- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / base / applications / notepad / lang / uk-UA.rc
index 20a56cc..cd38ff5 100644 (file)
@@ -44,7 +44,7 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Ñòâîðèòè\tCtrl+N",      CMD_NEW
         MENUITEM "&³äêðèòè...\tCtrl+O",   CMD_OPEN
-        MENUITEM "&Ç&áåðåãòè\tCtrl+S",     CMD_SAVE
+        MENUITEM "&Çáåðåãòè\tCtrl+S",     CMD_SAVE
         MENUITEM "Çáåðåãòè &ÿê...",        CMD_SAVE_AS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Ïàðà&ìåòðè ñòîð³íêè...", CMD_PAGE_SETUP
@@ -53,40 +53,40 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Â&èõ³ä",                 CMD_EXIT
     END
-    POPUP "&Ïðàâêà"
+    POPUP "Ïð&àâêà"
     BEGIN
-        MENUITEM "êàñóâàòè\tCtrl+Z",    CMD_UNDO
+        MENUITEM "Ñ&êàñóâàòè\tCtrl+Z",    CMD_UNDO
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Âèð³çàòè\tCtrl+X",     CMD_CUT
-        MENUITEM "&Êîï³þâàòè\tCtrl+C",    CMD_COPY
-        MENUITEM "Âñò&àâèòè\tCtrl+V",     CMD_PASTE
-        MENUITEM "Âäàëèòè\tDel",        CMD_DELETE
+        MENUITEM "Âèð&³çàòè\tCtrl+X",     CMD_CUT
+        MENUITEM "Êîï³&þâàòè\tCtrl+C",    CMD_COPY
+        MENUITEM "Âñàâèòè\tCtrl+V",     CMD_PASTE
+        MENUITEM "Âè&äàëèòè\tDel",        CMD_DELETE
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Ç&íàéòè...\tCtrl+F",    CMD_SEARCH
         MENUITEM "Çíà&éòè äàë³\tF3",      CMD_SEARCH_NEXT
-        MENUITEM "&Çàì³íèòè\tCtrl+H",     CMD_REPLACE
-        MENUITEM "Ïåðåé&òè...\tCtrl+G",   CMD_GOTO
+        MENUITEM "Çàì&³íèòè\tCtrl+H",     CMD_REPLACE
+        MENUITEM "Ï&åðåéòè...\tCtrl+G",   CMD_GOTO
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Âèä³&ëèòè âñå\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
-        MENUITEM "&Äàòà é ÷àñ\tF5",       CMD_TIME_DATE
+        MENUITEM "Äàòà é &÷àñ\tF5",       CMD_TIME_DATE
     END
-    POPUP "Ôîð&ìàò"
+    POPUP "Ô&îðìàò"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ïåðåíîñ ïî ñëîâàõ", CMD_WRAP
+        MENUITEM "Ïåðåíîñ ïî ñëîâà&õ", CMD_WRAP
         MENUITEM "&Øðèôò...",          CMD_FONT
     END
-    POPUP "&Âèãëÿä"
+    POPUP "Âè&ãëÿä"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Ðÿäîê ñòàíó", CMD_STATUSBAR
+        MENUITEM "Ðÿä&îê ñòàí&ó", CMD_STATUSBAR
     END
-    POPUP "&Äîâ³äêà"
+    POPUP "Äîâ&³äêà"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Çì³ñò",        CMD_HELP_CONTENTS
-        MENUITEM "&Ïîøóê...",     CMD_HELP_SEARCH
-        MENUITEM "&Help on help", CMD_HELP_ON_HELP
+        MENUITEM "Çì³&ñò",        CMD_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "Ïîø&óê...",     CMD_HELP_SEARCH
+        MENUITEM "Âèêîðèñò&àííÿ äîâ³äêè", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Ïðî"           CMD_ABOUT
-        MENUITEM "&Ïðî ïðîãðàìó", CMD_ABOUT_WINE
+        MENUITEM "Ïðî ïðîãðàì&ó", CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
 
@@ -112,8 +112,8 @@ EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/  0x14D,     130, 55, 35, 11, WS_CHILD
 LTEXT    "&Íèæíº:",      0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150,    130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
-DEFPUSHBUTTON "OK",         IDOK,                   180,  3, 40, 15, WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON    "Ñêàñóâàòè",     IDCANCEL,               180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
+DEFPUSHBUTTON "Òàê",         IDOK,                   180,  3, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON    "ͳ",              IDCANCEL,               180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON    "&Äîâ³äêà",       IDHELP,                180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -159,7 +159,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  STRING_LICENSE, "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  STRING_LICENSE, "Öå â³ëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ; Âè ìîæåòå ðîçïîâñþäæóâàòè ¿¿ òà çì³íþâàòè, äîòðèìóþ÷èñü óìîâè Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU, îïóáë³êîâàíî¿ Ôîíäîì â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; àáî ðåäàêö³¿ 2 Óãîäè, àáî áóäü-ÿêî¿ ðåäàêö³¿, âèïóùåíî¿ ï³çí³øå.\r\n\r\nÖÿ ïðîãðàìà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â íà䳿 íà òå, ùî âîíà âèÿâèòüñÿ êîðèñíîþ, àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É, âêëþ÷àþ÷è ÓßÂÍÎÞ ÃÀÐÀÍÒ²ªÞ ßÊÎÑÒ² àáî ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² äëÿ ïåâíèõ ö³ëåé. Ïîäðîáèö³ ì³ñòÿòüñÿ ó Â³äêðèò³é ë³öåíç³éí³é óãîä³ GNU.\r\n\r\nÐàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïîâèíåí ïîøèðþâàòèñÿ ïðèì³ðíèê Â³äêðèòî¿ ë³öåíç³éíî¿ óãîäè GNU. ßêùî â³í â³äñóòí³é, ïîâ³äîìòå ïðî öå â Ôîíä â³ëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ (Free Software Foundation, Inc.), 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -200,5 +200,5 @@ STRING_UTF8,                                    "UTF-8"
 STRING_CRLF,                                    "Windows"
 STRING_LF,                                      "Unix"
 STRING_CR,                                      "Mac"
-STRING_LINE_COLUMN,                             "Line %d, column %d"
+STRING_LINE_COLUMN,                             "Ðÿäîê %d, ñòîâï÷èê %d"
 END