îòêðûòü\tCtrl+O",       CMD_OPEN
-        MENUITEM "&Ñîõðàíèòü\tCtrl+S",     CMD_SAVE
-        MENUITEM "Ñîõðàíèòü &êàê...",      CMD_SAVE_AS
+        MENUITEM "Созд&ать\tCtrl+N",       CMD_NEW
+        MENUITEM "&Открыть\tCtrl+O",       CMD_OPEN
+        MENUITEM "&Сохранить\tCtrl+S",     CMD_SAVE
+        MENUITEM "Сохранить &как...",      CMD_SAVE_AS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Ïàðà&ìåòðû ñòðàíèöû...", CMD_PAGE_SETUP
-        MENUITEM "&Ïå÷àòàòü\tCtrl+P",      CMD_PRINT
-        MENUITEM "&Íàñòðîéêà ïðèíòåðà...", CMD_PRINTER_SETUP
+        MENUITEM "Пара&метры страницы...", CMD_PAGE_SETUP
+        MENUITEM "&Печатать\tCtrl+P",      CMD_PRINT
+        MENUITEM "&Настройка принтера...", CMD_PRINTER_SETUP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Â&ûõîä",                 CMD_EXIT
+        MENUITEM "В&ыход",                 CMD_EXIT
     END
-    POPUP "&Ïðàâêà"
+    POPUP "&Правка"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Îòìåíèòü\tCtrl+Z",    CMD_UNDO
+        MENUITEM "&Отменить\tCtrl+Z",    CMD_UNDO
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Âûðåçàòü\tCtrl+X",    CMD_CUT
-        MENUITEM "&Êîïèðîâàòü\tCtrl+C",  CMD_COPY
-        MENUITEM "Âñò&àâèòü\tCtrl+V",    CMD_PASTE
-        MENUITEM "&Óäàëèòü\tDel",        CMD_DELETE
+        MENUITEM "&Вырезать\tCtrl+X",    CMD_CUT
+        MENUITEM "&Копировать\tCtrl+C",  CMD_COPY
+        MENUITEM "Вст&авить\tCtrl+V",    CMD_PASTE
+        MENUITEM "&Удалить\tDel",        CMD_DELETE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Íàéòè",               CMD_SEARCH
-        MENUITEM "Íàéòè &äàëåå\tF3",     CMD_SEARCH_NEXT
-        MENUITEM "Çàìåíèòü\tCtrl+H",     CMD_REPLACE
-        MENUITEM "Ïåðåéòè ê...\tCtrl+G", CMD_GOTO
+        MENUITEM "&Найти",               CMD_SEARCH
+        MENUITEM "Найти &далее\tF3",     CMD_SEARCH_NEXT
+        MENUITEM "Заменить\tCtrl+H",     CMD_REPLACE
+        MENUITEM "Перейти к...\tCtrl+G", CMD_GOTO
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Âûäåëèòü â&ñå",        CMD_SELECT_ALL
-        MENUITEM "Âðåì&ÿ è äàòà\tF5",    CMD_TIME_DATE
+        MENUITEM "Выделить в&се",        CMD_SELECT_ALL
+        MENUITEM "Врем&я и дата\tF5",    CMD_TIME_DATE
     END
-    POPUP "Ôî&ðìàò"
+    POPUP "Фо&рмат"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïåðåíîñ ïî ñëîâàì", CMD_WRAP
-        MENUITEM "&Øðèôò...",          CMD_FONT
+        MENUITEM "&Перенос по словам", CMD_WRAP
+        MENUITEM "&Шрифт...",          CMD_FONT
     END
-    POPUP "&Âèä"
+    POPUP "&Вид"
     BEGIN
-        MENUITEM "Ñòðîêà &ñîñòîÿíèÿ", CMD_STATUSBAR
+        MENUITEM "Строка &состояния", CMD_STATUSBAR
     END
-    POPUP "&Ñïðàâêà"
+    POPUP "&Справка"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ñîäåðæàíèå",            CMD_HELP_CONTENTS
-        MENUITEM "&Ïîèñê...",              CMD_HELP_SEARCH
-        MENUITEM "&Èñïîëüçîâàíèå ñïðàâêè", CMD_HELP_ON_HELP
+        MENUITEM "&Содержание",            CMD_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Поиск...",              CMD_HELP_SEARCH
+        MENUITEM "&Использование справки", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Πïðîãðàììå",           CMD_ABOUT
-        MENUITEM "&Ñâåäåíèÿ...",           CMD_ABOUT_WINE
+        MENUITEM "&О программе",           CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Сведения...",           CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
 
@@ -95,26 +95,26 @@ END
 DIALOG_PAGESETUP DIALOGEX 0, 0, 225, 95
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Ïàðàìåòðû ñòðàíèöû"
+CAPTION "Параметры страницы"
 BEGIN
-LTEXT    "Â&åðõíèé êîëîíòèòóë:",  0x140,   10, 07, 40, 15
+LTEXT    "В&ерхний колонтитул:",  0x140,   10, 07, 40, 15
 EDITTEXT                         0x141,       60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT    "Í&èæíèé êîëîíòèòóë:",  0x142,   10, 24, 40, 15
+LTEXT    "Н&ижний колонтитул:",  0x142,   10, 24, 40, 15
 EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
-GROUPBOX "Ïîëÿ (ìì):",      0x144,     10, 43,160, 45
-LTEXT    "&Ëåâîå:",        0x145,   20, 55, 30, 10, WS_CHILD
+GROUPBOX "Поля (мм):",      0x144,     10, 43,160, 45
+LTEXT    "&Левое:",        0x145,   20, 55, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/   0x147,       50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT    "&Âåðõíåå:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD
+LTEXT    "&Верхнее:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/    0x14A,        50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT    "&Ïðàâîå:",       0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
+LTEXT    "&Правое:",       0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/  0x14D,     130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT    "&Íèæíåå:",      0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
+LTEXT    "&Нижнее:",      0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150,    130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
 DEFPUSHBUTTON "OK",         IDOK,                   180,  3, 40, 15, WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON    "Îòìåíà",     IDCANCEL,               180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON    "&Ñïðàâêà",   IDHELP,                 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON    "Отмена",     IDCANCEL,               180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON    "&Справка",   IDHELP,                 180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
 END
 
 /* Dialog `Encoding' */
@@ -123,12 +123,12 @@ DIALOG_ENCODING DIALOGEX 0, 0, 256, 44
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS |
     WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Êîäèðîâêà ñèìâîëîâ"
+CAPTION "Кодировка символов"
 BEGIN
 COMBOBOX        ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-LTEXT           "Êîäèðîâêà:",0x155,5,2,41,12
+LTEXT           "Кодировка:",0x155,5,2,41,12
 COMBOBOX        ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-LTEXT           "Âàðèàíò:",0x156,5,20,41,12
+LTEXT           "Вариант:",0x156,5,20,41,12
 END
 
 /* Dialog 'Go To' */
@@ -136,24 +136,24 @@ END
 DIALOG_GOTO DIALOGEX 0,0,165,50
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Ïåðåéòè ê ñòðîêå"
+CAPTION "Перейти к строке"
 BEGIN
 EDITTEXT        ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT           "Íîìåð ñòðîêè:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
+LTEXT           "Номер строки:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
 DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON      "Îòìåíà", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON      "Отмена", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE  22,16,284,170
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Πïðîãðàììå Áëîêíîò ReactOS"
+CAPTION "О программе Блокнот ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL         "Áëîêíîò ReactOS v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
+    CONTROL         "Блокнот ReactOS v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n ",
                     -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,232,39
     CONTROL         " ",
                     -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
-    DEFPUSHBUTTON   "Çàêðûòü",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON   "Закрыть",IDOK,114,149,44,15,WS_GROUP
     ICON            IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
     EDITTEXT        IDC_LICENSE,8,64,272,81,ES_MULTILINE |
                     ES_READONLY | WS_VSCROLL
@@ -161,46 +161,46 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  STRING_LICENSE, "Ýòà ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîé; Âû ìîæåòå ðàñïðîñòðàíÿòü åå ïîâòîðíî è (èëè) èçìåíÿòü, ñîáëþäàÿ óñëîâèÿ Îòêðûòîãî ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ GNU, îïóáëèêîâàííîãî Ôîíäîì ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ; ëèáî ðåäàêöèè 2 Ñîãëàøåíèÿ, ëèáî (íà âàøå óñìîòðåíèå) ëþáîé ðåäàêöèè, âûïóùåííîé ïîçæå.\r\n\r\nÝòà ïðîãðàììà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â íàäåæäå íà òî, ÷òî îíà îêàæåòñÿ ïîëåçíîé, íî ÁÅÇ ÊÀÊÈÕ-ËÈÁΠÃÀÐÀÍÒÈÉ, âêëþ÷àÿ ïîäðàçóìåâàåìóþ ãàðàíòèþ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ëèáî ÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒÈ ÄËß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÖÅËÅÉ. Ïîäðîáíîñòè ñîäåðæàòñÿ â Îòêðûòîì ëèöåíçèîííîì ñîãëàøåíèè GNU.\r\n\r\nÂìåñòå ñ ýòîé ïðîãðàììîé äîëæåí ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ýêçåìïëÿð Îòêðûòîãî ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ GNU, åñëè îí îòñóòñòâóåò, ñîîáùèòå îá ýòîì â Ôîíä ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  STRING_LICENSE, "Эта программа является свободно распространяемой; Вы можете распространять ее повторно и (или) изменять, соблюдая условия Открытого лицензионного соглашения GNU, опубликованного Фондом свободно распространяемого программного обеспечения; либо редакции 2 Соглашения, либо (на ваше усмотрение) любой редакции, выпущенной позже.\r\n\r\nЭта программа распространяется в надежде на то, что она окажется полезной, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, включая подразумеваемую гарантию КАЧЕСТВА либо ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. Подробности содержатся в Открытом лицензионном соглашении GNU.\r\n\r\nВместе с этой программой должен распространяться экземпляр Открытого лицензионного соглашения GNU, если он отсутствует, сообщите об этом в Фонд свободно распространяемого программного обеспечения (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,   "&n"            /* FIXME */
-STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE,   "Ñòðàíèöà &s"   /* FIXME */
-STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,             "20 ìì" /* FIXME */
-STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,    "20 ìì"         /* FIXME */
-STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,              "25 ìì" /* FIXME */
-STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,   "25 ìì"         /* FIXME */
-
-STRING_NOTEPAD,                                 "Áëîêíîò"
-STRING_ERROR,                                   "ÎØÈÁÊÀ"
-STRING_WARNING,                                 "ÂÍÈÌÀÍÈÅ"
-STRING_INFO,                                    "Èíôîðìàöèÿ"
-
-STRING_UNTITLED,                                "(áåç çàãîëîâêà)"
-
-STRING_ALL_FILES,                               "Âñå ôàéëû (*.*)"
-STRING_TEXT_FILES_TXT,                          "Òåêñòîâûå ôàéëû (*.txt)"
-
-STRING_TOOLARGE,                                "Ôàéë '%s' ñëèøêîì áîëüøîé äëÿ áëîêíîòà.\n \
-Èñïîëüçóéòå äðóãîé ðåäàêòîð."
-STRING_NOTEXT,                                  "Âû íå ââåëè íèêàêîãî òåêñòà. \
-\nÂâåäèòå ÷òî-íèáóäü è ïîïðîáóéòå åùå."
-STRING_DOESNOTEXIST,                            "Ôàéë '%s'\níå ñóùåñòâóåò\n\n \
-Õîòèòå ñîçäàòü íîâûé ôàéë?"
-STRING_NOTSAVED,                                "Ôàéë '%s'\náûë èçìåíåí\n\n \
-Õîòèòå ñîõðàíèòü èçìåíåíèÿ?"
-STRING_NOTFOUND,                                "'%s' íå íàéäåí."
-STRING_OUT_OF_MEMORY,                           "Íåäîñòàòî÷íî ïàìÿòè äëÿ çàâåðøåíèÿ ýòîé îïåðàöèè. \
-\nÇàêðîéòå îäíî èëè íåñêîëüêî ïðèëîæåíèé è ïîâòîðèòå ïîïûòêó."
-STRING_CANNOTFIND                               "Íåâîçìîæíî íàéòè '%s'"
+STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE,   "Страница &s"   /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,             "20 мм" /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,    "20 мм"         /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,              "25 мм" /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,   "25 мм"         /* FIXME */
+
+STRING_NOTEPAD,                                 "Блокнот"
+STRING_ERROR,                                   "ОШИБКА"
+STRING_WARNING,                                 "ВНИМАНИЕ"
+STRING_INFO,                                    "Информация"
+
+STRING_UNTITLED,                                "(без заголовка)"
+
+STRING_ALL_FILES,                               "Все файлы (*.*)"
+STRING_TEXT_FILES_TXT,                          "Текстовые файлы (*.txt)"
+
+STRING_TOOLARGE,                                "Файл '%s' слишком большой для блокнота.\n \
+Используйте другой редактор."
+STRING_NOTEXT,                                  "Вы не ввели никакого текста. \
+\nВведите что-нибудь и попробуйте еще."
+STRING_DOESNOTEXIST,                            "Файл '%s'\nне существует\n\n \
+Хотите создать новый файл?"
+STRING_NOTSAVED,                                "Файл '%s'\nбыл изменен\n\n \
+Хотите сохранить изменения?"
+STRING_NOTFOUND,                                "'%s' не найден."
+STRING_OUT_OF_MEMORY,                           "Недостаточно памяти для завершения этой операции. \
+\nЗакройте одно или несколько приложений и повторите попытку."
+STRING_CANNOTFIND                               "Невозможно найти '%s'"
 STRING_ANSI,                                    "ANSI"
-STRING_UNICODE,                                 "Þíèêîä"
-STRING_UNICODE_BE,                              "Þíèêîä (big endian)"
+STRING_UNICODE,                                 "Юникод"
+STRING_UNICODE_BE,                              "Юникод (big endian)"
 STRING_UTF8,                                    "UTF-8"
 STRING_CRLF,                                    "Windows"
 STRING_LF,                                      "Unix"
-STRING_CR,                                      "Ìàêèíòîø"
-STRING_LINE_COLUMN,                             "Ñòðîêà %d, ñòîëáåö %d"
+STRING_CR,                                      "Макинтош"
+STRING_LINE_COLUMN,                             "Строка %d, столбец %d"
 END