* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / bg-BG.rc
index d90af82..0d140c6 100644 (file)
@@ -2,26 +2,26 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-       POPUP "&Ôàéë"
+       POPUP "&Файл"
        BEGIN
-               MENUITEM "Íà&ñòðîéêè", ID_SETTINGS
+               MENUITEM "На&стройки", ID_SETTINGS
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Èç&õîä",     ID_EXIT
+               MENUITEM "Из&ход",     ID_EXIT
        END
-       POPUP "&Ïðèëîæåíèÿ"
+       POPUP "&Приложения"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Ñëàãàíå",  ID_INSTALL
-               MENUITEM "&Ìàõàíå",ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ïðîìÿíà",   ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Слагане",  ID_INSTALL
+               MENUITEM "&Махане",ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Промяна",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Пре&махване от регистъра", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",  ID_REFRESH
+               MENUITEM "О&пресняване",  ID_REFRESH
        END
-       POPUP "Ïîìîù"
+       POPUP "Помощ"
        BEGIN
-               MENUITEM "Ïîìîù",      ID_HELP, GRAYED
-               MENUITEM "Çà",     ID_ABOUT
+               MENUITEM "Помощ",      ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "За",     ID_ABOUT
        END
 END
 
@@ -29,8 +29,8 @@ IDR_LINKMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Îòâàðÿíå íà âðúçêàòà â îáçîðíèê", ID_OPEN_LINK
-               MENUITEM "&Çàïîìíÿíå íà âðúçêàòà â êîøíèöàòà", ID_COPY_LINK
+               MENUITEM "&Отваряне на връзката в обзорник", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Запомняне на връзката в кошницата", ID_COPY_LINK
        END
 END
 
@@ -38,156 +38,156 @@ IDR_APPLICATIONMENU MENU
 BEGIN
        POPUP "popup"
        BEGIN
-               MENUITEM "&Ñëàãàíå",   ID_INSTALL
-               MENUITEM "&Ìàõàíå", ID_UNINSTALL
-               MENUITEM "&Ïðîìÿíà",    ID_MODIFY
+               MENUITEM "&Слагане",   ID_INSTALL
+               MENUITEM "&Махане", ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Промяна",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Пре&махване от регистъра", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",   ID_REFRESH
+               MENUITEM "О&пресняване",   ID_REFRESH
        END
 END
 
 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 254, 144
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Íàñòðîéêè"
+CAPTION "Настройки"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "Îáùè", -1, 4, 2, 244, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Ñúõðàíÿâàíå ðàçïîëîæåíèåòî íà ïðîçîðåöà", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 223, 12
-       AUTOCHECKBOX "Îá&íîâÿâàíå íà ñïèñúêà ñ äîñòúïíèòå ïðèëîæåíèÿ ïðè ïóñêàíå", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 227, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Âïèñâàíå íà ñëàãàíèÿòà è ìàõàíèÿòà íà ïðèëîæåíèÿ", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 223, 12
+       GROUPBOX "Общи", -1, 4, 2, 244, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Съхраняване разположението на прозореца", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 223, 12
+       AUTOCHECKBOX "Об&новяване на списъка с достъпните приложения при пускане", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 227, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Вписване на слаганията и маханията на приложения", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 223, 12
 
-       GROUPBOX "Ñâàëÿíå", -1, 4, 65, 244, 51
-       LTEXT "Ïàïêà çà ñâàëåíèòå ôàéëîâå", -1, 16, 75, 100, 9
+       GROUPBOX "Сваляне", -1, 4, 65, 244, 51
+       LTEXT "Папка за свалените файлове", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "Èç&áîð", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "Ñëåä ñëàãàíå, èçïîëçâàíèòå ôàéëîâå äà ñå èçòðèâàò", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "Из&бор", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "След слагане, използваните файлове да се изтриват", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Ïîäðàçáèðàíî", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 116, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Подразбирано", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
 
 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 216, 97
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñëàãàíå íà ïðèëîæåíèå"
+CAPTION "Слагане на приложение"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "Ñëàãàíå îò îïòè÷åí íîñèòåë", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Ñâàëÿíå è ñëàãàíå", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "Слагане от оптичен носител", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Сваляне и слагане", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
-       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 86, 78, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 86, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Ñâàëÿíå"
+CAPTION "Сваляне"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
     LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
-    PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 210, 66
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
-CAPTION "Çà"
+CAPTION "За"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ\nÂúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïúéøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
-       PUSHBUTTON "Çàòâàðÿíå", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       LTEXT "Управителят за приложожения на РеактОС\nВъзпроизводствени права (C) 2009\nДмитрий Чапъйшев (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
+       PUSHBUTTON "Затваряне", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Ñëàãàíå"
-       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Ìàõàíå"
-       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Ïðîìÿíà"
-       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Íàñòðîéêè"
-       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îïðåñíÿâàíå"
-       IDS_TOOLTIP_EXIT "Èçõîä"
+       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Слагане"
+       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Махане"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Промяна"
+       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Настройки"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Опресняване"
+       IDS_TOOLTIP_EXIT "Изход"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APP_NAME "Èìå"
-       IDS_APP_INST_VERSION "Èçäàíèå"
-       IDS_APP_DESCRIPTION "Îïèñàíèå"
+       IDS_APP_NAME "Име"
+       IDS_APP_INST_VERSION "Издание"
+       IDS_APP_DESCRIPTION "Описание"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_INFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
-       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
-       IDS_INFO_PUBLISHER "\nÈçäàòåë: "
-       IDS_INFO_HELPLINK "\nÂðúçêà çà ïîìîù: "
-       IDS_INFO_HELPPHONE "\nÒåëåôîí çà ïîìîù: "
-       IDS_INFO_README "\nÏðî÷åòè ìå: "
-       IDS_INFO_REGOWNER "\nÂïèñàí ñîáñòâåíèê: "
-       IDS_INFO_PRODUCTID "\nÎçíà÷èòåë íà ïðîèçâåäåíèåòî: "
-       IDS_INFO_CONTACT "\nÑâðúçêà: "
-       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nÑâåäåíèÿ çà îáíîâÿâàíå: "
-       IDS_INFO_INFOABOUT "\nÑâåäåíèÿ çà: "
-       IDS_INFO_COMMENTS "\nÇàáåëåæêè: "
-       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nÑëîæåíî â: "
-       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nÑëîæåíî îò: "
-       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nÍèç çà ïðåìàõâàíå: "
-       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÏúò çà èçìåíåíèÿ: "
-       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nÄàòà íà ñëàãàíå: "
+       IDS_INFO_VERSION "\nВерсия: "
+       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nОписание: "
+       IDS_INFO_PUBLISHER "\nИздател: "
+       IDS_INFO_HELPLINK "\nВръзка за помощ: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nТелефон за помощ: "
+       IDS_INFO_README "\nПрочети ме: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nВписан собственик: "
+       IDS_INFO_PRODUCTID "\nОзначител на произведението: "
+       IDS_INFO_CONTACT "\nСвръзка: "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nСведения за обновяване: "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\nСведения за: "
+       IDS_INFO_COMMENTS "\nЗабележки: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nСложено в: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nСложено от: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nНиз за премахване: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nПът за изменения: "
+       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nДата на слагане: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_AINFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
-       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
-       IDS_AINFO_SIZE "\nÐàçìåð: "
-       IDS_AINFO_URLSITE "\nÄîìàøíà ñòðàíèöà: "
-       IDS_AINFO_LICENCE "\nÐàçðåøèòåëíî: "
+       IDS_AINFO_VERSION "\nВерсия: "
+       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nОписание: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nРазмеÑ\80: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\nДомашна страница: "
+       IDS_AINFO_LICENCE "\nРазÑ\80еÑ\88иÑ\82елно: "
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_CAT_AUDIO "Çâóê"
-       IDS_CAT_DEVEL "Ðàçðàáîòêà"
-       IDS_CAT_DRIVERS "Âîäà÷è (äðàéâåðè)"
-       IDS_CAT_EDU "Îáðàçîâàíèå"
-       IDS_CAT_ENGINEER "Èíæåíåðñòâî"
-       IDS_CAT_FINANCE "Ôèíàíñè"
-       IDS_CAT_GAMES "Èãðè è çàáàâëåíèÿ"
-       IDS_CAT_GRAPHICS "ãðàôèêà"
-       IDS_CAT_INTERNET "Èíòåðíåò è ìðåæà"
-       IDS_CAT_LIBS "Áèáëèîòåêè"
-       IDS_CAT_OFFICE "Ñëóæåáíè"
-       IDS_CAT_OTHER "Äðóãè"
-       IDS_CAT_SCIENCE "Íàóêà"
-       IDS_CAT_TOOLS "Ñðåäñòâà"
-       IDS_CAT_VIDEO "Âèäåî"
+       IDS_CAT_AUDIO "Звук"
+       IDS_CAT_DEVEL "РазÑ\80абоÑ\82ка"
+       IDS_CAT_DRIVERS "Водачи (драйвери)"
+       IDS_CAT_EDU "Образование"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Инженерство"
+       IDS_CAT_FINANCE "Финанси"
+       IDS_CAT_GAMES "Игри и забавления"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "графика"
+       IDS_CAT_INTERNET "Интернет и мрежа"
+       IDS_CAT_LIBS "Библиотеки"
+       IDS_CAT_OFFICE "Служебни"
+       IDS_CAT_OTHER "Други"
+       IDS_CAT_SCIENCE "Наука"
+       IDS_CAT_TOOLS "Средства"
+       IDS_CAT_VIDEO "Видео"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_APPTITLE "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ"
-       IDS_SEARCH_TEXT "Òúðñåíå"
-       IDS_INSTALL "Ñëàãàíå"
-       IDS_UNINSTALL "Ìàõàíå"
-       IDS_MODIFY "Ïðîìÿíà"
-       IDS_APPS_COUNT "Áðîé ïðèëîæåíèÿ: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Óïðàâèòåëÿò íà ïðèëîæåíèÿòà íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà"
-       IDS_WELCOME_TEXT "Èçáåðåòå ðàçäåë îò ëÿâàòà ñòðàíà, ñëåä êîåòî èçáåðåòå ïðèëîæåíèå çà ñëàãàíå èëè ïðåìàõâàíå.\nÑòðàíèöàòà íà ÐåàêòÎÑ: "
+       IDS_APPTITLE "Управителят за приложения на РеактОС"
+       IDS_SEARCH_TEXT "Търсене"
+       IDS_INSTALL "Слагане"
+       IDS_UNINSTALL "Махане"
+       IDS_MODIFY "Промяна"
+       IDS_APPS_COUNT "Брой приложения: %d"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Управителят на приложенията на РеактОС ви приветства"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Изберете раздел от лявата страна, след което изберете приложение за слагане или премахване.\nСтраницата на РеактОС: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Ñëîæåíî"
-       IDS_AVAILABLEFORINST "Íàëè÷íî çà ñëàãàíå"
-       IDS_UPDATES "Îáíîâëåíèÿ"
-       IDS_APPLICATIONS "Ïðèëîæåíèÿ"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Èçáåðåòå ïàïêà, â êîÿòî äà ñå ñâàëÿò ïðèëîæåíèÿòà:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Óêàçàëè ñòå íåñúñøåñòâóâàùà ïàïêà!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Óâåðåí ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå äàííèòå çà ñëîæåíîòî ïðèëîæåíèå îò ðåãèñòúðà?"
-       IDS_INFORMATION "Ñâåäåíèÿ"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Ïðåìàõâàíåòî íà äàííèòå çà ïðèëîæåíèåòî îò ðåãèñòúðà å íåâúçìîæíî!"
+       IDS_INSTALLED "Сложено"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Налично за слагане"
+       IDS_UPDATES "Обновления"
+       IDS_APPLICATIONS "Приложения"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Изберете папка, в която да се свалят приложенията:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Указали сте несъсшествуваща папка!"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""Управителят за приложения на РеактОС""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Уверен ли сте, че искате да изтриете данните за сложеното приложение от регистъра?"
+       IDS_INFORMATION "Сведения"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Премахването на данните за приложението от регистъра е невъзможно!"
 END